GOD opens the door for you!!!

July 12, 2019

வெளி 3:8 உன் கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன், உனக்குக் கொஞ்சம் பெலன் இருந்தும், நீ என் நாமத்தை ம்றுதலியாமல், என் வசனத்தைக் கைக்கொண்டபடியினாலே, இதோ, திறந்தவாசலை உனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன், அதை ஒருவனும் பூட்டமாட்டான். Revelation 3:8 I know your deeds. Behold, I have put before you an open door which no one can shut, because you have a little power, and have kept My word, and have not denied My name.

LORD is our light!!!

July 10, 2019

மீகா 7:8 என் சத்துருவே, எனக்கு விரோதமாய்ச் சந்தோஷப்படாதே; நான் விழுந்தாலும் எழுந்திருப்பேன்; நான் இருளிலே உட்கார்ந்தால், கர்த்தர் எனக்கு வெளிச்சமாயிருப்பார். Micah 7:8 Rejoice not over me, O my enemy; when I fall, I shall rise; when I sit in darkness, the LORD will be a light to me.

You are going to be the HEAD and not the TAIL..

July 06, 2019

உபாகமம் 28:14 இன்று நான் உனக்கு விதிக்கிற உன் தேவனாகிய கர்த்தரின் கட்டளைகளை கைக்கொள்ளவும் அவைகளின்படி நடக்கவும் அவைகளுக்குச் செவிகொடுத்துவந்தால், கர்த்தர் உன்னை வாலாக்காமல் தலையாக்குவார், நீ கீழாகாமல் மேலாவாய். Deuteronomy 28:13 And the LORD will make you the head and not the tail, and you shall only go up and not down, if you obey the commandments of the LORD your God, which I command you today, being careful to do them.

God bless you...

May 27, 2019

Numbers 6:24 May the LORD bless you and protect you. எண்ணாகமம் 6:24 கர்த்தர் உன்னை அசீர்வதித்து, உன்னைக் காக்கக்கடவர்.

God will deliver you from all evil!!!

May 26, 2019

Jeremiah 15:21 And I will deliver you out of the hand of the wicked, and I will redeem you out of the hand of the terrible. எரேமியா 15:21 நான் உன்னைப் பொல்லாதவர்களின் கைக்குத் தப்புவித்து, உன்னைப் பலவந்தரின் கைக்கு நீங்கலாக்கி விடுவிப்பேன் என்கிறார்.

World may hate you...

May 24, 2019

1 John 3:13 Do not be surprised, brothers and sisters, if the world hates you. 1 யோவான் 3:13 என் சகோதரரே, உலகம் உங்களைப் பகைத்தால் ஆச்சரியப்படாதிருங்கள்.

Faith brings us victory!!!

May 23, 2019

1 John 5:4 Every child of God can defeat the world, and our faith is what gives us this victory. 1 யோவான் 5:4 தேவனால் பிறப்பதெல்லாம் உலகத்தை ஜெயிக்கும். நம்முடைய விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம்.

Psalms 81:16

March 22, 2019

சங்கீதம் 81:16 உச்சிதமான கோதுமையினால் அவர்களைப் போஷிப்பார்; கன்மலையின் தேனினால் உன்னைத் திருப்தியாக்குவேன். Psalms 81:16 But I would feed you with the finest wheat. I would satisfy you with wild honey from the rock.

Romans 8:31

August 23, 2018

ரோமர் 8:31 தேவன் நம்முடைய பட்சத்திலிருந்தால் நமக்கு விரோதமாயிருப்பவன் யார்? ஆமென் Romans 8:31 What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Amen

Isaiah 40:29

August 20, 2018

ஏசாயா 40:29 சோர்ந்துபோகிறவனுக்கு அவர் பெலன் கொடுத்து, சத்துவமில்லாதவனுக்குச் சத்துவத்தைப் பெருகப்பண்ணுகிறார். ஆமென் Isaiah 40:29 He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Amen

Matthew 9:13

March 05, 2018

Matthew 9:13 “..For I have not come to call the righteous, but sinners..” मत्ती 9:13 “..मैं धर्मियों को नहीं, बल्कि पापियों को बुलाने आया हूँ।..” மத்தேயு 9:13 "..நீதிமான்களையல்ல, பாவிகளையே மனந்திரும்புகிறதற்கு அழைக்க வந்தேன்.." My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your wonderful sacrifice. Thanks Lord for Your concern on us. Divine Heavenly Father we thank You, for Your wonderful mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry, strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Joshua 24:13

March 02, 2018

Joshua 24:13 I have given you a land for which you did not labor, and cities which you did not build, and you dwell in them; you eat of the vineyards and olive groves which you did not plant.’ யோசுவா 24:13 அப்படியே நீங்கள் பண்படுத்தாத தேசத்தையும், நீங்கள் கட்டாத பட்டணங்களையும் உங்களுக்குக் கொடுத்தேன், அவைகளில் குடியிருக்கிறீர்கள்; நீங்கள் நடாத திராட்சைத்தோட்டங்களின் பலனையும் ஒலிவத்தோப்புகளின் பலனையும் புசிக்கிறீர்கள் என்றார். यहोशू 24:13 यह मैं, ही था, जिसने तुम्हें वह प्रदेश दिया! मैंने तुम्हें वह प्रदेश दिया जहाँ तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ा। मैंने तुम्हें नगर दिये जिन्हें तुम्हें बनाना नहीं पड़ा। अब तुम उस प्रदेश और उन नगरों में रहते हो। तुम्हारे पास अंगूर की बेलें और जैतून के बाग हैं, किन्तु उन बागों को तुम ने नहीं लगाया था। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for the blessing you bestowed on us. Though the space in Heaven is important for souls, we thank You Lord for giving us this blessing in this earthly life also. Divine Heavenly Father we thank You, for Your wonderful mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry, strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Zephaniah 3:20

March 02, 2018

Zephaniah 3:20 At that time I will bring you back, Even at the time I gather you; For I will give you fame and praise Among all the peoples of the earth, When I return your captives before your eyes,” Says the LORD. செப்பனியா 3:20 அக்காலத்திலே உங்களைக் கூட்டிக்கொண்டுவருவேன், அக்காலத்திலே உங்களைச் சேர்த்துக்கொள்வேன்; உங்கள் கண்காண நான் உங்கள் சிறையிருப்பைத் திருப்பும்போது, பூமியிலுள்ள சகல ஜனங்களுக்குள்ளும் நான் உங்களைக் கீர்த்தியும் புகழ்ச்சியுமாக வைப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். सपन्याह 3:20 उस समय मैं तुम्हें वापस लाऊँगा। मैं तुम्हें एक साथ वापस लाऊँगा। मैं तुम्हें प्रसिद्ध बनाऊँगा। सर्वत्र लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। यह तब होगा जब मैं तुम्हारी आँखों के सामने तुम बन्दियों को वापस लाऊँगा!” यहोवा ने यह सब कहा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for the good and blessing words on the beginning day March, 2018. Thank You Lord for making us famous and praise among all the peoples of the earth. All glory, honor and praise to You alone our Lord. Divine Heavenly Father we thank You, for Your wonderful mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry, strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

There is a definite future (Proverbs 23:18)..

February 28, 2018

Proverbs 23:18 “..There is surely a future hope for you, and your hope will not be cut off..” நீதிமொழிகள் 23:18 நிச்சயமாகவே முடிவு உண்டு; உன் நம்பிக்கை வீண்போகாது नीतिवचन 23:18 “..एक आशा है, जो सदा बनी रहती है और वह आशा कभी नहीं मरती।..” My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the marvelous name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Heavenly Father, we thank You Lord for the mercy You have been showing to us. Thank You Holy Father, for this beautiful verse about the definite future and hope. We thank You dear Holy Father, for Your wonderful mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry, strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us from all sinful acts. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Your days of sorrow will end (Isaiah 60:20)

February 28, 2018

Isaiah 60:20 “..The LORD will be your everlasting light, and your days of sorrow will end..” ஏசாயா 60:20 கர்த்தரே உனக்கு நித்திய வெளிச்சமாயிருப்பார்; உன் துக்கநாட்கள் முடிந்துபோம் यशायाह 60:20 “..क्यों क्योंकि यहोवा का प्रकाश सदा सर्वदा तेरे लिये होगा, और तेरा दु:ख का समय समाप्त हो जायेगा।..” My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the magnificent name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Most Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for this promise verse. Yes Lord, you are my everlasting light and I know my days sorrow is ending. We thank You dear Holy Father, for Your wonderful mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry, strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us from all sinful acts. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Romans 8:31

February 27, 2018

Romans 8:31 If God is for us, who can be against us? ரோமர் 8:31 தேவன் நம்முடைய பட்சத்திலிருந்தால் நமக்கு விரோதமாயிருப்பவன் யார்? रोमियों 8:31 यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हमारे विरोध में कौन हो सकता है? My Dear Brothers and Sisters in Christ, Greetings to you all in the precious name of our Lord and Saviour Jesus Christ. Our gracious Heavenly Father, we thank you Lord for the wonderful protection to us. Yes Lord, if you are with us, who can be against us, and no one can succeed in doing harm to your beloved sons and daughters. Heavenly Father, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. All our Praise, Honor and Glory to You alone, our majestic Heavenly Father. Dear God, Continue to be with us and with our ministry, strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us from all evils and its perils. In Jesus Most Holy and High name we submit these pleas and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 16:8

February 25, 2018

Psalm 16:8 I keep my eyes always on the LORD. With him at my right hand, I will not be shaken. சங்கீதம் 16:8 கர்த்தரை எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன்; அவர் என் வலதுபாரிசத்தில் இருக்கிறபடியால் நான் அசைக்கப்படுவதில்லை. भजन संहिता 16:8 मैं यहोवा को सदैव अपने सम्मुख रखता हूँ, और मैं उसका दक्षिण पक्ष कभी नहीं छोडूँगा। My Dear Brothers and Sisters in Christ, Greetings to you all in the precious name of our Lord and Saviour Jesus Christ. Our gracious Heavenly Father, we thank you Lord for leading us from the front. Dear God, You are our protection and provider. Dear God, in You we feel comfortable and happy. Since you are with us, no one can shake us and trouble us. Heavenly Father, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. All our Praise, Honor and Glory to You alone, our majestic Heavenly Father. Dear God, Continue to be with us and with our ministry, strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us from all evils and its perils. In Jesus Most Holy and High name we submit these pleas and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 16:8

February 25, 2018

Psalm 16:8 I keep my eyes always on the LORD. With him at my right hand, I will not be shaken. சங்கீதம் 16:8 கர்த்தரை எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன்; அவர் என் வலதுபாரிசத்தில் இருக்கிறபடியால் நான் அசைக்கப்படுவதில்லை. भजन संहिता 16:8 मैं यहोवा को सदैव अपने सम्मुख रखता हूँ, और मैं उसका दक्षिण पक्ष कभी नहीं छोडूँगा। My Dear Brothers and Sisters in Christ, Greetings to you all in the precious name of our Lord and Saviour Jesus Christ. Our gracious Heavenly Father, we thank you Lord for leading us from the front. Dear God, You are our protection and provider. Dear God, in You we feel comfortable and happy. Since you are with us, no one can shake us and trouble us. Heavenly Father, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. All our Praise, Honor and Glory to You alone, our majestic Heavenly Father. Dear God, Continue to be with us and with our ministry, strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us from all evils and its perils. In Jesus Most Holy and High name we submit these pleas and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

1 Peter 2:24

February 24, 2018

1 Peter 2:24 “He himself bore our sins” in his body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness; “by his wounds you have been healed.” 1 பேதுரு 2:24 நாம் பாவங்களுக்குச் செத்து, நீதிக்குப் பிழைத்திருக்கும்படிக்கு, அவர்தாமே தமது சரீரத்திலே நம்முடைய பாவங்களைச் சிலுவையின்மேல் சுமந்தார்; அவருடைய தழும்புகளால் குணமானீர்கள். 1 पतरस 2:24 उसने क्रूस पर अपनी देह में हमारे पापों को ओढ़ लिया। ताकि अपने पापों के प्रति हमारी मृत्यु हो जाये और जो कुछ नेक है उसके लिए हम जीयें। यह उसके उन घावों के कारण ही हुआ जिनसे तुम चंगे किये गये हो। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Gracious Heavenly Father we thank You Lord for Your wonderful sacrifice in the cross. Thank You Lord for settling us in all the matters through Your wounds. Heavenly Holy Father we thank You God, for Your wonderful mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry, strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 119:89

February 23, 2018

Psalm 119:89 Forever, O LORD, Your word is settled in heaven. சங்கீதம் 119:89 கர்த்தாவே, உமது வசனம் என்றென்றைக்கும் வானங்களில் நிலைத்திருக்கிறது. भजन संहिता 119:89 हे यहोवा, तेरे वचन सदा अचल रहते हैं। स्वर्ग में तेरे वचन सदा अटल रहते हैं। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Gracious heavenly Father we thank You Lord for Your powerful words. Heavenly Holy Father we thank You God, for Your wonderful mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry, strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

John 15:13

February 22, 2018

John 15:13 Greater love has no one than this: to lay down one’s life for one’s friends. யோவான் 15:13 ஒருவன் தன் சிநேகிதருக்காகத் தன் ஜீவனைக் கொடுக்கிற அன்பிலும் அதிகமான அன்பு ஒருவரிடத்திலுமில்லை. यूहन्ना 15:13 बड़े से बड़ा प्रेम जिसे कोई व्यक्ति कर सकता है, वह है अपने मित्रों के लिए प्राण न्योछावर कर देना। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Gracious heavenly Father we thank You Lord for sacrificing Your son to redeem us from all our sins. Heavenly Holy Father we thank You God, for Your wonderful mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry, strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Colossians 1:14

February 20, 2018

Colossians 1:14 In whom (Jesus Christ) we have redemption, the forgiveness of sins. கொலோசெயர் 1:14 அவருக்குள்(இயேசுவுக்குள்), அவருடைய இரத்தத்தினாலே, பாவமன்னிப்பாகிய மீட்பு நமக்கு உண்டாயிருக்கிறது. कुलुस्सियों 1:14 उस पुत्र द्वारा ही हमें छुटकारा मिला है यानी हमें मिली है हमारे पापों की क्षमा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Heavenly Holy Father we thank You God, for Your wonderful mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry, strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Philippians 4:13

February 19, 2018

Philippians 4:13 I can do all things through Christ who strengthens me. பிலிப்பியர் 4:13 என்னைப் பெலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையுஞ்செய்ய எனக்குப் பெலனுண்டு. फिलिप्पियों 4:13 जो मुझे शक्ति देता है, उसके द्वारा मैं सभी परिस्थितियों का सामना कर सकता हूँ। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for the wonderful promise of strength, the strength every Christians in Christ need. Thank You Lord for enabling us to do all things through You. Heavenly Holy Father we thank You God, for Your wonderful mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry, strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

John 14:6

February 18, 2018

John 14:6 Jesus answered, “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. யோவான் 14:6 அதற்கு இயேசு: நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன்; என்னாலேயல்லாமல் ஒருவனும் பிதாவினிடத்தில் வரான். यूहन्ना 14:6 यीशु ने उससे कहा, “मैं ही मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई भी परम पिता के पास नहीं आता। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for saving us and showing the way to reach You. Thank You dear God for Your precious Son who sacrificed His own life in the cross in order to save us. Heavenly Holy Father we thank You God, for Your wonderful mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry, strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

John 14:6

February 17, 2018

John 14:6 Jesus answered, “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. யோவான் 14:6 அதற்கு இயேசு: நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன்; என்னாலேயல்லாமல் ஒருவனும் பிதாவினிடத்தில் வரான். यूहन्ना 14:6 यीशु ने उससे कहा, “मैं ही मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई भी परम पिता के पास नहीं आता। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for saving us and showing the way to reach You. Thank You dear God for Your precious Son who sacrificed His own life in the cross in order to save us. Heavenly Holy Father we thank You God, for Your wonderful mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry, strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

1 Peter 5:7

February 17, 2018

1 Peter 5:7 Cast all your anxiety on him because he cares for you. 1 பேதுரு 5:7 அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவரானபடியால், உங்கள் கவலைகளையெல்லாம் அவர்மேல் வைத்துவிடுங்கள். 1 पतरस 5:7 तुम अपनी सभी चिंताएँ उस पर छोड़ दो क्योंकि वह तुम्हारे लिए चिंतित है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for caring us so that we cast all our anxieties on You. If not You, where shall we go and cast our burden Lord? Thank You Lord for being a wonderful support and comfort during our tough situations. Heavenly Holy Father we thank You God, for Your wonderful mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry, strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

God is our refuge...

February 16, 2018

Psalm 62:8 Trust in Him at all times, you people; Pour out your heart before Him; God is a refuge for us. சங்கீதம் 62:8 ஜனங்களே, எக்காலத்திலும் அவரை நம்புங்கள்; அவர் சமுகத்தில் உங்கள் இருதயத்தை ஊற்றிவிடுங்கள்; தேவன் நமக்கு அடைக்கலமாயிருக்கிறார். भजन संहिता 62:8 लोगों, परमेश्वर पर हर घड़ी भरोसा रखो! अपनी सब समस्यायें परमेश्वर से कहो। परमेश्वर हमारा सुरक्षा स्थल है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for saving us from all the troubles in all the times. You are our refuge Lord, we pour out your heart before You Lord. Heavenly Holy Father we thank You God, for Your wonderful mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry, strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 37:5

February 14, 2018

Psalm 37:5 Commit your way to the LORD; trust in him and he will do this. சங்கீதம் 37:5 உன் வழியைக் கர்த்தருக்கு ஒப்புவித்து, அவர்மேல் நம்பிக்கையாயிரு; அவரே காரியத்தை வாய்க்கப்பண்ணுவார். भजन संहिता 37:5 यहोवा के भरोसे रह। उसका विश्वास कर। वह वैसा करेगा जैसे करना चाहिए। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your blessings and accepting our trust in You. Heavenly Holy Father we thank You God, for Your wonderful mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry, strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

God resists the proud...

February 13, 2018

James 4:6 But He gives more grace. Therefore He says:“God resists the proud, But gives grace to the humble.” யாக்கோபு 4:6 அவர் அதிகமான கிருபையை அளிக்கிறாரே. ஆதலால் தேவன் பெருமையுள்ளவர்களுக்கு எதிர்த்து நிற்கிறார், தாழ்மையுள்ளவர்களுக்கோ கிருபை அளிக்கிறாரென்று சொல்லியிருக்கிறது. याकूब 4:6 किन्तु परमेश्वर ने हम पर अत्यधिक अनुग्रह दर्शाया है, इसलिए शास्त्र में कहा गया है, “परमेश्वर अभिमानियों का विरोधी है, जबकि दीन जनों पर अपनी अनुग्रह दर्शाता है।” [a] My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your grace and making us humble so that we deserve Your grace. Heavenly Holy Father we thank You God, for Your wonderful mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry, strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 34:1

February 12, 2018

Psalm 34:1 I will bless the LORD at all times: his praise shall continually be in my mouth. சங்கீதம் 34:1 கர்த்தரை நான் எக்காலத்திலும் ஸ்தோத்திரிப்பேன்; அவர் துதி எப்போதும் என் வாயிலிருக்கும். भजन संहिता 34:1 मैं यहोवा को सदा धन्य कहूँगा। मेरे होठों पर सदा उसकी स्तुति रहती है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for the opportunity to praise You continuously through our mouth. Living Heavenly Holy Father we thank You God, for Your wonderful mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry, strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Isaiah 41:13

February 11, 2018

Isaiah 41:13 For I, the LORD your God, will hold your right hand, Saying to you, ‘Fear not, I will help you.’ ஏசாயா 41:13 உன் தேவனாயிருக்கிற கர்த்தராகிய நான் உன் வலதுகையைப் பிடித்து: பயப்படாதே, நான் உனக்குத் துணைநிற்கிறேன் என்று சொல்லுகிறேன். यशायाह 41:13 मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैंने तेरा सीधा हाथ थाम रखा है। मैं तुझ से कहता हूँ कि मत डर! मैं तुझे सहारा दूँगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your wonderful support and comforting during our tough situations. Dear Heavenly Holy Father we thank You God, for Your wonderful mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry, strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Proverbs 21:31

February 09, 2018

Proverbs 21:31 The horse is prepared for the day of battle; but deliverance is of the LORD. நீதிமொழிகள் 21:31 குதிரை யுத்தநாளுக்கு ஆயத்தமாக்கப்படும்; ஜெயமோ கர்த்தரால் வரும். नीतिवचन 21:31 युद्ध के दिन को घोड़ा तैयार किया है, किन्तु विजय तो बस यहोवा पर निर्भर है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for the assurance for the results of our efforts. Living a life demonstrated by Jesus is never easy but is not impossible. We know Lord, it is possible through Jesus Christ and the Holy Spirit. Dear Heavenly Father we thank You, for Your wonderful mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry, strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Job 23:10

February 07, 2018

Job 23:10 (NKJV) But He knows the way that I take; When He has tested me, I shall come forth as gold. யோபு 23:10 ஆனாலும் நான் போகும் வழியை அவர் அறிவார்; அவர் என்னைச் சோதித்தபின் நான் பொன்னாக விளங்குவேன். अय्यूब 23:10 किन्तु परमेश्वर मेरे हर चरण को देखता है, जिसको मैं उठाता हूँ। जब वह मेरी परीक्षा ले चुकेगा तो वह देखेगा कि मुझमें कुछ भी बुरा नहीं है, वह देखेगा कि मैं खरे सोने सा हूँ। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for demonstrating us the way that we have to take. Divine Heavenly Father we thank You, for Your wonderful mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry, strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 115:15

February 05, 2018

Psalm 115:15 May you be blessed by the LORD, Who made heaven and earth. சங்கீதம் 115:15 வானத்தையும் பூமியையும் படைத்த கர்த்தராலே நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். भजन संहिता 115:15 यहोवा तुझको वरदान दिया करता है! यहोवा ने ही स्वर्ग और धरती बनाये हैं! My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for blessing us. Divine Heavenly Father we thank You, for Your wonderful mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry, strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalms 115:14

February 05, 2018

Psalm 115:14 The LORD shall increase you more and more, you and your children. சங்கீதம் 115:14 கர்த்தர் உங்களையும் உங்கள் பிள்ளைகளையும் வர்த்திக்கப்பண்ணுவார். भजन संहिता 115:14 मुझे आशा है यहोवा तुम्हारी बढ़ोतरी करेगा और मुझे आशा है, वह तुम्हारी संतानों को भी अधिकाधिक देगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your caring for us and on our children. Thank You Lord for increasing us more and more. Divine Heavenly Father we thank You, for Your wonderful mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry, strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 5:12

January 30, 2018

சங்கீதம் 5:12 கர்த்தாவே, நீர் நீதிமானை ஆசீர்வதித்து, காருணியம் என்னுங் கேடகத்தினால் அவனைச் சூழ்ந்துகொள்வீர். Psalm 5:12 For You, O LORD, will bless the righteous; with favor You will surround him as with a shield. भजन संहिता 5:12 हे यहोवा, तू निश्चय ही धर्मी को वरदान देता है। अपनी कृपा से तू उनको एक बड़ी ढाल बन कर फिर ढक लेता है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Heavenly Father we thank You Lord for guarding us from all our enemy surrounding us with a shield. Dear God, we thank You dear Holy Father for Your wonderful mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry, strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

God's Plan is mightier...

January 29, 2018

சங்கீதம் 118:13 நான் விழும்படி நீ என்னைத் தள்ளினாய்; கர்த்தரோ எனக்கு உதவிசெய்தார். Psalm 118:13 (NKJV) You pushed me violently, that I might fall, But the LORD helped me. भजन संहिता 118:13 मेरे शत्रुओं ने मुझ पर प्रहार किया और मुझे लगभग बर्बाद कर दिया किन्तु यहोवा ने मुझको सहारा दिया। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Heavenly Father we thank You Lord for guarding us from our enemy’s push. Dear God, we thank You dear Holy Father for Your wonderful mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry, strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. (www.heavensvoiceministry.com) https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Isaiah 41:12

January 25, 2018

ஏசாயா 41:12 உன்னோடே போராடினவர்களைத்தேடியும் காணாதிருப்பாய்; உன்னோடே யுத்தம்பண்ணின மனுஷர் ஒன்றுமில்லாமல் இல்பொருளாவார்கள். Isaiah 41:12 Though you search for your enemies, you will not find them. Those who wage war against you will be as nothing at all. यशायाह 41:12 तू ऐसे उन लोगों की खोज करेगा जो तेरे विरुद्ध थे। किन्तु तू उनको नहीं पायेगा। वे लोग जो तुझ से लड़े थे, पूरी तरह लुप्त हो जायेंगे। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Gracious Heavenly Father we thank You Lord for Your wonderful mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry, strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 118:24

January 20, 2018

சங்கீதம் 118:24 இது கர்த்தர் உண்டுபண்ணின நாள், இதிலே களிகூர்ந்து மகிழக்கடவோம். Psalm 118:24 This is the day the LORD has made; We will rejoice and be glad in it. भजन संहिता 118:24 यहोवा ने आज के दिन को बनाया है। आओ हम हर्ष का अनुभव करें और आज आनन्दित हो जाये! My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Heavenly Father we thank You Lord for this wonderful day Lord. Every day is Your day Lord and it is meant for your children to rejoice and be glad. Dear God, we thank You dear Holy Father for Your wonderful mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry, strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Fall & Rise of Righteous (Proverbs 24:16)

January 11, 2018

நீதிமொழிகள் 24:16 நீதிமான் ஏழுதரம் விழுந்தாலும் திரும்பவும் எழுந்திருப்பான்; துன்மார்க்கரோ தீங்கிலே இடறுண்டு கிடப்பார்கள். Proverbs 24:16 For though the righteous fall seven times, they rise again, but the wicked stumble when calamity strikes. नीतिवचन 24:16 क्योंकि एक नेक चाहे सात बार गिरे, फिर भी उठ बैठेगा। किन्तु दुष्ट जन विपत्ति में डूब जाता है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Heavenly Father we thank You Lord for the wonderful and confident verse like this. Yes Lord, many a times we fall because of our fleshly domination but You are a God always lift Your righteous people. Yes Lord only because of Your grace we will rise again and confront the devil. Dear God, we thank You dear Holy Father for Your wonderful mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry, strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Lord is our Shepherd (Psalm 23:1)

January 08, 2018

சங்கீதம் 23:1 கர்த்தர் என் மேய்ப்பராயிருக்கிறார்; நான் தாழ்ச்சியடையேன். Psalm 23:1 (CEB) The LORD is my shepherd. I lack nothing. भजन संहिता 23:1 यहोवा मेरा गडेरिया है। जो कुछ भी मुझको अपेक्षित होगा, सदा मेरे पास रहेगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Heavenly Father we thank You Lord for guarding us like a shepherd who guards his sheep. Yes Lord, if You are our master we shall lack nothing. Dear God, we thank You dear Holy Father for Your wonderful mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry, strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. (www.heavensvoiceministry.com) https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Isaiah 58:14

January 05, 2018

ஏசாயா 58:14 அப்பொழுது கர்த்தரில் மனமகிழ்ச்சியாயிருப்பாய், பூமியின் உயர்ந்த இடங்களில் உன்னை ஏறியிருக்கும்டி பண்ணி, உன் தகப்பனாகிய யாக்கோபுடைய சுதந்தரத்தால் உன்னைப் போஷிப்பேன் Isaiah 58:14 (NKJV) Then you shall delight yourself in the LORD; And I will cause you to ride on the high hills of the earth, And feed you with the heritage of Jacob your father. यशायाह 58:14 तब तू यहोवा में प्रसन्नता प्राप्त करेगा, और मैं यहोवा धरती के ऊँचे—ऊँचे स्थानों पर “मैं तुझको ले जाऊँगा। मैं तेरा पेट भरूँगा। मैं तुझको ऐसी उन वस्तुओं को दूँगा जो तेरे पिता याकूब के पास हुआ करती थीं।” ये बातें यहोवा ने बतायी थीं! https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Habakkuk 3:19

January 03, 2018

ஆபகூக் 3:19 ஆண்டவராகிய கர்த்தர் என்பெலன்; அவர் என் கால்களை மான்கால்களைப்போலாக்கி, உயரமான ஸ்தலங்களில் என்னை நடக்கப்பண்ணுவார். Habakkuk 3:19 (NKJV) The LORD God is my strength; He will make my feet like deer’s feet, And He will make me walk on my high hills. हबक्कूक 3:19 यहोवा, जो मेरा स्वामी है, मुझे मेरा बल देता है। वह मुझको वेग से हिरण सा भागने में सहायता देता है। वह मुझको सुरक्षा के साथ पहाड़ों के ऊपर ले जाता है। https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Job 29:3

January 03, 2018

யோபு 29:3 அப்பொழுது அவர் தீபம் என் தலையின்மேல் பிரகாசித்தது; அவர் அருளின வெளிச்சத்தினால் இருளைக் கடந்துபோனேன். Job 29:3 (AMP) When His lamp shone above and upon my head and by His light I walked through darkness अय्यूब 29:3 मैं ऐसे उस समय की इच्छा करता हूँ जब परमेश्वर का प्रकाश मेरे शीश पर चमक रहा था। मुझ को प्रकाश दिखाने को उस समय जब मैं अन्धेरे से हो कर चला करता था। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Heavenly Father, we thank You dear Holy Father for Your wonderful mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry, strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us in 2018 also. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Isaiah 43:19

January 02, 2018

ஏசாயா 43:19 இதோ, நான் புதிய காரியத்தைச் செய்கிறேன்; இப்பொழுதே அது தோன்றும்; நீங்கள் அதை அறியீர்களா? நான் வனாந்தரத்திலே வழியையும் அவாந்தரவெளியிலே ஆறுகளையும் உண்டாக்குவேன். Isaiah 43:19 (AMP) Behold, I am doing a new thing! Now it springs forth; do you not perceive and know it and will you not give heed to it? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. यशायाह 43:19 क्यों क्योंकि मैं नयी बातें करने वाला हूँ! अब एक नये वृक्ष के समान तुम्हारा विकास होगा। तुम जानते हो कि यह सत्य है। मैं मरूभूमि में सचमुच एक मार्ग बनाऊँगा। मैं सचमुच सूखी धरती पर नदियाँ बहा दूँगा। Heaven’s Voice Ministry wishes you all a high spirit Happy New Year 2018.. My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Heavenly Father, we thank You whole-heartedly for this wonderful first Day of the blissful New Year 2018. The old has gone and the new is here. We thank You Almighty God for doing a new thing in our lives. Yes Lord, it is springing today as January 1, 2018 and we believe that You will make us a way in the wilderness and rivers in the desert throughout this year 2015. Thank You Lord for everything happened in the blessed year 2017. Dear Heavenly Father, we commit this New Year also into Your mighty hands. Lord, You bless this year and give it to us. Dear God, bless all your chosen shepherds and sheep. Let all Your ministers and Your ministries glorify Thy name Oh Lord. Dear Father, as Your second coming seems to be much closer than before, prepare us to minister as per Your will Lord, and not as per our fleshly manner. Let Your shepherds focus on the lost sheep and try to add as many souls as possible into Your Heavenly Kingdom this year. We thank You dear Holy Father for Your wonderful mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry, strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us in 2018 also. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. (www.heavensvoiceministry.com) https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 138:8

October 26, 2017

Psalm 138:8 The LORD will perfect that which concerns me; Your mercy, O LORD, endures forever; Do not forsake the works of Your hands. சங்கீதம் 138:8 கர்த்தர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார்; கர்த்தாவே, உமது கிருபை என்றுமுள்ளது; உமது கரத்தின் கிரியைகளை நெகிழவிடாதிருப்பீராக. भजन संहिता 138:8 हे यहोवा, वे वस्तुएँ जिनको मुझे देने का वचन दिया है मुझे दे। हे यहोवा, तेरा सच्चा प्रेम सदा ही बना रहता है। हे यहोवा, तूने हमको रचा है सो तू हमको मत बिसरा।

God is Love...

August 11, 2017

1 John 5:3 (ERV) Loving God means obeying his commands. And God’s commands are not too hard for us, I யோவான் 5:3 நாம் தேவனுடைய கற்பனைகளைக் கைக்கொள்வதே அவரிடத்தில் அன்புகூருவதாம்; அவருடைய கற்பனைகள் பாரமானவைகளுமல்ல. 1 यूहन्ना 5:3 उसके आदेशों का पालन करते हुए हम यह दर्शाते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। उसके आदेश अत्यधिक कठोर नहीं हैं।

LORD will go before you..

August 10, 2017

Isaiah 52:12 (AMP) For you will not go out in a hurry [as when you left Egypt], Nor will you go in flight [fleeing, as you did from the Egyptians]; For the LORD will go before you, And the God of Israel will be your rear guard. ஏசாயா 52:12 நீங்கள் தீவிரித்துப் புறப்படுவதில்லை; நீங்கள் ஓடிப்போகிறவர்கள்போல ஓடிப்போவதுமில்லை; கர்த்தர் உங்கள் முன்னே போவார்; இஸ்ரவேலின் தேவன் உங்கள் பிறகே உங்களைக் காக்கிறவராயிருப்பார். यशायाह 52:12 तुम बाबुल छोड़ोगे किन्तु जल्दी में छोड़ने का तुम पर कोई दबाव नहीं होगा। तुम पर कहीं दूर भाग जाने का कोई दबाव नहीं होगा। तुम चल कर बाहर जाओगे और यहोवा तुम्हारे साथ साथ चलेगा। तुम्हारी अगुवाई यहोवा ही करेगा और तुम्हारी रक्षा के लिये इस्राएल का परमेश्वर पीछे—पीछे भी होगा।

Mind Matters!!!

August 09, 2017

Mark 9:23 (ESV) And Jesus said to him, “‘If you can’! All things are possible for one who believes.” மாற்கு 9:23 இயேசு அவனை நோக்கி: நீ விசுவாசிக்கக்கூடுமானால் ஆகும், விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் கூடும் என்றார். मरकुस 9:23 यीशु ने उससे कहा, “तूने कहा, ‘क्या तू कुछ कर सकता है?’ विश्वासी व्यक्ति के लिए सब कुछ सम्भव है।”

God will lift you high...

August 08, 2017

Psalm 113:7 (AMP) He raises the poor out of the dust and lifts the needy from the ash heap சங்கீதம் 113:7 அவர் சிறியவனைப் புழுதியிலிருந்து தூக்கிவிடுகிறார்; எளியவனைக் குப்பையிலிருந்து உயர்த்துகிறார். भजन संहिता 113:7 परमेश्वर दीनों को धूल से उठाता है। परमेश्वर भिखारियों को कूड़े के घूरे से उठाता है।

Our Omnipotent God..

August 07, 2017

Jeremiah 32:27 (AMP) “Behold, I am the LORD, the God of all flesh; is there anything too difficult for Me?” எரேமியா 32:27 இதோ, நான் மாம்சமான யாவருக்கும் தேவனாகிய கர்த்தர்; என்னாலே செய்யக் கூடாத அதிசயமானகாரியம் ஒன்றுண்டோ यिर्मयाह 32:27 “यिर्मयाह, मैं यहोवा हूँ। मैं पृथ्वी के हर एक व्यक्ति का परमेश्वर हूँ। यिर्मयाह, तुम जानते हो कि मेरे लिये कुछ भी असंभव नहीं है।”

GOD will not abandon you...

August 02, 2017

Joshua 1:5 (AMP) No man will stand before you as long as you live. Just as I was with Moses, so will I be with you; I will not fail you or abandon you. யோசுவா 1:5 நீ உயிரோடிருக்கும் நாளெல்லாம் ஒருவனும் உனக்கு முன்பாக எதிர்த்து நிற்பதில்லை; நான் மோசேயோடே இருந்ததுபோல, உன்னோடும் இருப்பேன்; நான் உன்னைவிட்டு விலகுவதுமில்லை, உன்னைக் கைவிடுவதுமில்லை. यहोशू 1:5 मैं मूसा के साथ था और मैं उसी तरह तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम्हारे पूरे जीवन में, तुम्हें कोई भी व्यक्ति रोकने में समर्थ नहीं होगा। मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं। मैं कभी तुमसे दूर नहीं होऊँगा।

God's Care

August 01, 2017

1 பேதுரு 5:7 அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவரானபடியால், உங்கள் கவலைகளையெல்லாம் அவர்மேல் வைத்துவிடுங்கள் 1 Peter 5:7 Cast all your anxiety on him because he cares for you 1 पतरस 5:7 तुम अपनी सभी चिंताएँ उस पर छोड़ दो क्योंकि वह तुम्हारे लिए चिंतित है।

Proverbs 23:18

June 11, 2017

Proverbs 23:18 There is surely a future hope for you, and your hope will not be cut off. நீதிமொழிகள் 23:18 நிச்சயமாகவே முடிவு உண்டு; உன் நம்பிக்கை வீண்போகாது. My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Today’s verse is one of the God’s words which encourage people who lost faith and hope in life. Our situation many a times changes our decisions, strategies and plans. If we develop faith in our Omni-Potent God, we will identify a perfect destination for our life through the wisdom given by God. Yes there is surely a future hope for us and our hope will not be cut off. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for such a wonderful and encouraging word. Thanks Lord for yet again awakening our spirit in our lost situation. We remove the obstacles in our ways in Jesus Name. We claim victory over our enemies in Jesus name. We cast negative people from us in Jesus Name. We bless and send Your holy angels to work for us in Jesus name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Luke 24:5

April 15, 2017

Luke 24:5 (NKJV) Then, as they were afraid and bowed their faces to the earth, they said to them, “Why do you seek the living among the dead? லூக்கா 24:5 அந்த ஸ்திரீகள் பயப்பட்டுத் தலைகவிழ்ந்து தரையை நோக்கி நிற்கையில், அந்த இரண்டுபேரும் அவர்களை நோக்கி: உயிரோடிருக்கிறவரை நீங்கள் மரித்தோரிடத்தில் தேடுகிறதென்ன? लूका 24:5 डर के मारे उन्होंने धरती की तरफ अपने मुँह लटकाये हुए थे। उन दो व्यक्तियों ने उनसे कहा, “जो जीवित है, उसे तुम मुर्दों के बीच क्यों ढूँढ रही हो? My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and RESURRECTED SAVIOR JESUS CHRIST. The only graveyard in the world which is wide open is that one used for Jesus Christ, because GOD resurrected Him to prove His glory and prove us that there is an eternal life beyond our death. Shall we revere our TRUE LIVING GOD and focus on the life after death and do good to others that is the only prerequisite to reach heaven? Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your son Jesus’ wonderful life. Sorry for our ignorance LORD. As we are leading an earthly life, we are ignorant and doing a ceremonial and formality oriented life. We focus on following the traditions set by our elders Lord. Forgive and put a thought amidst us that Your son Jesus Christ is dwelling among us. Please enhance us to live lives which bring the unknown souls to You naturally. We want to exhibit Your wonderfulness through our lives Lord. Let our lives preach many people than our mouths do. Bless us Lord to be the action oriented Christians than merely preaching Christians. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry, strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Joel 2:21

April 11, 2017

யோவேல் 2:21 தேசமே, பயப்படாதே, மகிழ்ந்து களிகூரு; கர்த்தர் பெரிய காரியங்களைச் செய்வார். Joel 2:21 (AMP) Do not fear, O land; be glad and rejoice, for the LORD has done great things! योएल 2:21 हे धरती, तू भयभत मत हो। प्रसन्न हो जा और आनन्द से भर जा क्योंकी यहोवा बड़े काम करने को है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Fear is a feeling that gives more importance to our feelings than the faith we have on our powerful Lord. People who had faith on this powerful God have been the most powerful men on earth. Because Lord can do miracles if only we trust, believe and have faith in Him. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for doing great and marvelous things in our lives. Lord, give us the courage to clinch on to your promises and walk with confidence. Help us Lord to forget all our situations and focus on Your will You have in our lives. We remove the obstacles in our ways in Jesus Name. We claim victory over our enemies in Jesus name. We cast negative people from us in Jesus Name. We bless and send Your holy angels to work for us in Jesus name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 121:3

April 09, 2017

சங்கீதம் 121:3 உன் காலைத் தள்ளாடவொட்டார்; உன்னைக் காக்கிறவர் உறங்கார். Psalm 121:3 (AMP) He will not allow your foot to slip; He who keeps you will not slumber. भजन संहिता 121:3 परमेश्वर तुझको गिरने नहीं देगा। तेरा बचानेवाला कभी भी नहीं सोएगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for caring us. Lord, give us the courage to clinch on to your promises and walk with confidence. Help us Lord to forget all our situations and focus on Your will You have in our lives. We remove the obstacles in our ways in Jesus Name. We claim victory over our enemies in Jesus name. We cast negative people from us in Jesus Name. We bless and send Your holy angels to work for us in Jesus name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. www.heavensvoiceministry.com https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Nahum 1:7

April 03, 2017

நாகூம் 1:7 கர்த்தர் நல்லவர், இக்கட்டு நாளிலே அரணான கோட்டை; தம்மை நம்புகிறவர்களை அறிந்திருக்கிறார். Nahum 1:7 (AMP) The LORD is good, A strength and stronghold in the day of trouble; He knows [He recognizes, cares for, and understands fully] those who take refuge and trust in Him. नहूम 1:7 यहोवा संकट के काल में उत्तम है। वह सुरक्षित शरण ऐसे उन लोगों का है जो उसके भरोसे हैं। वह उनकी देख रेख करता है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. We may be surrounded by problems and tough situations, and we lose faith in God as we give importance to our feelings. We think that both men and God are helpless. What we see is different than that of what is there in really. We trust the visible and forget to trust the invisible God who always travels and sees our unknown future. Our God is always good and He wants to do good to us. He knows and extends His full support to those who take refuge and trust in Him. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for such wonderful promise about the trust in You. Thanks Lord for awakening our spirit in this situation. With wide opening mouth, the demon and its wicked people are aiming to swallow us and You destroyed them Lord. Thanks Lord for that. We remove the obstacles in our ways in Jesus Name. We claim victory over our enemies in Jesus name. We cast negative people from us in Jesus Name. We bless and send Your holy angels to work for us in Jesus name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

2 Chronicles 14:11

March 21, 2017

2 நாளாகமம் 14:11 ஆசா தன் தேவனாகிய கர்த்தரை நோக்கிக் கூப்பிட்டு: கர்த்தாவே, பலமுள்ளவனுக்காகிலும் பலனற்றவனுக்காகிலும் உதவிசெய்கிறது உமக்கு லேசானகாரியம்; எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தாவே, எங்களுக்குத் துணைநில்லும்; உம்மைச்சார்ந்து உம்முடைய நாமத்தில் ஏராளமான இந்தக் கூட்டத்திற்கு எதிராக வந்தோம்; கர்த்தாவே, நீர் எங்கள் தேவன்; மனுஷன் உம்மை மேற்கொள்ளவிடாதேயும் என்றான். 2 Chronicles 14:11 (NKJV) And Asa cried out to the LORD his God, and said, “LORD, it is nothing for You to help, whether with many or with those who have no power; help us, O LORD our God, for we rest on You, and in Your name we go against this multitude. O LORD, You are our God; do not let man prevail against You!” 2 इतिहास 14:11 आसा ने यहोवा परमेश्वर को पुकारा और कहा, “यहोवा, केवल तू ही बलवान लोगों के विरुद्ध कमजोर लोगों की सहायता कर सकता है! हे मेरे यहोवा परमेश्वर हमारी सहायता कर! हम तुझ पर आश्रित हैं। हम तेरे नाम पर इस विशाल सेना से युद्ध करते हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है! अपने विरुद्ध किसी को जीतने न दे!”

Daniel 4:2

March 13, 2017

Daniel 4:2 (AMP) It has seemed good to me to declare the signs and wonders which the Most High God has done for me. தானியேல் 4:2 உன்னதமான தேவன் என்னிடத்தில் செய்த அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் பிரசித்தப்படுத்துவது எனக்கு நன்மையாய்க் கண்டது. दानिय्येल 4:2 परम प्रधान परमेश्वर ने मेरे साथ जो आश्चर्यजनक अद्भुत बातें की हैं, उनके बारे में तुम्हें बताते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता है। https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Zechariah 4:6

March 12, 2017

Zechariah 4:6 (AMP) 6 Then he said to me, “This [continuous supply of oil] is the word of the LORD to Zerubbabel [prince of Judah], saying, ‘Not by might, nor by power, but by My Spirit [of whom the oil is a symbol],’ says the LORD of hosts. சகரியா 4:6 அப்பொழுது அவர்: செருபாபேலுக்குச் சொல்லப்படுகிற கர்த்தருடைய வார்த்தை என்னவென்றால், பலத்தினாலும் அல்ல, பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல, என்னுடைய ஆவியினாலேயே ஆகும் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். जकर्याह 4:6 तब उसने मुझसे कहा, “यह सन्देश यहोवा की ओर से जरुब्बाबेल को है: ‘तुम्हारी शक्ति और प्रभुत्ता से सहायता नहीं मिलेगी। वरन, तुम्हें सहायता मेरी आत्मा से मिलेगी।’ सर्वशक्तिमान यहोवा ने यह सब कहा! https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

1 John 4:4

February 23, 2017

1 John 4:4 (NKJV) You are of God, little children, and have overcome them, because He who is in you is greater than he who is in the world. 1 யோவான் 4:4 பிள்ளைகளே, நீங்கள் தேவனாலுண்டாயிருந்து, அவர்களை ஜெயித்தீர்கள்; ஏனெனில் உலகத்திலிருக்கிறவனிலும் உங்களிலிருக்கிறவர் பெரியவர். 1 यूहन्ना 4:4 हे प्यारे बच्चों, तुम परमेश्वर के हो। इसलिए तुमने मसीह के शत्रुओं पर विजय पा ली है। क्योंकि वह परमेश्वर जो तुममें है, संसार में रहने वाले शैतान से महान है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Many people who are called as “Motivating speakers” encourage us spotting our inner strengths. For Christians across the world, inner strength is nothing but dyeing for self and allowing God to occupy and operate from within us. The word of God rightly points that the God inside us is greater. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord Your awesome presence inside us. Let our deeds should not make discomfort to Your stay in our hearts. Please forgive us Lord and do not remember our sins. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Isaiah 40:29

February 21, 2017

Isaiah 40:29 (NKJV) He gives power to the weak, and to those who have no might He increases strength. ஏசாயா 40:29 "..சோர்ந்துபோகிறவனுக்கு அவர் பெலன் கொடுத்து, சத்துவமில்லாதவனுக்குச் சத்துவத்தைப் பெருகப்பண்ணுகிறார்.." यशायाह 40:29 “..यहोवा शक्तिहीनों को शक्तिशाली बनने में सहायता देता है। वह ऐसे उन लोगों को जिनके पास शक्ति नहीं है, प्रेरित करता है कि वह शक्तिशाली बने।..” My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. In this dynamic world, super powers crush the developing powers; stronger groups squeeze the weaker groups; and stronger corporates crush the weaker companies. To the world standards it is inevitable and it is called ‘competition’ and winners justify their acts by saying “survival of the fittest”. But our good God gives power to the weak and increases the strength to those who have no capacity. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for empowering the meek and strengthening the weak ones. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Ezekiel 36:9

February 19, 2017

Ezekiel 36:9 (NKJV) For indeed I am for you, and I will turn to you, and you shall be tilled and sown. எசேக்கியேல் 36:9 இதோ நான் உங்கள் பட்சத்திலிருந்து, உங்களைக் கண்ணோக்குவேன்; நீங்கள் பண்படுத்தப்பட்டு விதைக்கப்படுவீர்கள். यहेजकेल 36:9 मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। लोग तुम्हारी भूमि जोतेंगे। लोग बीज बोएंगे। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Many a times, out of guilt feeling we think that we are like waste lands and we think that we are useless at Lord’s sight. This is the most precious time for the wicked satan to make use of us for his wicked plans. But our Lord reminds us in the above verse that we are for Him and He would turn to us and we shall be tilled and sown. Though we are addicted for sin and afflicted by guilt feeling, our God can transform us and make use of us for His glory. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for giving us the hope that we still can be useful for Your glory. Loving Holy Father, thanks Lord for assuring us about our usefulness for Your glorious kingdom. With this hope and promise from You Lord, we inherit all the holiness and righteousness in Jesus name. Under Jesus’ authority, we command the wicked satan to move out of our righteous path. We surrender ourselves unto before Your mighty presence oh Lord with humbleness. Lord, forgive our sins and make use of us for Your glory. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Hebrews 6:14

February 18, 2017

Hebrews 6:14 (ESV) “Surely I will bless you and multiply you.” எபிரெயர் 6:14 நிச்சயமாக நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதித்து, உன்னைப்பெருகவே பெருகப்பண்ணுவேன் என்றார். इब्रानियों 6:14 कहने लगा, “निश्चय ही मैं तुझे आशीर्वाद दूँगा तथा मैं तुझे अनेक वंशज दूँगा।” My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Normally we the Father or mother of our own children would like shape their life, give them blessings, assets and if not no debts to them. Isn’t it? If we the fleshly people with lots of weaknesses would emanate such sacrificing nature, what would our Heavenly Father who don’t have any weakness like to give us? Our Lord is releasing all His blessings upon us no matter what qualification we have as He expects us only to be His child. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for blessing us and multiplying us. Lord we are the sons and daughters of Abraham in Faith. All the promises and blessings You bestowed to Abraham, we inherit into our lives in Jesus name. Under the authority of Your Son Jesus Christ, we shout and drive out and cast out the entire plan of devil in our lives which hinders the love and blessings of the Lord on us. We receive You Lord into our hearts. Make us Lord as a blessing to many. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Exodus 34:10

February 16, 2017

Exodus 34:10 (AMP) Then God said, “Behold, I am going to make a covenant. Before all your people I will do wondrous works (miracles) such as have not been created or produced in all the earth nor among any of the nations; and all the people among whom you live shall see the working of the LORD, for it is a fearful and awesome thing that I am going to do with you. யாத்திராகமம் 34:10 அதற்கு அவர்: இதோ, நான் ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணுகிறேன்; பூமியெங்கும் எந்த ஜாதிகளிடத்திலும் செய்யப்படாத அதிசயங்களை உன் ஜனங்கள் எல்லாருக்கு முன்பாகவும் செய்வேன்; உன்னோடேகூட இருக்கிற ஜனங்கள் எல்லாரும் கர்த்தருடைய செய்கையைக் காண்பார்கள்; உன்னோடேகூட இருந்து, நான் செய்யும் காரியம் பயங்கரமாயிருக்கும். निर्गमन 34:10 तब यहोवा ने कहा, “मैं तुम्हारे सभी लोगों के साथ यह साक्षीपत्र बना रहा हूँ। मैं ऐसे अद्भुत काम करूँगा जैसे इस धरती पर किसी भी दूसरे राष्ट्र के लिए पहले कभी नहीं किए। तुम्हारे साथ सभी लोग देखेंगे कि मैं यहोवा अत्यन्त महान हूँ। लोग उन अद्भुत कामों को देखेंगे जो मैं तुम्हारे लिए करूँगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. The Lord who walked with Moses and talked with Joseph is the same yesterday, today and forever. Let us believe and trust in our Lord that He will do wondrous works in our lives. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for the wonderful promise about the great things You have planned in our lives. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Proverbs 8:17

February 16, 2017

Proverbs 8:17 (AMP) “I love those who love me; and those who seek me early and diligently will find me. நீதிமொழிகள் 8:17 என்னைச் சிநேகிக்கிறவர்களை நான் சிநேகிக்கிறேன்; அதிகாலையில் என்னைத் தேடுகிறவர்கள் என்னைக் கண்டடைவார்கள். नीतिवचन 8:17 जो मुझसे प्रेम करते हैं, मैं भी उन्हें प्रेम करती हूँ, मुझे जो खोजते हैं, मुझको पा लेते हैं। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Prayer is the communication between us and the almighty God. Prayer is not merely asking the demands and expressing our agonies. It is also imperative that we should praise and thank the almighty God for all the goodness we have been receiving from Him. Though we can talk to God anytime in a day, praying in the early morning is a delight to our Lord and He promised us that whoever seeks Him early in the morning shall find Him. So let us all begin a day seeking this powerful God early in the morning. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for indicating the right time to pray. Remove the lazy spirit from us Lord. Let us allot the prime time to You oh Lord, who created the heaven and the earth, rather than sitting in front of televisions. Thanks Lord once again for this wonderful advice about prayer. We proclaim Your precious son Jesus’ name and claim all the promises You made with our ancestors. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Lamentations 3:22

February 15, 2017

Lamentations 3:22 (ESV) The steadfast love of the LORD never ceases; his mercies never come to an end; புலம்பல் 3:22 நாம் நிர்மூலமாகாதிருக்கிறது கர்த்தருடைய கிருபையே, அவருடைய இரக்கங்களுக்கு முடிவில்லை. विलापगीत 3:22 यहोवा के प्रेम और करुणा का तो अत कभी नहीं होता। यहोवा की कृपाएं कभी समाप्त नहीं होती। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Though we deviate from the path destined by our God, our good God is very patient with us and sent His only Son Jesus Christ to bear our punishment and through that He redeemed us. This shows that His steadfast love never ceases and His mercies never come to an end. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your steadfast love and everlasting mercy upon us. Forgive us Lord and show us mercy. Let Your love and mercy reaches all parts of the world. We proclaim Your precious son Jesus’ name and claim all the promises You made with our ancestors. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 90:14

February 09, 2017

Psalm 90:14 (ESV) Satisfy us in the morning with your steadfast love that we may rejoice and be glad all our days. சங்கீதம் 90:14 நாங்கள் எங்கள் வாழ்நாளெல்லாம் களிகூர்ந்து மகிழும்படி, காலையிலே எங்களை உமது கிருபையால் திருப்தியாக்கும். भजन संहिता 90:14 प्रति दिन सुबह हमें अपने प्रेम से परिपूर्ण कर, आओ हम प्रसन्न हो और अपने जीवन का रस लें। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Every day morning is a new beginning, it’s a new life, it’s a new awakening, it’s a relaxation, and it’s a kind of refreshment which could not be expressed in words. We should thank our Lord for this early morning as this is not enjoyed by few people as they are taken by the Lord. Let us think about this and ask our Lord to satisfy us in the morning with His steadfast love that we might rejoice and be glad all through our days. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for all your good things in our lives. We pray to You Lord, You satisfy us in the morning with Your steadfast love and we shall rejoice and be glad in all our days remembering Your love, care and blessings in our lives. Be with everyone who attend church service today and make them contribute to Your soon coming kingdom. We proclaim Your precious son Jesus’ name and claim all the promises You made with our ancestors. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

1 Corinthians 13:13

February 08, 2017

1 Corinthians 13:13 (ESV) So now faith, hope, and love abide, these three; but the greatest of these is love. 1 கொரிந்தியர் 13:13 இப்பொழுது விசுவாசம், நம்பிக்கை, அன்பு இம்மூன்றும் நிலைத்திருக்கிறது; இவைகளில் அன்பே பெரியது. 1 कुरिन्थियों 13:13 इस दौरान विश्वास, आशा और प्रेम तो बने ही रहेंगे और इन तीनों में भी सबसे महान् है प्रेम। https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 37:5

February 07, 2017

Psalm 37:5 (NKJV) Commit your way to the LORD, trust also in Him, and He shall bring it to pass. சங்கீதம் 37:5 உன் வழியைக் கர்த்தருக்கு ஒப்புவித்து, அவர்மேல் நம்பிக்கையாயிரு; அவரே காரியத்தை வாய்க்கப்பண்ணுவார். भजन संहिता 37:5 यहोवा के भरोसे रह। उसका विश्वास कर। वह वैसा करेगा जैसे करना चाहिए। https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Mark 10:25

February 06, 2017

Mark 10:25 (NKJV) It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God.” மாற்கு 10:25 ஐசுவரியவான் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பதைப்பார்க்கிலும், ஒட்டகமானது ஊசியின் காதிலே நுழைவது எளிதாயிருக்கும் என்றார். मरकुस 10:25 परमेश्वर के राज्य में किसी धनी के प्रवेश कर पाने से, किसी ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना आसान है!” https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 20:5

February 05, 2017

Psalm 20:5 (ESV) May we shout for joy over your salvation, and in the name of our God set up our banners! May the LORD fulfill all your petitions! சங்கீதம் 20:5 நாங்கள் உமது இரட்சிப்பினால் மகிழ்ந்து, எங்கள் தேவனுடைய நாமத்திலே கொடியேற்றுவோம்; உமது வேண்டுதல்களையெல்லாம் கர்த்தர் நிறைவேற்றுவாராக. भजन संहिता 20:5 परमेश्वर जब तेरी सहायता करे हम अति प्रसन्न हों और हम परमेश्वर की बढ़ाई के गीत गायें। जो कुछ भी तुम माँगों यहोवा तुम्हें उसे दे। https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Ecclesiastes 9:7

February 04, 2017

Ecclesiastes 9:7 (ESV) Go, eat your bread with joy, and drink your wine with a merry heart, for God has already approved what you do. பிரசங்கி 9:7 நீ போய், உன் ஆகாரத்தைச் சந்தோஷத்துடன் புசித்து, உன் திராட்சரசத்தை மனமகிழ்ச்சியுடன் குடி; தேவன் உன் கிரியைகளை அங்கீகாரம்பண்ணியிருக்கிறார். सभोपदेशक 9:7 सो अब तुम जाओ और अपना खाना खाओ और उसका आनन्द लो। अपना दाखमधु पिओ और खुश रहो। यदि तुम ये बातें करते हो तो ये बातें परमेश्वर से समर्थित है। https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 17:8

February 03, 2017

Psalm 17:8 (ESV) Keep me as the apple of your eye; hide me in the shadow of your wings சங்கீதம் 17:8 கண்மணியைப்போல என்னைக் காத்தருளும். भजन संहिता 17:8 मेरी रक्षा तू निज आँख की पुतली समान कर। मुझको अपने पंखों की छाया तले तू छुपा ले। https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 91:11

February 01, 2017

Psalm 91:11 (ESV) For he will command his angels concerning you to guard you in all your ways. சங்கீதம் 91:11 உன் வழிகளிலெல்லாம் உன்னைக் காக்கும்படி, உனக்காகத் தம்முடைய தூதர்களுக்குக் கட்டளையிடுவார். भजन संहिता 91:11 क्योंकि परमेश्वर स्वर्गदूतों को तेरी रक्षा करने का आदेश देगा। तू जहाँ भी जाएगा वे तेरी रक्षा करेंगे। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. As we have completed the first month of this year 2017, we enter into the new month with thanks giving heart and with praising lips. We are all anointed by the Lord almighty and called for a purpose. We are all sinners and imperfect before God but Lord saved His anointed through the blood of Jesus Christ. Let us believe in the truth that Jesus came to the world to forgive and give life to the sinners. Let our Good GOD accept us and command His angels to guard all our ways. Hallelujah. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for the new day and new month February. We thank You Lord for keeping us happy and comfort throughout the last month and we are thankful You sustained us thus far. God give us the wisdom to translate Your love to others through our moral living. We proclaim Your precious son Jesus’ name and claim all the promises You made with our ancestors. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 53:6

February 01, 2017

Psalm 53:6 (NKJV) Oh, that the salvation of Israel would come out of Zion! When God brings back the captivity of His people, Let Jacob rejoice and Israel be glad. சங்கீதம் 53:6 சீயோனிலிருந்து இஸ்ரவேலுக்கு இரட்சிப்பு வருவதாக, தேவன் தம்முடைய ஜனத்தின் சிறையிருப்பைத் திருப்பும்போது, யாக்கோபுக்குக் களிப்பும் இஸ்ரவேலுக்கு மகிழ்ச்சியும் உண்டாகும். भजन संहिता 53:6 इस्राएल को, सिय्योन में कौन विजयी बनायेगा? हाँ, परमेश्वर उनकी विजय को पाने में सहायता करेगा। परमेश्वर अपने लोगों को बन्धुआई से वापस लायेगा, याकूब आनन्द मनायेगा। इस्राएल अति प्रसन्न होगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Today is the last day of this month and we praise God for all the good things happened in our life. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for blessings us in the entire month. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 39:7

January 27, 2017

Psalm 39:7 (ESV) And now, O Lord, for what do I wait? My hope is in you. சங்கீதம் 39:7 இப்போதும் ஆண்டவரே, நான் எதற்கு எதிர்பார்த்திருக்கிறேன்? நீரே என் நம்பிக்கை. भजन संहिता 39:7 सो, मेरे यहोवा, मैं क्या आशा रखूँ? तू ही बस मेरी आशा है! My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Mankind has a very sound history on the bad effect of trusting and hoping another human. most of the time deception, cunningness, back stabbing and cheating. In order to avoid such things, our hope should be on the LORD who created heaven and the earth. Praise be to our GOD. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for supporting and helping us. With the enduring hope in our heart, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 126:3

January 25, 2017

Psalm 126:3 (ESV) The LORD has done great things for us; we are glad. சங்கீதம் 126:3 கர்த்தர் நமக்குப் பெரிய காரியங்களைச் செய்தார்; இதினிமித்தம் நாம் மகிழ்ந்திருக்கிறோம். भजन संहिता 126:3 दूसरे देशों के लोग ये बातें करेंगे इस्राएल के लोगों के लिए यहोवा ने एक अद्भुत काम किया है। अगर यहोवा ने हमारे लिए वह अद्भुत काम किया तो हम प्रसन्न होंगे। https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Colossians 1:27

January 24, 2017

Colossians 1:27 (ESV) To them God chose to make known how great among the Gentiles are the riches of the glory of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. கொலோசெயர் 1:27 புறஜாதிகளுக்குள்ளே விளங்கிய இந்த இரகசியத்திலுள்ள மகிமையின் ஐசுவரியம் இன்னதென்று, தேவன் தம்முடைய பரிசுத்தவான்களுக்குத் தெரியப்படுத்தச் சித்தமானார்; கிறிஸ்துவானவர் மகிமையின் நம்பிக்கையாக உங்களுக்குள் இருப்பதே அந்த இரகசியம். कुलुस्सियों 1:27 परमेश्वर अपने संत जनों को यह प्रकट कर देना चाहता था कि वह रहस्यपूर्ण सत्य कितना वैभवपूर्ण है। उसके पास यह रहस्यपूर्ण सत्य सभी के लिये है। और वह रहस्यपूर्ण सत्य यह है कि मसीह तुम्हारे भीतर ही रहता है और परमेश्वर की महिमा प्राप्त करने के लिये वही हमारी एक मात्र आशा है। https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Isaiah 40:31

January 23, 2017

Isaiah 40:31 (ERV) But those who trust in the LORD will become strong again. They will be like eagles that grow new feathers. They will run and not get weak. They will walk and not get tired. ஏசாயா 40:31 கர்த்தருக்குக் காத்திருக்கிறவர்களோ புதுப்பெலனடைந்து, கழுகுகளைப்போலச் செட்டைகளை அடித்து எழும்புவார்கள்; அவர்கள் ஓடினாலும் இளைப்படையார்கள், நடந்தாலும் சோர்ந்துபோகார்கள். यशायाह 40:31 किन्तु वे लोग जो यहोवा के भरोसे हैं फिर से शक्तिशाली बन जाते हैं। जैसे किसी गरुड़ के फिर से पंख उग आते हैं। ये लोग बिना विश्राम चाहे निरंतर दौड़ते रहते हैं। ये लोग बिना थके चलते रहते हैं। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. At times we behave over anxious about certain issues and forget the possibilities of the most powerful God. We need to be very patient and increase the hope in the LORD and He will renew our strength like an eagle and He will make us soar high. Praise be to our GOD. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for the wonderful verse to be patient. With the endurance in our heart, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Isaiah 54:17

January 22, 2017

Isaiah 54:17 (NKJV) No weapon formed against you shall prosper, and every tongue which rises against you in judgment You shall condemn. This is the heritage of the servants of the LORD, and their righteousness is from Me,” Says the LORD. ஏசாயா 54:17 உனக்கு விரோதமாய் உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காதேபோம்; உனக்கு விரோதமாய் நியாயத்தில் எழும்பும் எந்த நாவையும் நீ குற்றப்படுத்துவாய்; இது கர்த்தருடைய ஊழியக்காரரின் சுதந்தரமும் என்னாலுண்டான அவர்களுடைய நீதியுமாயிருக்கிறதென்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். यशायाह 54:17 “तुझे हराने के लिए लोग हथियार बनायेंगे किन्तु वे हथियार तुझे कभी हरा नहीं पायेंगे। कुछ लोग तेरे विरोध में बोलेंगे। किन्तु हर ऐसे व्यक्ति को बुरा प्रमाणित किया जायेगा जो तेरे विरोध में बोलेगा।” यहोवा कहता है, “यहोवा के सेवकों को क्या मिलता है उन्हें न्यायिक विजय मिलती है। यह उन्हें मुझसे मिलती हैं।” My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. For the people who follow the teachings of the Lord, the entire world which doesn’t believe it becomes the enemy. In certain cases they don’t oppose the believers, but during the end times all people will turn against the believers and their church. They may attack the believers, speak ill about the ministers of God and devastate the ministry performed by the believers and the ministers of God. In those circumstances, Lord is our strength and energy. Whatever is the circumstance, our duty is to preach and follow the teachings of our Lord and our God will take care of our enemies. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your wonderful words of comforts. Thanks for protecting us from all the weapons fashioned against us. Let all the weapons fashioned against us shall disappear in Jesus name. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 20:5

January 21, 2017

Psalm 20:5 (ESV) May we shout for joy over your salvation, and in the name of our God set up our banners! May the LORD fulfill all your petitions! சங்கீதம் 20:5 நாங்கள் உமது இரட்சிப்பினால் மகிழ்ந்து, எங்கள் தேவனுடைய நாமத்திலே கொடியேற்றுவோம்; உமது வேண்டுதல்களையெல்லாம் கர்த்தர் நிறைவேற்றுவாராக. भजन संहिता 20:5 परमेश्वर जब तेरी सहायता करे हम अति प्रसन्न हों और हम परमेश्वर की बढ़ाई के गीत गायें। जो कुछ भी तुम माँगों यहोवा तुम्हें उसे दे। https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Isaiah 49:16

January 21, 2017

Isaiah 49:16 (ESV) Behold, I have engraved you on the palms of my hands; your walls are continually before me. ஏசாயா 49:16 இதோ, என் உள்ளங்கைகளில் உன்னை வரைந்திருக்கிறேன்; உன் மதில்கள் எப்போதும் என்முன் இருக்கிறது. यशायाह 49:16 देखो जरा, मैंने अपनी हथेली पर तेरा नाम खोद लिया है। मैं सदा तेरे विषय में सोचा करता हूँ। https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Isaiah 49:16

January 20, 2017

Isaiah 49:16 (ESV) Behold, I have engraved you on the palms of my hands; your walls are continually before me. ஏசாயா 49:16 இதோ, என் உள்ளங்கைகளில் உன்னை வரைந்திருக்கிறேன்; உன் மதில்கள் எப்போதும் என்முன் இருக்கிறது. यशायाह 49:16 देखो जरा, मैंने अपनी हथेली पर तेरा नाम खोद लिया है। मैं सदा तेरे विषय में सोचा करता हूँ। https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Jeremiah 1:8

January 19, 2017

Jeremiah 1:8 (ESV) Do not be afraid of them, for I am with you to deliver you, declares the LORD.” எரேமியா 1:8 நீ அவர்களுக்குப் பயப்படவேண்டாம்; உன்னைக் காக்கும்படிக்கு நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லி, यिर्मयाह 1:8 किसी से मत डरो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, और मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा।” यह सन्देश यहोवा का है। https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

2 Corinthians 12:9

January 18, 2017

2 Corinthians 12:9 (ESV) But he said to me, “My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness.” Therefore I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. 2 கொரிந்தியர் 12:9 அதற்கு அவர்: என் கிருபை உனக்குப்போதும்; பலவீனத்திலே என் பலம் பூரணமாய் விளங்கும் என்றார். ஆகையால், கிறிஸ்துவின் வல்லமை என்மேல் தங்கும்படி, என் பலவீனங்களைக்குறித்து நான் மிகவும் சந்தோஷமாய் மேன்மைபாராட்டுவேன் 2 कुरिन्थियों 12:9 किन्तु उसने मुझसे कह दिया है, “तेरे लिये मेरा अनुग्रह पर्याप्त है क्योंकि निर्बलता में ही मेरी शक्ति सबसे अधिक होती है” इसलिए मैं अपनी निर्बलता पर प्रसन्नता के साथ गर्व करता हूँ। ताकि मसीह की शक्ति मुझ में रहे। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. What is important to win our lives? Our hard work? Luck? support of others? No, bible clearly says that His (God’s) grace is sufficient for us. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your wonderful and amazing grace. We proclaim Your precious son Jesus’ name and claim all the promises You made with our ancestors. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 115:15

January 17, 2017

Psalm 115:15 (ESV) May you be blessed by the LORD, who made heaven and earth! சங்கீதம் 115:15 வானத்தையும் பூமியையும் படைத்த கர்த்தராலே நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். भजन संहिता 115:15 यहोवा तुझको वरदान दिया करता है! यहोवा ने ही स्वर्ग और धरती बनाये हैं! My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Many of us think that the blessings are upon the youngster s and the elders are giving the blessings. If so, where will the elders get their blessings? It is not meant that the blessings of elders are discounted. The word of God used in the blessings will come to pass only if the receiver have faith in the Lord who sent such powerful verses. All the blessings are coming from the Lord almighty God who made this heaven and earth. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for the good blessings bestowed on us. We proclaim Your precious son Jesus’ name and claim all the promises You made with our ancestors. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Numbers 6:25 (ESV)

January 16, 2017

Numbers 6:25 (ESV) the LORD make HIS face to shine upon you and be gracious to you; எண்ணாகமம் 6:25 கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உன்மேல் பிரகாசிக்கப்பண்ணி, உன்மேல் கிருபையாயிருக்கக்கடவர். गिनती 6:25 यहोवा की कृपादृष्टि तुम पर प्रकाशित हो। वह तुमसे प्रेम करे। https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 121:5

January 15, 2017

Psalm 121:5 (ESV) The LORD is your keeper; the LORD is your shade on your right hand. சங்கீதம் 121:5 கர்த்தர் உன்னைக் காக்கிறவர்; கர்த்தர் உன் வலதுபக்கத்திலே உனக்கு நிழலாயிருக்கிறார். भजन संहिता 121:5 यहोवा तेरा रक्षक है। यहोवा अपनी महाशक्ति से तुझको बचाता है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Yes the Lord is our keeper and He keeps us forever like our shade. Hallelujah. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for keeping us safe and being our shadow. Loving Father, we release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Isaiah 62:3

January 14, 2017

Isaiah 62:3 (NKJV) You shall also be a crown of glory in the hand of the LORD, and a royal diadem in the hand of your God. ஏசாயா 62:3 நீ கர்த்தருடைய கையில் அலங்காரமான கிரீடமும், உன் தேவனுடைய கரத்தில் ராஜமுடியுமாயிருப்பாய். यशायाह 62:3 यहोवा को तुम लोगों पर बहुत गर्व होगा। तुम यहोवा के हाथों में सुन्दर मुकुट के समान होगे। https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 18:35

January 12, 2017

Psalm 18:35 (ESV) You have given me the shield of your salvation, and your right hand supported me, and your gentleness made me great. சங்கீதம் 18:35 உம்முடைய இரட்சிப்பின் கேடகத்தையும் எனக்குத் தந்தீர்; உம்முடைய வலதுகரம் என்னைத் தாங்குகிறது; உம்முடைய காருணியம் என்னைப் பெரியவனாக்கும். भजन संहिता 18:35 हे परमेश्वर, अपनी ढाल से मेरी रक्षा कर। तू मुझको अपनी दाहिनी भुजा से अपनी महान शक्ति प्रदान करके सहारा दे। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Right through the human race, God has been giving us the shield of salvation and supporting us with His right hand. Though Human sinned against Him, He is after us to redeem us and give us a place in His holy Kingdom. Because of His gentleness and love we are made great. Hallelujah. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your great support through YOUR gentleness. Loving Father, we release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 46:7

January 12, 2017

Psalm 46:7 (ESV) The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our fortress. Selah சங்கீதம் 46:7 சேனைகளின் கர்த்தர் நம்மோடிருக்கிறார்; யாக்கோபின் தேவன் நமக்கு உயர்ந்த அடைக்கலமானவர். (சேலா.) भजन संहिता 46:7 सर्वशक्तिमान यहोवा हमारे साथ है। याकूब का परमेश्वर हमारा शरणस्थल है। https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Isaiah 60:20

January 11, 2017

Isaiah 60:20 (NKJV) Your sun shall no longer go down, Nor shall your moon withdraw itself; For the LORD will be your everlasting light, and the days of your mourning shall be ended. ஏசாயா 60:20 உன் சூரியன் இனி அஸ்தமிப்பதுமில்லை, உன் சந்திரன் மறைவதுமில்லை; கர்த்தரே உனக்கு நித்திய வெளிச்சமாயிருப்பார்; உன் துக்கநாட்கள் முடிந்துபோம். यशायाह 60:20 तेरा ‘सूरज’ फिर कभी भी नहीं छिपेगा। तेरा ‘चाँद’ कभी भी काला नहीं पड़ेगा। क्यों क्योंकि यहोवा का प्रकाश सदा सर्वदा तेरे लिये होगा और तेरा दु:ख का समय समाप्त हो जायेगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Happiness is the expectation of every human being in this world and Happiness in the spirit is the ultimatum as this world is aspiring for the visible pleasures. But, our Lord promises us today that our days of mourning shall be ended and we shall be happy in the world and in the spirit. Amen, Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your encouraging words. Loving Father, we release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Luke 6:31

January 10, 2017

Luke 6:31 (ERV) Do for others what you want them to do for you. லூக்கா 6:31 மனுஷர் உங்களுக்கு எப்படிச் செய்யவேண்டுமென்று விரும்புகிறீர்களோ, அப்படியே நீங்களும் அவர்களுக்குச் செய்யுங்கள். लूका 6:31 तुम अपने लिये जैसा व्यवहार दूसरों से चाहते हो, तुम्हें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिये। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Most of the times, we tend to help people upon repeated requests made by them even if we see them suffer. But irony to it, we expect other people to come voluntarily to help us during our trial times. The word of God insists us to help people as how we expect others to do to us. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your wonderful words about winning other people through our unconditional love and good help. Loving Father, we release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Genesis 12:2

January 08, 2017

Genesis 12:2 (ESV) And I will make of you a great nation, and I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. ஆதியாகமம் 12:2 நான் உன்னைப் பெரிய ஜாதியாக்கி, உன்னை ஆசீர்வதித்து, உன் பேரைப் பெருமைப்படுத்துவேன்; நீ ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய். उत्पत्ति 12:2 मैं तुम्हें आशीर्वाद दूँगा। मैं तुझसे एक महान राष्ट्र बनाऊँगा। मैं तुम्हारे नाम को प्रसिद्ध करूँगा। लोग तुम्हारे नाम का प्रयोग दूसरों के कल्यान के लिए करेंगे। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. When Lord gives us a promise, we should trust without any doubt. That’s what we learn from the life of Abraham. When we listen, trust and obey Lord’s promises and commandments, it will come to pass in His destined time. So, we are a blessing to millions of people. Hallelujah. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your wonderful provisions. Loving Father, we release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Isaiah 43:13

January 06, 2017

Isaiah 43:13 (NKJV) Indeed before the day was, I am He; And there is no one who can deliver out of My hand; I work, and who will reverse it?” ஏசாயா 43:13 நாள் உண்டகாததற்கு முன்னும் நானே இருக்கிறேன்; என் கைக்குத் தப்புவிக்கத்தக்கவன் இல்லை; நான் செய்கிறதைத் தடுப்பவன் யார்? यशायाह 43:13 “मैं तो सदा से ही परमेश्वर रहा हूँ। जब मैं कुछ करता हूँ तो मेरे किये को कोई भी व्यक्ति नहीं बदल सकता और मेरी शक्ति से कोई भी व्यक्ति किसी को बचा नहीं सकता।” My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Many a times, our God’s plan in our lives are not known clearly by others and sometimes we ourselves don’t understand His plans, mission and vision in our lives. On both these cases, if God destined something through our lives, nobody can stop it. Because He was the God in the past, He is the same God in the present and will be in the future also. If God acts, who can revoke or reverse it. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your encouraging verse spoken on our future. Loving Father, we release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 23:1 (ESV)

January 05, 2017

Psalm 23:1 (ESV) The LORD is my shepherd; I shall not want. சங்கீதம் 23:1 கர்த்தர் என் மேய்ப்பராயிருக்கிறார்; நான் தாழ்ச்சியடையேன். भजन संहिता 23:1 यहोवा मेरा गडेरिया है। जो कुछ भी मुझको अपेक्षित होगा, सदा मेरे पास रहेगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Why Lord Jesus Christ is demonstrated as a Shepherd? There are many good things about the relationship between a shepherd and his flock which he is tendering. Shepherd is held responsible for all the sheep in his flock. He is always concern about the safety and nourishment of the sheep. He always protects and provides. So, in the spiritual context, we are like sheep in God’s flock and our shepherd is JESUS CHRIST. He is our provider, He is our protector and He is our guide. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for guiding, protecting and providing as how a shepherd does these for his flock. We assure You Oh Lord, we will trust You as how a sheep trust his master. Loving Father, we release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

2 Timothy 2:1

January 04, 2017

2 Timothy 2:1 (KJV) Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. 2 தீமோத்தேயு 2:1 ஆதலால், என் குமாரனே, நீ கிறிஸ்து இயேசுவிலுள்ள கிருபையில் பலப்படு. 2 तीमुथियुस 2:1 जहाँ तक तुम्हारी बात है, मेरे पुत्र, यीशु मसीह में प्राप्त होने वाले अनुग्रह से सुदृढ़ हो जा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Grace is a undeserved favor from God. It is given or shown by God by the unconditional love He has with us. God’s love on us is manifested through His son Jesus Christ. Let us be strong in the grace that is in Jesus Christ. Praise be to God. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your wonderful grace. Your grace is sufficient for us oh Lord. Almighty Lord, we release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Matthew 7:7

January 03, 2017

Matthew 7:7 (ESV) Ask, and it will be given to you; seek, and you will find; knock, and it will be opened to you. மத்தேயு 7:7 கேளுங்கள், அப்பொழுது உங்களுக்குக் கொடுக்கப்படும்; தேடுங்கள், அப்பொழுது கண்டடைவீர்கள்; தட்டுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்குத் திறக்கப்படும். मत्ती 7:7 परमेश्वर से माँगते रहो, तुम्हें दिया जायेगा। खोजते रहो तुम्हें प्राप्त होगा खटखटाते रहो तुम्हारे लिए द्वार खोल दिया जायेगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Many a times, we worry too much about our own requirements and needs. And we always think and ponder what to be done to meet out those requirements and needs. But, Jesus Christ in the Bible insists us to ask Him and seek Him for anything we desire at, that pleases Him. He assures us that we will get, find and the doors are always ready to open for our knock. Therefore my dear brothers and sisters please do remember that there is a GOD waiting for us to ask and seek and He is ready to open the door if we knock at it. Hallelujah. Praise be to God. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for hearing our prayers and answering them with love and care. Lord, we release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Proverbs 23:18

January 01, 2017

Proverbs 23:18 (ESV) Surely there is a future, and your hope will not be cut off. நீதிமொழிகள் 23:18 நிச்சயமாகவே முடிவு உண்டு; உன் நம்பிக்கை வீண்போகாது. नीतिवचन 23:18 एक आशा है, जो सदा बनी रहती है और वह आशा कभी नहीं मरती। Heaven’s Voice Ministry wishes you all a Happy and Prosperous New Year 2016.. My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, New Year Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Let us thank our Lord for the successful and blessed 2016 we had. The year 2016 will not come back to us as the word of God says that the old has passed away. Forget all the bad things happened in our lives and the bad things we created for others. Let us forget our sins after seeking forgiveness from the Lord Jesus Christ. Let this new year 2017 be ‘a year of hope’. Yes, my dear brothers and sisters, word of God says that surely we have a wonderful future and our hope about our exceptional future will not be cut off. Praise be to the Lord. Have a nice and blessed 2017 ahead. Gracious Heavenly Father, we thank You whole-heartedly for this wonderful first Day of the blissful New Year 2016. The old has gone and the new is here. We thank You Almighty God for doing a new thing in our lives. Yes Lord, it is springing today as January 1, 2016 and we believe that You will make us a way in the wilderness and rivers in the desert throughout this year 2016. Thank You Lord for everything happened in the blessed year 2016. We know that without Your permission nothing would have happened in our lives Lord. Dear Heavenly Father, we commit this New Year also into Your mighty hands. Lord, You bless this year and give it to us. Dear God, bless all your chosen shepherds and sheep. Let all Your ministers and Your ministries glorify Thy name Oh Lord. Dear Father, as Your second coming seems to be much closer than before, prepare us to minister as per Your will Lord, and not as per our fleshly manner. Let Your shepherds focus on the lost sheep and try to add as many souls as possible into Your Heavenly Kingdom this year. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 107:22

December 31, 2016

Psalm 107:22 (ERV) Offer sacrifices of thanks to him. Sing with joy about all that he has done. சங்கீதம் 107:22 ஸ்தோத்திரபலிகளைச் செலுத்தி, அவருடைய கிரியைகளை ஆனந்த சத்தத்தோடே விவரிப்பார்களாக. भजन संहिता 107:22 यहोवा को धन्यवाद देने बलि अर्पित करो, सभी कार्मो को जो उसने किये हैं। यहोवा ने जिनको किया है, उन बातों को आनन्द के साथ बखानो। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. This year 2016 has been a tremendous year in many ways, yet some natural disasters, political stunts, sad demises, manmade disasters and other quandaries satan used to hit us and tried to devastate our faith and belief in the word of God. At last God won by uniting us all against the natural odds. God sustained us thus far and we need to be very mindful in thanking Him with fullness of heart as He has been aside us in all those tough situations. Thank You Lord; Thank You Jesus and Thank You Holy Spirit for all Your wisdom, guidance and blessings upon us. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for the wonderful year 2016. This year has been a great year for all Your Lovable sons and daughters who amidst enjoyed Your presence and peace even during our rough and tough times. It is because of your Mercy and Grace we have been sustained during this entire year 2016. Thank You Lord for all the 365 blessed days which You consecrated and gave to us. Lord please forgive us for all the mistakes and sins we committed during this year. Let us correct ourselves and lead a holy life in the New Year 2017 and bring glory to Thy name. Lord, we release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

James 1:17

December 31, 2016

James 1:17 (ESV) Every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. யாக்கோபு 1:17 நன்மையான எந்த ஈவும் பூரணமான எந்த வரமும் பரத்திலிருந்துண்டாகி, சோதிகளின் பிதாவினிடத்திலிருந்து இறங்கிவருகிறது; அவரிடத்தில் யாதொரு மாறுதலும் யாதொரு வேற்றுமையின் நிழலுமில்லை. याकूब 1:17 प्रत्येक उत्तम दान और परिपूर्ण उपहार ऊपर से ही मिलते हैं। और वे उस परम पिता के द्वारा जिसने स्वर्गीय प्रकाश को जन्म दिया है, नीचे लाए जाते हैं। वह नक्षत्रों की गतिविधि से उप्तन्न छाया से कभी बदलता नहीं है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. We used to give our dear ones valuable and memorable gifts on their important celebrations and we expect the same from our dear ones too. But the Bible records that every good and every perfect gift is given from above. Sometimes there will be some mismatch between with our expectation and actual. But we need to understand, that whatever God gives will be the best one than that our dreamt blessings. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your wonderful and perfect gift You are bestowing us. We understand the waiting time for You itself a great blessings for us. Thanks once again heavenly Master. Lord, we release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 56:3

December 29, 2016

Psalm 56:3 (ESV) When I am afraid, I put my trust in you. சங்கீதம் 56:3 நான் பயப்படுகிற நாளில் உம்மை நம்புவேன். भजन संहिता 56:3 जब भी डरता हूँ, तो मैं तेरा ही भरोसा करता हूँ। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Fear is a feeling that hinders God to work in our lives. People who are firm in the word of GOD, never doubt or fear about the situation; rather they become strong in their faith with the living GOD. In forests, when the mother lioness taking rest after hunting, her small cubs used to be very playful and wander here and there. At times of danger or any anomalous situations, these small playing cubs run to its mother for rescue and the mother lioness will protect its cubs from other wild beasts. In the same manner, we should also put our trust in our Lord and run behind Him whenever we are afraid and feel uncomfortable. Praise be to our Holy God. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your wonderful comfort during our fearful situations. Heavenly Father, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Deuteronomy 31:8

December 29, 2016

Deuteronomy 31:8 (ESV) It is the LORD who goes before you. He will be with you; He will not leave you or forsake you. Do not fear or be dismayed.” உபாகமம் 31:8 கர்த்தர்தாமே உனக்கு முன்பாகப் போகிறவர், அவர் உன்னோடே இருப்பார்; அவர் உன்னை விட்டு விலகுவதுமில்லை, உன்னைக் கைவிடுவதுமில்லை; நீ பயப்படவும் கலங்கவும் வேண்டாம் என்றான். My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. There is no success without the guidance of Jesus Christ. Though few unbelievers are successful in their lives, they cannot deny the presence of Godly people in their journey. Though people may not love HIM, but Jesus Christ loves everybody that is the known secret for the success of unbelievers. Because He promised that He will be with us, He will not leave us and forsake us. Praise be to our Holy God. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your awesome presence. Heavenly Father, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 17:8

December 28, 2016

Psalm 17:8 (ERV) Protect me like the pupil of your eye. Hide me in the shadow of your wings. சங்கீதம் 17:8 கண்மணியைப்போல என்னைக் காத்தருளும். भजन संहिता 17:8 मेरी रक्षा तू निज आँख की पुतली समान कर। मुझको अपने पंखों की छाया तले तू छुपा ले। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. There are lots of perils happening either naturally or manmade that affects us physically and spiritually. And man cannot avoid such dangers, but only can manage. Then who will protect us from all such uncertainties? No doubt it’s our loving God only. Let us bow down before our Omnipotent God and pray for our protection. Praise be to our God. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for protecting us like the pupil of Your eye and hiding us in the shadow of Your wings. Heavenly Father, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. www.heavensvoiceministry.com https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 90:14

December 27, 2016

Psalm 90:14 (ERV) Fill us with your love every morning. Let us be happy and enjoy our lives. சங்கீதம் 90:14 நாங்கள் எங்கள் வாழ்நாளெல்லாம் களிகூர்ந்து மகிழும்படி, காலையிலே எங்களை உமது கிருபையால் திருப்தியாக்கும். भजन संहिता 90:14 प्रति दिन सुबह हमें अपने प्रेम से परिपूर्ण कर, आओ हम प्रसन्न हो और अपने जीवन का रस लें। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Morning is a gift of God. Many are lucky enough to witness the wonderful sunrise. Let us praise and thank our Lord for such a blessing. Let us pray our God to bless the entire day with HIS happiness and joy, not only that; today should be a productive day in terms of our routine. All through the day, let us be filled with the love of CHRIST. Hallelujah. Praise be to our God. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for good verse. Heavenly Father, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Judges 6:12

December 23, 2016

Judges 6:12 (GNT) The LORD's angel appeared to him there and said, “The LORD is with you, brave and mighty man!” நியாயாதிபதிகள் 6:12 கர்த்தருடைய தூதனானவர் அவனுக்குத் தரிசனமாகி: பராக்கிரமசாலியே கர்த்தர் உன்னோடே இருக்கிறார் என்றார். न्यायियों 6:12 11-12 उस समय, यहोवा का दूत गिदोन नामक व्यक्ति के पास आया। यहोवा का दूत आया और ओप्रा नामक स्थान पर एक बांज के पेड़ के नीचे बैठा। यह बांज का पेड़ योआश नामक व्यक्ति का था। योआश अबीएजेरी लोगों में से एक था। योआश गिदोन का पिता था। गिदोन कुछ गेहूँ को दाखमधु निकालने के यंत्र में कूट रहा था। यहोवा का दूत गिदोन के पास बैठा। गिदोन मिद्यानी लोगों से अपना गेंहूँ छिपाने का प्रयत्न कर रहा था। यहोवा का दूत गिदोन के सामने प्रकट हुआ और उससे कहा, “यहोवा तुम्हारे साथ है, तुम जैसे शक्तिशाली सैनिकों के साथ है।” My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. There is no point in worrying about your secret loneliness, because You are very strong in the eyes of our Lord. Dear brave and mighty people, the LORD is with you. Praise be to our God. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your awesome presence with us. Heavenly Father, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Isaiah 43:2

December 22, 2016

Isaiah 43:2 (GNT) When you pass through deep waters, I will be with you; your troubles will not overwhelm you. When you pass through fire, you will not be burned; the hard trials that come will not hurt you. ஏசாயா 43:2 நீ தண்ணீர்களைக் கடக்கும்போது நான் உன்னோடு இருப்பேன்; நீ ஆறுகளைக் கடக்கும்போது அவைகள் உன்மேல் புரளுவதில்லை; நீ அக்கினியில் நடக்கும்போது வேகாதிருப்பாய்; அக்கினிஜுவாலை உன்பேரில் பற்றாது. यशायाह 43:2 जब तुझ पर विपत्तियाँ पड़ती हैं, मैं तेरे साथ रहता हूँ। जब तू नदी पार करेगा, तू बहेगा नहीं। तू जब आग से होकर गुज़रेगा, तो तू जलेगा नहीं। लपटें तुझे हानि नहीं पहुँचायेंगी। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Hope and faith are the secret strength of Christian life. Our God never assures that our lives are without any hurdles and trials, but He keep on insisting that He will deliver us from all such evil attacks. Through Isaiah 43:2, He assures that He will be with us in all tough and rough times. Hallelujah. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your awesome presence in all situations and conditions. Heavenly Father, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

1 Chronicles 4:10

December 22, 2016

1 Chronicles 16:11 (ESV) Seek the LORD and his strength; seek his presence continually! I நாளாகமம் 16:11 கர்த்தரையும் அவர் வல்லமையையும் நாடுங்கள்; அவர் சமுகத்தை நித்தமும் தேடுங்கள். 1 इतिहास 16:11 यहोवा पर और उसकी शक्ति पर भरोसा करो। सदैव सहायता के लिए उसके पास जाओ। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Do not imagine and believe in our own might, but seek the Lord and His strength and His seek His presence continually. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for the wonderful verse. Dear Heavenly Father, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

1 Chronicles 4:10

December 21, 2016

1 Chronicles 4:10 (ESV) Jabez called upon the God of Israel, saying, “Oh that you would bless me and enlarge my border, and that your hand might be with me, and that you would keep me from harm[a] so that it might not bring me pain!” And God granted what he asked. 1 நாளாகமம் 4:10 யாபேஸ் இஸ்ரவேலின் தேவனை நோக்கி: தேவரீர் என்னை ஆசீர்வதித்து, என் எல்லையைப் பெரிதாக்கி, உமது கரம் என்னோடிருந்து, தீங்கு என்னைத் துக்கப்படுத்தாதபடிக்கு அதற்கு என்னை விலக்கிக் காத்தருளும் என்று வேண்டிக்கொண்டான்; அவன் வேண்டிக்கொண்டதை தேவன் அருளினார். 1 इतिहास 4:10 याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर से प्रार्थना की । याबेस ने कहा, “मैं चाहता हूँ कि तू मुझे सचमुच आशीर्वाद दे। मैं चाहता हूँ कि तू मुझे अधिक भूमि दे। मेरे समीप रहे और किसी को मुझे चोट न पहुँचाने दे। तब मुझे कोई कष्ट नहीं होगा” और परमेश्वर ने याबेस को वह दिया, जो उसने माँगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. As we start this day, we humbly seek God for His presence and guidance throughout the day and forever like Jabez prayed to the almighty GOD to bless him and enlarge his territory. If we pray with faith, God will grant our demands too. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for the wonderful prayer through Jabez. Dear Heavenly Father, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 46:10

December 18, 2016

Psalm 46:10 (AMP) “Be still and know (recognize, understand) that I am God. I will be exalted among the nations! I will be exalted in the earth.” சங்கீதம் 46:10 நீங்கள் அமர்ந்திருந்து, நானே தேவனென்று அறிந்துகொள்ளுங்கள்; ஜாதிகளுக்குள்ளே உயர்ந்திருப்பேன், பூமியிலே உயர்ந்திருப்பேன். भजन संहिता 46:10 परमेश्वर कहता है, “शांत बनो और जानो कि मैं ही परमेश्वर हूँ! राष्ट्रों के बीच मेरी प्रशंसा होगी। धरती पर मेरी महिमा फैल जायेगी!” My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. How many of us have seen God or at least experienced His presence? This question confuses us and we can’t clearly tell the answer. Though we manage, it’s a deep question we have to ponder about. During his time, Apostle Thomas lived with Jesus, travelled with Him, saw all the miracles performed by Jesus Christ. But after the death of Jesus Christ, he could hardly believe that Jesus Christ rose from death. This is the same situation prevailing for all of us in this end times. Believers have lots of threats before them which are tricky to confront. As per Bible, such believers may lose their faith because of the deception. But the people who are rooted firm in the word of God and having at least the mustard seed faith will see God standing aside. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your encouraging words. Thanks Lord for standing aside us to encourage us. Thanks Lord for Your holy presence. Dear Heavenly Father, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

1 Corinthians 4:20

December 18, 2016

1 Corinthians 4:20 (ESV) For the kingdom of God does not consist in talk but in power. I கொரிந்தியர் 4:20 தேவனுடைய ராஜ்யம் பேச்சிலே அல்ல, பெலத்திலே உண்டாயிருக்கிறது. 1 कुरिन्थियों 4:20 क्योंकि परमेश्वर का राज्य वाचालता पर नहीं, शक्ति पर टिका है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Every day across the globe, preachers preaching gospel is increasing tremendously and the word of God through Apostle Paul insists us that our deeds are important than our talks and the kingdom of God is seen in God’s power than in mere talks. Let us reduce our talks and spread the gospel more through our lives. Praise be to our God. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for insisting us about the importance of God’s power. Let our walks of life, talk more about the life in Christianity. Lord, we release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. www.heavensvoiceministry.com https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

1 Peter 5:6

December 16, 2016

1 Peter 5:6 (NKJV) Therefore humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time, I பேதுரு 5:6 ஆகையால், ஏற்றகாலத்திலே தேவன் உங்களை உயர்த்தும்படிக்கு, அவருடைய பலத்த கைக்குள் அடங்கியிருங்கள். 1 पतरस 5:6 इसलिए परमेश्वर के महिमावान हाथ के नीचे अपने आपको नवाओ। ताकि वह उचित अवसर आने पर तुम्हें ऊँचा उठाए। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. There may be many anxieties concerning our career, business, life etc. Worrying, never gives any solution but if we are patient and humble ourselves under the mighty hands of the omnipotent GOD, He may exalt us in due time. Praise be to our God. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for insisting us to be patience and humble before You. Lord, we release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Jeremiah 1:8

December 15, 2016

Jeremiah 1:8 (ESV) Do not be afraid of them, for I am with you to deliver you, declares the LORD.” எரேமியா 1:8 நீ அவர்களுக்குப் பயப்படவேண்டாம்; உன்னைக் காக்கும்படிக்கு நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லி, यिर्मयाह 1:8 किसी से मत डरो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, और मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा।” यह सन्देश यहोवा का है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. When all possibilities of help from men close, we tend to believe on God. That’s a not a good practice. Even if we feel there is no hope, we should rely on our almighty God who can be always with us and deliver us. Praise be to our God. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for boosting up our spirit of hope. Yes Lord, we are not going to afraid anymore because You have declared that You are with us and deliver us. Lord, with the faith You have insisted, we release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Nehemiah 8:10

December 14, 2016

Nehemiah 8:10 (ESV) Then he said to them, “Go your way. Eat the fat and drink sweet wine and send portions to anyone who has nothing ready, for this day is holy to our Lord. And do not be grieved, for the joy of the LORD is your strength.” நெகேமியா 8:10 பின்னும் அவன் அவர்களை நோக்கி: நீங்கள் போய்க் கொழுமையானதைப் புசித்து, மதுரமானதைக் குடித்து, ஒன்றுமில்லாதவர்களுக்குப் பங்குகளை அனுப்புங்கள்; இந்த நாள் நம்முடைய ஆண்டவருக்குப் பரிசுத்தமான நாள், விசாரப்படவேண்டாம்; கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாயிருப்பதே உங்களுடைய பெலன் என்றான். नहेमायाह 8:10 नहेमायाह ने कहा, “जाओ, और जाकर उत्तम भोजन और शर्बत का आनन्द लो। और थोड़ा खाना और शर्बत उन लोगों को भी दो जो कोई खाना नहीं बनाते हैं। आज यहोवा का विशेष दिन है। दु:खी मत रहो! क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आनन्द तुम्हें सुदृढ़ बनायेगा।” My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Normally when we are happy and joyful, all our worries vanish from us. Spiritually, when we are joyful, the satan who try to bring us troubles will tremble and flee from us; because the joy of the Lord is our strength. Praise be to our God. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for giving us Your joy. Lord, we release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Matthew 10:13

December 13, 2016

Matthew 10:13 (ESV) And if the house is worthy, let your peace come upon it, but if it is not worthy, let your peace return to you. மத்தேயு 10:13 அந்த வீடு பாத்திரமாயிருந்தால் நீங்கள் கூறின சமாதானம் அவர்கள்மேல் வரக்கடவது; அபாத்திரமாயிருந்தால் நீங்கள் கூறின சமாதானம் உங்களிடத்திற்குத் திரும்பக்கடவது; My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Peace is the one thing the present world miss badly and longing to achieve it. We release peace in our family, working place, city, nations and in the world in JESUS mighty name. Praise be to our God. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for giving us the peace. Lord, we release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Micah 7:8

December 12, 2016

Micah 7:8 (ESV) Rejoice not over me, O my enemy; when I fall, I shall rise; when I sit in darkness, the LORD will be a light to me. மீகா 7:8 என் சத்துருவே, எனக்கு விரோதமாய்ச் சந்தோஷப்படாதே; நான் விழுந்தாலும் எழுந்திருப்பேன்; நான் இருளிலே உட்கார்ந்தால் கர்த்தர் எனக்கு வெளிச்சமாயிருப்பார். मीका 7:8 मेरा पतन हुआ है। किन्तु हे मेरे शत्रु, मेरी हँसी मत उड़ा! मैं फिर से खड़ा हो जाऊँगा। यद्यपि आज अंधेरे में बैठा हूँ यहोवा मेरे लिये प्रकाश होगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Do not worry about your temporary darkness that is troubling you, because our LORD is the permanent light. Praise be to our God. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for changing the unpleasant situation into a pleasant one. Thanks for being our wonderful guiding light. Lord, with the faith You have insisted, we release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

1 Corinthians 13:10

December 10, 2016

1 Corinthians 13:10 (NIV) But when completeness comes, what is in part disappears. 2 கொரிந்தியர் 13:10 நிறைவானது வரும்போது குறைவானது ஒழிந்துபோம். 1 कुरिन्थियों 13:10 किन्तु जब पूर्णता आयेगी तो वह अधूरापन चला जायेगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Completeness or perfection is the ultimate ultimatum of Christian life. When we were imperfect God chose us to do His ministry because we are made perfect by the Holy Jesus Christ. When completeness comes into our heart (God’s words and finally God’s Spirit), all imperfect things (sins and ugly thoughts) will disappear from us. Praise be to our God. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for planting the good faith in us. Lord, with the faith You have insisted, we release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Mark 5:36

December 09, 2016

Mark 5:36 (ESV) But overhearing what they said, Jesus said to the ruler of the synagogue, “Do not fear, only believe.” மாற்கு 5:36 அவர்கள் சொன்ன வார்த்தையை இயேசு கேட்டவுடனே, ஜெபஆலயத்தலைவனை நோக்கி: பயப்படாதே, விசுவாசமுள்ளவனாயிரு என்று சொன்னார் मरकुस 5:36Hindi Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HI) 36 किन्तु यीशु ने, उन्होंने जो कहा था सुना और यहूदी आराधनालय के अधिकारी से वह बोला, “डर मत, बस विश्वास कर।” My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Belief is one’s faith and it is persuaded by the moral, teachings, personal experiences and others’ testimonies. Jesus insists us to have such mustard seed sized faith and belief in the unseen God who bestows all good things for us. When we develop this faith in God, we can resist the devil and get rid of all the problems created by him. Through the same faith we can command the demons to move out from our path and inherit all the blessings from God proclaiming in Jesus name. Praise be to our God. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for planting the good faith in us. Lord, with the faith You have insisted, we release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Matthew 28:20

December 09, 2016

Matthew 28:20 (ESV) Teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, to the end of the age.” மத்தேயு 28:20 நான் உங்களுக்குக் கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்கள் கைக்கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள்; இதோ, உலகத்தின் முடிவுபரியந்தம் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களுடனேகூட இருக்கிறேன் என்றார். ஆமென். मत्ती 28:20 वे सभी आदेश जो मैंने तुम्हें दिये हैं, उन्हें उन पर चलना सिखाओ। और याद रखो इस सृष्टि के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा।” My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Above words are the few last words of JESUS CHRIST before He ascended into Heaven. Those were the faith words sown into the hearts of the apostles who walked with Jesus and saw all the miracles in their naked eyes. These words are not only spoken to Jesus’ apostles, but also to us. This is to keep up our morale high and to keep our fire in the belly. Keep trust in our Lord’s verse that He is with us always to the end of the age. Praise be to our God. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your holy presence with us to guide, guard and shape us. Lord we believe You are monitoring our walks and talks. Thanks LORD for Your awesome presence. Oh Lord, we release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 97:11

December 07, 2016

Psalm 97:11 (ESV) Light is sown for the righteous, and joy for the upright in heart. சங்கீதம் 97:11 நீதிமானுக்காக வெளிச்சமும், செம்மையான இருதயத்தாருக்காக மகிழ்ச்சியும் விதைக்கப்பட்டிருக்கிறது. भजन संहिता 97:11 ज्योति और आनन्द सज्जनों पर चमकते हैं। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Living righteous is very difficult in this modern world but the reward for it is awesome. Bible records that light is sown for the righteous and joy for the upright in heart. Light refers to the absence of dark and it leads to the destination easily without any struggle. Spiritual light refers to living upright as like Joseph in the Old Testament. Joseph’s light in him prevented the domination of a beautiful and young lady, because that light vindicated the right and wrong and doings. Though he was put in prison, his joy was not removed by anyone; because it belongs to the one and only creator of heaven and earth. If we have the same light in our body, spirit and soul there is no business for the wicked satan in our lives. Praise be to God. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for sowing the light and joy in Your people. Lord, we release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 91:2

December 07, 2016

Psalm 91:2 (ESV) I will say to the LORD, “My refuge and my fortress, my God, in whom I trust.” சங்கீதம் 91:2 நான் கர்த்தரை நோக்கி: நீர் என் அடைக்கலம், என் கோட்டை, என் தேவன், நான் நம்பியிருக்கிறவர் என்று சொல்லுவேன். भजन संहिता 91:2 मैं यहोवा से विनती करता हूँ, “तू मेरा सुरक्षा स्थल है मेरा गढ़, हे परमेश्वर, मैं तेरे भरोसे हूँ।” My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Our LORD is our refuge because we have limitations with our own friends and relatives. Beyond certain limit they cannot travel with us too. Let us hope the best in our lives through God's wondrous work. Praise be to God. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for being our refuge and our fortress. Lord, in You we trust. With the trust in You, oh Lord, we release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Isaiah 41:10

December 05, 2016

Isaiah 41:10 (NIV) So do not fear, for I am with you; do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you; I will uphold you with my righteous right hand. ஏசாயா 41:10 நீ பயப்படாதே, நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன்; திகையாதே, நான் உன் தேவன்; நான் உன்னைப் பலப்படுத்தி உனக்குச் சகாயம்பண்ணுவேன்; என் நீதியின் வலதுகரத்தினால் உன்னைத் தாங்குவேன். यशायाह 41:10 तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तू भयभीत मत हो, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे सुदृढ़ करुँगा। मैं तुझे अपने नेकी के दाहिने हाथ से सहारा दूँगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Fear is a feeling that hinders God to work in our lives. People who are firm in the word of GOD, never doubt or fear about the situation; rather they become strong in their faith with the living GOD. Our GOD will strengthen us and help us. He will uphold us with His righteous right hand. Praise be to God. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for remembering us. Thanks LORD for Your wonderful protection. Obeying to Your plans, we release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 18:28

December 04, 2016

Psalm 18:28 (NIV) You, LORD, keep my lamp burning; my God turns my darkness into light. சங்கீதம் 18:28 தேவரீர் என் விளக்கை ஏற்றுவீர்; என் தேவனாகிய கர்த்தர் என் இருளை வெளிச்சமாக்குவார். भजन संहिता 18:28 हे यहोवा, तू मेरा जलता दीप है। हे मेरे परमेश्वर तू मेरे अधंकार को ज्योति में बदलता है! My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Dark is a natural phenomena. It is also inferred to as the absence of light. Spiritually darkness refers to the absence of God. If God is absent, there exists satan, the darkness. Word of God is the light and delight for the believers. It is our LORD who keeps our lamp burning and HE turns our darkness into light through HIS words. Praise be to God. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for enlightening us through Your words. Thanks LORD for keeping our lamp burning and turning our darkness into light. Lord, we release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Galatians 1:15

December 03, 2016

Galatians 1:15 But God had special plans for me even before I was born. So he chose me through his grace கலாத்தியர் 1:15-17 15. அப்படியிருந்தும், நான் என் தாயின் வயிற்றிலிருந்தது முதல், என்னைப் பிரித்தெடுத்து, தம்முடைய கிருபையினால் அழைத்த தேவன், 16. தம்முடைய குமாரனை நான் புறஜாதிகளிடத்தில் சுவிசேஷமாய் அறிவிக்கும்பொருட்டாக, அவரை எனக்குள் வெளிப்படுத்தப் பிரியமாயிருந்தபோது, உடனே நான் மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் யோசனைபண்ணாமலும்; 17. எனக்கு முன்னே அப்போஸ்தலரானவர்களிடத்திலே எருசலேமுக்குப்போகாமலும்; அரபிதேசத்திற்குப் புறப்பட்டுப்போய், மறுபடியும் தமஸ்கு ஊருக்குத் திரும்பிவந்தேன். गलातियों 1:15 किन्तु परमेश्वर ने तो मेरे जन्म से पहले ही मुझे चुन लिया था और अपने अनुग्रह में मुझे बुला लिया था। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. We know about ourselves only after attaining the age of 3 or 4; but our LORD knows about us even before we are conceived in our mother’s womb. HE chose each and every one of us and HE had special plans concerning us and its all happening because of HIS amazing grace. Praise be to God. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for the special plans You had even before we are conceived in our mother’s womb. Thanks LORD for Your amazing grace. Obeying to Your plans, we release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Matthew 21:22

December 03, 2016

Matthew 21:22 (ESV) And whatever you ask in prayer, you will receive, if you have faith. மத்தேயு 21:22 மேலும், நீங்கள் விசுவாசமுள்ளவர்களாய் ஜெபத்திலே எவைகளைக் கேட்பீர்களோ அவைகளையெல்லாம் பெறுவீர்கள் என்றார். मत्ती 21:22 और प्रार्थना करते हुए तुम जो कुछ माँगो, यदि तुम्हें विश्वास है तो तुम पाओगे।” My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Prayer is the important and routine activity of Christian people to thanks and submit petition to the almighty GOD. It was demonstrated well by Jesus Christ. During day time, Jesus was preaching and doing miracles and most of the nights, HE used to pray to the Heavenly Father. With faith, whatever we ask in prayer in Jesus name, will be answered by the almighty Father. Praise be to God. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for giving us the permission to use your name to claim the promise and win over any situation. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Isaiah 46:4

December 01, 2016

Isaiah 46:4 (AMP) Even to your old age I am He, And even to your advanced old age I will carry you! I have made you, and I will carry you; Be assured I will carry you and I will save you. ஏசாயா 46:4 உங்கள் முதிர்வயதுவரைக்கும் நான் அப்படிச் செய்வேன்; நரைவயதுமட்டும் நான் உங்களைத் தாங்குவேன்; நான் அப்படிச் செய்துவந்தேன்; இனிமேலும் நான் ஏந்துவேன், நான் சுமப்பேன், தப்புவிப்பேன். यशायाह 46:4 मैं तुम्हें तब से धारण किए हूँ जब से तुम्हारा जन्म हुआ है और मैं तुम्हें तब भी धारण करूँगा, जब तुम बूढ़े हो जाओगे। तुम्हारे बाल सफेद हो जायेंगे, मैं तब भी तुम्हें धारण किए रहूँगा क्योंकि मैंने तुम्हारी रचना की है। मैं तुम्हें निरन्तर धारण किए रहूँगा और तुम्हारी रक्षा करूँगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Beginning day of any month is a blessing and we are refreshed in our body, soul and spirit. We enter into this new month with lot many expectations and anticipation of multifold blessings. Let us take this promise verse to begin this month that God have made us and He will carry us. Praise be to God. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for the precious month and we pray that Your mercy and grace shall follow us throughout this new month December also. Bless all our efforts, our hard works and our expectations. We surrender ourselves unto You almighty God. We exhibit the loyalty and honesty in whatever things we do and we inherit all the blessings and honor in Jesus precious name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

2 Corinthians 5:7

December 01, 2016

2 Corinthians 5:7 (ESV) for we walk by faith, not by sight. 2 கொரிந்தியர் 5:6 நாம் தரிசித்து நடவாமல், விசுவாசித்து நடக்கிறோம். 2 कुरिन्थियों 5:7 क्योंकि हम विश्वास के सहारे जीते हैं। बस आँखों देखी के सहारे नहीं। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. By GOD’s grace, we reached the last day of the eleventh month of this year 2016. Let us thank our LORD for all HIS blessings to sustain us under HIS mighty care. Since our Heavenly Father is leading us, we walk by faith, and not by sight. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for the wonderful grace showered upon us throughout the entire month. We earnestly seek Your same intervention in the new month also. Loving Father, we release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Romans 8:18

November 30, 2016

Romans 8:18 (ERV) We have sufferings now, but these are nothing compared to the great glory that will be given to us. ரோமர் 8:18 ஆதலால் இக்காலத்துப் பாடுகள் இனி நம்மிடத்தில் வெளிப்படும் மகிமைக்கு ஒப்பிடத்தக்கவைகள் அல்லவென்று எண்ணுகிறேன். रोमियों 8:18 क्योंकि मेरे विचार में इस समय की हमारी यातनाएँ प्रकट होने वाली भावी महिमा के आगे कुछ भी नहीं है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Many signs given by Jesus Christ about the end times are happening right in front our eyes. There are many Christian believers across the globe taken for granted for the faith and belief they have with the real God. But Apostle Paul says us that there are sufferings for us, but these are nothing when compared to the great glory that will be given to us. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for blessings us and planning us a great glory. Loving Father, we release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 55:22

November 29, 2016

Psalm 55:22 (ESV) Cast your burden on the LORD, and HE will sustain you; HE will never permit the righteous to be moved. சங்கீதம் 55:22 கர்த்தர்மேல் உன் பாரத்தை வைத்துவிடு, அவர் உன்னை ஆதரிப்பார்; நீதிமானை ஒருபோதும் தள்ளாடவொட்டார். भजन संहिता 55:22 मेरे शत्रु सचमुच मीठा बोलते हैं, और सुशांति की बातें करते रहते हैं। किन्तु वास्तव में, वे युद्ध का कुचक्र रचते हैं। उनके शब्द काट करते छुरी की सी और फिसलन भरे हैं जैसे तेल होता है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Casting the burden out getting rid of mental pressure is the toughest task in this world. No people in this world can carry away our burden. But cast all your burden on the LORD and HE will sustain you and He will never permit the righteous to be moved. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for carrying our burden and making our heart so free from all tensions. Loving Father, we release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Proverbs 10:22

November 27, 2016

Proverbs 10:22 (ESV) The blessing of the LORD makes rich, and HE adds no sorrow with it. நீதிமொழிகள் 10:22 கர்த்தரின் ஆசீர்வாதமே ஐசுவரியத்தைத் தரும்; அதனோடே அவர் வேதனையைக் கூட்டார். नीतिवचन 10:22 यहोवा के वरदान से जो धन मिलता है, उसके साथ वह कोई दुःख नहीं जोड़ता। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Richness doesn’t mean lots of money and treasures as Bible insists that there is no use when somebody posses the entire world and not having eligibility to enter heaven. Richness is here refers to the closeness with the almighty GOD, gifts of Holy Spirit and the fruits of the spirit. When we receive these heavenly richness’s, the sorrow will flee from us. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for blessing us with Your heavenly richness. Loving Father, we release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 23:1

November 27, 2016

Psalm 23:1 (CEB) The LORD is my shepherd. I lack nothing. சங்கீதம் 23:1 கர்த்தர் என் மேய்ப்பராயிருக்கிறார்; நான் தாழ்ச்சியடையேன். भजन संहिता 23:1 यहोवा मेरा गडेरिया है। जो कुछ भी मुझको अपेक्षित होगा, सदा मेरे पास रहेगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Why Lord Jesus Christ is demonstrated as a Shepherd? There are many good things about the relationship between a shepherd and his flock which he is tendering. Shepherd is held responsible for all the sheep in his flock. He is always concern about the safety and nourishment of the sheep. He always protects and provides. So, in the spiritual context, we are like sheep in God’s flock and our shepherd is JESUS CHRIST. He is our provider, He is our protector and He is our guide. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for guiding, protecting and providing as how a shepherd does these for his flock. We assure You Oh Lord, we will trust You as how a sheep trust his master. Loving Father, we release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Luke 18:27

November 25, 2016

Luke 18:27 (ERV) Jesus answered, “God can do things that are not possible for people to do.” அதற்கு அவர்: மனுஷரால் கூடாதவைகள் தேவனால் கூடும் என்றார். லூக்கா 18:27 लूका 18:27 यीशु ने कहा, “वे बातें जो मनुष्य के लिए असम्भव हैं, परमेश्वर के लिए सम्भव हैं।” My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. All men and women in this world do have limitations. We cannot think and act beyond a certain limit. In those circumstances, we tend to lose a little bit of faith. But Jesus assured us that whenever we are in such circumstances there is no other choice than to allow our wonderful omnipotent GOD to work in our lives. With GOD, all things are possible. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for doing miracles in our lives. Loving Father, we release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Luke 18:27

November 25, 2016

Luke 18:27 (ERV) Jesus answered, “God can do things that are not possible for people to do.” அதற்கு அவர்: மனுஷரால் கூடாதவைகள் தேவனால் கூடும் என்றார். லூக்கா 18:27 लूका 18:27 यीशु ने कहा, “वे बातें जो मनुष्य के लिए असम्भव हैं, परमेश्वर के लिए सम्भव हैं।” My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. All men and women in this world do have limitations. We cannot think and act beyond a certain limit. In those circumstances, we tend to lose a little bit of faith. But Jesus assured us that whenever we are in such circumstances there is no other choice than to allow our wonderful omnipotent GOD to work in our lives. With GOD, all things are possible. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for doing miracles in our lives. Loving Father, we release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 20:4 (24-11-2016)

November 25, 2016

Psalm 20:4 (ESV) May he grant you your heart's desire and fulfill all your plans! சங்கீதம் 20:4 அவர் உமது மனவிருப்பத்தின்படி உமக்குத் தந்தருளி, உமது ஆலோசனைகளையெல்லாம் நிறைவேற்றுவாராக. भजन संहिता 20:4 परमेश्वर तुझे उन सभी वस्तुओं को देवे जिन्हें तू सचमुच चाहे। वह तेरी सभी योजनाएँ पूरी करें। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Whatever requirements hidden in your heart, troubling you and pressing you is known to our omnipotent GOD and He will grant that and fulfill all your plans concerning your future. Receive it in Jesus’ most holy name. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for hearing our heart’s cry and granting those desires. Loving Father, we release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

John 1:16

November 24, 2016

John 1:16 (ESV) For from his fullness we have all received, grace upon grace யோவான் 1:16 அவருடைய பரிபூரணத்தினால் நாமெல்லாரும் கிருபையின்மேல் கிருபை பெற்றோம். यूहन्ना 1:16 उसकी करुणा और सत्य की पूर्णता से हम सबने अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त किये। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Every day we are sustained in this world only because of God’s grace. Without HIS grace, we cannot do anything by our own might, wisdom and power. So, let us gain God’s grace by pleasing Him. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your amazing grace and abundant love. Loving Father, we release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

James 1:17

November 23, 2016

James 1:17 (ESV) Every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change याकूब 1:17 प्रत्येक उत्तम दान और परिपूर्ण उपहार ऊपर से ही मिलते हैं। और वे उस परम पिता के द्वारा जिसने स्वर्गीय प्रकाश को जन्म दिया है, नीचे लाए जाते हैं। वह नक्षत्रों की गतिविधि से उप्तन्न छाया से कभी बदलता नहीं है। யாக்கோபு 1:17 நன்மையான எந்த ஈவும் பூரணமான எந்த வரமும் பரத்திலிருந்துண்டாகி, சோதிகளின் பிதாவினிடத்திலிருந்து இறங்கிவருகிறது; அவரிடத்தில் யாதொரு மாறுதலும் யாதொரு வேற்றுமையின் நிழலுமில்லை. My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. We used to give our dear ones valuable and memorable gifts on their important celebrations and we expect the same from our dear ones too. But the Bible records that every good and every perfect gift is given from above. Sometimes there will be some mismatch between with our expectation and actual. But we need to understand, that whatever God gives will be the best one than that our dreamt blessings. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your wonderful and perfect gift You are bestowing us. We understand the waiting time for You itself a great blessings for us. Thanks once again heavenly Master. Lord, we release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Isaiah 49:16

November 22, 2016

Isaiah 49:16 (ESV) Behold, I have engraved you on the palms of my hands; your walls are continually before me. ஏசாயா 49:16 இதோ, என் உள்ளங்கைகளில் உன்னை வரைந்திருக்கிறேன்; உன் மதில்கள் எப்போதும் என்முன் இருக்கிறது. यशायाह 49:16 देखो जरा, मैंने अपनी हथेली पर तेरा नाम खोद लिया है। मैं सदा तेरे विषय में सोचा करता हूँ। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. One of the famous biblical verses of all times is written in Isaiah 49:16 and it conveys us that our ugly past was cleansed by Jesus' blood and He set our future through His wounds. Our Lord is mindful of us. So let us be very close with our GOD and let HIM take care of us. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for inscribed in Your palms. Lord, we release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Proverbs 21:31

November 20, 2016

Proverbs 21:31 (ESV) The horse is made ready for the day of battle, but the victory belongs to the LORD. நீதிமொழிகள் 21:31 குதிரை யுத்தநாளுக்கு ஆயத்தமாக்கப்படும்; ஜெயமோ கர்த்தரால் வரும். नीतिवचन 21:31 युद्ध के दिन को घोड़ा तैयार किया है, किन्तु विजय तो बस यहोवा पर निर्भर है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. We put our efforts in whatever things we want to accomplish, but the LORD only shall approve it. Let us remember this verse and rely on GOD completely while putting our efforts sincerely. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for this verse which relates our efforts and Your wonderful acknowledgement as our victory. Lord, we release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Proverbs 21:31

November 20, 2016

Proverbs 21:31 (ESV) The horse is made ready for the day of battle, but the victory belongs to the LORD. நீதிமொழிகள் 21:31 குதிரை யுத்தநாளுக்கு ஆயத்தமாக்கப்படும்; ஜெயமோ கர்த்தரால் வரும். नीतिवचन 21:31 युद्ध के दिन को घोड़ा तैयार किया है, किन्तु विजय तो बस यहोवा पर निर्भर है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. We put our efforts in whatever things we want to accomplish, but the LORD only shall approve it. Let us remember this verse and rely on GOD completely while putting our efforts sincerely. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for this verse which relates our efforts and Your wonderful acknowledgement as our victory. Lord, we release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 118:24

November 20, 2016

Psalm 118:24 (ERV) This is the day the LORD has made. Let us rejoice and be happy today சங்கீதம் 118:24 இது கர்த்தர் உண்டுபண்ணின நாள், இதிலே களிகூர்ந்து மகிழக்கடவோம். भजन संहिता 118:24 यहोवा ने आज के दिन को बनाया है। आओ हम हर्ष का अनुभव करें और आज आनन्दित हो जाये! My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Every day is a gift from God and we should rejoice and be happy every day. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for this wonderful day and blessing this day a beautiful one. Lord, we are your child and we are happy and rejoice about that. Lord, we release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Amos 5:4

November 18, 2016

Amos 5:4 (ESV) For thus says the LORD to the house of Israel: “Seek me and live; ஆமோஸ் 5:4 கர்த்தர் இஸ்ரவேல் வம்சத்தாருக்குச் சொல்லுகிறது என்னவென்றால்: என்னைத் தேடுங்கள், அப்பொழுது பிழைப்பீர்கள். आमोस 5:4 यहोवा इस्राएल के घराने से यह कहता है: “मेरी खोज करते आओ और जीवित रहो। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. God is our provider and every provision for us is coming from the above. People who know the reality always acknowledges the role of God in our lives. We may occupy a good position, run a good business, or lead a good team or even do Lord’s ministry, we need to seek GOD for HIS super intervention for us to live. Our almighty Lord is also conveying us to seek HIM. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for insisting us to seek You. Lord, we seek you and we live in faith. Lord, we release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Jeremiah 29:11

November 17, 2016

Jeremiah 29:11 (NIV) For I know the plans I have for you,” declares the LORD, “plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. எரேமியா 29:11 நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கும் முடிவை உங்களுக்கு கொடுக்கும்படிக்கு நான் உங்கள்பேரில் நினைத்திருக்கிற நினைவுகளை அறிவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்; அவைகள் தீமைக்கல்ல, சமாதானத்துக்கேதுவான நினைவுகளே. यिर्मयाह 29:11 मैं यह इसलिये कहता हूँ क्योंकि मैं उन अपनी योजनाओं को जानता हूँ जो तुम्हारे लिये हैं।” यह सन्देश यहोवा का है। “तुम्हारे लिये मेरी अच्छी योजनाएं हैं। मैं तुम्हें चोट पहुँचाने की योजना नहीं बना रहा हूँ। मैं तुम्हें आशा और उज्जवल भविष्य देने की योजना बना रहा हूँ। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. People who are concerned about their prosperous and secured future, plan fervently and allot a portion of their time for thinking about their unknown future. Sometimes it clicks as per the plan, but many a times it fails. But our Lord has plans concerning us. He is having plans to prosper us and not to harm us. His plans are there to give us hope and a future. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your wonderful plans which concerns our future. Lord, reveal us Your plans and will in our lives. Let our talks and deeds travel in the path planned and set by You. Lord, we release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Leviticus 26:12

November 16, 2016

Leviticus 26:12 (ERV) I will walk with you and be your God. And you will be my people. லேவியராகமம் 26:12 நான் உங்கள் நடுவிலே உலாவி, உங்கள் தேவனாயிருப்பேன், நீங்கள் என் ஜனமாயிருப்பீர்கள். लैव्यव्यवस्था 26:12-13 12 मै तुम्हारे साथ चलूँगा 13 और तुम्हारा परमेश्वर रहूँगा। तुम मेरे लोग रहोगे। मै तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ तुम मिस्र में दास थे। किन्तु में तुम्हें मिस्र से बाहर लाया। तुम लोग दास के रूप में भारी बोझ ढोने से झुके हुए थे किन्तु मैंने तुम्हारे कंधों के जुंए को तोड़ फेंका। मैंने तुम्हें पुन: गर्व से चलने वाला बनाया। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. The greatest gift from the most high GOD to HIS people is that He will walk with them. No matter how far the destination and how difficult is our path, Our LORD will walk with us and He will be our GOD on all times. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for being our God and walking with us thus far. Lord, continue to be with us forever. With the holy heart and mind, we release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Joshua 3:5

November 15, 2016

Joshua 3:5 (ERV) Then Joshua told the people, “Make yourselves pure. Tomorrow the LORD will do amazing things among us.” யோசுவா 3:5 யோசுவா ஜனங்களை நோக்கி: உங்களைப் பரிசுத்தம்பண்ணிக்கொள்ளுங்கள்; நாளைக்குக் கர்த்தர் உங்கள் நடுவிலே அற்புதங்களைச் செய்வார் என்றான். यहोशू 3:5 तब यहोशू ने लोगों से कहा, “अपने को पवित्र करो। कल यहोवा तुम लोगों का उपयोग चमत्कार दिखाने के लिये करेगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Purity is divinity. Yes, my dear brothers and sisters, no one could see the Holy God unless they are clean. Our Lord is willing to meet each one of us and He wants only one thing from us in return. We must be pure and holy. From the book of Joshua, Lord is reminding us to be holy and He will do miraculous things in our lives. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for instructing us to be holy. Lord, sustain us to be holy and give us courage to say No to dirty things of the world. With the holy heart and mind, we release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Malachi 4:2

November 14, 2016

Malachi 4:2 (ERV) But, for my followers, goodness will shine on you like the rising sun. And it will bring healing power like the sun’s rays. You will be free and happy, like calves freed from their stalls. மல்கியா 4:2 ஆனாலும் என் நாமத்துக்குப் பயந்திருக்கிற உங்கள்மேல் நீதியின் சூரியன் உதிக்கும்; அதின் செட்டைகளின்கீழ் ஆரோக்கியம் இருக்கும்; நீங்கள் வெளியே புறப்பட்டுப்போய், கொழுத்த கன்றுகளைப்போல வளருவீர்கள். मलाकी 4:2 किन्तु, मेरे भक्तों, तुम पर अच्छाई उगते सूरज के समान चमकेगी और यह सूरज की किरणों की तरह स्वास्थ्यवर्धक शक्ति देगी। तुम ऐसे ही स्वतन्त्र और प्रसन्न होओगे जैसे अपने बाड़े से स्वतन्त्र हुए बछड़े। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Followers of Heavenly Father and Jesus Christ are blessed in all areas pertaining to the world as well as the eternal. God’s followers are those who follow His commandments. Goodness will shine on them like the rising sun. It will bring healing power like the sun’s rays. They will be set free and happy like calves freed from their stalls. No bondages shall block the believers. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for the wonderful blessings on us. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Deuteronomy 26:19

November 13, 2016

Deuteronomy 26:19 (ERV) The Lord will make you greater than all the nations he made. He will give you praise, fame, and honor. And you will be his own special people, as he promised.” உபாகமம் 26:19 நான் உண்டுபண்ணின எல்லா ஜாதிகளைப்பார்க்கிலும், புகழ்ச்சியிலும் கீர்த்தியிலும் மகிமையிலும் உன்னைச் சிறந்திருக்கும்படி செய்வேன் என்றும், நான் சொன்னபடியே, நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தரான எனக்குப் பரிசுத்த ஜனமாயிருப்பாய் என்றும், அவர் இன்று உனக்குச் சொல்லுகிறார் என்றான் व्यवस्था विवरण 26:19 यहोवा तुम्हें उन सभी राष्ट्रों से महान बनाएगा जिन्हें उसने बनाया है। वह तुमको प्रशंसा, यश और गौरव देगा और तुम उसके विशेष लोग होगे, जैसा उसने वचन दिया है।” My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Most of the us, Christian believers reach top positions in whatever area we are in, it is normally because we do read and practice the teachings of the Most High God. The verse given above is also reminding us the promise which God gave to our ancestors and we are legally empowered to claim it when we are aligned with His preaching and teachings. Yes, definitely the Lord will make us greater than all the nations He made. He will give us praise, fame, and honor. And we will be His own special people, as He promised. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for encouraging us. Thanks Lord for reminding the good old promise and keeping an alarm in us. Thanks for raising us to such wonderful levels. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Jeremiah 1:19

November 12, 2016

Jeremiah 1:19 (AMP) “They will fight against you, but they will not [ultimately] prevail over you, for I am with you [always] to protect you and deliver you,” says the LORD. எரேமியா 1:19 அவர்கள் உனக்கு விரோதமாக யுத்தம்பண்ணுவார்கள்; ஆனாலும் உன்னை மேற்கொள்ளமாட்டார்கள்; உன்னை இரட்சிக்கும்படிக்கு நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். यिर्मयाह 1:19 वे सब लोग तुम्हारे विरूद्ध लड़ेंगे, किन्तु वे तुझे पराजित नहीं करेंगे। क्यों क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और मैं तेरी रक्षा करूँगा।” यह सन्देश यहोवा का है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Throughout the world, Christians are tortured, persecuted and martyred for several reasons. Though Christian people lost their lives, they earn the heart of our Lord and find a place in His holy kingdom. For all those Christians who are suffering the above verse shall give the required motivation. Yes, they shall fight against us, but they cannot prevail over us. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for such a motivation and support for us. Thanks for declaring our success over our enemies. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

2 Thessalonians 3:18

November 11, 2016

2 Thessalonians 3:18 (AMP) The grace of our Lord Jesus Christ be with all of you. 2 தெசலோனிக்கேயர் 3:18 நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் கிருபை உங்களனைவரோடுங்கூட இருப்பதாக 2 थिस्सलुनीकियों 3:18 हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम सब पर बना रहे। https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

2 Corinthians 6:18

November 10, 2016

2 Corinthians 6:18 (AMP) And I will be a Father to you, and you will be My sons and daughters, Says the Lord Almighty. 2 கொரிந்தியர் 6:18 அப்போது, நான் உங்களை ஏற்றுக்கொண்டு, உங்களுக்குப் பிதாவாயிருப்பேன், நீங்கள் எனக்குக் குமாரரும் குமாரத்திகளுமாயிருப்பீர்களென்று சர்வவல்லமையுள்ள கர்த்தர் சொல்லுகிறார். 2 कुरिन्थियों 6:18 “और मैं तुम्हारा पिता बनूँगा, तुम मेरे पुत्र और पुत्री होगे, सर्वशक्तिमान प्रभु यह कहता है।” My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. The essence of Christianity lies in establishing the relationship between God and the followers. The relationship referred to here is the Father and offspring. If we follow our Holy Father’s commandments and pass on the good news to other people, we are His sons and daughters and we shall inherit a valuable space in His Kingdom. That is the much required asset our Father in Heaven wants to give to His every son and daughter. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for making us Your sons and daughters. Thanks Lord for bestowing us all Your blessings on us. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Isaiah 58:8

November 09, 2016

Isaiah 58:8 (ESV) Then shall your light break forth like the dawn, and your healing shall spring up speedily; your righteousness shall go before you; the glory of the LORD shall be your rear guard. ஏசாயா 58:8 அப்பொழுது விடியற்கால வெளுப்பைப்போல உன் வெளிச்சம் எழும்பி உன் சுகவாழ்வு சீக்கிரத்தில் துளிர்த்து உன் நீதி உனக்கு முன்னாலே செல்லும்; கர்த்தருடைய மகிமை உன்னைப் பின்னாலே காக்கும். यशायाह 58:8 यदि तुम इन बातों को करोगे तो तुम्हारा प्रकाश प्रभात के प्रकाश के समान चमकने लगेगा। तुम्हारे जख्म भर जायेंगे। तुम्हारी “नेकी” (परमेश्वर) तुम्हारे आगे—आगे चलने लगोगी और यहोवा की महिमा तुम्हारे पीछे—पीछे चली आयेगी। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. There is an eternal secret for leading a righteous life and all God’s people are aware of this. If we live a righteous life, we are the one much benefitted out of that as it shall go in front of us and Lord’s glory will guard us from behind. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for leading us into righteousness which goes ahead of us. Thank You Lord for keeping Your glory as our rear guard. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

1 John 4:4

November 08, 2016

1 John 4:4 (NKJV) You are of God, little children, and have overcome them, because HE who is in you is greater than he who is in the world. 1 யோவான் 4:4 பிள்ளைகளே, நீங்கள் தேவனாலுண்டாயிருந்து, அவர்களை ஜெயித்தீர்கள்; ஏனெனில் உலகத்திலிருக்கிறவனிலும் உங்களிலிருக்கிறவர் பெரியவர். 1 यूहन्ना 4:4 हे प्यारे बच्चों, तुम परमेश्वर के हो। इसलिए तुमने मसीह के शत्रुओं पर विजय पा ली है। क्योंकि वह परमेश्वर जो तुममें है, संसार में रहने वाले शैतान से महान है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. It is obvious that in most circumstances we think the problems and situations are bigger than the solutions. We, even the believers don’t trust the power of God at times. Today we are encouraged by this verse that we not only have solutions for our problems but also the problem solver with us. We should not give up our hopes rather we should trust Him and allow Him to work in our lives. Because the Christ in us is greater than the one who is in the world and creating mess in our lives. Praise be to God. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for taking control of our lives by dwelling among us in the form of words. We believe that You are greater than anybody else. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Jude 1:2

November 07, 2016

Jude 1:2 (NKJV) Mercy, peace, and love be multiplied to you. யூதா 1:2 உங்களுக்கு இரக்கமும் சமாதானமும் அன்பும் பெருகக்கடவது. यहूदा 1:2 तुम्हें दया, शांति और प्रेम बहुतायत से प्राप्त होता रहे। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Greeting people is a delight in Christ. When we meet somebody, it is imperative we should greet and bless them. Through the Book of Jude, we receive the greetings from the LORD Himself. Let us say ‘AMEN’ to receive the multiplied blessings such as mercy, peace and love in Jesus name. Praise be to God. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your multiplied blessings. Let us share this to as many as possible to proclaim the love of Lord to His own creation. Please Lord, accept our thanksgiving. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

2 Corinthians 9:15

November 06, 2016

2 Corinthians 9:15 (ESV) Thanks be to God for His inexpressible gift 2 கொரிந்தியர் 9:15 தேவன் அருளிய சொல்லிமுடியாத ஈவுக்காக அவருக்கு ஸ்தோத்திரம். 2 कुरिन्थियों 9:15 उस वरदान के लिये जिसका बखान नहीं किया जा सकता, परमेश्वर का धन्यवाद है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Thanks giving is one forgotten quality in the modern busy period. We do hours of worship and fail to worship and thank for all the gifts we received from our GOD. God is instructing us through Apostle Paul to pray persistently and be thankful. Praise be to God. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your teaching about the fervent prayer and thanksgiving. Let our prayers are not merely demanding our requests alone, but more of thanksgiving, oh Lord. We thanks You Lord for everything You did in our lives. Please Lord, accept our thanksgiving. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Malachi 3:6

November 05, 2016

Malachi 3:6 “I am the LORD, and I don’t change. You are Jacob’s children, and you have not been completely destroyed. மல்கியா 3:6 நான் கர்த்தர் நான் மாறாதவர்; ஆகையால் யாக்கோபின் புத்திரராகிய நீங்கள் நிர்மூலமாகவில்லை. मलाकी 3:6 “मैं यहोवा हूँ, और मैं बदलता नहीं। तुम याकूब की सन्तान हो, और तुम पूरी तरह नष्ट नहीं किये गए। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Anything and everything in the world might change according to the time and situation, but our Lord is the same yesterday, today and forever. The covenant made by Him with our ancestors is also remain the same. Let us remember all the covenants God made with our ancestors and pray to Him fervently to fulfill one by one. Praise be to God. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for being the same forever and ever. With the assurance from You oh Lord, we inherit all the promises You gave our ancestors and to us. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Romans 8:37

November 04, 2016

Romans 8:37 (NKJV) Yet in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. ரோமர் 8:37 இவையெல்லாவற்றிலேயும் நாம் நம்மில் அன்புகூருகிறவராலே முற்றும் ஜெயங்கொள்ளுகிறவர்களாயிருக்கிறோமே. रोमियों 8:37 तब भी उसके द्वारा जो हमें प्रेम करता है, इन सब बातों में हम एक शानदार विजय पा रहे हैं। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Everybody in the world would like to win over something. May it be an exam, or a problem or a competition, conquering is always a good feeling. Satan wants to conquer God, the world and He wanted to control over everything. But our good God wants us to be more than conquerors. Let us take this promise verse that God shall make us not merely as a conqueror but shall make as more than a conqueror. Praise be to God. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for such a wonderful verse. Bless all our efforts, our hard works and our expectations. We surrender ourselves unto You almighty God. We exhibit the loyalty and honesty in whatever things we do and we inherit all the blessings and honor in Jesus precious name. In Jesus name, we command and cast out the bad spirits which brings misfortune, diseases, problems and unhappiness in our families, churches and workplace. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Haggai 2:19

November 03, 2016

Haggai 2:19 (AMP) Is the seed still in the barn? As to the vine, the fig tree, the pomegranate, and the olive tree—they have not produced. Yet from this day on I will bless you [in the harvest of your crops].’” ஆகாய் 2:19 களஞ்சியத்தில் இன்னும் விதைத்தானியம் உண்டோ? திராட்சச்செடியும் அத்திமரமும் மாதளஞ்செடியும் ஒலிவமரமும் கனிகொடுக்கவில்லையே, நான் இன்றுமுதல் உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொல்லுகிறார் என்றான். हाग्गै 2:19 क्या बीज अब भी भण्डार—गृह में है क्या अंगूर की बेलें, अंजीर के वृक्ष, अनार और जैतून के वृक्ष अब तक फल नहीं दे रहे हैं नहीं! किन्तु आज के दिन से, आगे के लिये मैं तुम्हें आशीर्वाद दूँगा।” https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Hebrews 13:5

November 02, 2016

Hebrews 13:5 Keep your lives free from the love of money. And be satisfied with what you have. God has said, “I will never leave you; I will never run away from you.” எபிரெயர் 13:5 நீங்கள் பண ஆசையில்லாதவர்களாய் நடந்து, உங்களுக்கு இருக்கிறவைகள் போதுமென்று எண்ணுங்கள்; நான் உன்னைவிட்டு விலகுவதுமில்லை, உன்னைக் கைவிடுவதுமில்லை என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறாரே. इब्रानियों 13:5 अपने जीवन को धन के लालच से मुक्त रखो। जो कुछ तुम्हारे पास है, उसी में संतोष करो क्योंकि परमेश्वर ने कहा है: “मैं तुझको कभी नहीं छोड़ूँगा; मैं तुझे कभी नहीं तजूँगा।” My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Beginning day of any month is a blessing and we are refreshed in our body, soul and spirit. We enter into this new month with lot many expectations and anticipation of multifold blessings. Let us take this promise verse to begin this month that God is always with us and He never leave us and never forsake us. Praise be to God. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for the precious month and we pray that Your mercy and grace shall follow us throughout this new month November also. Bless all our efforts, our hard works and our expectations. We surrender ourselves unto You almighty God. We exhibit the loyalty and honesty in whatever things we do and we inherit all the blessings and honor in Jesus precious name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

1 Thessalonians 5:18

October 31, 2016

1 Thessalonians 5:18 (ESV) Give thanks in all circumstances; for this is the will of God in Christ Jesus for you. I தெசலோனிக்கேயர் 5:18 எல்லாவற்றிலேயும் ஸ்தோத்திரஞ்செய்யுங்கள்; அப்படிச் செய்வதே கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் உங்களைக்குறித்துத் தேவனுடைய சித்தமாயிருக்கிறது. 1 थिस्सलुनीकियों 5:18 हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करो। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. In a common parlance, giving thanks to those who help us is a gentle act of courtesy. People who are very sound in good manners exhibit such good deeds. Even Jesus mentioned in the New Testament when he received only one healed person reported back out of 10 healed by Him. As we reached the last day of this month October, we should thank our Mighty creator and Jesus Christ for all the goodness we received till this very moment. Praise be to GOD. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for this wonderful month and thanks Lord for sustaining us thus far. You protected us, guided us and guarded us throughout this month. Thanks Father for the divine wisdom and understanding You gave us throughout this month. Continue to be with us in the new month also. With the thanks giving heart and mind, we release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Hosea 14:2

October 31, 2016

Hosea 14:2 (NLT) Bring your confessions, and return to the LORD. Say to him, “Forgive all our sins and graciously receive us, so that we may offer you our praises. ஓசியா 14:2 வார்த்தைகளைக்கொண்டு கர்த்தரிடத்தில் திரும்புங்கள்; அவரை நோக்கி: தேவரீர் எல்லா அக்கிரமத்தையும் நீக்கி, எங்களைத் தயவாய் அங்கீகரித்தருளும்; அப்பொழுது நாங்கள் எங்கள் உதடுகளின் காளைகளைச் செலுத்துவோம். होशे 14:2 जो बातें तुझे कहनी हैं, उनके बारे में सोच और यहोवा की ओर लौट आ। उससे कह, “हमारे पापों को दूर कर और उन अच्छी बातों को स्वीकार कर जिन्हें हम कर रहे हैं। हम अपने मुख से तेरी स्तुति करेंगे।” https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Romans 12:10

October 30, 2016

Romans 12:10 (NLT) Love each other with genuine affection, and take delight in honoring each other. ரோமர் 12:10 சகோதர சிநேகத்திலே ஒருவர்மேலொருவர் பட்சமாயிருங்கள்; கனம்பண்ணுகிறதிலே ஒருவருக்கொருவர் முந்திக்கொள்ளுங்கள். रोमियों 12:10 भाई चारे के साथ एक दूसरे के प्रति समर्पित रहो। आपस में एक दूसरे को आदर के साथ अपने से अधिक महत्व दो। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Love is a natural instinct which we received from our God. God created us out of His love. God created everything in this world in the galaxy only for us for the simple and only reason; He loved us and still loving us. Because of the sin committed by Adam, satan came in between God and us. God still loves us but the wicked satan trying to put an image that God hates us. This has been happening since Adam’s period. In the very first human generation, Abel was killed by his own brother out of jealous over God’s love towards Abel. We should develop and emit such an unconditional love to one another, which is what our God wants from us. Even now, we are witnessing a cruel hatred of unbelievers on Christians. People hate each other because of wealth, money, caste, race, skin color, ethnicity, religion, and so on. But our omnipotent God expects us to love each other with genuine affection and we should give preference to honor each other. Praise be to GOD. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your wonderful instruction about love and honor which is the most need of the hour. Let us follow Your words in loving and honoring each other to fulfill Your dreams oh Lord. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 119:50

October 29, 2016

Psalm 119:50 (NKJV) This is my comfort in my affliction, For Your word has given me life. சங்கீதம் 119:50 அதுவே என் சிறுமையில் எனக்கு ஆறுதல், உம்முடைய வாக்கு என்னை உயிர்ப்பித்தது. भजन संहिता 119:50 मैं संकट में पड़ा था, और तूने मुझे चैन दिया। तेरे वचनो ने फिर से मुझे जीने दिया। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. God created everything using His powerful commands. He created man from nothing and created woman from that man using His words. From the very beginning of the Bible, there exists the powerfulness of God’s words. At times of afflictions and sorrow, we rely on the Bible references and feel energized in spirit. Praise be to GOD. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your mighty and life building words. Let us follow Your words from the Bible and make decisions during tough situations. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 32:8

October 28, 2016

Psalm 32:8 (NKJV) I will instruct you and teach you in the way you should go; I will guide you with My eye. சங்கீதம் 32:8 நான் உனக்குப் போதித்து, நீ நடக்கவேண்டிய வழியை உனக்குக் காட்டுவேன்; உன்மேல் என் கண்ணை வைத்து, உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுவேன். भजन संहिता 32:8 यहोवा कहता है, “मैं तुझे जैसे चलना चाहिए सिखाऊँगा और तुझे वह राह दिखाऊँगा। मैं तेरी रक्षा करुँगा और मैं तेरा अगुवा बनूँगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. People’s toughest thing is decision making. Sometimes our decisions are right, and many a times it may go in vain. But if we believe and worship our Lord, He will instruct us and guide us. Praise be to GOD. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your wonderful concern on us. Let Your instruction and guidance be upon our lives at times of decision making. Almighty God, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

1 Corinthians 1:18

October 27, 2016

1 Corinthians 1:18 For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of God. 1 கொரிந்தியர் 1:18 சிலுவையைப்பற்றிய உபதேசம் கெட்டுப்போகிறவர்களுக்குப் பைத்தியமாயிருக்கிறது, இரட்சிக்கப்படுகிற நமக்கோ அது தேவபெலனாயிருக்கிறது. 1 कुरिन्थियों 1:18 वे जो भटक रहे हैं, उनके लिए क्रूस का संदेश एक निरी मूर्खता है। किन्तु जो उद्धार पा रहे हैं उनके लिये वह परमेश्वर की शक्ति है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Cross is a symbol of victory. We Christians believe that Jesus Christ won over the power of darkness and He became light for us and made us light for the people who are still in dark. Initially it was a different feeling to all of us when somebody introduced, told and taught about the blood shedding of Jesus and His holy sacrifices to redeem us. Later on, it has become our main agenda to focus on spreading this wonderful good news to those who are in the dark world. We understand and believe now, in cross there prevails God’s power. Praise be to GOD. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your wonderful cross which remind us about Your power of patience and success over the wicked satan. We thank You Lord for the person whom You appointed for us to introduce You and taught us about Your life on and after the cross. We earnestly ask You to appoint us for somebody to introduce You and teach them about Your cross. We inherit all the blessings which You kept in store for us in Jesus mighty name. By using Jesus’ name, we command all the angels to support us in all good things we do for You Lord. We command the holy angels to guide and guard us, our family, our friends and relatives in Jesus Mighty name. By proclaiming Jesus’ name we cast the satan in our house, office and in our paths to move out and we remove all the wicked traps laid by the unhealthy satan in Jesus name. Let our time, energy and money be spent on the good things which pleases You oh Lord. We arrest the satan and his teams and bind them in Jesus name. We inherit peace and happiness which are the blessings of our loving God in Jesus name and we spread the same peace and happiness to all people we meet today. Dear Lord, with your permission and authority, we appoint Your Holy angels to bring us protection, wisdom, working atmosphere, victory and other benefits in Jesus name. Let all the laziness and tiredness be removed from our body in Jesus name. We inherit the energy and briskness in Jesus name. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Jeremiah 33:3

October 26, 2016

Jeremiah 33:3 (ESV) Call to me and I will answer you, and will tell you great and hidden things that you have not known. எரேமியா 33:3 என்னை நோக்கிக் கூப்பிடு, அப்பொழுது நான் உனக்கு உத்தரவு கொடுத்து, நீ அறியாததும் உனக்கு எட்டாததுமான பெரிய காரியங்களை உனக்கு அறிவிப்பேன். यिर्मयाह 33:3 ‘यहूदा, मुझसे प्रार्थना करो और मैं उसे पूरा करूँगा। मैं तुम्हें महत्वपूर्ण रहस्य बताऊँगा। तुमने उन्हें कभी पहले नहीं सुना है।’ My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. At times of help we rely on our own people to get their favour and few of our friends and relatives may help us to overcome such tough times. But according to the Bible, these helps are commanded by the Lord as and when we pray to Him. Like in the book of Daniel, as soon as the prayer is offered God commanded His angels to attend our prayers. In the Book of Jeremiah, God instructed him to call at times of requirements. It is for us also to call the Almighty God for any favors. He will answer our call and He will tell us great and hidden things that are hidden to our fleshly eyes. Praise be to GOD. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your promising and soothing words. We know that Lord we can call You with full freedom and right as You are our powerful and sweet Daddy. Dear Holy Father, we call You to forgive us. Dear God, we call You for our healing. We call You for financial breakthrough, oh Lord. We call You to solve our issues, oh Lord. Please answer our calls mighty Father. Almighty God, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Joshua 3:5

October 25, 2016

Joshua 3:5 (ESV) Then Joshua said to the people, “Consecrate yourselves, for tomorrow the LORD will do wonders among you.” யோசுவா 3:5 யோசுவா ஜனங்களை நோக்கி: உங்களைப் பரிசுத்தம்பண்ணிக்கொள்ளுங்கள்; நாளைக்குக் கர்த்தர் உங்கள் நடுவிலே அற்புதங்களைச் செய்வார் என்றான். यहोशू 3:5 तब यहोशू ने लोगों से कहा, “अपने को पवित्र करो। कल यहोवा तुम लोगों का उपयोग चमत्कार दिखाने के लिये करेगा।” My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Consecration is the one thing which God is expecting from us. There are few characters mentioned in the Bible who were so clean in their body, soul and spirit. Being holy is not the possible thing to the biblical stalwarts; but also is possible for us. But it requires more of faith on God and self-discipline from us. It may look difficult but once if we continue to be holy, it will change us totally. Praise be to GOD. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your promise about the wonders going to happen in our lives tomorrow. Holy God, we try to be holy as much as possible, but we fall prey to this flesh; so please give us the inner strength to withstand to Your commandments and say no to impurities of the world. Dear Holy Father, we believe that You will do wonders tomorrow. Loving Lord, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Isaiah 61:7

October 24, 2016

Isaiah 61:7 (ESV) Instead of your shame there shall be a double portion; instead of dishonor they shall rejoice in their lot; therefore in their land they shall possess a double portion; they shall have everlasting joy. ஏசாயா 61:7 உங்கள் வெட்கத்துக்குப் பதிலாக இரண்டத்தனையாய்ப் பலன் வரும்; இலச்சைக்குப் பதிலாகத் தங்கள் பாகத்தில் சந்தோஷப்படுவார்கள்; அதினிமித்தம் தங்கள் தேசத்தில் இரட்டிப்பான சுதந்தரம் அடைவார்கள்; நித்திய மகிழ்ச்சி அவர்களுக்கு உண்டாகும். यशायाह 61:7 बीते समय में लोग तुम्हें लज्जित करते थे और तुम्हारे बारे में बुरी बुरी बातें बनाया करते थे। तुम इतने लज्जित थे जितना और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। इसलिए तुम्हें अपनी धरती में दूसरे लोगों से दुगुना हिस्सा प्राप्त होगा। तुम ऐसी प्रसन्नता पाओगे जिसका कभी अंत नहीं होगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. The people of God across the globe are tested for their honesty and humbleness. In these end days, it is much heard in all news channels and be read in all news papers that Christians across the world are tormented and tortured like anything. For all those people, God is assuring that instead of your shame shall be a double portion blessings and honor and rejoice shall be a lot in your life. Praise be to our GOD. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for giving us joy and honor in double portions. Loving Lord, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 40:8

October 23, 2016

Psalm 40:8 (ESV) I delight to do your will, O my God; your law is within my heart சங்கீதம் 40:8 என் தேவனே, உமக்குப் பிரியமானதைச் செய்ய விரும்புகிறேன்; உமது நியாயப்பிரமாணம் என் உள்ளத்திற்குள் இருக்கிறது என்று சொன்னேன். भजन संहिता 40:8 हे मेरे परमेश्वर, मैं वही करना चाहता हूँ जो तू चाहता है। मैंने मन में तेरी शिक्षओं को बसा लिया। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. When people don’t what is right and wrong, Lord You gave us the manual for human beings which destined to reach Your heaven. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your laws which perfects our path. Holy God, bless us to live like Daniel and become Your sweet heart. Loving Lord, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Malachi 3:6

October 22, 2016

Malachi 3:6 (NKJV) For I am the LORD, I do not change; Therefore you are not consumed, O sons of Jacob மல்கியா 3:6 நான் கர்த்தர் நான் மாறாதவர்; ஆகையால் யாக்கோபின் புத்திரராகிய நீங்கள் நிர்மூலமாகவில்லை. मलाकी 3:6 मैं यहोवा हूँ, और मैं बदलता नहीं। तुम याकूब की सन्तान हो, और तुम पूरी तरह नष्ट नहीं किये गए। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Our most holy God is the same yesterday, today and tomorrow. He do not change, it is we often change according to the situation. That’s why even at times of situations, our GOD show us love, care, grace and mercy to save us. And that is the reason we are not consumed. Praise be to God. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your unchanging nature. Most respected God, bless us to live like Daniel and become Your sweet heart. Loving Lord, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Ephesians 2:8

October 21, 2016

Ephesians 2:8 (MEV) For by grace you have been saved through faith, and this is not of yourselves. It is the gift of God. எபேசியர் 2:8 கிருபையினாலே விசுவாசத்தைக்கொண்டு இரட்சிக்கப்பட்டீர்கள்; இது உங்களால் உண்டானதல்ல, இது தேவனுடைய ஈவு; इफिसियों 2:8 परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा अपने विश्वास के कारण तुम्हारा उद्धार हुआ है। यह तुम्हें तुम्हारी ओर से प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि यह तो परमेश्वर का वरदान है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Our God is a merciful God and He can be reached through our Faith in Him. Most of the miracles seen in the Bible during Jesus’ time had happened duly by the faith of people in Jesus’ power. Such a great God we have, let us think about their faith and believe that our God is a possible God and in Him we are safe and secure. Praise be to our God. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for giving us the wisdom about Your time of reaction to our prayers. Respectful God, bless us to live like Daniel and become Your sweet heart. Loving Lord, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Daniel 9:23

October 20, 2016

Daniel 9:23 (AMP) At the beginning of your supplications, the command [to give you an answer] was issued, and I have come to tell you, for you are highly regarded and greatly beloved. Therefore consider the message and begin to understand the [meaning of the] vision. தானியேல் 9:23 நீ மிகவும் பிரியமானவன், ஆதலால், நீ வேண்டிக்கொள்ளத் தொடங்கினபோதே கட்டளை வெளிப்பட்டது. நான் அதை அறிவிக்கவந்தேன்; இப்போதும் சொல்லுகிற வார்த்தையை நீ கவனித்துக்கேட்டு, தரிசனத்தை அறிந்துகொள். दानिय्येल 9:23 जब तूने पहले प्रार्थना आरम्भ की थी, मुझे तभी आदेश दे दिया गया था और देख मैं तुझे बताने आ गया हूँ। परमेश्वर तुझे बहुत प्रेम करता है! यह आदेश तेरी समझ में आ जायेगा और तू उस दर्शन का अर्थ जान लेगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Our God is not a slow God. Many people doubt the powerfulness of our God. As soon as the petitions through prayers are submitted, God appoint angels to address our needs and problems; provided we should lead the life of Daniel. For some reasons our prayers are addressed slowly; it’s not the God who delays but it’s we become ineligible to receive His wonderful grace. Therefore my dear people of GOD, let us live holy like Daniel and become eligible to receive all blessings from the most revered God. Praise be to God. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for giving us the wisdom about Your time of reaction to our prayers. Respectful God, bless us to live like Daniel and become Your sweet heart. Loving Lord, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 2:12

October 19, 2016

Psalm 2:12 (AMP) Kiss (pay respect to) the Son, so that He does not become angry, and you perish in the way, For His wrath may soon be kindled and set aflame. How blessed [fortunate, prosperous, and favored by God] are all those who take refuge in Him! சங்கீதம் 2:12 குமாரன் கோபங்கொள்ளாமலும், நீங்கள் வழியிலே அழியாமலும் இருக்கும்படிக்கு, அவரை முத்தஞ்செய்யுங்கள்; கொஞ்சக்காலத்திலே அவருடைய கோபம் பற்றியெரியும்; அவரை அண்டிக்கொள்ளுகிற யாவரும் பாக்கியவான்கள். भजन संहिता 2:12 स्वयं को परमेश्वर के पुत्र का विश्वासपात्र दिखओ। यदि तुम ऐसा नहीं करते, तो वह क्रोधित होगा और तुम्हें नष्ट कर देगा। जो लोग यहोवा में आस्था रखते हैं वे आनन्दित रहते हैं, किन्तु अन्य लोगों को सावधान रहना चाहिए। यहोवा अपना क्रोध बस दिखाने ही वाला है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Problem with the Jewish people has been with accepting Jesus Christ as the messiah and the son of God. A problem with the gentiles is they are confused with too many intercessors along with Jesus Christ. As the signs and signals are happening in front of our own eyes before the last days, it is very imperative for us to know the truth and pass it on to other people. The simple truth is we have to believe that Jesus is the Son of Most holy God and He is the only intercessor and there is no other means would bring us salvation. Jesus is coming soon to judge the world. Praise be to our God. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for blessing us. Loving Lord, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Proverbs 8:17

October 18, 2016

Proverbs 8:17 (AMP) I love those who love me; and those who seek me early and diligently will find me. நீதிமொழிகள் 8:17 என்னைச் சிநேகிக்கிறவர்களை நான் சிநேகிக்கிறேன்; அதிகாலையில் என்னைத் தேடுகிறவர்கள் என்னைக் கண்டடைவார்கள். नीतिवचन 8:17 जो मुझसे प्रेम करते हैं, मैं भी उन्हें प्रेम करती हूँ, मुझे जो खोजते हैं, मुझको पा लेते हैं। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Prayer is an integral part of every Christian. Prayer is the communication between our hearts with our God. Every moment and every activity should be preceded with a small prayer. Where there is more prayer, God dwells there. The holy Bible also confirms that those who seek early and diligently will find God. Praise be to God. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for listening to our prayers and blessing us. Loving Lord, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Genesis 32:26

October 17, 2016

Genesis 32:26 (NKJV) And He said, “Let Me go, for the day breaks.” But he said, “I will not let You go unless You bless me!” ஆதியாகமம் 32:26 அவர்: நான் போகட்டும், பொழுது விடிகிறது என்றார். அதற்கு அவன்: நீர் என்னை ஆசீர்வதித்தாலொழிய உம்மைப் போகவிடேன் என்றான். उत्पत्ति 32:26 तब उस व्यक्ति ने याकूब से कहा, “मुझे छोड़ दो। सूरज ऊपर चढ़ रहा है।” किन्तु याकूब ने कहा, “मैं तुमको नहीं छोड़ूँगा। मुझको तुम्हें आशीर्वाद देना होगा।” My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. In today’s life style, we, the people are fascinated towards wealth creation through our job or profession. During our leisurely time, we spend the time for recreation or entertainment. And we think and believe that the wealth we have created thus far is the blessings and gift of God as the outcome of our hard work. Our time for God has been reducing and most of our prayers look like a petition submission. But here is a real event about Jacob, who wrestled with GOD to get His blessing. We learn from this how to wrestle with our God. There are lakhs of different beliefs and lakhs of Gods created by man. Those Gods never answers man’s petition. In spite of blessing, these gods show their anger in turn of their devotee’s blind love. But here, a man was wrestling with God, but the REAL GOD blessed that man without getting irritated or anger. That is the speciality of our Holy Father. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for listening to our prayers and blessing us. Loving Lord, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 3:5

October 16, 2016

Psalm 3:5 (NKJV) I lay down and slept; I awoke, for the LORD sustained me. சங்கீதம் 3:5 நான் படுத்து நித்திரை செய்தேன்; விழித்துக்கொண்டேன்; கர்த்தர் என்னைத் தாங்குகிறார். भजन संहिता 3:5 मैं आराम करने को लेट सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं जाग जाऊँगा, क्योंकि यहोवा मुझको बचाता और मेरी रक्षा करता है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Most of us don’t know what happen to our status, ego and pride during our sleep. During a sound sleep no one knows about their past, present and future. A few of them even don’t wake up after their sleep. But we are blessed to see this new day. The above verse says clearly that our sleeping and wake-up is in the hands of God. Thanks for the new day into our life because he sustains us. Praise be to God. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for sustaining us thus far. Loving Lord, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Isaiah 43:4

October 15, 2016

Isaiah 43:4 (NKJV) Since you were precious in My sight, You have been honored, And I have loved you; Therefore I will give men for you, And people for your life. ஏசாயா 43:4 நீ என் பார்வைக்கு அருமையானபடியினால், கனம்பெற்றாய்; நானும் உன்னைச் சிநேகித்தேன், ஆதலால் உனக்குப் பதிலாக மனுஷர்களையும், உன் ஜீவனுக்கு ஈடாக ஜனங்களையும் கொடுப்பேன். यशायाह 43:4 4 तू मेरे लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। इसलिये मैं तेरा आदर करूँगा। मैं तुझे प्रेम करता हूँ, ताकि तू जी सके, और मेरा हो सके। इसके लिए मैं सभी मनुष्यों और जातियों को बदले में दे दूँगा।” My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Do you know the greatest thing in the world? The Lord, who is the creator of heaven and earth, the highest God loves us! He loves us because He felt us as precious before His sight and He gives us the honor. Through our deeds shall we protect this great love from the most high God? Praise be to God. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for loving us. Loving Lord, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 50:15

October 13, 2016

Psalm 50:15 (NKJV) Call upon Me in the day of trouble; I will deliver you, and you shall glorify Me.” சங்கீதம் 50:15 ஆபத்துக்காலத்தில் என்னை நோக்கிக் கூப்பிடு; நான் உன்னை விடுவிப்பேன், நீ என்னை மகிமைப்படுத்துவாய். भजन संहिता 50:15 “इस्रएल के लोगों, जब तुम पर विपदा पड़े, मेरी प्रार्थना करो, मैं तुम्हें सहारा दूँगा। तब तुम मेरा मान कर सकोगे।” My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Love for us from fellow human beings will not last long as it is all subject to the condition and status of the mindset. But the Holy Father in heaven whom cannot be seen physically will never feel boredom and uninteresting when you call Him for help. He assures us a 24X7 toll free prayer request service. He also promises us that He would deliver us from all the troubles. Praise be to our God. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for assuring us Your response for our prayers. Thanks Lord for delivering us from all evils and problems. Dear Lord, enable us to lead a righteous life to glory Your precious name. Loving Lord, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 92:12

October 12, 2016

Psalm 92:12 (NKJV) The righteous shall flourish like a palm tree, he shall grow like a cedar in Lebanon. சங்கீதம் 92:12 நீதிமான் பனையைப்போல் செழித்து, லீபனோனிலுள்ள கேதுருவைப்போல் வளருவான். भजन संहिता 92:12 सज्जन लोग तो लबानोन के विशाल देवदार वृक्ष की तरह है जो यहोवा के मन्दिर में रोपे गए हैं। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Blessings kept for the righteous people by God can neither be predicted nor assumed. All can read and know about righteous; but the hardest part is being righteous. The reward for the righteous people will be given by the LORD. Our LORD shall make righteous as the flourishing palm tree and shall ensure a growth like a Lebanese cedar. Righteous people are not only blessed in this world, but also in the heaven. Praise be to our God. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your blessings to the righteous people. Lord enable us to lead a righteous life to glory Your precious name. Dear Lord, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 37:17

October 12, 2016

Psalm 37:17 (NKJV) For the arms of the wicked shall be broken, but the LORD upholds the righteous. சங்கீதம் 37:17 துன்மார்க்கருடைய புயங்கள் முறியும்; நீதிமான்களையோ கர்த்தர் தாங்குகிறார். भजन संहिता 37:17 क्योंकि दुर्जनों को तो नष्ट किया जायेगा। किन्तु भले लोगों का यहोवा ध्यान रखता है। https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 63:3

October 10, 2016

Psalm 63:3 (ESV) Because your steadfast love is better than life, my lips will praise you. சங்கீதம் 63:3 ஜீவனைப்பார்க்கிலும் உமது கிருபை நல்லது; என் உதடுகள் உம்மைத் துதிக்கும். भजन संहिता 63:3 तेरी भक्ति जीवन से बढ़कर उत्तम है। मेरे होंठ तेरी बढाई करते हैं। https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 124:8

October 10, 2016

Psalm 124:8 (NKJV) Our help is in the name of the LORD, Who made heaven and earth. சங்கீதம் 124:8 நம்முடைய சகாயம் வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கின கர்த்தருடைய நாமத்தில் உள்ளது. भजन संहिता 124:8 हमारी सहायता यहोवा से आयी थी। यहोवा ने स्वर्ग और धरती को बनाया है। https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

2 Corinthians 5:7

October 09, 2016

2 Corinthians 5:7 (ESV) For we walk by faith, not by sight. 2 கொரிந்தியர் 5:6 நாம் தரிசித்து நடவாமல், விசுவாசித்து நடக்கிறோம். 2 कुरिन्थियों 5:7 क्योंकि हम विश्वास के सहारे जीते हैं। बस आँखों देखी के सहारे नहीं। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Faith is one thing which highly requires trusts on physical evidences, but as per the Bible, Faith is the one which is trusted without any evidence. That too Faith on God and His mightiness should be trusted without a doubt. Jesus healed many people and performed many miracles in and around His hometown. In every healing situation, He related the miracles performed by Him and the faith of people who received those miracles. So let us all put our trust and faith on the Holy Trinity who is not appearing physically in front of us. We believe that one day we are going to physically see and meet them in Thy Kingdom. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for keeping us the right faith in You. Dear Lord in faith we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Job 19:25

October 08, 2016

Job 19:25 (NKJV) For I know that my Redeemer lives, and He shall stand at last on the earth; யோபு 19:25 என் மீட்பர் உயிரோடிருக்கிறார் என்றும், அவர் கடைசிநாளில் பூமியின்மேல் நிற்பார் என்றும் நான் அறிந்திருக்கிறேன். अय्यूब 19:25 मुझको यह पता है कि कोई एक ऐसा है, जो मुझको बचाता है। मैं जानता हूँ अंत में वह धरती पर खड़ा होगा और मुझे बचायेगा। https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 25:11

October 07, 2016

Psalm 25:11 (ESV) For your name's sake, O LORD, pardon my guilt, for it is great. சங்கீதம் 25:11 கர்த்தாவே, என் அக்கிரமம் பெரிது; உம்முடைய நாமத்தினிமித்தம் அதை மன்னித்தருளும். भजन संहिता 25:11 हे यहोवा, मैंने बहुतेरे पाप किये हैं, किन्तु तूने अपनी दया प्रकट करने को, मेरे हर पाप को क्षमा कर दिया। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. We all are imperfect and fall short of glory. If we know and understand this with humility, we can win God’s favor and get a place in His heart. If only our sins are forgiven by our Lord, we can be free from all guilt feelings. Praise be to our God. Gracious Heavenly Father, we surrender unto You oh Lord and express our guilt and repent for all the sins we did against You, your commandments and against other men. Thanks Lord for forgiving us. Dear Lord, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 92:10

October 06, 2016

Psalm 92:10 (ESV) But you have exalted my horn like that of the wild ox; you have poured over me[a] fresh oil. சங்கீதம் 92:10 என் கொம்பைக் காண்டாமிருகத்தின் கொம்பைப்போல உயர்த்துவீர்; புது எண்ணெயால் அபிஷேகம்பண்ணப்படுகிறேன். भजन संहिता 92:10 किन्तु तू मुझको बलशाली बनाएगा। मैं शक्तिशाली मेंढ़े सा बन जाऊँगा जिसके कड़े सिंग होते हैं। तूने मुझे विशेष काम के लिए चुना है। तूने मुझ पर अपना तेल ऊँडेला है जो शीतलता देता है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. If we are weak in body and spirit, we thing that everything is over, but our Lord heightens our faith by conveying us that He has given us the strength of a wild ox and have chosen us to anoint by pouring fresh oil over us. Praise be to our God. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for strengthening us and anointing us. Dear Lord, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

John 10:9

October 05, 2016

John 10:9 (ESV) I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture. யோவான் 10:9 நானே வாசல், என் வழியாய் ஒருவன் உட்பிரவேசித்தால், அவன் இரட்சிக்கப்படுவான், அவன் உள்ளும் புறம்பும்சென்று, மேய்ச்சலைக் கண்டடைவான். यूहन्ना 10:9 मैं द्वार हूँ। यदि कोई मुझमें से होकर प्रवेश करता है तो उसकी रक्षा होगी वह भीतर आयेगा और बाहर जा सकेगा और उसे चरागाह मिलेगी। https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Isaiah 43:11

October 04, 2016

Isaiah 43:11 (ESV) I, I am the LORD, and besides me there is no savior ஏசாயா 43:11 நான், நானே கர்த்தர்; என்னையல்லாமல் ரட்சகர் இல்லை. यशायाह 43:11 मैं स्वयं ही यहोवा हूँ। मेरे अतिरिक्त और कोई दूसरा उद्धारकर्ता नहीं है, बस केवल मैं ही हूँ। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. There is only one God. He is the real God and He is the fact behind every hypothesis of this entire cosmos. The world and its people are celebrating with many of their Gods, yet all of those God were created by them. It is a paining thing for our real God. Our Lord declares that He is the Lord and besides Him there is no savior. Praise be our God. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for reminding us that You are only one savior for us. Dear Lord, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Romans 12:12

October 03, 2016

Romans 12:12 (NKJV) Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer; ரோமர் 12:12 நம்பிக்கையிலே சந்தோஷமாயிருங்கள்; உபத்திரவத்திலே பொறுமையாயிருங்கள்; ஜெபத்திலே உறுதியாய்த் தரித்திருங்கள். रोमियों 12:12 अपनी आशा में प्रसन्न रहो। विपत्ति में धीरज धरो। निरन्तर प्रार्थना करते रहो। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. If we ask any achieved or matured people, they say we earned so many assets and have a healthy savings, but failed to earn people’s love and missed to enjoy the life at early stages. But the word of God says, we should rejoice in hope, patient in tribulation and we should continue to pray. Praise be our God. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for insisting us to rejoice in hope. With the rejoice suggested by You oh Lord, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 23:2

October 02, 2016

Psalm 23:2 (NKJV) He makes me to lie down in green pastures; He leads me beside the still waters. சங்கீதம் 23:2 அவர் என்னைப் புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்த்து, அமர்ந்த தண்ணீர்கள் அண்டையில் என்னைக் கொண்டுபோய் விடுகிறார். भजन संहिता 23:2 हरी भरी चरागाहों में मुझे सुख से वह रखता है। वह मुझको शांत झीलों पर ले जाता है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Beginning day of any month is a blessing and we are refreshed in our body, soul and spirit. We enter into this new month with lot many expectations and anticipation of multifold blessings. Let us take this promise verse to begin this month that God shall make us to lie down in green pastures and leads us besides the still waters. Praise be to God. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for all the help, comfort and safe rendered to us thus far. We require the same favour in this month too, oh Lord. With our eyes focused on You, Lord we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Deuteronomy 28:3

October 01, 2016

உபாகமம் 28:3 நீ பட்டணத்திலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய்; வெளியிலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய். Deuteronomy 28:3 Blessed shall you be in the city, and blessed shall you be in the country. व्यवस्था विवरण 28:3 यहोवा तुम्हारे नगरों और खेतों को आशीष प्रदान करेगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. As we are in the last day of the 9th month of 2016, we should be thankful to our Lord almighty for all the blessings He has graciously showered on us. We are fortunate to have such a wonderful God who blesses and protecting us day and night. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank you Lord for the abundant blessings on us. We expect the same blessings for us and for everybody in this world. Dear Lord, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. (www.heavensvoiceministry.com) https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 32:10

September 30, 2016

Psalm 32:10 Many pains will come to the wicked, but the LORD’s faithful love will surround those who trust in him. சங்கீதம் 32:10 துன்மார்க்கனுக்கு அநேக வேதனைகளுண்டு; கர்த்தரை நம்பியிருக்கிறவனையோ கிருபை சூழ்ந்துகொள்ளும் भजन संहिता 32:10 दुर्जनों को बहुत सी पीड़ाएँ घेरेंगी। किन्तु उन लोगों को जिन्हें यहोवा पर भरोसा है, यहोवा का सच्चा प्रेम ढक लेगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Gracious Heavenly Father, we thank you Lord for the good verse. Thanks Lord for surrounding us with Your faithful love. Dear Lord, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 150:6

September 29, 2016

Psalm 150:6 Everything that breathes, praise the LORD! சங்கீதம் 150:6 சுவாசமுள்ள யாவும் கர்த்தரைத் துதிப்பதாக. भजन संहिता 150:6 हे जीवों! यहोवा की स्तुति करो! यहोवा की प्रशंसा करो! My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. The word of God says that the human respiration process started from God. The oxygen we are breathing is the oxygen blown by our Lord in the nostrils of the first human Adam. So the breathing process of human being is origin from our Lord. So, everything that breathes, praise the Lord. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank you Lord for the breathe You gave us and the life through Your holy breathe. Dear Lord, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

2 Corinthians 12:9

September 28, 2016

2 Corinthians 12:9 9 But he said to me, “My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness.” Therefore I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. 2 கொரிந்தியர் 12:9 அதற்கு அவர்: என் கிருபை உனக்குப்போதும்; பலவீனத்திலே என் பலம் பூரணமாய் விளங்கும் என்றார். ஆகையால், கிறிஸ்துவின் வல்லமை என்மேல் தங்கும்படி, என் பலவீனங்களைக்குறித்து நான் மிகவும் சந்தோஷமாய் மேன்மைபாராட்டுவேன் 2 कुरिन्थियों 12:9 किन्तु उसने मुझसे कह दिया है, “तेरे लिये मेरा अनुग्रह पर्याप्त है क्योंकि निर्बलता में ही मेरी शक्ति सबसे अधिक होती है” इसलिए मैं अपनी निर्बलता पर प्रसन्नता के साथ गर्व करता हूँ। ताकि मसीह की शक्ति मुझ में रहे। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. If we think our perfectness, sincerity, and life brings all success and fortune in our lives, we are deceiving us. Our Lord says that his grace is sufficient for us and His power is being perfected in our weaknesses. Praise be to our God. Gracious Heavenly Father, we thank you Lord for Your amazing grace and mercy. Dear Lord, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Romans 14:17

September 27, 2016

Romans 14:17 (CEV) God’s kingdom isn’t about eating and drinking. It is about pleasing God, about living in peace, and about true happiness. All this comes from the Holy Spirit. ரோமர் 14:17 தேவனுடைய ராஜ்யம் புசிப்பும் குடிப்புமல்ல, அது நீதியும் சமாதானமும் பரிசுத்த ஆவியினாலுண்டாகும் சந்தோஷமுமாயிருக்கிறது. रोमियों 14:17 क्योंकि परमेश्वर का राज्य बस खाना-पीना नहीं है बल्कि वह तो धार्मिकता है, शांति है और पवित्र आत्मा से प्राप्त आनन्द है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Gracious Heavenly Father, we thank you Lord for insisting about the kingdom of God. Dear Lord, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Romans 14:16

September 26, 2016

Romans 14:16 (NKJV) Therefore do not let your good be spoken of as evil; ரோமர் 14:16 உங்கள் நன்மை தூஷிக்கப்பட இடங்கொடாதிருங்கள். रोमियों 14:16 सो जो तेरे लिए अच्छा है उसे निन्दनीय मत बनने दे। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Most of us do preaching and other type of ministry, but it is handful number of persons who really practice it and bring good name to our Lord. Our God will be happier if we practice than merely preaching. Therefore do not let our good be spoken of as evil. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank you Lord for reminding us the importance of practicing the word of God. With a strong determination in our minds to be good and do good deeds, oh Lord, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Isaiah 44:3

September 25, 2016

Isaiah 44:3 (CEV) I will bless the thirsty land by sending streams of water; I will bless your descendants by giving them my Spirit. ஏசாயா 44:3 தாகமுள்ளவன்மேல் தண்ணீரையும், வறண்ட நிலத்தின்மேல் ஆறுகளையும் ஊற்றுவேன்; உன் சந்ததியின்மேல் என் ஆவியையும், உன் சந்தானத்தின்மேல் என் ஆசீர்வாதத்தையும் ஊற்றுவேன். यशायाह 44:3 “प्यासे लोगों के लिये मैं पानी बरसाऊँगा। सूखी धरती पर मैं जलधाराएँ बहाऊँगा। तेरी संतानों में मैं अपनी आत्मा डालूँगा। तेरे परिवार पर वह एक बहती जलधारा के समान होगी। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Gracious Heavenly Father, we thank you Lord for blessing us and our descendants. With Your blessings, oh Lord, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Romans 14:22

September 24, 2016

Romans 14:22 (ESV) The faith that you have, keep between yourself and God. Blessed is the one who has no reason to pass judgment on himself for what he approves. ரோமர் 14:22 உனக்கு விசுவாசமிருந்தால் அது தேவனுக்குமுன்பாக உன்மட்டும் இருக்கட்டும். நல்லதென நிச்சயித்த காரியத்தில் தன்னைக் குற்றவாளியாக்காதவன் பாக்கியவான். रोमियों 14:22 अपने विश्वास को परमेश्वर और अपने बीच ही रख। वह धन्य है जो जिसे उत्तम समझता है, उसके लिए अपने को दोषी नहीं पाता। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. There is a reality and there is a myth. People, who know the reality, don’t accept the myth. People who think the myth as reality won’t accept the reality and considers reality as myth. It’s too complicated and difficult to prove which is real and which is myth. In such circumstances, people argue, oppose and fight to make their side strong. This brings disgrace and obscurity. Paul insists that the faith we have should be kept between ourselves and God and he calls such people are the blessed ones. Praise be to our God. Gracious Heavenly Father, we thank you Lord for Your wonderful verse about faith in reality. Oh Lord, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Proverbs 19:21

September 23, 2016

Proverbs 19:21 (ERV) People might make many plans, but what the LORD says is what will happen. நீதிமொழிகள் 19:21 மனுஷனுடைய இருதயத்தின் எண்ணங்கள் அநேகம்; ஆனாலும் கர்த்தருடைய யோசனையே நிலைநிற்கும். नीतिवचन 19:21 मनुष्य अपने मन में क्या - क्या! करने की सोचता है किन्तु यहोवा का उद्देश्य पूरा होता है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Modern management concepts say, “A well planned activity is half done”, but the word of God says People might make many plans, but what the Lord says is what will happen. So, trust in the Lord, don’t rely on your plan alone. Praise be to our God. Gracious Heavenly Father, we thank you Lord for Your wonderful plans and actions in our lives. Believing Your divine plan in our lives, Oh Lord, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 34:4

September 22, 2016

Psalm 34:4 (ESV) I sought the LORD, and he answered me and delivered me from all my fears. சங்கீதம் 34:4 நான் கர்த்தரைத் தேடினேன், அவர் எனக்குச் செவிகொடுத்து, என்னுடைய எல்லாப் பயத்துக்கும் என்னை நீங்கலாக்கிவிட்டார். भजन संहिता 34:4 मैं परमेश्वर के पास सहायता माँगने गया। उसने मेरी सुनी। उसने मुझे उन सभी बातों से बचाया जिनसे मैं डरता हूँ। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Fear is an inner feeling that imagines about the anticipated failures, problems and sad outcomes. Majority of such fears revolve around money, job, position, career, business, future, etc. If our anticipation and fear is based on a real past experience or scenario, there is only one way to win over. Just kneel down and seek the Lord. He will definitely answer and delivers us from all that we fear. Praise be to our God. Gracious Heavenly Father, we thank you Lord for answering our prayers and delivering us from all our fears. With a fearless heart, Oh Lord, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Job 9:10

September 21, 2016

Job 9:10 (NLT) He does great things too marvelous to understand. He performs countless miracles. யோபு 9:10 ஆராய்ந்து முடியாத பெரிய காரியங்களையும், எண்ணிமுடியாத அதிசயங்களையும் அவர் செய்கிறார். अय्यूब 9:10 परमेश्वर ऐसे अद्भुत कर्म करता है जिन्हें मनुष्य नहीं समझ सकता। परमेश्वर के महान आश्चर्यकर्मों का कोई अन्त नहीं है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Miracles are very motivating not only for those who are deprived of any good thing but also to the people who are comfortable. Our Lord is the one who multiplies from very minimal things and can create the entire galaxy without anything, because He is an omnipotent God and He can do great things too marvelous for us to understand or even imagine. Praise be to our God. Gracious Heavenly Father, we thank you Lord for Your continuous miracles in our lives. When we see no hopes for any development in our lives, Lord Your miracles are thrilling us. As a receiver of such miraculous blessings from You Lord, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 68:1

September 20, 2016

Psalm 68:1 (ESV) God shall arise, his enemies shall be scattered; and those who hate him shall flee before him! சங்கீதம் 68:1 தேவன் எழுந்தருளுவார், அவருடைய சத்துருக்கள் சிதறுண்டு, அவரைப் பகைக்கிறவர்கள் அவருக்கு முன்பாக ஓடிப்போவார்கள். भजन संहिता 68:1 हे परमेश्वर, उठ, अपने शत्रु को तितर बितर कर। उसके सभी शत्रु उसके पास से भाग जायें। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Most of the times; in the common forum, we the believers are hatred and commented cheaply by the unbelievers. In some countries Christians are persecuted and executed for the sake of their belief in Christ. As a normal person we aggravate our anger to take revenge. But we are not doing that as we believe in the above verse that God will shatter our enemies and they shall flee. Praise be to our God. Gracious Heavenly Father, we thank you Lord for Your continuous support in tackling our enemies who are gathered against us because of the faith we have in You. Enjoying with a great sigh of relief oh Lord, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Isaiah 48:11

September 19, 2016

Isaiah 48:11 (ESV) For my own sake, for my own sake, I do it, for how should my name[a] be profaned? My glory I will not give to another. ஏசாயா 48:11 என்னிமித்தம், என்னிமித்தமே அப்படிச் செய்வேன்; என் நாமத்தின் பரிசுத்தம் எப்படிக் குலைக்கப்படலாம்? என் மகிமையை நான் வேறொருவருக்குங்கொடேன். यशायाह 48:11 यह मैं स्वयं अपने लिये करूँगा! तू मेरे साथ ऐसे नहीं बरतेगा, जैसे मेरा महत्त्व न हो। किसी मिथ्या देवता को मैं अपनी प्रशंसा नहीं लेने दूँगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. If somebody helps us and meets our needs, how much we thank them and praise them through our word of appreciations and acknowledgements. Have we ever felt to thank our Lord for His wonderful creations, best things He gave us, the protection He gave us and the undeserved prosperity we received through Him? Remember this verse, our Lord is very possessive with us and He never gives His glory to another. Praise be to our God. Gracious Heavenly Father, we thank you Lord for Your good works in our lives. We give thanks to You oh Lord and we know that You love us to the extreme level. And we are glorifying Thy holy name. With the thankful and gratitude feeling, oh Lord, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

1 Corinthians 2:9

September 18, 2016

1 Corinthians 2:9 (ESV) But, as it is written, “What no eye has seen, nor ear heard, nor the heart of man imagined, what God has prepared for those who love him” I கொரிந்தியர் 2:9 எழுதியிருக்கிறபடி: தேவன் தம்மில் அன்புகூருகிறவர்களுக்கு ஆயத்தம்பண்ணினவைகளைக் கண் காணவுமில்லை, காதுகேட்கவுமில்லை, அவைகள் மனுஷனுடைய இருதயத்தில் தோன்றவுமில்லை; 1 कुरिन्थियों 2:9 किन्तु शास्त्र में लिखा है: “जिन्हें आँखों ने देखा नहीं और कानों ने सुना नहीं; जहाँ मनुष्य की बुद्धि तक कभी नहीं पहुँची ऐसी बातें उनके हेतु प्रभु ने बनायी जो जन उसके प्रेमी होते।” My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. At the time of creation, there was nothing and God created everything merely by His commanding words. In the same manner, in our real-time life we also do a kind of planning before we create something. May it be a construction of a house or a dam or a building or designing some physical object, we create a diagram or a prototype of what we aim to build or design. Isn’t it? There are certain things planned, designed and stockpiled by our God for us which no eye has seen, nor ear heard nor the heart of man imagined. It will be handed over to us by our Lord in due time. We need to diligently do our sincere works and fervently pray to our Lord almighty. Praise be to our God. Gracious Heavenly Father, we thank you Lord for Your awesome protection and stronghold in the day of trouble. Under Your mighty care, oh Lord, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Nahum 1:7

September 15, 2016

Nahum 1:7 (ESV) The LORD is good, a stronghold in the day of trouble; he knows those who take refuge in him. நாகூம் 1:7 கர்த்தர் நல்லவர், இக்கட்டு நாளிலே அரணான கோட்டை; தம்மை நம்புகிறவர்களை அறிந்திருக்கிறார். नहूम 1:7 यहोवा संकट के काल में उत्तम है। वह सुरक्षित शरण ऐसे उन लोगों का है जो उसके भरोसे हैं। वह उनकी देख रेख करता है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. In the recent days there are many strong palaces and other monuments which are preserved so many hundreds of years are devastated in a fraction of seconds by few mediocre earthquakes. But our Lord is very good to all those who trust in Him and the Bible records that He is very firm and a stronghold during the day of calamities. I know few people who are very prayerful and practice the word of God to their maximum possible extent. They enjoy the life and always feel happy. They praise the God when any turbulence comes on their way. Their happiness with the Lord is the key for their happiness and that happiness and peace of mind no can steal from such people. Praise be to our God. Gracious Heavenly Father, we thank you Lord for Your awesome protection and stronghold in the day of trouble. Under Your mighty care, oh Lord, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. (www.heavensvoiceministry.com) https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Romans 5:8

September 14, 2016

Romans 5:8 (ESV) but God shows his love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. ரோமர் 5:8 நாம் பாவிகளாயிருக்கையில் கிறிஸ்து நமக்காக மரித்ததினாலே, தேவன் நம்மேல் வைத்த தமது அன்பை விளங்கப்பண்ணுகிறார். रोमियों 5:8 (ERV-HI) पर परमेश्वर ने हम पर अपना प्रेम दिखाया। जब कि हम तो पापी ही थे, किन्तु यीशु ने हमारे लिये प्राण त्यागे। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. There are many beliefs, theories, explanations, sermons, etc among Christian denominations about sin, its forgiveness, salvation and entry into heaven. Some talk about which type of baptism will take people to heaven and so on. But word of God says that it is God’s grace and mercy which takes us to heaven like that one thief who was saved at the time of crucifixion. This is not to discount any of the beliefs. We are all sinners and Jesus died for us. He loved us even we were great sinners. God wants our pure heart, repentance and changed-life from us. This is the great love of our true living God. Praise be to our God. Gracious Heavenly Father, we thank you Lord for Your wonderful love on us. Through Your love and compassion, oh Lord, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

John 6:37

September 13, 2016

John 6:37 (ESV) All that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me I will never cast out. யோவான் 6:37 பிதாவானவர் எனக்குக் கொடுக்கிற யாவும் என்னிடத்தில் வரும், என்னிடத்தில் வருகிறவனை நான் புறம்பே தள்ளுவதில்லை. यूहन्ना 6:37 जो मेरे पास आता है, मैं उसे कभी नहीं लौटाऊँगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. When we post messages in social media, some people comment or try to come for insane arguments that Jesus is not the messiah or savior. Even in front of Pontius Pilate, Jesus didn’t confess that He is the messiah. It won’t conclude that He is not the messiah. He didn’t come to propagate that He is the messiah, but to give salvation and allow the biblical promises come to pass and also to fulfill the Old Testament prophesies through Him. When we read the bible and understand the word of God like the one above, we could see clearly that Jesus is the only Messiah sent by the only true living God. Our mission is not to challenge such people of arguing nature, but to spread the good news to as many unbelievers as possible. It is clear that all that Holy Father gives Jesus Christ will come to Him and whoever believes and comes to Jesus, He will never cast out. Praise be to our God. Gracious Heavenly Father, we thank you Lord for Your wonderful Messiah, Jesus Christ. Through Jesus Christ, oh Lord, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Jeremiah 17:17

September 13, 2016

Jeremiah 17:17 (ESV) Be not a terror to me; you are my refuge in the day of disaster. எரேமியா 17:17 நீர் எனக்குப் பயங்கரமாயிராதேயும், தீங்குநாளில் நீரே என் அடைக்கலம். यिर्मयाह 17:17 हे यहोवा, तू मुझे नष्ट न कर। मैं विपत्ति के दिनों में तेरा आश्रित हूँ। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Gracious Heavenly Father, we thank you Lord for protecting us from all evil and disasters. With Your mighty protection, oh Lord, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Isaiah 40:29

September 11, 2016

Isaiah 40:29 (NKJV) He gives power to the weak, and to those who have no might He increases strength. ஏசாயா 40:29 சோர்ந்துபோகிறவனுக்கு அவர் பெலன் கொடுத்து, சத்துவமில்லாதவனுக்குச் சத்துவத்தைப் பெருகப்பண்ணுகிறார். यशायाह 40:29 यहोवा शक्तिहीनों को शक्तिशाली बनने में सहायता देता है। वह ऐसे उन लोगों को जिनके पास शक्ति नहीं है, प्रेरित करता है कि वह शक्तिशाली बने। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. In this dynamic world, super powers crush the developing powers; stronger groups squeeze the weaker groups; and stronger corporates crush the weaker companies. To the world standards it is inevitable and it is called ‘competition’ and winners justify their acts by saying “survival of the fittest”. But our good God gives power to the weak and increases the strength to those who have no capacity. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, with the strength given by You oh Lord, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Jeremiah 30:17

September 11, 2016

Jeremiah 30:17 (ERV) And I will bring your health back and heal your wounds,” says the LORD, “because other people said you were outcasts. They said, ‘No one cares about Zion.’” எரேமியா 30:17 அவர்கள்: உன்னை விசாரிப்பாரற்ற சீயோன் என்று சொல்லி, உனக்குத் தள்ளுண்டவள் என்று பேரிட்டபடியால், நான் உனக்கு ஆரோக்கியம் வரப்பண்ணி, உன் காயங்களை ஆற்றுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். यिर्मयाह 30:17 मैं तुम्हारे स्वास्थ को लौटाऊँगा और मैं तुम्हारे घावों को भरूँगा।” यह सन्देश यहोवा का है। “क्यों क्योंकि अन्य लोगों ने कहा कि तुम जाति—बहिष्कृत हो। उन लोगों ने कहा, ‘कोई भी सिय्योन की परवाह नहीं करता।’” My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Like today’s technology, the diseases are also getting newer versions day by day. Researchers all over the world are finding it very difficult to discover vaccines and medicines to control and arrest the bacteria, germs and other disease causing viruses. Doctors too find it hard to diagnose, find and explain the symptoms of certain diseases of today’s world. But remember, Jesus Christ’s wounds are the medicine and therapy for even next generation diseases. Because as per the word of God, God is the ultimate healer. By confessing “By His wounds we are healed” we get permanent healings for all types of diseases. Praise be to our GOD. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for giving comforts and healing through Your verses. Oh Dear Lord we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

James 4:10

September 10, 2016

James 4:10 (ERV) Be humble before the Lord, and he will make you great. யாக்கோபு 4:10 கர்த்தருக்கு முன்பாகத் தாழ்மைப்படுங்கள், அப்பொழுது அவர் உங்களை உயர்த்துவார். याकूब 4:10 प्रभु के सामने दीन बनो। वह तुम्हें ऊँचा उठाएगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. To be great in terms of earthly world, we need to be wise, hardworking, smart natured, and selfish. But as per the word of God, to be great in the world, we should humble ourselves before the Lord. In the history through the Bible, we read such people are raised from very lower level to even to lead the Jewish kingdom. The rate of our greatness is totally determined by the level of humbleness we are in front of the omnipotent Lord. Praise be to our GOD. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for revealing the secret to be a great people. Being humble in front of You, oh Lord we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Jeremiah 17:7

September 09, 2016

Jeremiah 17:7 (ESV) Blessed is the man who trusts in the LORD, whose trust is the LORD. எரேமியா 17:7 கர்த்தர்மேல் நம்பிக்கைவைத்து, கர்த்தரைத் தன் நம்பிக்கையாகக் கொண்டிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். यिर्मयाह 17:7 किन्तु जो व्यक्ति यहोवा में विश्वास करता है, आशीर्वाद पाएगा। क्यों क्योंकि यहोवा उसको ऐसा खायेगा कि उन पर विश्वास किया जा सके। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. There is no bad or failure story about the believers of Christ. There is nothing to elaborate about this because blessed is the man who trust in the Lord and whose trust is the Lord. Praise be to our GOD. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your continuous blessings on us. With the abundant blessings and gifts from You oh Lord we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 66:12

September 08, 2016

Psalm 66:12 (ESV) You let men ride over our heads; we went through fire and through water; yet you have brought us out to a place of abundance. சங்கீதம் 66:12 மனுஷரை எங்கள் தலையின்மேல் ஏறிப்போகப்பண்ணினீர்; தீயையும் தண்ணீரையும் கடந்துவந்தோம்; செழிப்பான இடத்தில் எங்களைக் கொண்டுவந்து விட்டீர். भजन संहिता 66:12 तूने हमें शत्रुओं से पैरों तले रौदंवाया। तूने हमको आग और पानी में से घसीटा। किन्तु तू फिर भी हमें सुरक्षित स्थान पर ले आया। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. People who have greater faith in the power of God will renew their strength and overcome all difficulties in a matter of time. Though problems of mankind are all common to everybody whether a believer or a non-believer, there is a hope for them to overcome by the grace of the most high God. Men may defeat us and we may encounter many problems, but the supreme power who created everything will bring us out to a place of abundance. Praise be to our GOD. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for the beautiful words of encouragement. With the abundant blessings and gifts from You oh Lord we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Jeremiah 31:14

September 07, 2016

Jeremiah 31:14 (ESV) I will feast the soul of the priests with abundance, and my people shall be satisfied with my goodness, declares the LORD.” எரேமியா 31:14 ஆசாரியர்களின் ஆத்துமாவைக் கொழுமையானவைகளினால் பூரிப்பாக்குவேன்; என் ஜனங்கள் நான் அளிக்கும் நன்மையினால் திருப்தியாவார்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். यिर्मयाह 31:14 याजकों के लिये आवश्यकता से अधिक बलि भेंट दी जायेगी और मेरे लोग इससे भरे पूरे तथा सन्तुष्ट होंगे जो अच्छी चीज़ें मैं उन्हें दूँगा।” यह सन्देश यहोवा का है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Blessing is the gift of our God to all of us. When it comes to the blessings from Him, the level is abundance only. Our God will feast our souls with abundance and we shall be satisfied by His goodness. Praise be to our GOD. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for the abundant blessings. With the abundant blessings and gifts from You oh Lord we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 51:2

September 06, 2016

Psalm 51:2 (ERV) Scrub away my guilt. Wash me clean from my sin. சங்கீதம் 51:2 என் அக்கிரமம் நீங்க என்னை முற்றிலும் கழுவி, என் பாவமற என்னைச் சுத்திகரியும். भजन संहिता 51:2 हे परमेश्वर, मेरे अपराध मुझसे दूर कर। मेरे पाप धो डाल, और फिर से तू मुझको स्वच्छ बना दे। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. In the speedy process of our lives and survival, we hardly know that we are leading a sinful life. In our career, in our ministry, in our relationship, etc we never mind the mistakes and sins we commit to others and doesn’t care about repenting or apologizing. Mankind has grown wild to a certain limit that we kill others for our own benefits and desires. If we want to enter into God’s kingdom, we should love and forgive one another. Let us seek our Holy God to forgive our sins one more time and remove our heart’s guilt. Praise be to our GOD. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for scrubbing our guilty feelings and cleaning our sins. With the new and cleaned spirit, soul and body, Lord we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 81:10

September 05, 2016

Psalm 81:10 (AMP) “I am the LORD your God, Who brought you up from the land of Egypt. Open your mouth wide and I will fill it. சங்கீதம் 81:10 உன்னை எகிப்துதேசத்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணின உன் தேவனாகிய கர்த்தர் நானே; உன் வாயை விரிவாய்த் திற, நான் அதை நிரப்புவேன். भजन संहिता 81:10 मैं, यहोवा, तुम्हारा परमेश्वर हूँ। मैं वही परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र से बाहर लाया था। हे इस्राएल, तू अपना मुख खोल, मैं तुझको निवाला दूँगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Remember the very old and massive human migration ever found in the history of mankind. God performed this massive migration from the captive land of Egypt to the Promised Land of Canaan. In our lives also we do this great migration from sinner level to sinless stage. As God was with Moses and his team during their journey, the same God is with us too in all our journey of salvation. Praise be to our GOD. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for the great promise. Using the greatest promise of Yours, Lord we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 121:1

September 02, 2016

Psalm 121:1 (AMP) I will lift up my eyes to the hills [of Jerusalem] - From where shall my help come? சங்கீதம் 121:1 எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்களுக்கு நேராக என் கண்களை ஏறெடுக்கிறேன். भजन संहिता 121:1 मैं ऊपर पर्वतों को देखता हूँ। किन्तु सचमुच मेरी सहायता कहाँ से आएगी My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Today is the first day of September 2016. All these days in August our good God nurtured and protected us through His love, compassion and care. Thanks Lord for the wonderful August 2016. Our success, protection and prosperity rely on the power and grace of the Lord. Every day and every moment, we should lift up our eyes to the hills from where our God releases all the help and favour to us. Praise be to our GOD. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for the wonderful month. We thank You Lord for all the help, comfort and safe rendered to us thus far. We require the same favour in this month too, oh Lord. With the our eyes focused on You, Lord we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 22:30

September 01, 2016

Psalm 22:30 (ESV) Posterity shall serve him; it shall be told of the Lord to the coming generation; சங்கீதம் 22:30 ஒரு சந்ததி அவரைச் சேவிக்கும்; தலைமுறை தலைமுறையாக அது ஆண்டவருடைய சந்ததி என்னப்படும். भजन संहिता 22:30 और भविष्य में हमारे वंशज यहोवा की सेवा करेंगे। लोग सदा सर्वदा उस के बारे में बखानेंगे। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Serving the Lord is the ultimate responsibility on all people who received salvation. The important task in serving Him is performed by spreading the good news to the unknown people. The people, who revere, worship and serve this true God Jehovah shall receive abundance of blessings not only for them but also for their forthcoming generations. Praise be to our true living Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for creating us the opportunity to serve You and thereby blessing us. As we close this month today, we thank You Lord for making this entire month delightful. We thank You Lord for making us a blessing to many. Thanks Lord for protecting us from all evil and delivered us from his people. Let the new month also be a fruitful one to all Your children oh mighty Lord. With the hope in You, we march ahead into the new month and we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

John 1:9

August 31, 2016

யோவான் 1:9 உலகத்திலே வந்து எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிப்பிக்கிற ஒளியே அந்த மெய்யான ஒளி. John 1:9 That was the true Light which gives light to every man coming into the world. यूहन्ना 1:9 उस प्रकाश की, जो सच्चा था, जो हर मनुष्य को ज्ञान की ज्योति देगा, जो धरती पर आने वाला था। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your wonderful verses, commands and promises. Claiming the promise verse of Yours, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 33:9

August 30, 2016

Psalm 33:9 (NKJV) For He spoke, and it was done;He commanded, and it stood fast. சங்கீதம் 33:9 அவர் சொல்ல ஆகும், அவர் கட்டளையிட நிற்கும். भजन संहिता 33:9 क्योंकि परमेश्वर को केवल बात भर कहनी है, और वह बात तुरंत घट जाती है। यदि वह किसी को रुकने का आदेश दे, तो वह तुरंत थम दाती है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. World was created through the command from God’s word. He set everything in place through His voice. Whatever we have in our earth and in solar system are acting upon the commands from God. Such a powerful God is concerning about our lives. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your wonderful verses, commands and promises. Claiming the promise verse of Yours, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Genesis 21:22

August 29, 2016

Genesis 21:22 (AMP) Now at that time Abimelech and Phicol, the commander of his army, said to Abraham, “God is with you in everything you do; ஆதியாகமம் 21:22 அக்காலத்தில் அபிமெலேக்கும் அவன் சேனாபதியாகிய பிகோலும் ஆபிரகாமை நோக்கி: நீ செய்கிற காரியங்கள் எல்லாவற்றிலும் தேவன் உன்னுடனே இருக்கிறார். उत्पत्ति 21:22 तब अबीमेलेक और पीकोल ने इब्राहीम से बातें कीं। पीकोल अबीमेलेक की सेना का सेनापति था। उन्होंने इब्राहीम से कहा, “तुम जो कुछ करते हो, परमेश्वर तुम्हारा साथ देता है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. The God who is invisible to us is always with us. He is talking to us through His verses. He is performing miracles amidst us. He is protecting us. His love for us endures forever. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your wonderful presence with us and enabling us in everything we do. With Your presence with us, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

1 Thessalonians 5:24

August 28, 2016

1 Thessalonians 5:24 The one who calls you is faithful, and he will do it. 1 தெசலோனிக்கேயர் 5:24 உங்களை அழைக்கிறவர் உண்மையுள்ளவர், அவர் அப்படியே செய்வார். 1 थिस्सलुनीकियों 5:24 वह परमेश्वर जिसने तुम्हें बुलाया है, विश्वास के योग्य है। निश्चयपूर्वक वह ऐसा ही करेगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. The God who created heaven and the earth created us also. He is our master and He is our provider. If He calls us for His work to do His ministry, He will do it through us. So trust in Him and trust His calling as He will take care of us. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your wonderful calling. With the faith in You, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. www.heavensvoiceministry.com https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

psalm 34:18

August 27, 2016

Psalm 34:18 (ESV) The LORD is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. சங்கீதம் 34:18 நொறுங்குண்ட இருதயமுள்ளவர்களுக்குக் கர்த்தர் சமீபமாயிருந்து, நருங்குண்ட ஆவியுள்ளவர்களை இரட்சிக்கிறார். भजन संहिता 34:18 लोगों को विपत्तियाँ आ सकती है और वे अभिमानी होना छोड़ते हैं। यहोवा उन लोगों के निकट रहता है। जिनके टूटे मन हैं उनको वह बचा लेगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. World is so complicated, critical and cruel. It teaches us the hard lessons leaving broken hearted and crush the spirit of the persons, especially to those who do Lord’s ministry. But to encourage such broken hearted our good God is encouraging us through this verse. He is not only near to the broken hearted people but also save those who are crushed in their spirit. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your wonderful verse. Proclaiming this promise verse, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 94:14

August 26, 2016

Psalm 94:14 (ESV) For the LORD will not forsake his people; He will not abandon his heritage; சங்கீதம் 94:14 கர்த்தர் தம்முடைய ஜனத்தை நெகிழவிடாமலும், தம்முடைய சுதந்தரத்தைக் கைவிடாமலும் இருப்பார். भजन संहिता 94:14 यहोवा निज भक्तों को कभी नहीं त्यागेगा। वह बिन सहारे उसे रहने नहीं देगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. The Lord who created us ensures us that He shall not forsake us. Assurance is only for ‘His’ people. If we want to be His people we must follow His holy commandments. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your wonderful verse. Proclaiming this promise verse, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Exodus 23:25

August 25, 2016

Exodus 23:25 (ESV) You shall serve the LORD your God, and He will bless your bread and your water, and I will take sickness away from among you. யாத்திராகமம் 23:25 உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரையே சேவிக்கக்கடவீர்கள்; அவர் உன் அப்பத்தையும் உன் தண்ணீரையும் ஆசீர்வதிப்பார். வியாதியை உன்னிலிருந்து விலக்குவேன். निर्गमन 23:25 तुम्हें अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करनी चाहिए। यदि तुम यह करोगे तो मैं तुम्हें भरपूर रोटी और पानी का वरदान दूँगा। मैं तुम्हारी सारी बीमारियो को दूर कर दूँगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Serving the Lord by spreading the Gospel and preaching His teachings is the putative responsibility on every Christian. If we do that, God’s blessings will always be on our food and water; not only that but also it removes the sickness among us. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your wonderful verse. Proclaiming this promise verse, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Matthew 28:20

August 24, 2016

Matthew 28:20 (ESV) 20 teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, to the end of the age.” மத்தேயு 28:20 நான் உங்களுக்குக் கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்கள் கைக்கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள்; இதோ, உலகத்தின் முடிவுபரியந்தம் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களுடனேகூட இருக்கிறேன் என்றார். ஆமென். मत्ती 28:20 वे सभी आदेश जो मैंने तुम्हें दिये हैं, उन्हें उन पर चलना सिखाओ। और याद रखो इस सृष्टि के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा।” My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. The Holy Bible is having full of ways and means of living righteous and leading others in righteous. The ultimate benefit of living righteous is captivating an assured place in the heaven. Jesus assures us that, if we observe and teach the holy commands, He will be with us. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your wonderful presence. Realizing Your strength and presence, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

1 Chronicles 16:11

August 23, 2016

1 Chronicles 16:11 (ESV) Seek the LORD and his strength; seek his presence continually 1 நாளாகமம் 16:11 கர்த்தரையும் அவர் வல்லமையையும் நாடுங்கள்; அவர் சமுகத்தை நித்தமும் தேடுங்கள். 1 इतिहास 16:11 यहोवा पर और उसकी शक्ति पर भरोसा करो। सदैव सहायता के लिए उसके पास जाओ। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Just think about the universe, its size, its system of working that give us food, health and other requirements. Who systematized that? It is by our almighty God. Such a mighty God loves us and expects our love for Him. If we seek him and His presence continually, we can be a better person than what we are now. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your wonderful presence. Realizing Your strength and presence, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 46:1

August 18, 2016

Psalm 46:1 (AMP) God is our refuge and strength [mighty and impenetrable], a very present and well-proved help in trouble. சங்கீதம் 46:1 தேவன் நமக்கு அடைக்கலமும் பெலனும், ஆபத்துக்காலத்தில் அநுகூலமான துணையுமானவர். भजन संहिता 46:1 परमेश्वर हमारे पराक्रम का भण्डार है। संकट के समय हम उससे शरण पा सकते हैं। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. No man and woman can stand beside us in the day of troubles. To some extent our parents, sons, daughters, friends and relatives can try to fix our problems; but our GOD is the only permanent solution for all our problems. He is our refuge and strength. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for being the wonderful strength and refuge for us. With the strong faith in You oh Lord, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Romans 6:18

August 17, 2016

ரோமர் 6:18 பாவத்தினின்று நீங்கள் விடுதலையாக்கப்பட்டு, நீதிக்கு அடிமைகளானீர்கள். Romans 6:18 And having been set free from sin, you became slaves of righteousness. रोमियों 6:18 तुम्हें पापों से छुटकारा मिल गया और तुम धार्मिकता के सेवक बन गए हो। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for setting us free from sin and making us slaves of righteousness. With the strong faith in You oh Lord, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Mark 9:23

August 16, 2016

Mark 9:23 (ESV) And Jesus said to him, “‘If you can’! All things are possible for one who believes.” மாற்கு 9:23 இயேசு அவனை நோக்கி: நீ விசுவாசிக்கக்கூடுமானால் ஆகும், விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் கூடும் என்றார். मरकुस 9:23 यीशु ने उससे कहा, “तूने कहा, ‘क्या तू कुछ कर सकता है?’ विश्वासी व्यक्ति के लिए सब कुछ सम्भव है।” My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. The difference between Christianity and other beliefs rely on the belief about the life after death. Much importance was given in the Bible after Jesus’ resurrection. If we accept Jesus Christ and follow His words, no doubt we would be placed in Heaven with Him. That is anybody’s true belief on the teachings of Christ about the life after death. Praise be to our GOD. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your holy verse concerning our faith in You. With the strong faith in You oh Lord, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. www.heavensvoiceministry.com https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 113:7

August 11, 2016

Psalm 113:7 (AMP) He raises the poor out of the dust and lifts the needy from the ash heap சங்கீதம் 113:7 அவர் சிறியவனைப் புழுதியிலிருந்து தூக்கிவிடுகிறார்; எளியவனைக் குப்பையிலிருந்து உயர்த்துகிறார். भजन संहिता 113:7 परमेश्वर दीनों को धूल से उठाता है। परमेश्वर भिखारियों को कूड़े के घूरे से उठाता है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. We all know that the real blessing comes from the Lord. If God wants to raise His people, He raises the poor out of the dust and lifts the needy from the ash heap. Praise be to our GOD. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for concerning about our development. With the hope in You oh Lord, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Jeremiah 32:27

August 09, 2016

Jeremiah 32:27 (AMP) “Behold, I am the LORD, the God of all flesh; is there anything too difficult for Me?” எரேமியா 32:27 இதோ, நான் மாம்சமான யாவருக்கும் தேவனாகிய கர்த்தர்; என்னாலே செய்யக் கூடாத அதிசயமானகாரியம் ஒன்றுண்டோ यिर्मयाह 32:27 “यिर्मयाह, मैं यहोवा हूँ। मैं पृथ्वी के हर एक व्यक्ति का परमेश्वर हूँ। यिर्मयाह, तुम जानते हो कि मेरे लिये कुछ भी असंभव नहीं है।” My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Situations and circumstances push us to be lonely and we worry based on the surroundings. Be assured that there is a God bigger than the biggest problems of the world. Is there anything too difficult for me? He can change the entire scenario favoring us. Praise be to our GOD. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for the wonderful and confident verse about Your presence with us. With the strong belief in the God of possibilities, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

John 16:32

August 08, 2016

John 16:32 (ESV) Behold, the hour is coming, indeed it has come, when you will be scattered, each to his own home, and will leave me alone. Yet I am not alone, for the Father is with me. யோவான் 16:32 இதோ, நீங்கள் சிதறுண்டு, அவனவன் தன்தன் இடத்துக்குப் போய், என்னைத் தனியே விட்டுவிடுங்காலம் வரும்; அது இப்பொழுது வந்திருக்கிறது; ஆனாலும் நான் தனித்திரேன், பிதா என்னுடனேகூட இருக்கிறார். यूहन्ना 16:32 सुनो, समय आ रहा है, बल्कि आ ही गया है जब तुम सब तितर-बितर हो जाओगे और तुम में से हर कोई अपने-अपने घर लौट जायेगा और मुझे अकेला छोड़ देगा किन्तु मैं अकेला नहीं हूँ क्योंकि मेरा परम पिता मेरे साथ है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Situations and circumstances push us to be lonely and we worry based on the surroundings. But remember our Lord is with us and the solution given by Him would be permanent. Praise be to our GOD. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for the wonderful and confident verse about Your presence with us. With the strong belief that You are with us, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Joshua 1:5

August 08, 2016

Joshua 1:5 (AMP) No man will stand before you as long as you live. Just as I was with Moses, so will I be with you; I will not fail you or abandon you. யோசுவா 1:5 நீ உயிரோடிருக்கும் நாளெல்லாம் ஒருவனும் உனக்கு முன்பாக எதிர்த்து நிற்பதில்லை; நான் மோசேயோடே இருந்ததுபோல, உன்னோடும் இருப்பேன்; நான் உன்னைவிட்டு விலகுவதுமில்லை, உன்னைக் கைவிடுவதுமில்லை. यहोशू 1:5 मैं मूसा के साथ था और मैं उसी तरह तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम्हारे पूरे जीवन में, तुम्हें कोई भी व्यक्ति रोकने में समर्थ नहीं होगा। मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं। मैं कभी तुमसे दूर नहीं होऊँगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. The God who spoke to Joshua is the same yesterday, today and forever. As He was with Moses and Joshua, He is with all of us and care for us. Let us rely on Him wholeheartedly to praise, pray and pour our hearts. Praise be to our GOD. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for the wonderful verse about Your availability to all of us. With the strong belief that You are with us, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Isaiah 40:31

August 07, 2016

Isaiah 40:31 “..but those who hope in the LORD will renew their strength. They will soar on wings like eagles; they will run and not grow weary, they will walk and not be faint..” ஏசாயா 40:31 "..கர்த்தருக்குக் காத்திருக்கிறவர்களோ புதுப்பெலனடைந்து, கழுகுகளைப்போலச் செட்டைகளை அடித்து எழும்புவார்கள்; அவர்கள் ஓடினாலும் இளைப்படையார்கள், நடந்தாலும் சோர்ந்துபோகார்கள்.." यशायाह 40:31 “..किन्तु वे लोग जो यहोवा के भरोसे हैं फिर से शक्तिशाली बन जाते हैं। जैसे किसी गरुड़ के फिर से पंख उग आते हैं। ये लोग बिना विश्राम चाहे निरंतर दौड़ते रहते हैं। ये लोग बिना थके चलते रहते हैं।..” My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. At times we behave over anxious about certain issues and forget the possibilities of the most powerful God. We need to be very patient and increase the hope in the LORD and He will renew our strength like an eagle and He will make us soar high. Praise be to our GOD. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for the wonderful verse to be patient. With the endurance in our heart, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

1 Peter 5:7

August 05, 2016

1 பேதுரு 5:7 அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவரானபடியால், உங்கள் கவலைகளையெல்லாம் அவர்மேல் வைத்துவிடுங்கள் 1 Peter 5:7 Cast all your anxiety on him because he cares for you 1 पतरस 5:7 तुम अपनी सभी चिंताएँ उस पर छोड़ दो क्योंकि वह तुम्हारे लिए चिंतित है। www.heavensvoiceministry.com https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Isaiah 14:24

July 26, 2016

Isaiah 14:24 (ESV) The LORD of hosts has sworn: “As I have planned, so shall it be, and as I have purposed, so shall it stand ஏசாயா 14:24 நான் நினைத்திருக்கிறபடியே நடக்கும்; நான் நிர்ணயித்தபடியே நிலைநிற்கும் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் ஆணையிட்டுச் சொன்னார். यशायाह 14:24 सर्वशक्तिमान यहोवा ने एक वचन दिया था। यहोवा ने कहा था, “मैं वचन देता हूँ, कि यें बातें ठीक वैसे ही घटेंगी, जैसे मैंने इन्हें सोचा है। ये बातें ठीक वैसे ही घटेंगी जैसी कि मेरी योजना है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Plan of humans may go in vain. Purpose of humans may turn unprofitable. But the most powerful almighty God’s plan should come to pass as per His plan and every purpose of Him shall stand still. Praise be to God. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your holy plan and purpose concerned us. Lord, we know how satan is planning to destroy and devastate us but Lord we know through this verse that everything should happen according to Your plan. Believing in Your plans for us, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. www.heavensvoiceministry.com https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Matthew 5:44

July 20, 2016

Matthew 5:44 (AMP) “But I say to you, [a]love [that is, unselfishly seek the best or higher good for] your enemies and pray for those who persecute you, மத்தேயு 5:44 நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன், உங்கள் சத்துருக்களைச் சிநேகியுங்கள்; உங்களைச் சபிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதியுங்கள்; உங்களைப் பகைக்கிறவர்களுக்கு நன்மை செய்யுங்கள்; உங்களை நிந்திக்கிறவர்களுக்காகவும் உங்களைத் துன்பப்படுத்துகிறவர்களுக்காகவும் ஜெபம் பண்ணுங்கள். मत्ती 5:44 किन्तु मैं कहता हूँ अपने शत्रुओं से भी प्यार करो। जो तुम्हें यातनाएँ देते हैं, उनके लिये भी प्रार्थना करो। https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Proverbs 8:17

July 19, 2016

Proverbs 8:17 (AMP) “I love those who love me; and those who seek me early and diligently will find me. நீதிமொழிகள் 8:17 என்னைச் சிநேகிக்கிறவர்களை நான் சிநேகிக்கிறேன்; அதிகாலையில் என்னைத் தேடுகிறவர்கள் என்னைக் கண்டடைவார்கள் नीतिवचन 8:17 जो मुझसे प्रेम करते हैं, मैं भी उन्हें प्रेम करती हूँ, मुझे जो खोजते हैं, मुझको पा लेते हैं। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Among Christians, there are many doubts regarding the time and timings of prayer. Though we can speak anytime with the Lord, bible advices us that; those who seek the Lord early in the morning will find Him. In Bible we find this with Jesus Christ too. He prolonged His midnight prayer till morning. He maintained a very strong and lengthy prayer time with His Heavenly Father. It’s a clear indication for us that if we want to find our God, we need to seek Him early and diligently. Praise be to our GOD. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for insisting us to pray in the early morning. Seeking You oh Lord early in the morning, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

1 John 5:3

July 18, 2016

1 John 5:3 (ERV) Loving God means obeying his commands. And God’s commands are not too hard for us, I யோவான் 5:3 நாம் தேவனுடைய கற்பனைகளைக் கைக்கொள்வதே அவரிடத்தில் அன்புகூருவதாம்; அவருடைய கற்பனைகள் பாரமானவைகளுமல்ல. 1 यूहन्ना 5:3 उसके आदेशों का पालन करते हुए हम यह दर्शाते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। उसके आदेश अत्यधिक कठोर नहीं हैं। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. We tend to preach the Gospel and want people to listen it. If people don’t listen to it, we take it personal and behaving like ordinary people. God commanded us to spread the gospel to the gentiles and even more God commanded us to follow His commands. This end times is witnessing that preachers, evangelists, prayer warriors, prophets, God’s servants, pastors, reverends and believers seldom practice God’s commands. For this shocking act, we beg Your forgiveness from You oh Lord and we understand at this juncture, through this verse that loving God is nothing but obeying His commands. Praise be to our GOD. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for such an eye opening verse. With the true love of God and the perfect obedience, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Galatians 3:9

July 17, 2016

Galatians 3:9 (AMP) So then those who are people of faith [whether Jew or Gentile] are blessed and favored by God [and declared free of the guilt of sin and its penalty, and placed in right standing with Him] along with Abraham, the believer. கலாத்தியர் 3:9 அந்தப்படி விசுவாசமார்க்கத்தார் விசுவாசமுள்ள ஆபிரகாமுடனே ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறார்கள். गलातियों 3:9 इसीलिए वे लोग जो विश्वास करते हैं विश्वासी इब्राहीम के साथ आशीष पाते हैं। www.heavensvoiceministry.com https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Romans 6:22

July 16, 2016

Romans 6:22 (AMP) But now since you have been set free from sin and have become [willing] slaves to God, you have your benefit, resulting in sanctification [being made holy and set apart for God’s purpose], and the outcome [of this] is eternal life. ரோமர் 6:22 இப்பொழுது நீங்கள் பாவத்தினின்று விடுதலையாக்கப்பட்டு, தேவனுக்கு அடிமைகளானதினால், பரிசுத்தமாகுதல் உங்களுக்குக் கிடைக்கும் பலன், முடிவோ நித்தியஜீவன். रोमियों 6:22 किन्तु अब तुम्हें पाप से छुटकारा मिल चुका है और परमेश्वर के दास बना दिये गये हो तो जो खेती तुम काट रहे हो, तुम्हें परमेश्वर के प्रति सम्पूर्ण समर्पण में ले जायेगी। जिसका अंतिम परिणाम है अनन्त जीवन। https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 12:6

July 15, 2016

Psalm 12:6 The words and promises of the LORD are pure words, like silver refined in an earthen furnace, purified seven times. சங்கீதம் 12:6 கர்த்தருடைய சொற்கள் மண் குகையில் ஏழுதரம் உருக்கி, புடமிடப்பட்ட வெள்ளிக்கொப்பான சுத்த சொற்களாயிருக்கிறது. भजन संहिता 12:6 यहोवा के वचन सत्य हैं और इतने शुद्ध जैसे आग में पिघलाई हुई श्वेत चाँदी। वे वचन उस चाँदी की तरह शुद्ध हैं, जिसे पिघला पिघला कर सात बार शुद्ध बनाया गया है। www.heavensvoiceministry.com https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 34:10

July 14, 2016

Psalm 34:10 (AMP) The young lions lack [food] and grow hungry, but they who seek the LORD will not lack any good thing. சங்கீதம் 34:10 சிங்கக்குட்டிகள் தாழ்ச்சியடைந்து பட்டினியாயிருக்கும்; கர்த்தரைத் தேடுகிறவர்களுக்கோ ஒரு நன்மையுங் குறைவுபடாது. भजन संहिता 34:10 आज जो बलवान हैं दुर्बल और भूखे हो जाएंगे। किन्तु जो परमेश्वर के शरण आते हैं वे लोग हर उत्तम वस्तु पाएंगे। www.heavensvoiceministry.com https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 115:15

July 12, 2016

Psalm 115:15 (AMP) May you be blessed of the LORD, who made heaven and earth. சங்கீதம் 115:15 வானத்தையும் பூமியையும் படைத்த கர்த்தராலே நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். भजन संहिता 115:15 यहोवा तुझको वरदान दिया करता है! यहोवा ने ही स्वर्ग और धरती बनाये हैं! My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. People known to us bless or curse depending on the situation, but our Heavenly Father who made the heaven and earth is the only one blesses us unconditionally. Praise be to our GOD. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for the celestial blessings on us. With you holy blessings, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. www.heavensvoiceministry.com https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Isaiah 52:12

July 09, 2016

Isaiah 52:12 (AMP) For you will not go out in a hurry [as when you left Egypt], Nor will you go in flight [fleeing, as you did from the Egyptians]; For the LORD will go before you, And the God of Israel will be your rear guard. ஏசாயா 52:12 நீங்கள் தீவிரித்துப் புறப்படுவதில்லை; நீங்கள் ஓடிப்போகிறவர்கள்போல ஓடிப்போவதுமில்லை; கர்த்தர் உங்கள் முன்னே போவார்; இஸ்ரவேலின் தேவன் உங்கள் பிறகே உங்களைக் காக்கிறவராயிருப்பார். यशायाह 52:12 तुम बाबुल छोड़ोगे किन्तु जल्दी में छोड़ने का तुम पर कोई दबाव नहीं होगा। तुम पर कहीं दूर भाग जाने का कोई दबाव नहीं होगा। तुम चल कर बाहर जाओगे और यहोवा तुम्हारे साथ साथ चलेगा। तुम्हारी अगुवाई यहोवा ही करेगा और तुम्हारी रक्षा के लिये इस्राएल का परमेश्वर पीछे—पीछे भी होगा। www.heavensvoiceministry.com https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Romans 5:1

July 08, 2016

Romans 5:1 Therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ ரோமர் 5:1 இவ்விதமாக, நாம் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிறபடியால், நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துமூலமாய் தேவனிடத்தில் சமாதானம் பெற்றிருக்கிறோம். रोमियों 5:1 क्योंकि हम अपने विश्वास के कारण परमेश्वर के लिए धर्मी हो गये है, सो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा परमेश्वर से मेल हो गया है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. People search some isolated places and rest themselves and claim that they search for peace. Where is peace? Who can give us peace? Is it available in an isolated place probably a resort? Is it available inside a deep forest or inside a cave or in a desert? Can we get peace from our superiors, juniors, or from family members? If So, why people hunt and try to chase it out? We are clueless. Biblically, peace is the one gift from our God almighty. After Jesus Christ risen from dead, he started telling “Peace be with you” in many occasions. Praise be to our GOD. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your peace dwelling among us. Thank You Jesus for making us righteous by faith and declaring peace into our lives. With the God’s peace in our heart, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. www.heavensvoiceministry.com https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Romans 8:37

June 30, 2016

Romans 8:37 (AMP) Yet in all these things we are more than conquerors and gain an overwhelming victory through Him who loved us [so much that He died for us]. ரோமர் 8:37 இவையெல்லாவற்றிலேயும் நாம் நம்மில் அன்புகூருகிறவராலே முற்றும் ஜெயங்கொள்ளுகிறவர்களாயிருக்கிறோமே. रोमियों 8:37 तब भी उसके द्वारा जो हमें प्रेम करता है, इन सब बातों में हम एक शानदार विजय पा रहे हैं। www.heavensvoiceministry.com https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Daniel 2:44

June 29, 2016

Daniel 2:44 (AMP) In the days of those [final ten] kings the God of heaven will set up a kingdom that will never be destroyed, nor will its sovereignty be left for another people; but it will crush and put an end to all these kingdoms, and it will stand forever. தானியேல் 2:44 அந்த ராஜாக்களின் நாட்களிலே, பரலோகத்தின் தேவன் என்றென்றைக்கும் அழியாத ஒரு ராஜ்யத்தை எழும்பப்பண்ணுவார்; அந்த ராஜ்யம் வேறே ஜனத்துக்கு விடப்படுவதில்லை; ஒரு கல் கையால்பெயர்க்கப்படாமல் மலையிலிருந்து பெயர்ந்து, உருண்டுவந்து, இரும்பையும் வெண்கலத்தையும் களிமண்னையும் வெள்ளியையும் பொன்னையும் நொறுக்கினதை நீர் கண்டீரே, அப்படியே அது அந்த ராஜ்யங்களையெல்லாம் நொறுக்கி, நிர்மூலமாக்கி, தானோ என்றென்றைக்கும் நிற்கும். दानिय्येल 2:44 “चौथे राज्य के उन राज्यों के समय में ही स्वर्ग का परमेश्वर एक दूसरे राज्य की स्थापना कर देगा। इस राज्य का कभी अंत नहीं होगा और यह सदा—सदा बना रहेगा! यह एक ऐसा राज्य होगा जो कभी किसी दूसरे समूह के लोगों के हाथ में नहीं जायेगा। यह राज्य उन दूसरे राज्य को कुचल देगा। यह उन राज्यों का विनाश कर देगा। किन्तु वह राज्य अपने आप सदा—सदा बना रहेगा। https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Philippians 4:13

June 28, 2016

Philippians 4:13 (ESV) I can do all things through him who strengthens me. பிலிப்பியர் 4:13 என்னைப் பெலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையுஞ்செய்ய எனக்குப் பெலனுண்டு. फिलिप्पियों 4:13 जो मुझे शक्ति देता है, उसके द्वारा मैं सभी परिस्थितियों का सामना कर सकता हूँ।

Matthew 13:24

June 27, 2016

Matthew 13:24 (AMP) Jesus gave them another parable [to consider], saying, “The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. மத்தேயு 13:24 வேறொரு உவமையை அவர்களுக்குச் சொன்னார்: பரலோகராஜ்யம் நல்ல நிலத்தில் விதைக்கப்பட்ட நல்ல விதையை விதைத்த மனுஷனுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது. मत्ती 13:24 यीशु ने उनके सामने एक और दृष्टान्त कथा रखी: “स्वर्ग का राज्य उस व्यक्ति के समान है जिसने अपने खेत में अच्छे बीज बोये थे। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. All of us are anxious about knowing the details about God’s Kingdom. Jesus in Matthew 13th chapter has used many parables to explain God’s Kingdom. It is like a man who sowed good seed in his field. By that Jesus insisted us to do good so that we reap good in return. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for explaining us about Your Kingdom. Dear Heavenly Father, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. www.heavensvoiceministry.com https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 54:4

June 24, 2016

Psalm 54:4 (ESV) Behold, God is my helper; the Lord is the upholder of my life. சங்கீதம் 54:4 இதோ, தேவன் எனக்குச் சகாயர்; ஆண்டவர் என் ஆத்துமாவை ஆதரிக்கிறவர்களோடே இருக்கிறார். भजन संहिता 54:4 देखो, मेरा परमेश्वर मेरी सहायता करेगा। मेरा स्वामी मुझको सहारा देगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Helping is an act of mercy on somebody in certain issues and crisis; and it results in supporting them to get rid of that crisis. But there is an extent to that too. Even the parents can’t help their children beyond certain point. But Bible clearly says, God can help us to any extent. If anything is required to address our crisis, we should not look up our known people rather we look up to our Lord, and He will either provide us through His angels and chosen people or He will remove the tough situations from us. He is our good God and every good thing comes from Him only. He is the only source of help without expecting anything in return. Yes our help is in the name of the Lord, who made the heaven and earth. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for the wonderful help to us right from our birth. With the hope from You, Lord we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. www.heavensvoiceministry.com https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Matthew 10:32

June 23, 2016

Matthew 10:32 (AMP) Therefore, the one who confesses and acknowledges Me before men [as Lord and Savior, affirming a state of oneness with Me], that one I will also confess and acknowledge before My Father who is in heaven. மத்தேயு 10:32 மனுஷர் முன்பாக என்னை அறிக்கை பண்ணுகிறவன் எவனோ, அவனை நானும் பரலோகத்திலிருக்கிற என் பிதாவின் முன்பாக அறிக்கைப் பண்ணுவேன். मत्ती 10:32 जो कोई मुझे सब लोगों के सामने अपनायेगा, मैं भी उसे स्वर्ग में स्थित अपने परम-पिता के सामने अपनाऊँगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. We all know the importance of the recognition for us and for our deeds. If somebody doesn’t acknowledge us or our works, how much trauma our mind undergoes? The same thing happened to Jesus Christ also. People followed some even chased Him only for the miracles. Even His own home town men didn’t acknowledge Jesus Christ properly. This may happen to us also when we do Lord’s ministry. If anyone acknowledges Jesus Christ before others, He will also acknowledge them in front of the Lord Almighty and vice versa. What a great favor from God? Let us take this chance to confess and acknowledge Christ as our saviour. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your holy son who rescued us from all dangers of satan. Thanks Lord for making as Your disciples through Christ. Dear Heavenly Father, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. www.heavensvoiceministry.com https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Job 9:10

June 23, 2016

Job 9:10 (ERV) He does things too marvelous for people to understand. He does too many miracles to count! யோபு 9:10 ஆராய்ந்து முடியாத பெரிய காரியங்களையும், எண்ணிமுடியாத அதிசயங்களையும் அவர் செய்கிறார். अय्यूब 9:10 परमेश्वर ऐसे अद्भुत कर्म करता है जिन्हें मनुष्य नहीं समझ सकता। परमेश्वर के महान आश्चर्यकर्मों का कोई अन्त नहीं है।

Isaiah 41:12

June 22, 2016

Isaiah 41:12 (AMP) You shall search for those who quarrel with you, but will not find them; they who war against you will be as nothing, as nothing at all. ஏசாயா 41:12 உன்னோடே போராடினவர்களைத்தேடியும் காணாதிருப்பாய்; உன்னோடே யுத்தம்பண்ணின மனுஷர் ஒன்றுமில்லாமல் இல்பொருளாவார்கள். यशायाह 41:12 तू ऐसे उन लोगों की खोज करेगा जो तेरे विरुद्ध थे। किन्तु तू उनको नहीं पायेगा। वे लोग जो तुझ से लड़े थे, पूरी तरह लुप्त हो जायेंगे। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Gracious Heavenly Father, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. www.heavensvoiceministry.com https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 57:2

June 20, 2016

Psalm 57:2 (AMP) I will cry to God Most High, Who accomplishes all things on my behalf [for He completes my purpose in His plan]. சங்கீதம் 57:2 எனக்காக யாவையும் செய்து முடிக்கப்போகிற தேவனாகிய உன்னதமான தேவனை நோக்கிக் கூப்பிடுவேன். भजन संहिता 57:2 हे परमेश्वर, मैं सहायता पाने के लिये विनती करता हूँ। परमेश्वर मेरी पूरी तरह ध्यान रखता है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Normally we seek somebody’s assistance only if they are capable of helping us or giving us some solutions for our problems. Our God is an Omni-potent God and there are no impossibilities in Him. So let us seek Him for everything through our praise, prayers and petitions. Only He can wipe out our tears permanently. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for listening to our cry. Thanks Lord for guaranteeing us for all the favors. Dear Heavenly Father, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. www.heavensvoiceministry.com https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Numbers 23:19 (AMP)

June 20, 2016

Numbers 23:19 (AMP) “God is not a man, that He should lie, Nor a son of man, that He should repent. Has He said, and will He not do it? Or has He spoken and will He not make it good and fulfill it? எண்ணாகமம் 23:19 பொய் சொல்ல தேவன் ஒரு மனிதன் அல்ல; மனம்மாற அவர் ஒரு மனுபுத்திரனும் அல்ல; அவர் சொல்லியும் செய்யாதிருப்பாரா? அவர் வசனித்தும் நிறைவேற்றாதிருப்பாரா? गिनती 23:19 परमेश्वर मनुष्य नहीं है, वह झूठ नहीं बोलेगा; परमेश्वर मनुष्य पुत्र नहीं, उसके निर्णय बदलेंगे नहीं। यदि यहोवा कहता है कि वह कुछ करेगा तो वह अवश्य उसे करेगा। यदि यहोवा वचन देता है तो अपने वचन को अवश्य पूरा करेगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. We are in the fast track world. We want everything instant. Whether it is a food matter or dressing or travel or anything for the matter, we need to see and witness the results instantly. No wonder we keep our prayers and petitions are also in the same phase. Isn’t it? If something what we aspire and ask in prayer doesn’t come in our favour we are troubled and we become trouble to others too. If God promises something to you, clinch on to His promises, pray fervently and wait for His time because our God is not a man to lie, He is not a son of man that he should repent. He is a capable God and knows the best time to lift us all. Not even a single promise of Him goes void. Trust our Lord and clinch on to Him in Your praise and prayers. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for reminding us about Your magnificence. Thanks Lord for remembering all our prayers, petitions and desires. We understand everything will come to pass in Your destined time for our good. Dear Heavenly Father, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. www.heavensvoiceministry.com https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 46:10

June 19, 2016

Psalm 46:10 (AMP) “Be still and know (recognize, understand) that I am God. I will be exalted among the nations! I will be exalted in the earth.” சங்கீதம் 46:10 நீங்கள் அமர்ந்திருந்து, நானே தேவனென்று அறிந்துகொள்ளுங்கள்; ஜாதிகளுக்குள்ளே உயர்ந்திருப்பேன், பூமியிலே உயர்ந்திருப்பேன். भजन संहिता 46:10 परमेश्वर कहता है, “शांत बनो और जानो कि मैं ही परमेश्वर हूँ! राष्ट्रों के बीच मेरी प्रशंसा होगी। धरती पर मेरी महिमा फैल जायेगी!” My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. How many of us have seen God or at least experienced His presence? This question confuses us and we can’t clearly tell the answer. Though we manage, it’s a deep question we have to ponder about. During his time, Apostle Thomas lived with Jesus, travelled with Him, saw all the miracles performed by Jesus Christ. But after the death of Jesus Christ, he could hardly believe that Jesus Christ rose from death. This is the same situation prevailing for all of us in this end times. Believers have lots of threats before them which are tricky to confront. As per Bible, such believers may lose their faith because of the deception. But the people who are rooted firm in the word of God and having at least the mustard seed faith will see God standing aside. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your encouraging words. Thanks Lord for standing aside us to encourage us. Thanks Lord for Your holy presence. Dear Heavenly Father, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. www.heavensvoiceministry.com https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Matthew 10:31

June 17, 2016

Matthew 10:31 (AMP) So do not fear; you are more valuable than many sparrows. மத்தேயு 10:31 ஆதலால், பயப்படாதிருங்கள்; அநேகம் அடைக்கலான் குருவிகளைப் பார்க்கிலும் நீங்கள் விசேஷித்தவர்களாயிருக்கிறீர்கள். मत्ती 10:31 इसलिये डरो मत तुम्हारा मूल्य तो वैसी अनेक चिड़ियाओं से कहीं अधिक है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Sometimes I used to admire on birds sitting in my balcony during my leisure times. Hitherto I haven’t seen any bird with a poor body structure or starving for food. All the birds I have seen these days are fatty, healthy, and happy. They don’t fear for anything. Even they don’t care about their enemies and their traps. But with Human beings, it is very common and normal that fear grips us when some of our plans, moves and expectations go in vain. We develop anxiety over the issues concerning our life, business, profession or even ministry. One of the leading evangelists whom I personally know used to share with me that every day he fears devil’s attack on his ministry and he prays early in the morning for the protection of his ministry. Bur our Lord strengthens us through this verse by saying that we are for better than the sparrows. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your encouraging words. Thanks Lord for educating us our value in Your sight. With the importance of our values, dear Heavenly Father we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. www.heavensvoiceministry.com https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Romans 10:17

June 16, 2016

Romans 10:17 (NKJV) So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. ரோமர் 10:17 ஆதலால் விசுவாசம் கேள்வியினாலே வரும், கேள்வி தேவனுடைய வசனத்தினாலே வரும். रोमियों 10:17 सो उपदेश के सुनने से विश्वास उपजता है और उपदेश तब सुना जाता है जब कोई मसीह के विषय में उपदेश देता है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. In many conventional meetings and even in churches, we hear lot of testimonies about the miracles and healings. This is done to emphasize the importance of faith and to show how faith works in our lives through our prayers. In New Testament, Jesus portrayed the importance of faith and He demonstrated faith in God in several occasions. If we don’t have faith, even Jesus cannot perform miracle for us. In His own hometown, Jesus himself cannot perform many miracles. In the Bible it is recorded that Jesus marveled at the unfaithfulness of the people. So we gain faith by hearing the word of God. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your words. Thanks Lord for Your life-giving living words which You have gifted to the Humans. Let us keep Your words in our heart and proclaim for the goodness of everybody. With the small mustard seed faith, dear Heavenly Father we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. www.heavensvoiceministry.com https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 126:3

June 15, 2016

Psalm 126:3 (AMP) The LORD has done great things for us; we are glad! சங்கீதம் 126:3 கர்த்தர் நமக்குப் பெரிய காரியங்களைச் செய்தார்; இதினிமித்தம் நாம் மகிழ்ந்திருக்கிறோம். भजन संहिता 126:3 दूसरे देशों के लोग ये बातें करेंगे इस्राएल के लोगों के लिए यहोवा ने एक अद्भुत काम किया है। अगर यहोवा ने हमारे लिए वह अद्भुत काम किया तो हम प्रसन्न होंगे। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. A Christian life is all about fearing God, faith in Him, miracles in our life and testifies Him. Let us believe on the power of our God and trust that He already performed great things for us and thank Him rejoice fully. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for understanding our needs before we ask You. Thanks Lord for all the wonderful things You did for us. With the trust and hope in You, dear Heavenly Father we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. www.heavensvoiceministry.com https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Isaiah 49:3

June 14, 2016

Isaiah 49:3 (AMP) And [the LORD] said to me, “You are My Servant, Israel, in whom I will show My glory.” ஏசாயா 49:3 அவர் என்னை நோக்கி: நீ என்தாசன்; இஸ்ரவேலே, நான் உன்னில் மகிமைப்படுவேன் என்றார். यशायाह 49:3 यहोवा ने मुझे बताया है, “इस्राएल, तू मेरा सेवक है। मैं तेरे साथ में अद्भुत कार्य करूँगा।” My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. In 32nd chapter of the book of Genesis, we find that Jacob struggled with the angel and because of that God called him Israel instead of Jacob. Spiritually, everybody born of Christ is the son and daughter of Christ and we are called Israel. God is reassuring us that we are His Israel, His servants and in us He will show His glory. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for blessing us. Thanks Lord for calling us as Your Israel. Thanks Holy Father for showing Your glory in us. With Your blessings and grace, Lord we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. www.heavensvoiceministry.com https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 119:92

June 12, 2016

Psalm 119:92 (ESV) If your law had not been my delight, I would have perished in my affliction. சங்கீதம் 119:92 உமது வேதம் என் மனமகிழ்ச்சியாயிராதிருந்தால், என் துக்கத்திலே அழிந்துபோயிருப்பேன். भजन संहिता 119:92 यदि तेरी शिक्षाएँ मेरी मित्र जैसी नहीं होती, तो मेरे संकट मुझे नष्ट कर डालते। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. When God felt there should be some covenant and law for the people to differentiate good and bad, He gave us the commandments through His saint Moses. Since then, we the people belong to Him are delighted every moment abiding by His commandments. Even though we sometimes miss to follow, we still feel delighted because of the word of God. Certainly, if God’s law is not our delight, we would have been perished because of our own afflictions. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your wonderful law which is our essential. With the delight in Your law, Lord we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. www.heavensvoiceministry.com https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 124:8

June 11, 2016

Psalm 124:8 (AMP) Our help is in the name of the LORD, Who made heaven and earth. சங்கீதம் 124:8 நம்முடைய சகாயம் வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கின கர்த்தருடைய நாமத்தில் உள்ளது. भजन संहिता 124:8 हमारी सहायता यहोवा से आयी थी। यहोवा ने स्वर्ग और धरती को बनाया है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Helping is an act of mercy on somebody in certain issues and crisis; and it results in supporting them to get rid of that crisis. But there is an extent to that too. Even the parents can’t help their children beyond certain point. But Bible clearly says, God can help us to any extent. If anything is required to address our crisis, we should not look up our known people rather we look up to our Lord, and He will either provide us through His angels and chosen people or He will remove the tough situations from us. He is our good God and every good thing comes from Him only. He is the only source of help without expecting anything in return. Yes our help is in the name of the Lord, who made the heaven and earth. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for the wonderful help to us right from our birth. With the hope from You, Lord we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. www.heavensvoiceministry.com https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 27:5

June 10, 2016

Psalm 27:5 (AMP) For in the day of trouble He will hide me in His shelter; In the secret place of His tent He will hide me; He will lift me up on a rock. சங்கீதம் 27:5 தீங்குநாளில் அவர் என்னைத் தம்முடைய கூடாரத்தில் மறைத்து, என்னைத் தமது கூடார மறைவிலே ஒளித்துவைத்து, என்னைக் கன்மலையின்மேல் உயர்த்துவார். भजन संहिता 27:5 जब कभी कोई विपत्ति मुझे घेरेगी, यहोवा मेरी रक्षा करेगा। वह मुझे अपने तम्बू मैं छिपा लेगा। वह मुझे अपने सुरक्षित स्थान पर ऊपर उठा लेगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Neither our God nor the word of God promises us a trouble-free life, but they demonstrated us how God shall deliver us from all the troubles caused by devil and his people. Whatever situation we are in right now, if we believe in the above verse, meditate and pray to our almighty God in our kneels; we will be delivered from it. In such troublesome environment, God will hide us in His secret shelter; He will keep us in His secret tent, and not only that but more importantly He will insult our enemies by lifting us up on a rock. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for giving us a wonderful promise of safety under Your mighty care. With the hope from You, Lord we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. www.heavensvoiceministry.com https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Hebrews 13:8

June 10, 2016

Hebrews 13:8 (AMP) Jesus Christ is [eternally changeless, always] the same yesterday and today and forever. எபிரெயர் 13:8 இயேசுகிறிஸ்து நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராயிருக்கிறார். इब्रानियों 13:8 यीशु मसीह कल भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है और युग-युगान्तर तक वैसा ही रहेगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Every day we grow older, we learn something, we get experience, we obsolete and lots of change we witness in our daily routine. But our Lord Jesus Christ is an omnipotent God and He remains unchanged. He is the same today, same even before the universe creation, same tomorrow and forever. Not only Him, His promises and warnings also remains same. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for being the same forever. Give us the same heart of Yours oh Lord. Today we speak something and we forget that tomorrow. Forgive us Lord for our inconsistency. With the expectation of consistent behaviour and love towards You, Lord we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. www.heavensvoiceministry.com https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 34:15

June 09, 2016

Psalm 34:15 (AMP) The eyes of the LORD are toward the righteous [those with moral courage and spiritual integrity] And His ears are open to their cry. சங்கீதம் 34:15 கர்த்தருடைய கண்கள் நீதிமான்கள்மேல் நோக்கமாயிருக்கிறது; அவருடைய செவிகள் அவர்கள் கூப்பிடுதலுக்குத் திறந்திருக்கிறது. भजन संहिता 34:15 यहोवा सज्जनों की रक्षा करता है। उनकी प्रार्थनाओं पर वह कान देता है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Everybody thinks that they are righteous. But who is really righteous at the sight of the Lord? Are those people who visit their church regularly called as righteous? Is it those who read Bible regularly? Is that who preach Bible regularly? Is that who advice others righteously? A big NO is the answer. One who knows and follows the teachings of Christ is the righteous. Righteous people neither harm others nor harm their own self. They revere to the only God and believe in trinity. Eyes of the Lord are toward these righteous and Lord’s ears are open to their cry. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for letting us know the benefits of righteous and Your love towards righteous people. We inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. www.heavensvoiceministry.com https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 118:9 (AMP)

June 07, 2016

Psalm 118:9 (AMP) It is better to take refuge in the LORD than to trust in princes. சங்கீதம் 118:9 பிரபுக்களை நம்புவதைப்பார்க்கிலும், கர்த்தர் பேரில் பற்றுதலாயிருப்பதே நலம் भजन संहिता 118:9 अपने मुखियाओं पर भरोसा रखने से यहोवा पर भरोसा रखना उत्तम है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. People are much more fascinated towards the power and fame of higher authorities. This includes our immediate superior in office, our owners, celebrities, government organisations we tied up and even the political parties. We think that favor of such men decides our stay in profession, business and in the area we deal with. My dear brothers and sisters, remember that everything comes from the Lord. It is always better to take refuge in the Lord than to trust in princes. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for giving us the insight about the importance of trusting You. Give us Lord the wisdom to give first priority to You than prioritizing the perishable men. With the prime priority to You, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. www.heavensvoiceministry.com https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Proverbs 6:23

June 03, 2016

Proverbs 6:23 (AMP) For the commandment is a lamp, and the teaching [of the law] is light, And reproofs (rebukes) for discipline are the way of life நீதிமொழிகள் 6:23 கட்டளையே விளக்கு, வேதமே வெளிச்சம், போதகசிட்சையே ஜீவ வழி. नीतिवचन 6:23 क्योंकि ये आज्ञाएँ दीपक हैं और यह शिक्षा एक ज्योति है। अनुशासन के सुधार तो जीवन का मार्ग है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Any electronic device we buy is packed with a manual which demonstrates the owner how to open, how to install, how to function it, and details about the helpline. God gave a manual for the human being. That manual is the Holy Bible. It is not a religious book as non-Christians think, but a book of commandment which tells the human race which is good and non-good. This holy Book shows us the path of eternity. It is also a helpline book. If any problem comes, it instructs us whom to contact and how to correct our mistakes. Commandment is a lamp, and the teaching is light and reproofs for discipline are the way of life. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your holy commandments, teachings and reproofs. With the strength given by the Lord through the word of God, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. www.heavensvoiceministry.com https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Proverbs 8:35

June 03, 2016

Proverbs 8:35 (AMP) For whoever finds me (Wisdom) finds life and obtains favor and grace from the LORD. நீதிமொழிகள் 8:35 என்னைக் கண்டடைகிறவன் ஜீவனைக் கண்டடைகிறான்; கர்த்தரிடத்தில் தயவையும் பெறுவான். नीतिवचन 8:35 क्योंकि जो मुझको पा लेता वही जीवन पाता और वह यहोवा का अनुग्रह पाता है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Among 7.3 billion global population, only 2.2 billion (31.50%) know the real Lord and the remaining majority yet to know or find this wonderful living God. Spreading the good news to this mass becomes a massive target when the enemy is very cruel and cunning especially in this end times. Knowing the true living God itself is the wisdom and it shall remove all bondages of insignificant rituals, superstitious beliefs and sins. As the underprivileged satan is tightening the screw of ministering through money, power, occupation, business, designation and politics, we bind him and do the ministry of our Lord with more zeal and passion. Let us be reminded of the fact that every Godly people are accountable for this loss of souls. Let us share the joy of Christ to everyone and pass the secret of inheriting the Kingdom of peace to others in Jesus name. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for the wonderful wisdom about our responsibility in preaching the good news to the people who are not aware about their eternal purpose. With the God given wisdom, we inherit all the promises of Bible by proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. www.heavensvoiceministry.com https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Philippians 4:4

June 01, 2016

பிலிப்பியர் 4:4 கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்கள்; சந்தோஷமாயிருங்கள் என்று மறுபடியும் சொல்லுகிறேன். Philippians 4:4 (AMP) Rejoice in the Lord always [delight, take pleasure in Him]; again I will say, rejoice! फिलिप्पियों 4:4 प्रभु में सदा आनन्द मनाते रहो। इसे मैं फिर दोहराता हूँ, आनन्द मनाते रहो। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. As today is the last day of May 2016, let us praise and thank our Lord for all His goodness He performed in our lives throughout this month. There may be ups and downs in our lives, but our Lord sustained us to witness His glory. Let us rejoice in the Lord always. Praise be to the Lord Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for leading us thus far in this month. Thanks for all the goodness Lord. Dear Holy Father, thanks for the lessons You taught us to learn about the situations and about the people. With a thankful heart, we inherit all the promises of Bible proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. www.heavensvoiceministry.com https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

1 Peter 5:7

May 31, 2016

1 Peter 5:7 (KJV) Casting all your care upon him; for he careth for you. 1 பேதுரு 5:7 அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவரானபடியால், உங்கள் கவலைகளையெல்லாம் அவர்மேல் வைத்துவிடுங்கள். 1 पतरस 5:7 तुम अपनी सभी चिंताएँ उस पर छोड़ दो क्योंकि वह तुम्हारे लिए चिंतित है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for casting all our burdens. We inherit all the promises of Bible proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. www.heavensvoiceministry.com https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 72:12

May 30, 2016

சங்கீதம் 72:12 கூப்பிடுகிற எளியவனையும், உதவியற்ற சிறுமையானவனையும் அவர் விடுவிப்பார் Psalm 72:12 For He will deliver the needy when he cries, The poor also, and him who has no helper भजन संहिता 72:12 हमारा राजा असहायों का सहायक है। हमारा राजा दीनों और असहाय लोगों को सहारा देता है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. In the entire world, two third of the people suffer many discomforts of life. Who can deliver them? Only God can deliver the needy depending on the trust they have on the only living God. If you are occupied with any kind of sorrows or discomforts of life, seek the true God who is waiting for you to respond. Faith starts functioning from our heart. Open your heart and invite the omnipotent God and allow Him to work in your life. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your concerning love for the needy and poor. With the rights as Your son and daughter, we inherit all the promises of Bible proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. www.heavensvoiceministry.com https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 103:13

May 28, 2016

Psalm 103:13 As a father pities his children, So the LORD pities those who fear Him. भजन संहिता 103:13 अपने भक्तों पर यहोवा वैसे ही दयालु है, जैसे पिता अपने पुत्रों पर दया करता है। சங்கீதம் 103:13 தகப்பன் தன் பிள்ளைகளுக்கு இரங்குகிறதுபோல, கர்த்தர் தமக்குப் பயந்தவர்களுக்கு இரங்குகிறார். My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. In my personal life I have a good friend who never exhibit fear of any situation. When I asked him, he explained that our children never worry about anything as they have confidence about our faith, love, care, grace and mercy towards them. But we forget that there is a powerful Holy Father who is backing us in all situations. If we have confidence about His faith, love, care, grace and mercy towards us, all the fears will turn into ecstasy. This faith is lost when we grow older. Always remember our Lord care for us and deliver us from all that are evil. He is an omnipotent God who pities those who hear Him. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for the plentiful love towards us. Thanks Lord for delivering us from all troubles as we fear You. With the rights as Your son and daughter, we inherit all the promises of Bible proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. www.heavensvoiceministry.com https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Proverbs 19:23

May 27, 2016

Proverbs 19:23 (KJV) The fear of the LORD tendeth to life: and he that hath it shall abide satisfied; he shall not be visited with evil. நீதிமொழிகள் 19:23 கர்த்தருக்குப் பயப்படுதல் ஜீவனுக்கேதுவானது; அதை அடைந்தவன் திருப்தியடைந்து நிலைத்திருப்பான்; தீமை அவனை அணுகாது. नीतिवचन 19:23 यहोवा का भय सच्चे जीवन की राह दिखाता, इससे व्यक्ति शांति पाता है और कष्ट से बचता है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. We fear for many things of the world. We develop fear with our jobs, our boss, our management, our family members, our seniors, our relationships and even we have fear over our own money and assets. These fears are selfish in nature and we fear not to lose any of these things from our lives. But the Bible clearly insists us that we should not fear on or for anything of these things except fear of the Lord. Sometimes we forget the existence of God and continue to sin. Fear of the Lord will bring honesty, loyalty and most importantly holiness in our lives, which in turn will blossom our family, business, ministry and career. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for the great teaching about the fear of the Lord. Globally, the growing percentage of sinful actions witnesses that this generation lack fear in You. Since fear and respect for You is lost, pride grips our mind. We don’t like such attitude of men dominating the world. Lord, please forgive us for such poor and unholy attitude. Forgive our enemies too. Bless us and help us oh Lord to sustain faith and fear of You. With rightful attitude, respect and fear of You, we inherit all the promises of Bible proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. www.heavensvoiceministry.com https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 37:19

May 27, 2016

Psalm 37:19 (KJV) They shall not be ashamed in the evil time: and in the days of famine they shall be satisfied. சங்கீதம் 37:19 அவர்கள் ஆபத்துக்காலத்திலே வெட்கப்பட்டுப்போகாதிருந்து, பஞ்சகாலத்திலே திருப்தியடைவார்கள். भजन संहिता 37:19 जब संकट होगा, सज्जन नष्ट नहीं होंगे। जब अकाल पड़ेगा, सज्जनों के पास खाने को भरपूर होगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. God didn’t give away promise to us with a life without troubles, but He promises that whatever situation comes, our God shall deliver us from all that concerns us. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for the great promise of deliverance into our lives. Let us hope for the best in everything. Bless us and help us oh Lord to sustain in the same faith forever. We inherit all the promises of Bible proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. www.heavensvoiceministry.com https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Leviticus 25:19

May 25, 2016

Leviticus 25:19 (KJV) And the land shall yield her fruit, and ye shall eat your fill, and dwell therein in safety. லேவியராகமம் 25:19 பூமி தன் கனியைத்தரும்; நீங்கள் திருப்தியாகச் சாப்பிட்டு, அதில் சுகமாய்க் குடியிருப்பீர்கள். लैव्यव्यवस्था 25:19 19 भूमि तुम्हारे लिए उत्तम फ़सल पैदा करेगी। तब तुम्हारे पास बहुत अधिक भोजन होगा और तुम अपने प्रदेश में सुरक्षित रहोगे। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. God found every of His creations as the finest ones. Lord’s creation always yields its fruits and if we rely on His power, we shall permanently dwell in safety. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for the wonderful promise about our satisfaction under Your majestic safety. We inherit all the promises of Bible proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. www.heavensvoiceministry.com https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 119:41

May 25, 2016

Psalm 119:41 Let thy mercies come also unto me, O LORD, even thy salvation, according to thy word. சங்கீதம் 119:41 கர்த்தாவே, உம்முடைய வாக்கின்படி, உமது தயவும் உமது இரட்சிப்பும் எனக்கு வருவதாக. भजन संहिता 119:41 हे यहोवा, तू सच्चा निज प्रेम मुझ पर प्रकट कर। मेरी रक्षा वैसे ही कर जैसे तूने वचन दिया। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your mercies and salvation to us. We inherit all the promises of Bible proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. www.heavensvoiceministry.com https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

2 Corinthians 5:7

May 24, 2016

2 Corinthians 5:7 (KJV) For we walk by faith, not by sight 2 கொரிந்தியர் 5:6 நாம் தரிசித்து நடவாமல், விசுவாசித்து நடக்கிறோம். 2 कुरिन्थियों 5:7 क्योंकि हम विश्वास के सहारे जीते हैं। बस आँखों देखी के सहारे नहीं। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. True Christians across the world do not frightened by the situations, but they are triggered by the faith they have with the true living God. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for the great faith You sow into our hearts. Bless us and help us oh Lord to sustain in the same faith forever. We inherit all the promises of Bible proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. www.heavensvoiceministry.com https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 37:4

May 15, 2016

சங்கீதம் 37:4 கர்த்தரிடத்தில் மனமகிழ்ச்சியாயிரு; அவர் உன் இருதயத்தின் வேண்டுதல்களை உனக்கு அருள்செய்வார். Psalm 37:4 (AMP) Delight yourself in the LORD, and He will give you the desires and petitions of your heart. भजन संहिता 37:4 यहोवा की सेवा में आनन्द लेता रह, और यहोवा तुझे तेरा मन चाहा देगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Nobody in the world is free from problems and persuasions; everybody falls into sin and we, the Christians have the liberty and luxury to rise from the negatives to positive by the majestic power and grace of God. So, today delight yourself in the Lord and He will give you the desires and petitions of your heart along with His the grace. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for your great grace and mercy towards us. Thanks Lord for accepting our prayers and giving us the desires of our hearts. We inherit all the promises of Bible proclaiming Jesus’ most holy name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Zecharian 9:12

May 15, 2016

சகரியா 9:12 நம்பிக்கையுடைய சிறைகளே, அரணுக்குத் திரும்புங்கள்; இரட்டிப்பான நன்மையைத் தருவேன், இன்றைக்கே தருவேன். Zechariah 9:12 Return to your fortress, you prisoners of hope; even now I announce that I will restore twice as much to you. जकर्याह 9:12 बन्दियों, अपने घर जाओ! अब तुम्हारे लिये कुछ आशा का अवसर है। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास लौट रहा हूँ! My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Our good God will give us twice blessings to us. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for the great blessings on us. We thank You Lord for leading us and promising us that You will accomplish all things that concerns us. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 138:8

May 01, 2016

சங்கீதம் 138:8 கர்த்தர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார்; கர்த்தாவே, உமது கிருபை என்றுமுள்ளது; உமது கரத்தின் கிரியைகளை நெகிழவிடாதிருப்பீராக. Psalm 138:8 (AMP) The LORD will accomplish that which concerns me; Your [unwavering] loving kindness, O LORD, endures forever - Do not abandon the works of Your own hands. भजन संहिता 138:8 हे यहोवा, वे वस्तुएँ जिनको मुझे देने का वचन दिया है मुझे दे। हे यहोवा, तेरा सच्चा प्रेम सदा ही बना रहता है। हे यहोवा, तूने हमको रचा है सो तू हमको मत बिसरा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. As we have completed the fourth month of this year 2016, we praise our wonderful God for all the wonderful blessings He has bestowed upon us and upon our family. We anticipate the same blessing in the new month May 2016 also. Our Lord will accomplish that which concerns me. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for the new day and new month. We thank You Lord for leading us and promising us that You will accomplish all things that concerns us. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. www.heavensvoiceministry.com https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

1 Thessalonians 5:18

May 01, 2016

1 தெசலோனிக்கேயர் 5:18 எல்லாவற்றிலேயும் ஸ்தோத்திரஞ்செய்யுங்கள்; அப்படிச் செய்வதே கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் உங்களைக்குறித்துத் தேவனுடைய சித்தமாயிருக்கிறது. 1 Thessalonians 5:18 (AMP) In every situation [no matter what the circumstances] be thankful and continually give thanks to God; for this is the will of God for you in Christ Jesus. 1 थिस्सलुनीकियों 5:18 हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करो। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. As we are in the verge of April 2016, it is very imperative for us to thank our Lord almighty with full heart for all the blessings and happy moments we enjoyed throughout this month. People who belong to Christ, though subject to their own tests and trials, they could enjoy God’s peace in them and in their surroundings. They could feel the presence of God like a melody from the flute and the cool breeze from the glacier. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for all the blessings during this month and we pray for the same blessings and happy moments in the new month too. We proclaim Your precious son Jesus’ name and claim all the promises You made with our ancestors. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 37:28

April 30, 2016

சங்கீதம் 37:28 கர்த்தர் நியாயத்தை விரும்புகிறவர்; அவர் தமது பரிசுத்தவான்களைக் கைவிடுவதில்லை; அவர்கள் என்றைக்கும் காக்கப்படுவார்கள்; துன்மார்க்கருடைய சந்ததியோ அறுப்புண்டுபோம். Psalm 37:28 (AMP) For the LORD delights in justice And does not abandon His saints (faithful ones); They are preserved forever, But the descendants of the wicked will [in time] be cut off. भजन संहिता 37:28 यहोवा खरेपन से प्रेम करता है, वह अपने निज भक्त को असहाय नहीं छोड़ता। यहोवा अपने निज भक्तों की सदा रक्षा करता है, और वह दुष्ट जन को नष्ट कर देता है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Many trials and turbulences would come to any people and to the believers such commotions are too many. For the Lord delights in justice and does not abandon His faithful servants. God will preserve them forever and he will destroy satan and his descendants. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your nice confidence about the permanent judgment for Your righteous people. We proclaim Your precious son Jesus’ name and claim all the promises You made with our ancestors. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 33:21

April 29, 2016

சங்கீதம் 33:21 அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை நாம் நம்பியிருக்கிறபடியால், நம்முடைய இருதயம் அவருக்குள் களிகூரும். Psalm 33:21 (AMP) For in Him our heart rejoices, Because we trust [lean on, rely on, and are confident] in His holy name. भजन संहिता 33:21 परमेश्वर मुझको आनन्दित करता है। मुझे सचमुच उसके पवित्र नाम पर भरोसा है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Our God’s name is so powerful and it should not be lavishly used. There is a power in His name when you pronounce. His name scares the satan and his wicked people. We feel delighted and rejoice when we trust in His holy name. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your wonderful and powerful name which brings us blessings and removes worries. We proclaim Your precious son Jesus’ name and claim all the promises You made with our ancestors. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Deuteronomy 7:14

April 27, 2016

உபாகமம் 7:14 சகல ஜனங்களைப் பார்க்கிலும் நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய்; உங்களுக்குள்ளும் உங்கள் மிருகஜீவன்களுக்குள்ளும் ஆணிலாகிலும் பெண்ணிலாகிலும் மலடிருப்பதில்லை. Deuteronomy 7:14 (AMP) You shall be blessed above all peoples; there will be no male or female barren (childless, infertile) among you or among your cattle. व्यवस्था विवरण 7:14 “तुम अन्य लोगों से अधिक आशीर्वाद पाओगे। हर एक पति - पत्नी बच्चे उत्पन्न करने योग्य होंगे। तुम्हारे पशु बछड़े उत्पन्न करने योग्य होंगे। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. As a child we would like get the blessings and gifts from our parents and if we are one child in the family there is no second priority but if we are one among many, there are many be confusions about the favour, partiality and other side effects of blessings and gifts. In the same context our good GOD doesn’t show any partiality to His children, but those who do obey His commandments will receive extra blessings than many other people who are careless about the word of God. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for the blessings. Thanks Lord for Your unconditional love and abundance mercy on us. We proclaim Your precious son Jesus’ name and claim all the promises You made with our ancestors. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Luke 19:9

April 27, 2016

லூக்கா 19:9 இயேசு அவனை நோக்கி: இன்றைக்கு இந்த வீட்டுக்கு இரட்சிப்பு வந்தது; இவனும் ஆபிரகாமுக்குக் குமாரனாயிருக்கிறானே. Luke 19:9 (AMP) Jesus said to him, “Today salvation has come to this household, because he, too, is a [[a]spiritual] son of Abraham; लूका 19:9 यीशु ने उससे कहा, “इस घर पर आज उद्धार आया है, क्योंकि यह व्यक्ति भी इब्राहीम की ही एक सन्तान है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Salvation belongs to our Lord. Many a times, we feel spiritually strong and we confess that we receive salvation though our prayers and fasting. But salvation belongs to our Lord. This is witnessed in the new testament and Jesus Christ was very merciful to love sinners, chat with them, visit their houses, eat with them, forgive them and proffer salvation to them. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for the free flowing salvation from the melting hearts of our Jesus Christ. Thanks Lord for Your unconditional love and abundance mercy on us. We proclaim Your precious son Jesus’ name and claim all the promises You made with our ancestors. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 86:13 (AMP)

April 25, 2016

சங்கீதம் 86:13 நீர் எனக்குப் பாராட்டின உமது கிருபை பெரியது; என் ஆத்துமாவைத் தாழ்ந்த பாதாளத்திற்குத் தப்புவித்தீர். Psalm 86:13 (AMP) For great is Your loving kindness and graciousness toward me; and You have rescued my life from the depths of Sheol [from death]. भजन संहिता 86:13 हे परमेश्वर, तू मुझसे कितना अधिक प्रेम करता है। तूने मुझे मृत्यु के गर्त से बचाया। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Nobody in the world is perfect, yet few claim though. Since Adam, God’s punishment is on the people from generations to generations. The judgment for sins to the guilty depends upon the level of crime activity committed by the person. But our good God is much concerned about our souls than our fleshly life. That’s why He sent His only son to this world to die for us. Jesus Christ has rescued us all from the depths of Sheol through His sacrificial death. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for rescuing us from the depths of Sheol. We proclaim Your precious son Jesus’ name and claim all the promises You made with our ancestors. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. www.heavensvoiceministry.com https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Isaiah 58:11

April 25, 2016

ஏசாயா 58:11 கர்த்தர் நித்தமும் உன்னை நடத்தி, மகா வறட்சியான காலங்களில் உன் ஆத்துமாவைத் திருப்தியாக்கி, உன் எலும்புகளை நிணமுள்ளதாக்குவார்; நீ நீர்ப்பாய்ச்சலான தோட்டத்தைப்போலவும், வற்றாத நீரூற்றைப்போலவும் இருப்பாய். Isaiah 58:11 (AMP) “And the LORD will continually guide you, and satisfy your soul in scorched and dry places, and give strength to your bones; and you will be like a watered garden, and like a spring of water whose waters do not fail. यशायाह 58:11 यहोवा सदा तुम्हारी अगुवाई करेगा। मरूस्थल में भी वह तेरे मन की प्यास बुझायेगा। यहोवा तेरी हड्डियों को मज़बूत बनायेगा। तू एक ऐसे बाग़ के समान होगा जिसमें पानी की बहुतायत है। तू एक ऐसे झरने के समान होगा जिसमें सदा पानी रहता है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Our Lord will continually guide us and satisfy our soul in scorched and dry places and give strength to your bones, and you will be like a watered garden, and like a spring of water whose waters do not fail. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your wonderful blessings. We proclaim Your precious son Jesus’ name and claim all the promises You made with our ancestors. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

2 Corinthians 12:9

April 24, 2016

2 கொரிந்தியர் 12:9 அதற்கு அவர்: என் கிருபை உனக்குப்போதும்; பலவீனத்திலே என் பலம் பூரணமாய் விளங்கும் என்றார். ஆகையால், கிறிஸ்துவின் வல்லமை என்மேல் தங்கும்படி, என் பலவீனங்களைக்குறித்து நான் மிகவும் சந்தோஷமாய் மேன்மைபாராட்டுவேன் 2 Corinthians 12:9 (AMP) He has said to me, “My grace is sufficient for you [My loving kindness and My mercy are more than enough—always available—regardless of the situation]; for [My] power is being perfected [and is completed and shows itself most effectively] in [your] weakness.” Therefore, I will all the more gladly boast in my weaknesses, so that the power of Christ [may completely enfold me and] may dwell in me. 2 कुरिन्थियों 12:9 किन्तु उसने मुझसे कह दिया है, “तेरे लिये मेरा अनुग्रह पर्याप्त है क्योंकि निर्बलता में ही मेरी शक्ति सबसे अधिक होती है” इसलिए मैं अपनी निर्बलता पर प्रसन्नता के साथ गर्व करता हूँ। ताकि मसीह की शक्ति मुझ में रहे। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. If we think our perfectness, sincerity, and life brings all success and fortune in our lives, we are deceiving us. Our Lord says that his grace is sufficient for us and His power is being perfected in our weaknesses. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your amazing mercy and grace which sustains us thus far. We proclaim Your precious son Jesus’ name and claim all the promises You made with our ancestors. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Exodus 33:14

April 23, 2016

யாத்திராகமம் 33:14 அதற்கு அவர்: என் சமுகம் உனக்கு முன்பாகச் செல்லும், நான் உனக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன் என்றார். Exodus 33:14 (AMP) And the LORD said, “My presence shall go with you, and I will give you rest [by bringing you and the people into the promised land].” निर्गमन 33:14 यहोवा ने कहा, “मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूँगा। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊँगा।” My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Never turn back or worry about the people at our back or who talk and act behind us. Be proud that we have a powerful God going in front of us. His presence shall before us and He shall give us the rest. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your wonderful presence which leads us. Thanks Lord for giving us the rest. We proclaim Your precious son Jesus’ name and claim all the promises You made with our ancestors. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Deuteronomy 28:3

April 22, 2016

உபாகமம் 28:3 நீ பட்டணத்திலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய்; வெளியிலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய். Deuteronomy 28:3 (AMP) You will be blessed in the city, and you will be blessed in the field. व्यवस्था विवरण 28:3 यहोवा तुम्हारे नगरों और खेतों को आशीष प्रदान करेगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Our God is a good God and His blessings chase us if we deserve it. God blesses according to our intentions and actions. If God reserves something for us, no man can take away from us. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for blessing us. We proclaim Your precious son Jesus’ name and claim all the promises You made with our ancestors. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Isaiah 12:2

April 20, 2016

ஏசாயா 12:2 இதோ, தேவனே என் இரட்சிப்பு; நான் பயப்படாமல் நம்பிக்கையாயிருப்பேன்; கர்த்தராகிய யேகோவா என் பெலனும், என் கீதமுமானவர்; அவரே எனக்கு இரட்சிப்புமானவர். Isaiah 12:2 (ESV) “Behold, God is my salvation; I will trust, and will not be afraid; for the LORD GOD[a] is my strength and my song, and he has become my salvation.” यशायाह 12:2 परमेश्वर मेरी रक्षा करता है। मुझे उसका भरोसा है। मुझे कोई भय नहीं है। वह मेरी रक्षा करता है। यहोवा याह मेरी शक्ति है। वह मुझको बचाता है, और मैं उसका स्तुति गीत गाता हूँ। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. If we are lost in a jungle or in an expedition, whom shall we ask for the right route and path? Do we ask the unknown who is already lost like us? We should ask the person who know the path and route because only he can show and direct us the path to the correct destination. Isn’t it? In the same manner, the only GOD who can redeem us and give salvation to our lost souls is our Lord Jehovah. We can receive the required salvation and a place in the God’s heart and in the soon coming Holy Kingdom only through Jesus Christ. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for choosing us to bestow the salvation and redeem us from our sinful lives. We inherit a safe and secure place in Your heart and in Your Holy Kingdom. We proclaim Your precious son Jesus’ name and claim all the promises You made with our ancestors. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Zephaniah 3:15

April 20, 2016

செப்பனியா 3:15 கர்த்தர் உன் ஆக்கினைகளை அகற்றி, உன் சத்துருக்களை விலக்கினார்; இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய கர்த்தர் உன் நடுவிலே இருக்கிறார்; இனித் தீங்கைக் காணாதிருப்பாய். Zephaniah 3:15 (ESV) The LORD has taken away the judgments against you; he has cleared away your enemies. The King of Israel, the LORD, is in your midst; you shall never again fear evil. सपन्याह 3:15 क्यों क्योंकि यहोवा ने तुम्हारा दण्ड रोक दिया! उन्होंने तुम्हारे शत्रुओं की दृढ़ मीनारों को नष्ट कर दिया! इस्राएल के राजा, यहोवा तुम्हारे साथ है। तुम्हें किसी बुरी घटना के होने के बारे में चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं! My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. People may accuse us, they may condemn us and they may try to do evil to us. Let us ignore them and we take a pledge not to accuse anybody, not to condemn anybody and never do evil to others. If we love others like how we expect others to love us, God will be with us forever. He will dwell amidst us and do signs and wonders. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for being with us and clearing away our enemies. We proclaim Your precious son Jesus’ name and claim all the promises You made with our ancestors. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Galatians 4:7

April 19, 2016

கலாத்தியர் 4:7 ஆகையால் இனி நீ அடிமையாயிராமல் புத்திரனாயிருக்கிறாய்; நீ புத்திரனேயானால், கிறிஸ்துமூலமாய் தேவனுடைய சுதந்தரனாயுமிருக்கிறாய். Galatians 4:7 (AMP) Therefore you are no longer a slave (bond-servant), but a son; and if a son, then also an heir through [the gracious act of] God [through Christ]. गलातियों 4:7 इसलिए अब तू दास नहीं है बल्कि पुत्र है और क्योंकि तू पुत्र है, इसलिए तुझे परमेश्वर ने अपना उत्तराधिकारी भी बनाया है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Through the sacrifice of Jesus Christ, Christians across the globe are free from sin and other bondages. We are made legal heirs for our Lord through our Jesus Christ. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your wonderful son Jesus Christ who redeemed us to be Your legal heirs. We proclaim Your precious son Jesus’ name and claim all the promises You made with our ancestors. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 94:14 (AMP)

April 18, 2016

சங்கீதம் 94:14 கர்த்தர் தம்முடைய ஜனத்தை நெகிழவிடாமலும், தம்முடைய சுதந்தரத்தைக் கைவிடாமலும் இருப்பார். Psalm 94:14 (AMP) For the LORD will not abandon His people, nor will He abandon His inheritance. भजन संहिता 94:14 यहोवा निज भक्तों को कभी नहीं त्यागेगा। वह बिन सहारे उसे रहने नहीं देगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. If we are God’s people, cheer up as we are safe and secure in His hands. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for not abandoning us and making us to inherit Your blessings. Thank You Lord once again for Your wonderful verse. We proclaim Your precious son Jesus’ name and claim all the promises You made with our ancestors. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 37:9

April 17, 2016

சங்கீதம் 37:9 பொல்லாதவர்கள் அறுப்புண்டுபோவார்கள்; கர்த்தருக்குக் காத்திருக்கிறவர்களோ பூமியைச் சுதந்தரித்துக்கொள்வார்கள். Psalm 37:9 (AMP) For those who do evil will be cut off, but those who wait for the LORD, they will inherit the land. भजन संहिता 37:9 क्योंकि बुरे लोगों को तो नष्ट किया जायेगा। किन्तु वे लोग जो यहोवा पर भरोसे हैं, उस धरती को पायेंगे जिसे देने का परमेश्वर ने वचन दिया। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Any disappointments in our lives might trouble our feelings, but remember that the evil people who cause us troubles will be cut off and we the people who rely on God and wait for the Lord will inherit the Promised Land. Amen. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for the wonderful words of confidence. Thanks Lord for differentiating the dark and light. We know no dark shall stop the sunrise. Thank You Lord once again for Your wonderful verse. We proclaim Your precious son Jesus’ name and claim all the promises You made with our ancestors. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Jeremiah 32:27

April 15, 2016

Jeremiah 32:27 (AMP) “Behold, I am the LORD, the God of all flesh; is there anything too difficult for Me?” எரேமியா 32:27 இதோ, நான் மாம்சமான யாவருக்கும் தேவனாகிய கர்த்தர்; என்னாலே செய்யக் கூடாத அதிசயமானகாரியம் ஒன்றுண்டோ? यिर्मयाह 32:27 “यिर्मयाह, मैं यहोवा हूँ। मैं पृथ्वी के हर एक व्यक्ति का परमेश्वर हूँ। यिर्मयाह, तुम जानते हो कि मेरे लिये कुछ भी असंभव नहीं है।” My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Our God is the creator of everything and He created all using His word alone. Are you burdened with anxieties and troubled with expectations. Do not worry about anything. He is our mighty God and He is called as Omnipotent God. Is anything too hard for Him? So have confidence in Him and proceed ahead to taste the success. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your blissful and motivating words. We proclaim Your precious son Jesus’ name and claim all the promises You made with our ancestors. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Job 8:7

April 15, 2016

யோபு 8:7 உம்முடைய துவக்கம் அற்பமாயிருந்தாலும், உம்முடைய முடிவு சம்பூரணமாயிருக்கும். Job 8:7 (AMP) Though your beginning was insignificant, Yet your end will greatly increase. अय्यूब 8:7 जो कुछ भी तूने खोया वह तुझे छोटी सी बात लगेगी। क्यों? क्योंकि तेरा भविष्य बड़ा ही सफल होगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. People with money power start anything mightily and their success in any activity they do depends upon the power of money. Their failure also depends on the level of trust they have on money. There are many people start ministry, business and some other activity based on the faith they have on the powerful Lord. They rely on the power of biblical promises and the hope in the Lord. For them, their beginning might seems to be very meek but the Lord shall greatly increase it over the period of time. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for giving the humble beginning yet scheduled for mighty a transformation for a greater increase. Thanks Lord for making our enemies to fall in front of our eyes. Lord, give us the courage to clinch on to your promises and walk with confidence. Help us Lord to forget all our situations and focus on Your will You have in our lives. We remove the obstacles in our ways in Jesus Name. We claim victory over our enemies in Jesus name. We cast negative people from us in Jesus Name. We bless and send Your holy angels to work for us in Jesus name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Isaiah 54:15

April 13, 2016

ஏசாயா 54:15 இதோ, உனக்கு விரோதமாய்க் கூட்டங்கூடினால், அது என்னாலே கூடுகிற கூட்டமல்ல; எவர்கள் உனக்கு விரோதமாய்க் கூடுகிறார்களோ, அவர்கள் உன் பட்சத்தில் வருவார்கள். Isaiah 54:15 (AMP) “If anyone fiercely attacks you it will not be from Me. Whoever attacks you will fall because of you. यशायाह 54:15 मेरी कोई भी सेना तुझसे कभी युद्ध नहीं करेगी और यदि कोई सेना तुझ पर चढ़ बैठने का प्रयत्न करे तो तू उस सेना को पराजित कर देगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. In our organisations, in our business, in our jobs, and even in our families among relations, we may encounter direct conflicts and indirect conflicts posed against us. People who are crooked, play politics behind us and we never who is behind all the turmoil in our lives. Today our Lord is confirming us that these wicked people who attack us cunningly is not from Him and our Lord assures that whoever attacks us shall fall. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for mighty and loving care for us. Thanks Lord for making our enemies to fall in front of our eyes. Lord, give us the courage to clinch on to your promises and walk with confidence. Help us Lord to forget all our situations and focus on Your will You have in our lives. We remove the obstacles in our ways in Jesus Name. We claim victory over our enemies in Jesus name. We cast negative people from us in Jesus Name. We bless and send Your holy angels to work for us in Jesus name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Job 5:9, Job 9:10

April 13, 2016

யோபு 5:9, யோபு 9:10 ஆராய்ந்து முடியாத பெரிய காரியங்களையும், எண்ணிமுடியாத அதிசயங்களையும் அவர் செய்கிறார். Job 5:9, 9:10 (AMP) Who does great things, [beyond understanding,] unfathomable, Yes, marvelous and wondrous things without number. अय्यूब 5:9, 9:10 परमेश्वर ऐसे अद्भुत कर्म करता है जिन्हें मनुष्य नहीं समझ सकता। परमेश्वर के महान आश्चर्यकर्मों का कोई अन्त नहीं है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. When we don’t have any hope of improvements and positive signs, our God is capable to do great, marvelous and wondrous things which no one even could imagine. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for doing marvelous and wondrous things. Lord, give us the courage to clinch on to your promises and walk with confidence. Help us Lord to forget all our situations and focus on Your will You have in our lives. We remove the obstacles in our ways in Jesus Name. We claim victory over our enemies in Jesus name. We cast negative people from us in Jesus Name. We bless and send Your holy angels to work for us in Jesus name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Matthew 5:13

April 12, 2016

மத்தேயு 5:13 நீங்கள் பூமிக்கு உப்பாயிருக்கிறீர்கள்; உப்பானது சாரமற்றுப்போனால், எதினால் சாரமாக்கப்படும்? வெளியே கொட்டப்படுவதற்கும், மனுஷரால் மிதிக்கப்படுவதற்குமே ஒழிய வேறொன்றுக்கும் உதவாது. Matthew 5:13 (AMP) “You are the [a]salt of the earth; but if the salt has [b]lost its taste (purpose), how can it be made salty? It is no longer good for anything, but to be thrown out and walked on by people [when the walkways are wet and slippery]. मत्ती 5:13 (ERV-HI) “तुम समूची मानवता के लिये नमक हो। किन्तु यदि नमक ही बेस्वाद हो जाये तो उसे फिर नमकीन नहीं बनाया जा सकता है। वह फिर किसी काम का नहीं रहेगा। केवल इसके, कि उसे बाहर लोगों की ठोकरों में फेंक दिया जाये। https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Joel 2:21

April 10, 2016

யோவேல் 2:21 தேசமே, பயப்படாதே, மகிழ்ந்து களிகூரு; கர்த்தர் பெரிய காரியங்களைச் செய்வார். Joel 2:21 (AMP) Do not fear, O land; be glad and rejoice, for the LORD has done great things! योएल 2:21 हे धरती, तू भयभत मत हो। प्रसन्न हो जा और आनन्द से भर जा क्योंकी यहोवा बड़े काम करने को है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Fear is a feeling that gives more importance to our feelings than the faith we have on our powerful Lord. People who had faith on this powerful God have been the most powerful men on earth. Because Lord can do miracles if only we trust, believe and have faith in Him. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for doing great and marvelous things in our lives. Lord, give us the courage to clinch on to your promises and walk with confidence. Help us Lord to forget all our situations and focus on Your will You have in our lives. We remove the obstacles in our ways in Jesus Name. We claim victory over our enemies in Jesus name. We cast negative people from us in Jesus Name. We bless and send Your holy angels to work for us in Jesus name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 86:13

April 09, 2016

சங்கீதம் 86:13 நீர் எனக்குப் பாராட்டின உமது கிருபை பெரியது; என் ஆத்துமாவைத் தாழ்ந்த பாதாளத்திற்குத் தப்புவித்தீர். Psalm 86:13 (AMP) For great is Your loving kindness and graciousness toward me; and You have rescued my life from the depths of Sheol [from death]. भजन संहिता 86:13 हे परमेश्वर, तू मुझसे कितना अधिक प्रेम करता है। तूने मुझे मृत्यु के गर्त से बचाया। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Man can destroy our physical body and our physical belongings, but God is the only power to control our soul. If He decides, He may rescue our life from the depths of Sheol or He can handover us to the satan. So let us fear and revere the highest God who is in control of our souls. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for caring us. Lord, give us the courage to clinch on to your promises and walk with confidence. Help us Lord to forget all our situations and focus on Your will You have in our lives. We remove the obstacles in our ways in Jesus Name. We claim victory over our enemies in Jesus name. We cast negative people from us in Jesus Name. We bless and send Your holy angels to work for us in Jesus name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Malachi 3:6

April 08, 2016

மல்கியா 3:6 நான் கர்த்தர் நான் மாறாதவர்; ஆகையால் யாக்கோபின் புத்திரராகிய நீங்கள் நிர்மூலமாகவில்லை. Malachi 3:6 (AMP) “For I am the LORD, I do not change [but remain faithful to My covenant with you]; that is why you, O sons of Jacob, have not come to an end. मलाकी 3:6 “मैं यहोवा हूँ, और मैं बदलता नहीं। तुम याकूब की सन्तान हो, और तुम पूरी तरह नष्ट नहीं किये गए। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. At times of situations, we ourselves change our behaviour, our blood relations change, our friends and relatives might also change. We feel broken heartedness and we feel lonely and dejected. We may be lost and feel that no hope in life. Those times we forget there is a God who is always with us and try to cool us. He is our Lord and He does not change. So trust on Him and grow Your relationship with Him through fasting and fervent prayers. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for caring us. Lord, give us the courage to clinch on to your promises and walk with confidence. Help us Lord to forget all our situations and focus on Your will You have in our lives. We remove the obstacles in our ways in Jesus Name. We claim victory over our enemies in Jesus name. We cast negative people from us in Jesus Name. We bless and send Your holy angels to work for us in Jesus name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 121:3

April 08, 2016

சங்கீதம் 121:3 உன் காலைத் தள்ளாடவொட்டார்; உன்னைக் காக்கிறவர் உறங்கார். Psalm 121:3 (AMP) He will not allow your foot to slip; He who keeps you will not slumber. भजन संहिता 121:3 परमेश्वर तुझको गिरने नहीं देगा। तेरा बचानेवाला कभी भी नहीं सोएगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for caring us. Lord, give us the courage to clinch on to your promises and walk with confidence. Help us Lord to forget all our situations and focus on Your will You have in our lives. We remove the obstacles in our ways in Jesus Name. We claim victory over our enemies in Jesus name. We cast negative people from us in Jesus Name. We bless and send Your holy angels to work for us in Jesus name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Matthew 10:30

April 08, 2016

மத்தேயு 10:30 உங்கள் தலையிலுள்ள மயிரெல்லாம் எண்ணப்பட்டிருக்கிறது. Matthew 10:30 (AMP) But even the very hairs of your head are all numbered [for the Father is sovereign and has complete knowledge]. मत्ती 10:30 अरे तुम्हारे तो सिर का एक एक बाल तक गिना हुआ है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Worries in us about our lives never give us solutions and trusting God alone solves all our problems. The Bible says that even the very hairs of us are all numbered. The God is control of everything and He will take care of us by all means. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for caring us. Lord, give us the courage to clinch on to your promises and walk with confidence. Help us Lord to forget all our situations and focus on Your will You have in our lives. We remove the obstacles in our ways in Jesus Name. We claim victory over our enemies in Jesus name. We cast negative people from us in Jesus Name. We bless and send Your holy angels to work for us in Jesus name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 34:17

April 06, 2016

சங்கீதம் 34:17 நீதிமான்கள் கூப்பிடும்போது கர்த்தர் கேட்டு, அவர்களை அவர்களுடைய எல்லா உபத்திரவங்களுக்கும் நீங்கலாக்கிவிடுகிறார். Psalm 34:17 (AMP) When the righteous cry [for help], the LORD hears and rescues them from all their distress and troubles. भजन संहिता 34:17 यहोवा से विनती करो, वह तुम्हारी सुनेगा। वह तुम्हें तुम्हारी सब विपत्तियों से बचा लेगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Are there any people in the world without troubles and tribulations? No. But if the righteous cry out for help, our good God hears and rescues them all their distress and troubles. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for hearing our cries and addressing our problems in time. Thank You Lord for rescuing us from all our distress and troubles. Let the evil people who bring us troubles be ashamed of our victory through You, oh Lord. We remove the obstacles in our ways in Jesus Name. We claim victory over our enemies in Jesus name. We cast negative people from us in Jesus Name. We bless and send Your holy angels to work for us in Jesus name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

James 4:10

April 05, 2016

யாக்கோபு 4:10 கர்த்தருக்கு முன்பாகத் தாழ்மைப்படுங்கள், அப்பொழுது அவர் உங்களை உயர்த்துவார். James 4:10 (AMP) Humble yourselves [with an attitude of repentance and insignificance] in the presence of the Lord, and He will exalt you [He will lift you up, He will give you purpose]. याकूब 4:10 प्रभु के सामने दीन बनो। वह तुम्हें ऊँचा उठाएगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Humility and Success are directly proportionate to each other. As per the world standards, normally people who tasted success fly in sky because they forget the reality that God provided them everything. But before they would become as winners, they would have worked sincerely from the basics forgetting about even their food and sleep. So the secret behind the permanent success is to humble ourselves before the Almighty Lord. We should humble ourselves in the presence of our Lord and He shall exalt us. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for advising about our humbleness in front of You. Thank You Holy Father for sharing this great success secret. Lord, we bow down before You with huge respect and fear. We remove the obstacles in our ways in Jesus Name. We claim victory over our enemies in Jesus name. We cast negative people from us in Jesus Name. We bless and send Your holy angels to work for us in Jesus name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Nahum 1:7

April 02, 2016

நாகூம் 1:7 கர்த்தர் நல்லவர், இக்கட்டு நாளிலே அரணான கோட்டை; தம்மை நம்புகிறவர்களை அறிந்திருக்கிறார். Nahum 1:7 (AMP) The LORD is good, A strength and stronghold in the day of trouble; He knows [He recognizes, cares for, and understands fully] those who take refuge and trust in Him. नहूम 1:7 यहोवा संकट के काल में उत्तम है। वह सुरक्षित शरण ऐसे उन लोगों का है जो उसके भरोसे हैं। वह उनकी देख रेख करता है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. We may be surrounded by problems and tough situations, and we lose faith in God as we give importance to our feelings. We think that both men and God are helpless. What we see is different than that of what is there in really. We trust the visible and forget to trust the invisible God who always travels and sees our unknown future. Our God is always good and He wants to do good to us. He knows and extends His full support to those who take refuge and trust in Him. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for such wonderful promise about the trust in You. Thanks Lord for awakening our spirit in this situation. With wide opening mouth, the demon and its wicked people are aiming to swallow us and You destroyed them Lord. Thanks Lord for that. We remove the obstacles in our ways in Jesus Name. We claim victory over our enemies in Jesus name. We cast negative people from us in Jesus Name. We bless and send Your holy angels to work for us in Jesus name. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Micah 2:13

April 02, 2016

Micah 2:13 (AMP) “The breaker [the Messiah, who opens the way] shall go up before them [liberating them]. They will break out, pass through the gate and go out; So their King goes on before them, The LORD at their head.” மீகா 2:13 தடைகளை நீக்கிப்போடுகிறவர் அவர்களுக்கு முன்பாக நடந்துபோகிறார்; அவர்கள் தடைகளை நீக்கி, வாசலால் உட்பிரவேசித்துக் கடந்துபோவார்கள்; அவர்கள் ராஜா அவர்களுக்கு முன்பாகப் போவார், கர்த்தர் அவர்கள் முன்னணியில் நடந்துபோவார். मीका 2:13 उनमें से कोई मुक्तिदाता उभरेगा। प्राचीर तोड़ता वहाँ द्वार बनाता, वह अपने लोगों के सामने आयेगा। वे लोग मुक्त होकर उस नगर को छोड़ निकलेंगे। उनके सामने उनका राजा चलेगा। लोगों के सामने उनका यहोवा होगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. As we have completed the third month of this year 2016, we praise our wonderful God for all His wonderful blessings bestowed upon us and upon our family. We anticipate the same blessing in the new month April 2016 also. Our Lord shall go up before us. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for the new day and new month April. We thank You Lord for leading us and promising us that You will lead us through this month. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Matthew 24:35, Mark 13:31, Luke 21:33

March 30, 2016

மத்தேயு 24:35, மாற்கு 13:31, லூக்கா 21:33 வானமும் பூமியும் ஒழிந்துபோம், என் வார்த்தைகளோ ஒழிந்துபோவதில்லை. Matthew 24:35, Mark 13:31, Luke 21:33 (NKJV) Heaven and earth will pass away, but My words will by no means pass away. लूका 21:33, मरकुस 13:31, मत्ती 24:35 धरती और आकाश नष्ट हो जाएँगे, पर मेरा वचन सदा अटल रहेगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your living words which are instrumental in our faith. At times of our situations, You are dwelling among us through Your words, You are comforting us through Your verses, and You are solving our problems through Your holy words and scriptures. We thank You Holy God for Your lovely verses both comes in the form of promise to give hope and warnings to correct us. Divine Heavenly Father we thank You, for Your wonderful mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry, strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Proverbs 4:23

March 29, 2016

Proverbs 4:23 (NKJV) Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. நீதிமொழிகள் 4:23 எல்லாக் காவலோடும் உன் இருதயத்தைக் காத்துக்கொள், அதினிடத்தினின்று ஜீவஊற்று புறப்படும். नीतिवचन 4:23 सबसे बड़ी बात यह है कि तू अपने विचारों के बारे में सावधान रह। क्योंकि तेरे विचार जीवन को नियंत्रण में रखते हैं। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for the advice about keeping our hearts with diligence. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry, strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Lamentations 3:26

March 26, 2016

புலம்பல் 3:26 கர்த்தருடைய இரட்சிப்புக்கு நம்பிக்கையோடு காத்திருக்கிறது நல்லது. Lamentations 3:26 (NKJV) It is good that one should hope and wait quietly for the salvation of the LORD. विलापगीत 3:26 यह उत्तम है कि कोई व्यक्ति चुपचाप यहोवा की प्रतिक्षा करे कि वह उसकी रक्षा करेगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your hope about Salvation. Dear God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry, strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

JESUS’ 7 WORDS ON THE CROSS

March 26, 2016

First Word: "Father, forgive them, for they do not know what they do." (Luke 23:34) Second Word: "Truly, I say to you, today you will be with me in Paradise." (Luke 23:43) Third Word: "Jesus said to his mother: "Woman, this is your son." Then he said to the disciple: "This is your mother." (John 19:26-27) Fourth Word: "My God, my God, why have you forsaken me?" (Matthew 27:46 & Mark 15:34) Fifth Word: "I thirst." (John 19:28) Sixth Word: They put a sponge soaked in wine on a sprig of hyssop and put it up to his mouth. When Jesus had received the wine, he said, "It is finished;" and he bowed his head and handed over the spirit. (John 19:29-30) Seventh Word: Jesus cried out in a loud voice, “Eloi, Eloi, lemasabachthani” that means "Father, into your hands I commend my spirit." (Luke 23:46) My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings to you all in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST Jesus' final words on the cross came out of his sufferings and agony has been a marching order for those who understand God's desire for them. In Jesus, God gave us the ultimate clarion call to be His people. In this last phase of Lenten before celebrating the Easter, it is time to reflect on our individual responsibility to this radical action of God in Jesus. Did God really die? Or is it the act of demonstrating the obedience to die for our sin; So that we could live. Our lives require of us a faithfulness that others tend to call many different things “radical”, “reactionary”, “crazy”, “frivolous”, and even “stupid”. But it is important for us to reflect on what the Lord requires of us. In the Bible, Jesus’ words were recorded. It didn’t record too many things about other’s words which could be more of insulting, mocking and challenging Jesus. Even the one who was crucified to His left was doing it. Isn’t it? But Jesus prayed for them and asked forgiveness for them. What does the Lord require of us? A sticker pasted on our vehicle? Is that the slogan over our door as we walk out of the house? Wearing a chain with a cross around our neck? Wearing biblical verse in our bracelet? Carrying a Bible whenever we walk around? Wearing a white dress? Sacrificing Gems and jewelers? What does the Lord require of us? To do justice, to love mercy, to live honestly, to be self-content, to be trustworthy to the Lord, to love our enemies, to help the needy, to pray for the one who is harming us, and to walk humbly with our Lord to reach the eternal life. Christianity is not all about preaching and praying; but also demonstrating God’s words in our lives. Let us not talk the talks, but walk the walk of Jesus. Prayer: Gracious Heavenly Father, please give us the patience to hear your voice in our time. As we seek to do your will, help us to witness your desire for a world that reflects your love, your mercy, your justice and your humility. Give us your wisdom as we walk in your light. In Jesus name we offer this payer. Amen.

John 19:30

March 26, 2016

John 19:30 So when Jesus had received the sour wine, He said, “It is finished!” And bowing His head, He gave up His spirit. யோவான் 19:30 இயேசு காடியை வாங்கினபின்பு, முடிந்தது என்று சொல்லி, தலையைச்சாய்த்து, ஆவியை ஒப்புக்கொடுத்தார். Luke 23:46 (NKJV) And when Jesus had cried out with a loud voice, He said, “Father, ‘into Your hands I commit My spirit.’” Having said this, He breathed His last. லூக்கா 23:46 இயேசு: பிதாவே, உம்முடைய கைகளில் என் ஆவியை ஒப்புவிக்கிறேன் என்று மகா சத்தமாய்க் கூப்பிட்டுச்சொன்னார்; இப்படிச் சொல்லி, ஜீவனைவிட்டார்.

Psalm 119:68

March 24, 2016

சங்கீதம் 119:68 தேவரீர் நல்லவரும், நன்மை செய்கிறவருமாயிருக்கிறீர்; உமது பிரமாணங்களை எனக்குப் போதியும். Psalm 119:68 You are good, and do good; teach me Your statutes. भजन संहिता 119:68 हे परमेश्वर, तू खरा है, और तू खरे काम करता है, तू अपनी विधान की शिक्षा मुझको दे। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your goodness and for all the good things You did and planned for our lives. Many a times we feel that we are not worthy to deserve all the things You kept for our lives because of our sins. Please teach us Your decrees Lord. Holy Father, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry, strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Jeremiah 31:4

March 22, 2016

எரேமியா 31:4 இஸ்ரவேல் என்னும் கன்னிகையே, மறுபடியும் உன்னைக் கட்டுவிப்பேன், நீ கட்டப்படுவாய்; மறுபடியும் நீ மேளவாத்தியத்தோடும் ஆடல்பாடல் செய்கிறவர்களின் களிப்புள்ள கூட்டத்தோடும் புறப்படுவாய். Jeremiah 31:4 (NKJV) Again I will build you, and you shall be rebuilt, O virgin of Israel! You shall again be adorned with your tambourines, and shall go forth in the dances of those who rejoice. यिर्मयाह 31:4 मेरी दुल्हन, इस्राएल, मैं तुम्हें फिर सवारुँगा। तुम फिर सुन्दर देश बनोगी। तुम अपना तम्बूरा फिर संभालोगी। तुम विनोद करने वाले अन्य सभी लोगों के साथ नाचोगी। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Dear people of God, are you away from God? Are You away from the mission what Almighty God put in your life? Did you lose the first love you had with God? Our Good God is telling this verse to You all that He will build you and you shall be rebuilt. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your wonderful promise verse to bring us back to the same level of love and faith which we had on You previously. Divine Father, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry, strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Jeremiah 31:4

March 22, 2016

எரேமியா 31:4 இஸ்ரவேல் என்னும் கன்னிகையே, மறுபடியும் உன்னைக் கட்டுவிப்பேன், நீ கட்டப்படுவாய்; மறுபடியும் நீ மேளவாத்தியத்தோடும் ஆடல்பாடல் செய்கிறவர்களின் களிப்புள்ள கூட்டத்தோடும் புறப்படுவாய். Jeremiah 31:4 (NKJV) Again I will build you, and you shall be rebuilt, O virgin of Israel! You shall again be adorned with your tambourines, and shall go forth in the dances of those who rejoice. यिर्मयाह 31:4 मेरी दुल्हन, इस्राएल, मैं तुम्हें फिर सवारुँगा। तुम फिर सुन्दर देश बनोगी। तुम अपना तम्बूरा फिर संभालोगी। तुम विनोद करने वाले अन्य सभी लोगों के साथ नाचोगी। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Dear people of God, are you away from God? Are You away from the mission what Almighty God put in your life? Did you lose the first love you had with God? Our Good God is telling this verse to You all that He will build you and you shall be rebuilt. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your wonderful promise verse to bring us back to the same level of love and faith which we had on You previously. Divine Father, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry, strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Exodus 19:6

March 21, 2016

யாத்திராகமம் 19:6 நீங்கள் எனக்கு ஆசாரிய ராஜ்யமும் பரிசுத்த ஜாதியுமாய் இருப்பீர்கள் என்று நீ இஸ்ரவேல் புத்திரரோடே சொல்ல வேண்டிய வார்த்தைகள் என்றார். Exodus 19:6 (NKJV) And you shall be to Me a kingdom of priests and a holy nation.’ These are the words which you shall speak to the children of Israel.” निर्गमन 19:6 तुम एक विशेष लोग और याजकों का राज्य बनोगे।’ मूसा, जो बातें मैंने बताई हैं उन्हें इस्राएल के लोगों से अवश्य कह देना।” My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Divine heavenly Father, we thank You Lord for considering us the priests of Your holy kingdom and ensuring us the part of Your holy nation. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your awesome help for us. Divine Father, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry, strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

2 Chronicles 14:11

March 20, 2016

2 நாளாகமம் 14:11 ஆசா தன் தேவனாகிய கர்த்தரை நோக்கிக் கூப்பிட்டு: கர்த்தாவே, பலமுள்ளவனுக்காகிலும் பலனற்றவனுக்காகிலும் உதவிசெய்கிறது உமக்கு லேசானகாரியம்; எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தாவே, எங்களுக்குத் துணைநில்லும்; உம்மைச்சார்ந்து உம்முடைய நாமத்தில் ஏராளமான இந்தக் கூட்டத்திற்கு எதிராக வந்தோம்; கர்த்தாவே, நீர் எங்கள் தேவன்; மனுஷன் உம்மை மேற்கொள்ளவிடாதேயும் என்றான். 2 Chronicles 14:11 (NKJV) And Asa cried out to the LORD his God, and said, “LORD, it is nothing for You to help, whether with many or with those who have no power; help us, O LORD our God, for we rest on You, and in Your name we go against this multitude. O LORD, You are our God; do not let man prevail against You!” 2 इतिहास 14:11 आसा ने यहोवा परमेश्वर को पुकारा और कहा, “यहोवा, केवल तू ही बलवान लोगों के विरुद्ध कमजोर लोगों की सहायता कर सकता है! हे मेरे यहोवा परमेश्वर हमारी सहायता कर! हम तुझ पर आश्रित हैं। हम तेरे नाम पर इस विशाल सेना से युद्ध करते हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है! अपने विरुद्ध किसी को जीतने न दे!” My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your awesome help for us. Divine Father, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry, strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

John 8:32

March 19, 2016

யோவான் 8:32 சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் என்றார். John 8:32 (NKJV) And you shall know the truth, and the truth shall make you free. यूहन्ना 8:32 और सत्य को जान लोगे। और सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for You’re the awesome truth which sets all of us free. Divine Father, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry, strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

1 Chronicles 16:10

March 15, 2016

1 Chronicles 16:10 (AMP) Glory in His holy name; let the hearts of those who seek the LORD rejoice. 1 நாளாகமம் 16:10 அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தைக்குறித்து மேன்மைபாராட்டுங்கள்; கர்த்தரைத் தேடுகிறவர்களின் இருதயம் மகிழ்வதாக. 1 इतिहास 16:10 यहोवा के पवित्र नाम पर गर्व करो। सभी लोग जो यहोवा की सहायता पर भरोसा करते हैं, प्रसन्न हो! https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Micah 7:8

March 13, 2016

Micah 7:8 (AMP) Do not rejoice over me [amid my tragedies], O my enemy! Though I fall, I will rise; Though I sit in the darkness [of distress], the LORD is a light for me. மீகா 7:8 என் சத்துருவே, எனக்கு விரோதமாய்ச் சந்தோஷப்படாதே; நான் விழுந்தாலும் எழுந்திருப்பேன்; நான் இருளிலே உட்கார்ந்தால் கர்த்தர் எனக்கு வெளிச்சமாயிருப்பார். मीका 7:8 मेरा पतन हुआ है। किन्तु हे मेरे शत्रु, मेरी हँसी मत उड़ा! मैं फिर से खड़ा हो जाऊँगा। यद्यपि आज अंधेरे में बैठा हूँ यहोवा मेरे लिये प्रकाश होगा। www.heavensvoiceministry.com https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Daniel 4:2

March 13, 2016

Daniel 4:2 (AMP) It has seemed good to me to declare the signs and wonders which the Most High God has done for me. தானியேல் 4:2 உன்னதமான தேவன் என்னிடத்தில் செய்த அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் பிரசித்தப்படுத்துவது எனக்கு நன்மையாய்க் கண்டது. दानिय्येल 4:2 परम प्रधान परमेश्वर ने मेरे साथ जो आश्चर्यजनक अद्भुत बातें की हैं, उनके बारे में तुम्हें बताते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता है। https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Zechariah 4:6

March 12, 2016

Zechariah 4:6 (AMP) 6 Then he said to me, “This [continuous supply of oil] is the word of the LORD to Zerubbabel [prince of Judah], saying, ‘Not by might, nor by power, but by My Spirit [of whom the oil is a symbol],’ says the LORD of hosts. சகரியா 4:6 அப்பொழுது அவர்: செருபாபேலுக்குச் சொல்லப்படுகிற கர்த்தருடைய வார்த்தை என்னவென்றால், பலத்தினாலும் அல்ல, பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல, என்னுடைய ஆவியினாலேயே ஆகும் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். जकर्याह 4:6 तब उसने मुझसे कहा, “यह सन्देश यहोवा की ओर से जरुब्बाबेल को है: ‘तुम्हारी शक्ति और प्रभुत्ता से सहायता नहीं मिलेगी। वरन, तुम्हें सहायता मेरी आत्मा से मिलेगी।’ सर्वशक्तिमान यहोवा ने यह सब कहा! https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 57:2

March 11, 2016

Psalm 57:2 (AMP) I will cry to God Most High, who accomplishes all things on my behalf [for He completes my purpose in His plan]. சங்கீதம் 57:2 எனக்காக யாவையும் செய்து முடிக்கப்போகிற தேவனாகிய உன்னதமான தேவனை நோக்கிக் கூப்பிடுவேன். भजन संहिता 57:2 हे परमेश्वर, मैं सहायता पाने के लिये विनती करता हूँ। परमेश्वर मेरी पूरी तरह ध्यान रखता है। https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Isaiah 41:10

March 10, 2016

Isaiah 41:10 (AMP) ‘Do not fear [anything], for I am with you; do not be afraid, for I am your God. I will strengthen you, be assured I will help you; I will certainly take hold of you with my righteous right hand [a hand of justice, of power, of victory, of salvation].’ ஏசாயா 41:10 நீ பயப்படாதே, நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன்; திகையாதே, நான் உன் தேவன்; நான் உன்னைப் பலப்படுத்தி உனக்குச் சகாயம்பண்ணுவேன்; என் நீதியின் வலதுகரத்தினால் உன்னைத் தாங்குவேன். यशायाह 41:10 तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तू भयभीत मत हो, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे सुदृढ़ करुँगा। मैं तुझे अपने नेकी के दाहिने हाथ से सहारा दूँगा। https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Philippians 4:19

March 09, 2016

Philippians 4:19 (AMP) My God will liberally supply (fill until full) your every need according to His riches in glory in Christ Jesus. பிலிப்பியர் 4:19 என் தேவன் தம்முடைய ஐசுவரியத்தின்படி உங்கள் குறைவையெல்லாம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் மகிமையிலே நிறைவாக்குவார் फिलिप्पियों 4:19 मेरा परमेश्वर तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को मसीह यीशु में प्राप्त अपने भव्य धन से पूरा करेगा। https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Jeremiah 32:27

March 06, 2016

Jeremiah 32:27 (AMP) “Behold, I am the LORD, the God of all flesh; is there anything too difficult for Me?” எரேமியா 32:27 இதோ, நான் மாம்சமான யாவருக்கும் தேவனாகிய கர்த்தர்; என்னாலே செய்யக் கூடாத அதிசயமானகாரியம் ஒன்றுண்டோ? यिर्मयाह 32:27 “यिर्मयाह, मैं यहोवा हूँ। मैं पृथ्वी के हर एक व्यक्ति का परमेश्वर हूँ। यिर्मयाह, तुम जानते हो कि मेरे लिये कुछ भी असंभव नहीं है।” My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Our God is the creator of everything and He created all using His word alone. Are you burdened with anxieties and troubled with expectations. Do not worry about anything. He is our mighty God and He is called as Omnipotent God. Is anything too hard for Him? So have confidence in Him and proceed ahead to taste the success. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your blissful and motivating words. We proclaim Your precious son Jesus’ name and claim all the promises You made with our ancestors. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 103:11

March 05, 2016

Psalm 103:11 (AMP) For as the heavens are high above the earth, so great is His loving kindness toward those who fear and worship Him [with awe-filled respect and deepest reverence]. சங்கீதம் 103:11 பூமிக்கு வானம் எவ்வளவு உயரமாயிருக்கிறதோ, அவருக்குப் பயப்படுகிறவர்கள்மேல் அவருடைய கிருபையும் அவ்வளவு பெரிதாயிருக்கிறது. भजन संहिता 103:11 अपने भक्तों पर परमेश्वर का प्रेम वैसे महान है जैसे धरती पर है ऊँचा उठा आकाश। https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Romans 8:14

March 04, 2016

Romans 8:14 (AMP) For all who are allowing themselves to be led by the Spirit of God are sons of God. ரோமர் 8:14 மேலும் எவர்கள் தேவனுடைய ஆவியினாலே நடத்தப்படுகிறார்களோ, அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரராயிருக்கிறார்கள். रोमियों 8:14 जो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं, वे परमेश्वर की संतान हैं। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Situations make us busy in terms of our jobs, business and so on. Sometimes we miss to do good things and later we feel sorry for that. We do sometime led by the world and disappoint others and we hurt ourselves. But, if we surrender ourselves into the hands of the Lord and led by the spirit of God, we are the sons and daughters of our Lord. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your awesome words of guidance. Thanks Lord for leading us in the holy path and giving us the status of Your sons and daughters. We and our minds are with full of dirty and we request You oh Lord to sanctify us with Your holy presence. We proclaim Your precious son Jesus’ name and claim all the promises You made with our ancestors. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 145:3

March 03, 2016

Psalm 145:3 (AMP) Great is the LORD, and highly to be praised, and His greatness is [so vast and profound as to be] unsearchable [incomprehensible to man]. சங்கீதம் 145:3 கர்த்தர் பெரியவரும் மிகவும் புகழப்படத்தக்கவருமாயிருக்கிறார்; அவருடைய மகத்துவம் ஆராய்ந்துமுடியாது. भजन संहिता 145:3 यहोवा महान है। लोग उसका बहुत गुणगान करते हैं। वे अनगिनत महाकार्य जिनको वह करता है हम उनको नहीं गिन सकते। https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Isaiah 49:16

March 02, 2016

~Isaiah 49:16 (AMP) “Indeed, I have inscribed [a picture of] you on the palms of My hands; Your city walls [Zion] are continually before Me. ஏசாயா 49:16 இதோ, என் உள்ளங்கைகளில் உன்னை வரைந்திருக்கிறேன்; உன் மதில்கள் எப்போதும் என்முன் இருக்கிறது. यशायाह 49:16 देखो जरा, मैंने अपनी हथेली पर तेरा नाम खोद लिया है। मैं सदा तेरे विषय में सोचा करता हूँ। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Are you worried about uncertainties? Do you ever feel dejected as you are ejected my many people you trusted? Do not be worried as the word of God comforts by saying our life is written in the hands of our Lord almighty. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for the awesome day with a good word to begin our proceedings. Thanks Lord for keeping us in Your mighty and holy palms as we are not that much fit to be. We and our minds are with full of dirty and we request You oh Lord to sanctify us with Your holy presence. We proclaim Your precious son Jesus’ name and claim all the promises You made with our ancestors. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

1 Chronicles 17:27 (AMP)

March 01, 2016

1 Chronicles 17:27 (AMP) Therefore may it please You to bless the house (descendants) of Your servant, that it may continue before You forever; for what You bless, O LORD, is blessed forever.” 1 நாளாகமம் 17:27 இப்போதும் உமது அடியானின் வீடு என்றைக்கும் உமக்கு முன்பாக இருக்கும்படிக்கு, அதை ஆசீர்வதித்தருளினீர்; கர்த்தராகிய தேவரீர் அதை ஆசீர்வதித்தபடியினால், அது என்றைக்கும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கும் என்றான். 1 इतिहास 17:27 यहोवा, तू मेरे परिवार को आशीष देने में इतना अदिक दयालू रहा है। तूने प्रतिज्ञा की, कि मेरा परिवार तेरी सेवा सदैव करता रहेगा। यहोवा तूने मेरे परिवार को आशीष दी है, अतः मेरा परिवार सदा आशीष पाएगा!” My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. As we have completed the second month of this year 2016, we praise our wonderful God for all His wonderful blessings bestowed upon us and upon our family. We anticipate the same blessing in the new month March 2016 also. If God blesses us and our house, it is the blessing forever. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for the new day and new month March. We thank You Lord for keeping us happy and comfort throughout the last month and we are thankful You sustained us thus far. God give us the wisdom to translate Your love to others through our moral living. We proclaim Your precious son Jesus’ name and claim all the promises You made with our ancestors. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Isaiah 46:4

March 01, 2016

Isaiah 46:4 (AMP) Even to your old age I am He, and even to your advanced old age I will carry you! I have made you, and I will carry you; Be assured I will carry you and I will save you. ஏசாயா 46:4 உங்கள் முதிர்வயதுவரைக்கும் நான் அப்படிச் செய்வேன்; நரைவயதுமட்டும் நான் உங்களைத் தாங்குவேன்; நான் அப்படிச் செய்துவந்தேன்; இனிமேலும் நான் ஏந்துவேன், நான் சுமப்பேன், தப்புவிப்பேன். यशायाह 46:4 मैं तुम्हें तब से धारण किए हूँ जब से तुम्हारा जन्म हुआ है और मैं तुम्हें तब भी धारण करूँगा, जब तुम बूढ़े हो जाओगे। तुम्हारे बाल सफेद हो जायेंगे, मैं तब भी तुम्हें धारण किए रहूँगा क्योंकि मैंने तुम्हारी रचना की है। मैं तुम्हें निरन्तर धारण किए रहूँगा और तुम्हारी रक्षा करूँगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Today is the last of February 2016. Our Lord blessed this wonderful month and many us received blessings and honor from the Lord. Let us praise the Lord for all the good things He did for us in the entire month. He guarded us, saved us, nourished us and protected us. The Lord kept His promises throughout this month and assured His blessings in the months to come also. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for blessing us and assuring the blessings in future also. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 91:3

February 29, 2016

Psalm 91:3 (AMP) For He will save you from the trap of the fowler, and from the deadly pestilence. சங்கீதம் 91:3 அவர் உன்னை வேடனுடைய கண்ணிக்கும், பாழாக்கும் கொள்ளைநோய்க்கும் தப்புவிப்பார். भजन संहिता 91:3 परमेश्वर तुझको सभी छिपे खतरों से बचाएगा। परमेश्वर तुझको सब भयानक व्याधियों से बचाएगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. The world is not free from traps of the fowler, deadly pestilences and all sorts of dangers. But our Lord who is in control of everything shall rescue the people who believe, respect, revere, and worship Him. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your strong word of commitment to save us from all perils of the devils. We inherit these wonderful promises in the name of our Jesus. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Isaiah 32:18

February 27, 2016

Isaiah 32:18 (AMP) Then my people will live in a peaceful surrounding, and in secure dwellings and in undisturbed resting places. ஏசாயா 32:18 என் ஜனம் சமாதான தாபரங்களிலும், நிலையான வாசஸ்தலங்களிலும், அமைதியாய்த் தங்கும் இடங்களிலும் குடியிருக்கும். यशायाह 32:18 मेरे लोग शांति के इस सुन्दर क्षेत्र में निवास करेंगे। मेरे लोग सुरक्षा के तम्बुओं में रहा करेंगे। वे निश्चिंतता के साथ शांतिपूर्ण स्थानों में निवास करेंगे। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Confusions, commotions and quandaries because of fear are the modern day Christian’s life. But in Bible, we the Christians have a promise from our wonderful God that we will live in a peaceful surrounding, and in a secure dwelling and in undisturbed resting places. When we look into the reality and the promise verse from the Bible, God we get the idea that God assures about our eternal dwelling. Though we undergo pains and agonies, one day God will put a stop to all such nonsense and take us into His mighty Kingdom which has got all the best features and facilities. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your encouraging verse spoken on our future. We inherit these wonderful gifts of life in the name of our Jesus. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Isaiah 43:13

February 27, 2016

Isaiah 43:13 (AMP) “Even from eternity I am He, and there is no one who can rescue from My hand; I act, and who can revoke or reverse it?” ஏசாயா 43:13 நாள் உண்டகாததற்கு முன்னும் நானே இருக்கிறேன்; என் கைக்குத் தப்புவிக்கத்தக்கவன் இல்லை; நான் செய்கிறதைத் தடுப்பவன் யார்? यशायाह 43:13 “मैं तो सदा से ही परमेश्वर रहा हूँ। जब मैं कुछ करता हूँ तो मेरे किये को कोई भी व्यक्ति नहीं बदल सकता और मेरी शक्ति से कोई भी व्यक्ति किसी को बचा नहीं सकता।” My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Many a times, our God’s plan in our lives are not known clearly by others and sometimes we ourselves don’t understand His plans, mission and vision in our lives. On both these cases, if God destined something through our lives, nobody can stop it. Because He was the God in the past, He is the same God in the present and will be in the future also. If God acts, who can revoke or reverse it. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your encouraging verse spoken on our future. Thank You Lord for the mighty protection. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Jonah 2:2

February 26, 2016

Jonah 2:2 (AMP) I called out of my trouble and distress to the LORD, And He answered me; Out of the belly of Sheol I cried for help, And You heard my voice. யோனா 2:2 என் நெருக்கத்தில் நான் கர்த்தரை நோக்கிக் கூப்பிட்டேன்; அவர் எனக்கு உத்தரவு அருளினார் योना 2:2 “मैं गहरी विपत्ति में था। मैंने यहोवा की दुहाई दी और उसने मुझको उत्तर दिया! मैं गहरी कब्र के बीच था हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा और तूने मेरी पुकार सुनी! www.heavensvoiceministry.com https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Zephaniah 3:20

February 25, 2016

Zephaniah 3:20 (AMP) “At that time I will bring you in, Yes, at the time I gather you together; For I will make you a name and a praise Among all the peoples of the earth When I restore your fortunes [and freedom] before your eyes,” Says the LORD. செப்பனியா 3:20 அக்காலத்திலே உங்களைக் கூட்டிக்கொண்டுவருவேன், அக்காலத்திலே உங்களைச் சேர்த்துக்கொள்வேன்; உங்கள் கண்காண நான் உங்கள் சிறையிருப்பைத் திருப்பும்போது, பூமியிலுள்ள சகல ஜனங்களுக்குள்ளும் நான் உங்களைக் கீர்த்தியும் புகழ்ச்சியுமாக வைப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். सपन्याह 3:20 20 उस समय मैं तुम्हें वापस लाऊँगा। मैं तुम्हें एक साथ वापस लाऊँगा। मैं तुम्हें प्रसिद्ध बनाऊँगा। सर्वत्र लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। यह तब होगा जब मैं तुम्हारी आँखों के सामने तुम बन्दियों को वापस ऊँगा!” यहोवा ने यह सब कहा। https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 18:19

February 24, 2016

Psalm 18:19 (AMP) He brought me out into a broad place; He rescued me because He was pleased with me and delighted in me. சங்கீதம் 18:19 அவர் விசாலமான இடத்திலே என்னைக் கொண்டுவந்து, என்மேல் பிரியமாயிருந்தபடியால், என்னைத் தப்புவித்தார். भजन संहिता 18:19 यहोवा को मुझसे प्रेम था, सो उसने मुझे बचाया और मुझे सुरक्षित ठौर पर ले गया। https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 37:4

February 24, 2016

Psalm 37:4 (AMP) Delight yourself in the LORD, And He will give you the desires and petitions of your heart. சங்கீதம் 37:4 கர்த்தரிடத்தில் மனமகிழ்ச்சியாயிரு; அவர் உன் இருதயத்தின் வேண்டுதல்களை உனக்கு அருள்செய்வார். भजन संहिता 37:4 यहोवा की सेवा में आनन्द लेता रह, और यहोवा तुझे तेरा मन चाहा देगा। https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Joshua 1:5

February 22, 2016

Joshua 1:5 (AMP) No man will [be able to] stand before you [to oppose you] as long as you live. Just as I was [present] with Moses, so will I be with you; I will not fail you or abandon you. யோசுவா 1:5 நீ உயிரோடிருக்கும் நாளெல்லாம் ஒருவனும் உனக்கு முன்பாக எதிர்த்து நிற்பதில்லை; நான் மோசேயோடே இருந்ததுபோல, உன்னோடும் இருப்பேன்; நான் உன்னைவிட்டு விலகுவதுமில்லை, உன்னைக் கைவிடுவதுமில்லை. यहोशू 1:5 मैं मूसा के साथ था और मैं उसी तरह तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम्हारे पूरे जीवन में, तुम्हें कोई भी व्यक्ति रोकने में समर्थ नहीं होगा। मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं। मैं कभी तुमसे दूर नहीं होऊँगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Do not be dismayed because of the situations you encounter because we have a God who cares for us and want to deliver us from all problems. He is encouraging us saying no man be able to stand before us. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your wonderful encouragement about the assurance about our victory over the situations. We confidently march forward with lots of faith and hope on You as You are with us. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

James 1:17

February 21, 2016

James 1:17 (AMP) Every good thing given and every perfect gift is from above; it comes down from the Father of lights [the Creator and Sustainer of the heavens], in whom there is no variation [no rising or setting] or shadow cast by His turning [for He is perfect and never changes]. யாக்கோபு 1:17 நன்மையான எந்த ஈவும் பூரணமான எந்த வரமும் பரத்திலிருந்துண்டாகி, சோதிகளின் பிதாவினிடத்திலிருந்து இறங்கிவருகிறது; அவரிடத்தில் யாதொரு மாறுதலும் யாதொரு வேற்றுமையின் நிழலுமில்லை. याकूब 1:17 प्रत्येक उत्तम दान और परिपूर्ण उपहार ऊपर से ही मिलते हैं। और वे उस परम पिता के द्वारा जिसने स्वर्गीय प्रकाश को जन्म दिया है, नीचे लाए जाते हैं। वह नक्षत्रों की गतिविधि से उप्तन्न छाया से कभी बदलता नहीं है। https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

2 Chronicles 20:17

February 20, 2016

2 Chronicles 20:17 (AMP) You need not fight in this battle; take your positions, stand and witness the salvation of the LORD who is with you, O Judah and Jerusalem. Do not fear or be dismayed; tomorrow go out against them, for the LORD is with you.’” 2 நாளாகமம் 20:17 இந்த யுத்தத்தைப் பண்ணுகிறவர்கள் நீங்கள் அல்ல; யூதா மனுஷரே, எருசலேம் ஜனங்களே, நீங்கள் தரித்துநின்று கர்த்தர் உங்களுக்குச் செய்யும் இரட்சிப்பைப் பாருங்கள்; பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இருங்கள்; நாளைக்கு அவர்களுக்கு எதிராகப் புறப்படுங்கள்; கர்த்தர் உங்களோடே இருக்கிறார் என்றான். 2 इतिहास 20:17 इस युद्ध में तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा। अपने स्थानों पर दृढ़ता से खड़े रहो। तुम देखोगे कि यहोवा ने तुम्हें बचा लिया। यहूदा और यरूशलेम के लोगो, डरो नही परेशान मत हो! यहोवा तुम्हारे साथ है अत: कल उन लोगों के विरुद्ध जाओ।’” My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Our plans are entirely based upon our flesh and we seldom know the plans of our Lord. Many a times we fight a big battle for even our livelihood, but sometimes God allows it for some reason and finally He makes us to stand and witness the salvation which comes from Him. Every day we start our routine by expecting Him to battle for us and we surrender ourselves totally unto Him so that we taste the victory. We always praise and thank Him as He is always with us. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your wonderful presence with us and bestowing all the blessings to us. Let us totally rely on You and allow You to perform miracles in our daily lives. Thanks Lord for giving this humility and we honor You Lord through our deeds. Forgive us Lord and delivers us from all bondages. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

1 Peter 3:13

February 19, 2016

1 Peter 3:13 (AMP) Now who is there to hurt you if you become enthusiastic for what is good? 1 பேதுரு 3:13 நீங்கள் நன்மையைப் பின்பற்றுகிறவர்களானால், உங்களுக்குத் தீமைசெய்கிறவன் யார்? 1 पतरस 3:13 यदि जो उत्तम है तुम उसे ही करने को लालायित रहो तो भला तुम्हें कौन हानि पहुँचा सकता है। https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

John 6:48

February 18, 2016

John 6:48 (AMP) I am the Bread of Life. யோவான் 6:48 ஜீவ அப்பம் நானே. यूहन्ना 6:48 मैं वह रोटी हूँ जो जीवन देती है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. We are living not only because of the food we eat, but also through the word coming out of our Lord. Jesus himself came to this world and sacrificed His life to redeem us. He is our nourishment because He is our living bread. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your son Jesus Christ who is our living bread. Thanks Lord for His wonderful sacrifice. Help us Lord to introduce about this living bread to as many people as we meet every day. Forgive us Lord and delivers us from all bondages. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Joshua 24:15

February 16, 2016

Joshua 24:15 (AMP) If it is unacceptable in your sight to serve the LORD, choose for yourselves this day whom you will serve: whether the gods which your fathers served that were on the other side of the River, or the gods of the Amorites in whose land you live; but as for me and my house, we will serve the LORD.” யோசுவா 24:15 கர்த்தரைச் சேவிக்கிறது உங்கள் பார்வைக்கு ஆகாததாய்க் கண்டால், பின்னை யாரைச் சேவிப்பீர்கள் என்று இன்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்; நதிக்கு அப்புறத்தில் உங்கள் பிதாக்கள் சேவித்த தேவர்களைச் சேவிப்பீர்களோ? நீங்கள் வாசம்பண்ணுகிற தேசத்துக் குடிகளாகிய எமோரியரின் தேவர்களைச் சேவிப்பீர்களோ? நானும் என் வீட்டாருமோவென்றால், கர்த்தரையே சேவிப்போம் என்றான். यहोशू 24:15 “किन्तु संभव है कि तुम यहोवा की सेवा करना नहीं चाहते। तुम्हें स्वयं ही आज यह चुन लेना चाहिए। तुम्हें आज निश्चय कर लेना चाहिए कि तुम किसकी सेवा करोगे। तुम उन देवताओं की सेवा करोगे जिनकी सेवा तुम्हारे पूर्वज उस समय करते थे जब वे नदी की दूसरी ओर रहते थे? या तुम उन एमोरी लोगों के देवताओं की सेवा करना चाहते हो जो यहाँ रहते थे? किन्तु मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या करूँगा। जहाँ तक मेरी और मेरे परिवार की बात है, हम यहोवा की सेवा करेंगे!” My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. The God who created heaven and the earth is the master of everything. He created us and we are breathing the oxygen which he blown into our nostrils. We are His embodiment and our deeds should reflect Him. He is not requesting us all to worship Him but it is His love, grace and mercy directing us to Him with thankful hearts. We came from Him and we should go to Him. The first commandment He gave us is that we should revere Him. The choice is ours. For me and family, we will serve this mighty and awesome living God. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your wonderful love which created us and everything surrounds us. Thanks Lord for giving opportunity to serve You Lord oh Living God. Help us Lord to grow much deeper in faith and hope on You. Forgive us Lord and delivers us from all bondages. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 121:7

February 15, 2016

Psalm 121:7 (AMP) The LORD will protect you from all evil; He will keep your life. சங்கீதம் 121:7 கர்த்தர் உன்னை எல்லாத் தீங்குக்கும் விலக்கிக் காப்பார்; அவர் உன் ஆத்துமாவைக் காப்பார். भजन संहिता 121:7 यहोवा तुझे हर संकट से बचाएगा। यहोवा तेरी आत्मा की रक्षा करेगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Bible never promises our lives without problems; but it talks the assurance about God’s protection on us in all situations. Believe there is a God who is alone supreme than everything in this world. Such a powerful God is caring and loving without limits. Yes our Lord will protect us from all evil and He will keep our lives us. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for the wonderful promise about our protection from all evils. Forgive us Lord and delivers us from all bondages. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Exodus 34:10

February 14, 2016

Exodus 34:10 (AMP) Then God said, “Behold, I am going to make a covenant. Before all your people I will do wondrous works (miracles) such as have not been created or produced in all the earth nor among any of the nations; and all the people among whom you live shall see the working of the LORD, for it is a fearful and awesome thing that I am going to do with you. யாத்திராகமம் 34:10 அதற்கு அவர்: இதோ, நான் ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணுகிறேன்; பூமியெங்கும் எந்த ஜாதிகளிடத்திலும் செய்யப்படாத அதிசயங்களை உன் ஜனங்கள் எல்லாருக்கு முன்பாகவும் செய்வேன்; உன்னோடேகூட இருக்கிற ஜனங்கள் எல்லாரும் கர்த்தருடைய செய்கையைக் காண்பார்கள்; உன்னோடேகூட இருந்து, நான் செய்யும் காரியம் பயங்கரமாயிருக்கும். निर्गमन 34:10 तब यहोवा ने कहा, “मैं तुम्हारे सभी लोगों के साथ यह साक्षीपत्र बना रहा हूँ। मैं ऐसे अद्भुत काम करूँगा जैसे इस धरती पर किसी भी दूसरे राष्ट्र के लिए पहले कभी नहीं किए। तुम्हारे साथ सभी लोग देखेंगे कि मैं यहोवा अत्यन्त महान हूँ। लोग उन अद्भुत कामों को देखेंगे जो मैं तुम्हारे लिए करूँगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. The Lord with walked with Moses and talked with Joseph is the same yesterday, today and forever. Let us believe and trust in our Lord that He will do wondrous works in our lives. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for the wonderful promise about the great things You have planned in our lives. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Luke 12:40

February 14, 2016

Luke 12:40 (AMP) You too, be continually ready; because the Son of Man is coming at an hour that you do not expect.” லூக்கா 12:40 அந்தப்படியே நீங்கள் நினையாத நேரத்தில் மனுஷகுமாரன் வருவார், ஆகையால் நீங்களும் ஆயத்தமாயிருங்கள் என்றார். लूका 12:40 सो तुम भी तैयार रहो क्योंकि मनुष्य का पुत्र ऐसी घड़ी आयेगा जिसे तुम सोच भी नहीं सकते।” My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. As far as the heavens are concerned, there are only two categories of people. First, people who believe in the Holy Trinity and Jesus’ second coming to judge the living people as well as the dead and Second, those who don’t believe this biblical truth and mock at the believers. The Second group is so crucial for the Holy Kingdom to decide about Jesus’ second coming. Jesus wants them to understand this greatest truth of salvation and want to receive Him; that’s why there is an extended rope of salvation. Many people ask this question: why this world is still on its motion and why your God didn’t rescuing the people who persecute the believers? They ask this question to the believers sometimes as a doubt or mostly as a mockery. God, rather Jesus wants everybody’s soul to reach the Heaven and no one should perish because of their rigid heart. The greatest deal is that there is not fixed date of this most awaited and fearful time of Lord’s second coming. Jesus himself told that God only know the time of His second coming. Considering the prophecies of Jesus in the Bible, though we understand that these are the end days; Son of Man’s coming happens at an hour that nobody in this world expects. Let us prepare to meet our Lord. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for this meaningful alert as the world is turning so cruel and calls for Your intervention. We request You Lord to forgive our sins and give us a chance of repentance and throw away our rigid heart which separates us. We command our spirits to receive You and do Your ministry as desired by You oh Lord. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 55:22

February 14, 2016

Psalm 55:22 (AMP) Cast your burden on the LORD [release it] and He will sustain and uphold you; He will never allow the righteous to be shaken (slip, fall, fail). சங்கீதம் 55:22 கர்த்தர்மேல் உன் பாரத்தை வைத்துவிடு, அவர் உன்னை ஆதரிப்பார்; நீதிமானை ஒருபோதும் தள்ளாடவொட்டார். भजन संहिता 55:22 मेरे शत्रु सचमुच मीठा बोलते हैं, और सुशांति की बातें करते रहते हैं। किन्तु वास्तव में, वे युद्ध का कुचक्र रचते हैं। उनके शब्द काट करते छुरी की सी और फिसलन भरे हैं जैसे तेल होता है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. We are fascinated towards their career and the wealth we create based on this. At one point of time after achieving all our dreams, we find our lives are empty and we carry an unexplainable sorrow in our mind. It’s the entire burden about the thing we miss which is very important for our next phase of life after death. There are some people who never achieve their dream in their life and they also carry a huge burden that they are unsuccessful. Whatever may be, the burden sometimes separate us from our Lord and for some of us who identify the greatest truth that we are free from all sins, bondages and other burdens because of Jesus Christ. Because we find the secret that Jesus have already paid for our sins and carried all our burdens. Only thing we need to do for our eternal life is, passing this good news to as many people as we can. Cast all our burdens to our Jesus Christ and He will sustain us and uphold us. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for carrying our burdens and setting us free from all bondages. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Isaiah 12:6

February 12, 2016

Isaiah 12:6 (AMP) Rejoice and shout for joy, O inhabitant of Zion, for great in your midst is the Holy One of Israel. ஏசாயா 12:6 சீயோனில் வாசமாயிருக்கிறவளே, நீ சத்தமிட்டுக் கெம்பீரி; இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தர் உன் நடுவில் பெரியவராயிருக்கிறார். यशायाह 12:6 हे सिय्योन के लोगों, इन सब बातों का तुम उद्घोष करो! वह इस्राएल का पवित्र (शक्तिशाली) ढंग से तुम्हारे साथ है। इसलिए तुम प्रसन्न हो जाओ! My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. As our Holy Father in heaven is with us, there is no need of getting anxiety at all. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your presence amidst us. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Isaiah 60:2

February 10, 2016

Isaiah 60:2 (AMP) “For in fact, darkness will cover the earth and deep darkness will cover the peoples; but the LORD will rise upon you and His glory and brilliance will be seen on you. ஏசாயா 60:2 இதோ, இருள் பூமியையும், காரிருள் ஜனங்களையும் மூடும்; ஆனாலும் உன்மேல் கர்த்தர் உதிப்பார்; அவருடைய மகிமை உன்மேல் காணப்படும். यशायाह 60:2 आज अन्धेरे ने सारा जग और उसके लोगों को ढक रखा है। किन्तु यहोवा का तेज प्रकट होगा और तेरे ऊपर चमकेगा। उसका तेज तेरे ऊपर दिखाई देगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Though spiritual darkness try to dominate us, but we shall be blessed by our LORD Almighty. Yes our Lord will rise upon us and his glory and brilliance will be seen on us. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for blessing us and using us for Your glory. On this wonderful day of remembering Your journey of suffering, we would like to cleanse ourselves to come closer to You Lord. We earnestly pray to Your Lord to clean us from all dirty thoughts and deeds. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Lamentations 3:22

February 08, 2016

Lamentations 3:22 (ESV) The steadfast love of the LORD never ceases; his mercies never come to an end; புலம்பல் 3:22 நாம் நிர்மூலமாகாதிருக்கிறது கர்த்தருடைய கிருபையே, அவருடைய இரக்கங்களுக்கு முடிவில்லை. विलापगीत 3:22 यहोवा के प्रेम और करुणा का तो अत कभी नहीं होता। यहोवा की कृपाएं कभी समाप्त नहीं होती। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Though we deviate from the path destined by our God, our good God is very patient with us and sent His only Son Jesus Christ to bear our punishment and through that He redeemed us. This shows that His steadfast love never ceases and His mercies never come to an end. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your steadfast love and everlasting mercy upon us. Forgive us Lord and show us mercy. Let Your love and mercy reaches all parts of the world. We proclaim Your precious son Jesus’ name and claim all the promises You made with our ancestors. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 90:14

February 08, 2016

Psalm 90:14 (ESV) Satisfy us in the morning with your steadfast love, that we may rejoice and be glad all our days. சங்கீதம் 90:14 நாங்கள் எங்கள் வாழ்நாளெல்லாம் களிகூர்ந்து மகிழும்படி, காலையிலே எங்களை உமது கிருபையால் திருப்தியாக்கும். भजन संहिता 90:14 प्रति दिन सुबह हमें अपने प्रेम से परिपूर्ण कर, आओ हम प्रसन्न हो और अपने जीवन का रस लें। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Every day morning is a new beginning, it’s a new life, it’s a new awakening, it’s a relaxation, and it’s a kind of refreshment which could not be expressed in words. We should thank our Lord for this early morning as this is not enjoyed by few people as they are taken by the Lord. Let us think about this and ask our Lord to satisfy us in the morning with His steadfast love that we might rejoice and be glad all through our days. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for all your good things in our lives. We pray to You Lord, You satisfy us in the morning with Your steadfast love and we shall rejoice and be glad in all our days remembering Your love, care and blessings in our lives. Be with everyone who attend church service today and make them contribute to Your soon coming kingdom. We proclaim Your precious son Jesus’ name and claim all the promises You made with our ancestors. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Jeremiah 39:18

February 07, 2016

Jeremiah 39:18 (ESV) For I will surely save you, and you shall not fall by the sword, but you shall have your life as a prize of war, because you have put your trust in me, declares the LORD.’” எரேமியா 39:18 உன்னை நிச்சயமாக விடுவிப்பேன், நீ பட்டயத்துக்கு இரையாவதில்லை; நீ என்னை நம்பினபடியினால் உன் பிராணன் உனக்குக் கிடைத்த கொள்ளைப்பொருளைப்போல இருக்குமென்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்றார். यिर्मयाह 39:18 एबेदमेलेक मैं तुझे बचाऊँगा। तुम तलवार के घाट नहीं उतारे जाओगे, अपितु बच निकलोगे और जीवित रहोगे। ऐसा होगा, क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास किया है।’” यह सन्देश यहोवा का है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. We the people are stressed with many anxieties and expectations about the future and other concerns. Though we are al sinners, our good God promised us that He will surely save us from the deadly sins and bless us with the eternal life. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for the good promise. We pray for the spiritual enemies which attack the believers with false accusations, threats and vengeance acts while spreading the gospel. Let them receive the love of Christ and receive Christ as their personal savior and revere the real God. Let them throw all the idols even from their hearts and remove false prayers which attempt to please the dead people, saints and other dead icons that are recognised as their Gods. Let them inherit the celestial knowledge about the real God who created the heaven and the earth. We proclaim Your precious son Jesus’ name and claim all the promises You made with our ancestors. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Isaiah 49:16

February 06, 2016

Isaiah 49:16 (ESV) Behold, I have engraved you on the palms of my hands; your walls are continually before me. ஏசாயா 49:16 இதோ, என் உள்ளங்கைகளில் உன்னை வரைந்திருக்கிறேன்; உன் மதில்கள் எப்போதும் என்முன் இருக்கிறது. यशायाह 49:16 देखो जरा, मैंने अपनी हथेली पर तेरा नाम खोद लिया है। मैं सदा तेरे विषय में सोचा करता हूँ। www.heavensvoiceministry.com https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Isaiah 54:14

February 05, 2016

Isaiah 54:14 (ESV) In righteousness you shall be established; you shall be far from oppression, for you shall not fear; and from terror, for it shall not come near you. ஏசாயா 54:14 நீதியினால் ஸ்திரப்பட்டிருப்பாய்; கொடுமைக்குத் தூரமாவாய்; பயமில்லாதிருப்பாய், திகிலுக்குத் தூரமாவாய், அது உன்னை அணுகுவதில்லை. यशायाह 54:14 मैं तेरा निर्माण खरेपन से करूँगा ताकि तू दमन और अन्याय से दूर रहे। फिर कुछ नहीं होगा जिससे तू डरेगी। तुझे हानि पहुँचाने कोई भी नहीं आयेगा। www.heavensvoiceministry.com https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Proverbs 11:4

February 04, 2016

Proverbs 11:4 (NKJV) Riches do not profit in the day of wrath, but righteousness delivers from death. நீதிமொழிகள் 11:4 கோபாக்கினை நாளில் ஐசுவரியம் உதவாது; நீதியோ மரணத்துக்குத் தப்புவிக்கும். नीतिवचन 11:4 कोप के दिन धन व्यर्थ रहता, काम नहीं आता है; किन्तु तब नेकी लोगों को मृत्यु से बचाती है।

1 John 5:4

February 03, 2016

1 John 5:4 (NKJV) For whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world—our faith. 1 யோவான் 5:4 தேவனால் பிறப்பதெல்லாம் உலகத்தை ஜெயிக்கும்; நம்முடைய விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம். 1 यूहन्ना 5:4 4 क्योंकि जो कोई परमेश्वर की सन्तान बन जाता है, वह जगत पर विजय पा लेता है और संसार के ऊपर हमें जिससे विजय मिली है, वह है हमारा विश्वास।

Psalm 20:6

February 01, 2016

Psalm 20:6 (NKJV) Now I know that the LORD saves His anointed; He will answer him from His holy heaven With the saving strength of His right hand. சங்கீதம் 20:6 கர்த்தர் தாம் அபிஷேகம்பண்ணினவரை இரட்சிக்கிறார் என்பதை இப்பொழுது அறிந்திருக்கிறேன்; தமது வலதுகரம் செய்யும் இரட்சிப்பின் வல்லமைகளைக் காண்பித்து, தமது பரிசுத்த வானத்திலிருந்து அவருடைய ஜெபத்தைக் கேட்பார். भजन संहिता 20:6 मैं अब जानता हूँ कि यहोवा सहायता करता है अपने उस राजा की जिसको उसने चुना। परमेश्वर तो अपने पवित्र स्वर्ग में विराजा है और उसने अपने चुने हुए राजा को, उत्तर दिया उस राजा की रक्षा करने के लिये परमेश्वर अपनी महाशक्ति को प्रयोग में लाता है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. As we have completed the first month of this year 2016, we enter into the new month with thanks giving heart and with praising lips. We are all anointed by the Lord almighty and called for a purpose. We are all sinners and imperfect before God but Lord saved His anointed through the blood of Jesus Christ. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for the new day and new month February. We thank You Lord for keeping us happy and comfort throughout the last month and we are thankful You sustained us thus far. God give us the wisdom to translate Your love to others through our moral living. We proclaim Your precious son Jesus’ name and claim all the promises You made with our ancestors. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 53:6

February 01, 2016

Psalm 53:6 (NKJV) Oh, that the salvation of Israel would come out of Zion! When God brings back the captivity of His people, Let Jacob rejoice and Israel be glad. சங்கீதம் 53:6 சீயோனிலிருந்து இஸ்ரவேலுக்கு இரட்சிப்பு வருவதாக, தேவன் தம்முடைய ஜனத்தின் சிறையிருப்பைத் திருப்பும்போது, யாக்கோபுக்குக் களிப்பும் இஸ்ரவேலுக்கு மகிழ்ச்சியும் உண்டாகும். भजन संहिता 53:6 इस्राएल को, सिय्योन में कौन विजयी बनायेगा? हाँ, परमेश्वर उनकी विजय को पाने में सहायता करेगा। परमेश्वर अपने लोगों को बन्धुआई से वापस लायेगा, याकूब आनन्द मनायेगा। इस्राएल अति प्रसन्न होगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Today is the last day of this month and we praise God for all the good things happened in our life. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for blessings us in the entire month. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 115:15

January 30, 2016

Psalm 115:15 (ESV) May you be blessed by the LORD, who made heaven and earth! சங்கீதம் 115:15 வானத்தையும் பூமியையும் படைத்த கர்த்தராலே நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். भजन संहिता 115:15 यहोवा तुझको वरदान दिया करता है! यहोवा ने ही स्वर्ग और धरती बनाये हैं! My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Many of us think that the blessings are upon the youngster s and the elders are giving the blessings. If so, where will the elders get their blessings? It is not meant that the blessings of elders are discounted. The word of God used in the blessings will come to pass only if the receiver have faith in the Lord who sent such powerful verses. All the blessings are coming from the Lord almighty God who made this heaven and earth. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for the good blessings bestowed on us. We proclaim Your precious son Jesus’ name and claim all the promises You made with our ancestors. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Isaiah 44:3

January 29, 2016

Isaiah 44:3 (ESV) For I will pour water on the thirsty land, and streams on the dry ground; I will pour my Spirit upon your offspring, and my blessing on your descendants. ஏசாயா 44:3 தாகமுள்ளவன்மேல் தண்ணீரையும், வறண்ட நிலத்தின்மேல் ஆறுகளையும் ஊற்றுவேன்; உன் சந்ததியின்மேல் என் ஆவியையும், உன் சந்தானத்தின்மேல் என் ஆசீர்வாதத்தையும் ஊற்றுவேன். यशायाह 44:3 “प्यासे लोगों के लिये मैं पानी बरसाऊँगा। सूखी धरती पर मैं जलधाराएँ बहाऊँगा। तेरी संतानों में मैं अपनी आत्मा डालूँगा। तेरे परिवार पर वह एक बहती जलधारा के समान होगी।

John 3:30

January 28, 2016

John 3:30 (NKJV) He must increase, but I must decrease. யோவான் 3:30 அவர் பெருகவும் நான் சிறுகவும் வேண்டும். यूहन्ना 3:30 अब निश्चित है कि उसकी महिमा बढ़े और मेरी घटे। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Our GOD is a humble God who hates high-minded. It was demonstrated through His son Jesus’ life. So every of us (believers) should keep in our mind that our God should increase and we must decrease. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for demonstrating the importance of being humble and revering You, the most high GOD. In every of our activity, we should proclaim Your goodness and testify Thy greatness with thanksgiving heart. We proclaim Your precious son Jesus’ name and claim all the promises You made with our ancestors. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Deuteronomy 28:12

January 27, 2016

Deuteronomy 28:12 (NKJV) The LORD will open to you His good treasure, the heavens, to give the rain to your land in its season, and to bless all the work of your hand. You shall lend to many nations, but you shall not borrow. உபாகமம் 28:12 ஏற்றகாலத்தில் உன் தேசத்திலே மழை பெய்யவும், நீ கையிட்டுச்செய்யும் வேலைகளையெல்லாம் ஆசீர்வதிக்கவும், கர்த்தர் உனக்குத் தமது நல்ல பொக்கிஷசாலையாகிய வானத்தைத் திறப்பார்; நீ அநேகம் ஜாதிகளுக்குக் கடன்கொடுப்பாய். நீயோ கடன் வாங்காதிருப்பாய். व्यवस्था विवरण 28:12 “यहोवा अपने भण्डार खोल देगा जिनमें वह अपना कीमती वरदान रखता है तथा तुम्हारी भूमि के लिये ठीक समय पर वर्षा देगा। यहोवा जो कुछ भी तुम करोगे उसके लिए आशीर्वाद देगा और बहुत से राष्ट्रों को कर्ज देने के लिए तुम्हारे पास धन होगा। किन्तु तुम्हें उनसे कुछ उधार लेने की आवश्यकता नहीं होगी। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. GOD is the creation of heaven and its richness and today the same GOD is with us in every of our good activities. From Him, we the believers receive all our blessings of heaven and earth. Believe that in HIS planned time, HE will release us the blessings one by one without fail. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your blessings on us. Lord, give us the calm heart to wait till You command Your angels to deliver all the richness of heaven unto our families, ministries. job and our business. We proclaim Your precious son Jesus’ name and claim all the promises You made with our ancestors. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Proverbs 20:22

January 25, 2016

Proverbs 20:22 (NKJV) Do not say, “I will recompense evil”; Wait for the LORD, and He will save you. நீதிமொழிகள் 20:22 தீமைக்குச் சரிக்கட்டுவேன் என்று சொல்லாதே; கர்த்தருக்குக் காத்திரு, அவர் உன்னை இரட்சிப்பார். नीतिवचन 20:22 इस बुराई का बदला मैं तुझसे लूँगा। ऐसा तू मत कह; यहोवा की बाट जोह तुझे वही मुक्त करेगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Christian faith is all about forgiving others and thereby getting forgiven by the Lord. Even at times of trials and insults, true Christians across the world behave politely and ask the Lord to offer forgiveness to those cruel people. This was demonstrated by Jesus Christ on the cross and the same is expected by all Christians. So we should never say that we will repay the evil, but wait for the Lord and the Lord will save us. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for the meaningful advice. Lord, give us the heart of forbearance to tolerate the men who insult us. Let their sins be forgiven in Jesus name. God give us the wisdom to translate Your love to others through our moral living. We proclaim Your precious son Jesus’ name and claim all the promises You made with our ancestors. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Isaiah 43:2

January 24, 2016

Isaiah 43:2 (NKJV) When you pass through the waters, I will be with you; And through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, Nor shall the flame scorch you. ஏசாயா 43:2 நீ தண்ணீர்களைக் கடக்கும்போது நான் உன்னோடு இருப்பேன்; நீ ஆறுகளைக் கடக்கும்போது அவைகள் உன்மேல் புரளுவதில்லை; நீ அக்கினியில் நடக்கும்போது வேகாதிருப்பாய்; அக்கினிஜுவாலை உன்பேரில் பற்றாது. यशायाह 43:2 जब तुझ पर विपत्तियाँ पड़ती हैं, मैं तेरे साथ रहता हूँ। जब तू नदी पार करेगा, तू बहेगा नहीं। तू जब आग से होकर गुज़रेगा, तो तू जलेगा नहीं। लपटें तुझे हानि नहीं पहुँचायेंगी। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Christian life is like a mysterious dark tunnel and we especially the Christians do not know what is inside and what would happen if we pop inside or walk into. Those who are in ministry know it well by their experience. The trials, tribulations, tortures, insults, and honey coated sin invitations are more for the believers and ministers of God. It is like walking on the water and fire. God is strengthening us and our faith through the verse from Isaiah 43:2 that even when we pass through the waters, and walk through the fire, our GOD is with us. Water shall not overflow and the fire shall not consume us. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for the awesome protection. Lord thanks for encouraging us to get rid of all fears that occupy us. Holy Lord, please extend Your protecting hands to all who believe in You and Your soon coming Holy Kingdom. Please use us Lord mightily for Your Holy Kingdom and keep us as Your workers. Forgive our sins Lord and forget our transgressions when You come second time to rule this world as the King. We proclaim Your precious son Jesus’ name and claim all the promises You made with our ancestors. We release healings In JESUS name to those who are sick and afflicted. We release financial breakthrough in JESUS name to those who are in financial grudge and crisis. We release blessings to all those who need miracles of God in JESUS name. In JESUS name, we request and support God’s angels to work with us in the ministry. We employ them to protect and guard us and our family members mightily. Proclaiming JESUS’ name, we bind the evil and his wicked traps which brings negativity into our lives. In JESUS name we put shackles to satan and his troops; let all his activities are disabled in JESUS name. In JESUS name we declare satan and his troops’ mouth inactive. Thanks Lord for fulfilling all our demands and petitions. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

1 Chronicles 4:10

January 23, 2016

1 Chronicles 4:10 (NKJV) And Jabez called on the God of Israel saying, “Oh, that You would bless me indeed, and enlarge my territory, that Your hand would be with me, and that You would keep me from evil, that I may not cause pain!” So God granted him what he requested. 1 நாளாகமம் 4:10 யாபேஸ் இஸ்ரவேலின் தேவனை நோக்கி: தேவரீர் என்னை ஆசீர்வதித்து, என் எல்லையைப் பெரிதாக்கி, உமது கரம் என்னோடிருந்து, தீங்கு என்னைத் துக்கப்படுத்தாதபடிக்கு அதற்கு என்னை விலக்கிக் காத்தருளும் என்று வேண்டிக்கொண்டான்; அவன் வேண்டிக்கொண்டதை தேவன் அருளினார். 1 इतिहास 4:10 याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर से प्रार्थना की । याबेस ने कहा, “मैं चाहता हूँ कि तू मुझे सचमुच आशीर्वाद दे। मैं चाहता हूँ कि तू मुझे अधिक भूमि दे। मेरे समीप रहे और किसी को मुझे चोट न पहुँचाने दे। तब मुझे कोई कष्ट नहीं होगा” और परमेश्वर ने याबेस को वह दिया, जो उसने माँगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. The bible records about Jabez in 1 Chronicles. The name ‘Jabez’ was coined by his mother as she underwent pain. This is happening in our lives too. Our own mother and father may tell us that we are their only concern. Our own colleagues may disappoint and insult us. Our own friends and relatives would also feel that we are useless and our surroundings may neglect us. We may also undergo the pain and agony like Jabez. So Jabez prayed to the Lord almighty. His prayer touched the heart of our Lord and He granted him whatever he asked in prayer. My dear friends, today we pray to God like Jabez and our LORD will listen to us and grant us all we pray. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for teaching us the importance of prayer. Lord as Jabez prayed, You granted him all he prayed. Lord we pray for those who neglect us and misuse us. Let them receive God’s blessings and increase in Your wisdom. Bless us oh Lord, and bestow us all blessings from heaven. Let our talks and deeds glorify Thy name. Lord, bless us to forgive and help our enemies. Let them taste Your love through us dear Lord. Lord, You also forgive our sins. Let our sins shall not be a hindrance between us. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Lamentations 3:31

January 23, 2016

Lamentations 3:31 (ESV) For the Lord will not cast off forever புலம்பல் 3:31 ஆண்டவர் என்றென்றைக்கும் கைவிடமாட்டார். विलापगीत 3:31 उस व्यक्ति को चाहिये वह याद रखे कि यहोवा किसी को भी सदा—सदा के लिये नहीं बिसराता। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Though the situations and circumstances seems to unpromising, the faith of every of us should be our God shall never cast us. That was happened to Job. That happened to Jesus too, but our heavenly Father will not cast off forever. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for holding our hands firmly and directing us to reach the path destined by You for us. Though we deviate, please do not remember our sins. Lord, correct us and lead us into Your righteousness. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Deuteronomy 8:3

January 21, 2016

Deuteronomy 8:3 (ESV) And he humbled you and let you hunger and fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know, that he might make you know that man does not live by bread alone, but man lives by every word that comes from the mouth of the LORD. உபாகமம் 8:3 அவர் உன்னைச் சிறுமைப்படுத்தி, உன்னைப் பசியினால் வருத்தி, மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரம் அல்ல, கர்த்தருடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்பதை உனக்கு உணர்த்தும்படிக்கு, நீயும் உன் பிதாக்களும் அறியாதிருந்த மன்னாவினால் உன்னைப் போஷித்தார். व्यवस्था विवरण 8:3 यहोवा ने तुमको विनम्र बनाया और तुम्हें भूखा रहने दिया। तब उसने तुम्हें मन्ना खिलाया, जिसे तुम पहले से नहीं जानते थे, जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने कभी नहीं देखा था। यहोवा ने यह क्यों किया? क्योंकि वह चाहता था कि तुम जानो कि केवल रोटी ही ऐसी नहीं है जो लोगों को जीवित रखती है। लोगों का जीवन यहोवा के वचन पर आधारित है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. “Food, Clothing and Shelter are the basic needs of human being”. This is one of the oldest and compulsory lessons taught in our primary education. When we understand the word of God and the power of our almighty God, we believe in our spirit that there is a hunger and thirst we feel in our spirit which can only be satisfied with the word of God. When Jesus Christ was tested by satan after His 40 days of fasting, satan triggered the hunger of Jesus by asking Him to convert the stones into bread. In return, Jesus replied by quoting this scripture to satan. It is imperative for all who believe the Holy Trinity that word of God is a must to cleanse our heart and sustain us for good. There are many deceptive angels to deviate our path of righteousness. If we know all the scriptures, then satan cannot deceive us through his decorative ideas. We do not live by our food alone, rather we need every word that comes from the mouth of our Heavenly Father. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for the awesome teaching which ornaments our thirst and hunger to know Your worthy words. Lord, give us the patience to read and mediate Your word. Give us oh Lord the wisdom to understand Your words. Let us read, follow and preach to other people for their good. Thanks once again Lord for Your golden scriptures which have to be implanted in our hearts. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

1 John 4:4

January 21, 2016

1 John 4:4 (NKJV) You are of God, little children, and have overcome them, because He who is in you is greater than he who is in the world. 1 யோவான் 4:4 பிள்ளைகளே, நீங்கள் தேவனாலுண்டாயிருந்து, அவர்களை ஜெயித்தீர்கள்; ஏனெனில் உலகத்திலிருக்கிறவனிலும் உங்களிலிருக்கிறவர் பெரியவர். 1 यूहन्ना 4:4 हे प्यारे बच्चों, तुम परमेश्वर के हो। इसलिए तुमने मसीह के शत्रुओं पर विजय पा ली है। क्योंकि वह परमेश्वर जो तुममें है, संसार में रहने वाले शैतान से महान है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Many people who are called as “Motivating speakers” encourage us spotting the strengths of our inner strength. For Christians across the world, inner strength is nothing but dyeing for self and allowing God to occupy and operate from within us. The word of God rightly points that the God inside us is greater. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord Your awesome presence inside us. Let our deeds should not make discomfort to Your stay in our hearts. Please forgive us Lord and do not remember our sins. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Jeremiah 17:17

January 20, 2016

Jeremiah 17:17 (NKJV) Do not be a terror to me; You are my hope in the day of doom. எரேமியா 17:17 நீர் எனக்குப் பயங்கரமாயிராதேயும், தீங்குநாளில் நீரே என் அடைக்கலம். यिर्मयाह 17:17 हे यहोवा, तू मुझे नष्ट न कर। मैं विपत्ति के दिनों में तेरा आश्रित हूँ। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. At times of problems and trials we seek men and their counsel. Sometimes it clicks in favour of us and most of the times, the problems which we face seems to be unsolvable. There is no big problem for us if we stand along with the Lord who created the heaven and the earth because, before Him, nothing seems to be too big. Yes, He is our hope in the day of doom. He is the solution for all our problems and He is the answer for all our questions we have in our mind. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for the confident word as we get comfort in You. When we are happy, we say thanks to You and when we are in distress, we seek Your forgiveness and mercy, because You are our hopes oh Lord. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Isaiah 40:29

January 19, 2016

Isaiah 40:29 (NKJV) He gives power to the weak, and to those who have no might He increases strength. ஏசாயா 40:29 "..சோர்ந்துபோகிறவனுக்கு அவர் பெலன் கொடுத்து, சத்துவமில்லாதவனுக்குச் சத்துவத்தைப் பெருகப்பண்ணுகிறார்.." यशायाह 40:29 “..यहोवा शक्तिहीनों को शक्तिशाली बनने में सहायता देता है। वह ऐसे उन लोगों को जिनके पास शक्ति नहीं है, प्रेरित करता है कि वह शक्तिशाली बने।..” My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. In this dynamic world, super powers crush the developing powers; stronger groups squeeze the weaker groups; and stronger corporates crush the weaker companies. To the world standards it is inevitable and it is called ‘competition’ and winners justify their acts by saying “survival of the fittest”. But our good God gives power to the weak and increases the strength to those who have no capacity. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for empowering the meek and strengthening the weak ones. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Isaiah 54:17

January 18, 2016

Isaiah 54:17 (NKJV) No weapon formed against you shall prosper, and every tongue which rises against you in judgment You shall condemn. This is the heritage of the servants of the LORD, And their righteousness is from Me,” Says the LORD. ஏசாயா 54:17 உனக்கு விரோதமாய் உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காதேபோம்; உனக்கு விரோதமாய் நியாயத்தில் எழும்பும் எந்த நாவையும் நீ குற்றப்படுத்துவாய்; இது கர்த்தருடைய ஊழியக்காரரின் சுதந்தரமும் என்னாலுண்டான அவர்களுடைய நீதியுமாயிருக்கிறதென்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். यशायाह 54:17 “तुझे हराने के लिए लोग हथियार बनायेंगे किन्तु वे हथियार तुझे कभी हरा नहीं पायेंगे। कुछ लोग तेरे विरोध में बोलेंगे। किन्तु हर ऐसे व्यक्ति को बुरा प्रमाणित किया जायेगा जो तेरे विरोध में बोलेगा।” यहोवा कहता है, “यहोवा के सेवकों को क्या मिलता है उन्हें न्यायिक विजय मिलती है। यह उन्हें मुझसे मिलती हैं।” My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. For the people who follow the teachings of the Lord, the entire world which doesn’t believe it becomes the enemy. In certain cases they don’t oppose the believers, but during the end times all people will turn against the believers and their church. They may attack the believers, speak ill about the ministers of God and devastate the ministry performed by the believers and the ministers of God. In those circumstances, Lord is our strength and energy. Whatever is the circumstance, our duty is to preach and follow the teachings of our Lord and our God will take care of our enemies. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your wonderful words of comforts. Thanks for protecting us from all the weapons fashioned against us. Let all the weapons fashioned against us shall disappear in Jesus name. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Matthew 11:28

January 17, 2016

Matthew 11:28 (NKJV) Come to Me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. மத்தேயு 11:28 வருத்தப்பட்டுப் பாரஞ்சுமக்கிறவர்களே! நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள்; நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன். मत्ती 11:28 “हे थके-माँदे, बोझ से दबे लोगो, मेरे पास आओ; मैं तुम्हें सुख चैन दूँगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Currently the world seems to be really a high and busy commercial world. All members in the family run here and there for many reasons and they don’t find time for relaxation and they carry burden of tomorrow in terms of escalated workload, articulated target and so on. And we feel it so difficult to balance this work and our personal life. In this scenario, we are little bit immature in terms of our spiritual life too and we search worldly matters for our enthusiasm to free or to get rid of this stress. But Jesus says to each one of us to visit Him for the much required rest. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for the hopeful words which soothes our restless mind. Loving Holy Father thanks Lord for this great comfort as we have our own Father who gives us rest through His only Holy Son Jesus Christ. Let Your mighty word comfort and soothes us. Let as many people as possible come to You oh Lord for their comforts in Your mighty care. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we humbly ask and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

John 8:36

January 16, 2016

John 8:36 (NKJV) Therefore if the Son makes you free, you shall be free indeed. யோவான் 8:36 ஆகையால் குமாரன் உங்களை விடுதலையாக்கினால் மெய்யாகவே விடுதலையாவீர்கள் यूहन्ना 8:36 अतः यदि पुत्र तुम्हें मुक्त करता है तभी तुम वास्तव में मुक्त हो। मैं जानता हूँ तुम इब्राहीम के वंश से हो। https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Isaiah 49:5

January 11, 2016

Isaiah 49:5 (ESV) And now the LORD says, he who formed me from the womb to be his servant, to bring Jacob back to him; and that Israel might be gathered to him for I am honored in the eyes of the LORD, and my God has become my strength ஏசாயா 49:5 யாக்கோபைத் தம்மிடத்தில் திருப்பும்படி நான் தாயின் கர்ப்பத்திலிருந்ததுமுதல் கர்த்தர் தமக்குத்தாசனாக என்னை உருவாக்கினார்; இஸ்ரவேலோ சேராதேபோகிறது; ஆகிலும் கர்த்தருடைய பார்வையில் கனமடைவேன், என் தேவன் என் பெலனாயிருப்பார். यशायाह 49:5 यहोवा ने मुझे मेरी माता के गर्भ में रचा था। उसने मुझे बनाया कि मैं उसकी सेवा करूँ। उसने मुझको बनाया ताकि मैं याकूब और इस्राएल को उसके पास लौटाकर ले आऊँ। यहोवा मुझको मान देगा। मैं परमेश्वर से अपनी शक्ति को पाऊँगा।” यह यहोवा ने कहा था। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. The age of the LORD is beyond our counting and He has planned about our creation well in advance than the day of our birth. He destined our journey of life before we were formed into our mother’s womb. He chose us as His servant and we praise Him for that. Word of God assuring us that we are honored in the eyes of the Lord and He had become our strength. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for declaring that we are honored in Your sight and You become our strength. We inherit this in Jesus name and we cast out all our weaknesses shouting loudly JESUS name. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

2 Corinthians 1o:17

January 11, 2016

2 Corinthians 10:17 (ESV) “Let the one who boasts, boast in the Lord.” II கொரிந்தியர் 10:17 மேன்மைபாராட்டுகிறவன் கர்த்தரைக்குறித்தே மேன்மைபாராட்டக்கடவன். 2 कुरिन्थियों 10:17 जैसा कि शास्त्र कहता है: “जिसे गर्व करना है वह, प्रभु ने जो कुछ किया है, उसी पर गर्व करें।” My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. We see in common life some people boast others for some considerations. Employees boast their superiors, students boast their staff, poor people boast rich people, and believers boast their pastors and so on. These are done to obtain the favour from men. But the word of God clearly says that “Let the one who boasts, boast in the Lord”. Scriptures say and have been proved till date is that all favor of men comes from Heaven. All the riches, power and blessings comes from the throne of the Holy Father. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for reminding us the difference between boasting men and boasting in the Lord. Thank you Lord this wonderful awakening in our minds. Thanks Lord for Your Holy Spirit who kept this concept in our hearts. Let all favor comes from Heaven and all of us receive it. Thanks Lord for making us to understand that boasting men is waste of everything as all the blessings comes from Heaven. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Proverbs 10:6

January 10, 2016

Proverbs 10:6 (NKJV) Blessings are on the head of the righteous, but violence covers the mouth of the wicked. நீதிமொழிகள் 10:6 நீதிமானுடைய சிரசின்மேல் ஆசீர்வாதங்கள் தங்கும்; கொடுமையோ துன்மார்க்கனுடைய வாயை அடைக்கும். नीतिवचन 10:6 धर्मी जनों के सिर आशीषों का मुकुट होता किन्तु दुष्ट के मुख से हिंसा ऊफन पड़ती। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. The cost of being righteous is too high and its outcome is heavenly blessings. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for reminding us the outcome of being righteous. We inherit all the opportunities of being righteous in Jesus name. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 91:11

January 08, 2016

Psalm 91:11 (ESV) For he will command his angels concerning you to guard you in all your ways. சங்கீதம் 91:11 உன் வழிகளிலெல்லாம் உன்னைக் காக்கும்படி, உனக்காகத் தம்முடைய தூதர்களுக்குக் கட்டளையிடுவார். भजन संहिता 91:11 क्योंकि परमेश्वर स्वर्गदूतों को तेरी रक्षा करने का आदेश देगा। तू जहाँ भी जाएगा वे तेरी रक्षा करेंगे। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. ‘Fear not’ is one of the meaningful short sentences used hundreds of times in the Holy Bible. We fear because of unexpected turns and turbulences anticipated in the unknown future. We fear for untoward situations, we fear men, we fear politicians, we fear devil and his wicked works, we fear unsecured future and so on. We plan to protect us against many uncertainties based on our own thoughts and expectations. But we should always remember this meaningful sentence used by the Lord in the Bible “Fear not”. God is assuring us through Psalm 91:11 that He would command His angels to guard us in all our ways. What a caring God we have who is always concerning us. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your assuring help and guard in our ways through Your holy angels. Thanks Lord for giving us the freedom to use the appointed angels in all our day to day deeds which glorifies You Lord. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 16:8

January 08, 2016

Psalm 16:8 (NKJV) I have set the LORD always before me; because He is at my right hand I shall not be moved. சங்கீதம் 16:8 கர்த்தரை எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன்; அவர் என் வலதுபாரிசத்தில் இருக்கிறபடியால் நான் அசைக்கப்படுவதில்லை. भजन संहिता 16:8 मैं यहोवा को सदैव अपने सम्मुख रखता हूँ, और मैं उसका दक्षिण पक्ष कभी नहीं छोडूँगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. It is always important to people that God should be kept ahead of everything in their lives. Christians across the globe realize this great truth and they keep God ahead of everything in their lives. Many people including few denominations of Christians give importance to other physical images, pictures and idols. King David said that he placed God before him and because of that he was blessed with full safety to rule God’s chosen race. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for such a useful advice to keep You before us. If you are aside us, we shall not be moved by any force of the world. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Romans 8:31

January 07, 2016

Romans 8:31 (NKJV) What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? ரோமர் 8:31 இவைகளைக்குறித்து நாம் என்னசொல்லுவோம்? தேவன் நம்முடைய பட்சத்திலிருந்தால் நமக்கு விரோதமாயிருப்பவன் யார்? रोमियों 8:31 तो इसे देखते हुए हम क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हमारे विरोध में कौन हो सकता है? My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. When something good happens we normally don’t think about anything. But at times we are troubled with many questions about our life, its trials and turbulences. We ask this question “why me?” We think who could rescue us from such problems. We feel we are destitute. But in Romans we have the answer. If we believe and trust that if God is for us, who can be against us. Have faith in our good God and believe that He can pull us out of any situation at any point of time. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for such an awesome assurance about Your care for us. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 65:11

January 05, 2016

Psalm 65:11 (NKJV) You crown the year with Your goodness, and Your paths drip with abundance. சங்கீதம் 65:11 வருஷத்தை உம்முடைய நன்மையால் முடிசூட்டுகிறீர்; உமது பாதைகள் நெய்யாய்ப் பொழிகிறது. भजन संहिता 65:11 तू नये साल का आरम्भ उत्तम फसलों से करता है। तू भरपूर फसलों से गाड़ियाँ भर देता है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. At the end of every year we make resolutions and we forget during the course of our busy lives. But the Lord who gave us lots of promises neither forgets nor deny. As we are getting experienced and become elderly every day, we must think about our resolutions, promises, vows, covenants with God and try to keep it. Our Lord is going to crown the year with His goodness and our paths drip with abundance of blessings. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for blessing all the days of our years. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 18:28

January 05, 2016

Psalm 18:28 (NKJV) For You will light my lamp; The LORD my God will enlighten my darkness. சங்கீதம் 18:28 தேவரீர் என் விளக்கை ஏற்றுவீர்; என் தேவனாகிய கர்த்தர் என் இருளை வெளிச்சமாக்குவார். भजन संहिता 18:28 हे यहोवा, तू मेरा जलता दीप है। हे मेरे परमेश्वर तू मेरे अधंकार को ज्योति में बदलता है! My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Jesus called us to be the light of the world. Psalmist says that our God will light our lamp and our Lord would enlighten our darkness. If we dwell in dark, we cannot display our light to the world. We are born out of sin and only through Christ our darkness (Sin) could be translated into light. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for translating our darkness into light. Let this light set an example and lead other people of dark people divinely into the world full of eternal light. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

1 Peter 5:7

January 04, 2016

1 Peter 5:7 (NKJV) casting all your care upon Him, for He cares for you. 1 பேதுரு 5:7 7. அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவரானபடியால், உங்கள் கவலைகளையெல்லாம் அவர்மேல் வைத்துவிடுங்கள். 1 पतरस 5:7 तुम अपनी सभी चिंताएँ उस पर छोड़ दो क्योंकि वह तुम्हारे लिए चिंतित है।

Exodus 34:24

January 03, 2016

Exodus 34:24 (NKJV) For I will cast out the nations before you and enlarge your borders; neither will any man covet your land when you go up to appear before the LORD your God three times in the year. யாத்திராகமம் 34:24 நான் புறஜாதிகளை உங்கள் முன்னின்று துரத்திவிட்டு, உங்கள் எல்லைகளை விஸ்தாரமாக்குவேன்; வருஷத்தில் மூன்றுதரம் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருடைய சந்நிதிக்கு முன்பாகக் காணப்படப் போயிருக்கும்போது ஒருவரும் உங்கள் தேசத்தை இச்சிப்பதில்லை. निर्गमन 34:24 “जब तुम अपने प्रदेश में पहुँचोगे तो मैं तुम्हारे शत्रुओं को उस प्रदेश से बाहर जाने को विवश करूँगा। मैं तुम्हारी सीमाओं को बढ़ाऊँगा और तुम अधिकाधिक प्रदेश पाओगे। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के सामने वर्ष में तीन बार जाओगे। और उन दिनों तुम्हारा देश तुम से लेने का कोई भी प्रयत्न नहीं करेगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. As we have entered into this New Year, God is reminding us His promise He made to our ancestors that our territory is going to be enlarged. In the spirit, we strongly feel and believe that this year is going to be the year of promise fulfillment. Many of us desire many things in our hearts and this year our GOD is going to release all our desires one by one. Confess it and Claim those promises through your faith. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for remembering Your promises to our ancestors. Bless us Lord throughout this year and differentiate us with those who hate you and devastate the believers. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

2 Corinthians 5:17

January 01, 2016

2 Corinthians 5:17 (ESV) Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away; behold, the new has come. 2 கொரிந்தியர் 5:17 இப்படியிருக்க, ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள்ளிருந்தால் புதுச்சிருஷ்டியாயிருக்கிறான்; பழையவைகள் ஒழிந்துபோயின, எல்லாம் புதிதாயின. 2 कुरिन्थियों 5:17 इसलिए यदि कोई मसीह में स्थित है तो अब वह परमेश्वर की नयी सृष्टि का अंग है। पुरानी बातें जाती रही हैं। सब कुछ नया हो गया है Heaven’s Voice Ministry wishes you all a Happy and Prosperous New Year 2016.. My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Let us thank our Lord for the successful and blessed 2015. The year 2015 will not come back to us as the word of God says that the old has passed away. Forget all the bad things happened in our lives and the bad things we created for others. Let us forget our sins after seeking forgiveness from the Lord Jesus Christ. Because, Jesus Christ is having Lord’s authority of forgiving our sins and making us a new creation as the Bible quotes rightly that “if anyone is in Christ, he is a new creation”. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You whole-heartedly for this wonderful first Day of the blissful New Year 2016. The old has gone and the new is here. We thank You Almighty God for doing a new thing in our lives. Yes Lord, it is springing today as January 1, 2016 and we believe that You will make us a way in the wilderness and rivers in the desert throughout this year 2016. Thank You Lord for everything happened in the blessed year 2015. We know that without Your permission nothing would have happened in our lives Lord. Dear Heavenly Father, we commit this New Year also into Your mighty hands. Lord, You bless this year and give it to us. Dear God, bless all your chosen shepherds and sheep. Let all Your ministers and Your ministries glorify Thy name Oh Lord. Dear Father, as Your second coming seems to be much closer than before, prepare us to minister as per Your will Lord, and not as per our fleshly manner. Let Your shepherds focus on the lost sheep and try to add as many souls as possible into Your Heavenly Kingdom this year. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

John 11:25

December 30, 2015

John 11:25 (ESV) Jesus said to her, “I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live, யோவான் 11:25 இயேசு அவளை நோக்கி: நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன், என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மரித்தாலும் பிழைப்பான்; यूहन्ना 11:25 यीशु ने उससे कहा, “मैं ही पुनरुत्थान हूँ और मैं ही जीवन हूँ। वह जो मुझमें विश्वास करता है जियेगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. We all have doubts about the existence of life after death. Isn’t it? To answer such queries and doubts, Jesus answered that He is the resurrection and the life. He also added that whoever believes in Him, shall live even if they die. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for the surety about the life after death. Thanks Lord for explaining us that Jesus, Your only Holy Son is the reason for our resurrection and our lives. Use us Lord mightily to proclaim this statement of truth to the people who are untaught about this marvelous and factual teachings of Jesus Christ. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

John 6:37

December 30, 2015

John 6:37 (ESV) All that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me I will never cast out. யோவான் 6:37 பிதாவானவர் எனக்குக் கொடுக்கிற யாவும் என்னிடத்தில் வரும், என்னிடத்தில் வருகிறவனை நான் புறம்பே தள்ளுவதில்லை. यूहन्ना 6:37 जो मेरे पास आता है, मैं उसे कभी नहीं लौटाऊँगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Jesus asked His disciples about His identity in the city and in return disciples revealed many identities for Jesus. Really, Jesus wanted to know, how the multitude who was chasing Him for the healings and other miracles really think about Him. Even now, in this crucial end times, many people (more than 5 billion out of around 7.5 billion world population). Predicting this current scenario, over 2000 years back, Jesus promised to all of us that whoever accept and believe Him as the messiah and the true of son of the Lord, shall receive their dividend in Heaven. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your wonderful assurance about our inheritance to heaven when we come to Your son Jesus Christ. Heavenly Father, help us to share this greatest assured promise to the whole world so that no soul would perish. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 17:8

December 29, 2015

Psalm 17:8 (NKJV) Keep me as the apple of Your eye; Hide me under the shadow of Your wings, சங்கீதம் 17:8 கண்மணியைப்போல என்னைக் காத்தருளும். भजन संहिता 17:8 मेरी रक्षा तू निज आँख की पुतली समान कर। मुझको अपने पंखों की छाया तले तू छुपा ले। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. As we are in the last week of this 2015, let us remember the promise of the Lord and claim it. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your awesome promise. Heavenly Father, help us and protect us as the apple of Your eye. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Deuteronomy 7:14

December 28, 2015

Deuteronomy 7:14 (NKJV) You shall be blessed above all peoples; there shall not be a male or female barren among you or among your livestock. உபாகமம் 7:14 சகல ஜனங்களைப் பார்க்கிலும் நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய்; உங்களுக்குள்ளும் உங்கள் மிருகஜீவன்களுக்குள்ளும் ஆணிலாகிலும் பெண்ணிலாகிலும் மலடிருப்பதில்லை. व्यवस्था विवरण 7:14 तुम अन्य लोगों से अधिक आशीर्वाद पाओगे। हर एक पति - पत्नी बच्चे उत्पन्न करने योग्य होंगे। तुम्हारे पशु बछड़े उत्पन्न करने योग्य होंगे। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Christians all over the world Christians are insulted in many ways and they are not treated properly, but Lord assures the blessings for His people. The meaning might not refer to the worldly blessings alone, but it might be the blessings in His Kingdom. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your assured blessings upon us. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Numbers 6:25

December 27, 2015

எண்ணாகமம் 6:25 கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உன்மேல் பிரகாசிக்கப்பண்ணி, உன்மேல் கிருபையாயிருக்கக்கடவர். Numbers 6:25 The LORD make His face shine upon you, And be gracious to you; गिनती 6:25 यहोवा की कृपादृष्टि तुम पर प्रकाशित हो। वह तुमसे प्रेम करे। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Since we are all chosen by the Lord, we are doing Lord’s ministry in our own domain of operation. Somebody do online ministry, some people do village ministry, some ministers do gospel to corporates, Some people minister to rich people, some minister address to multitudes etc. Whatever be our targeted audience and mode of ministering, we are all doing Lord’s ministry. This verse is not only for Jeremiah, but also applicable for all of us. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for shining Your light upon our face and being gracious to us. Let our ministry expand to larger extent and more people are guided into Lord’s Kingdom. Let the highest Lord be glorified on the ministry we do for Him. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Isaiah 9:6

December 25, 2015

ஏசாயா 9:6 நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார்; நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார்; கர்த்தத்துவம் அவர் தோளின்மேலிருக்கும்; அவர் நாமம் அதிசயமானவர், ஆலோசனைக் கர்த்தா, வல்லமையுள்ள தேவன், நித்திய பிதா, சமாதானப்பிரபு என்னப்படும். Isaiah 9:6 (NKJV) For unto us a Child is born, Unto us a Son is given; And the government will be upon His shoulder. And His name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. यशायाह 9:6 यह सब कुछ तब घटेगा जब उस विशेष बच्चे का जन्म होगा। परमेश्वर हमें एक पुत्र प्रदान करेगा। यह पुत्र लोगों की अगुवाई के लिये उत्तरदायी होगा। उसका नाम होगा: “अद्भुत, उपदेशक, सामर्थी परमेश्वर, पिता—चिर अमर और शांति का राजकुमार।” My Dear Brothers and Sisters in Christ, Greetings to you all in the precious name of our Lord and Saviour Jesus Christ. Heavenly Father, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. All our Praise, Honor and Glory to You alone, our majestic Heavenly Father. Dear God, Continue to be with us and with our ministry, strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us from all evils and its perils. In Jesus Most Holy and High name we submit these pleas and pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Luke 1:31-32

December 23, 2015

லூக்கா 1:31-32 31இதோ, நீ கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனைப் பெறுவாய்; அவருக்கு இயேசு என்று பேரிடுவாயாக. 32அவர் பெரியவராயிருப்பார், உன்னதமானவருடைய குமாரன் என்னப்படுவார்; கர்த்தராகிய தேவன் அவருடைய பிதாவாகிய தாவீதின் சிங்காசனத்தை அவருக்குக் கொடுப்பார். Luke 1:31-32 (NKJV) 31 And behold, you will conceive in your womb and bring forth a Son, and shall call His name JESUS. 32 He will be great, and will be called the Son of the Highest; and the Lord God will give Him the throne of His father David. लूका 1:31-32 31 सुन! तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखेगी। 32 वह महान होगा और वह परमप्रधान का पुत्र कहलायेगा। और प्रभु परमेश्वर उसे उसके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. In every Christmas season world remembers cakes, gifts, vacation, new dress, decoration, and so on. But every Christian knew that it was the day the prophecies of God revealed to Isaiah come to pass. It is the day where the redeemer came to this world in flesh. Though Jesus was born flesh in this world, it didn’t happen the way of earthly nature. He was formed in Virgin Mary’s womb through the Holy Spirit, so he was not born of Sin. Though Christ was born in flesh, He is not of this earth. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your son Jesus Christ who came to redeem us from all satanic bondages. Thank You Father, for allowing Your son to undergo all pains and insults which He only can bear for us. Thank You Lord for choosing us and redeeming us for Your holy kingdom. Let this Christmas bring light into the lives of people who are dominated by the world’s dark. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Romans 10:10

December 23, 2015

ரோமர் 10:10 நீதியுண்டாக இருதயத்திலே விசுவாசிக்கப்படும், இரட்சிப்புண்டாக வாயினாலே அறிக்கைபண்ணப்படும். Romans 10:10 (ESV) For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved. रोमियों 10:10 क्योंकि अपने हृदय के विश्वास से व्यक्ति धार्मिक ठहराया जाता है और अपने मुँह से उसके विश्वास को स्वीकार करने से उसका उद्धार होता है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Our God has left us His golden words to keep in our hearts and to be confessed with our mouth. Many a times we utter negative comments, commands and curses, if something bad happens in our lives we blame our God. The secret taught in the Bible is to confess God’s promises and it should be claimed using Jesus’ name. Every good promise said in the bible is for us and shall we confess and claim it in Jesus name? Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for revealing the secrets behind the word of God. Thank You Father, disclosing the power of confessing Your verse in our mouth. Let us not utter any words which are useless and meaningless at Your sight. Let Your presence fill our hearts and Your words fill our mouth. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Isaiah 7:14

December 22, 2015

ஏசாயா 7:14 ஆதலால் ஆண்டவர் தாமே உங்களுக்கு ஒரு அடையாளத்தைக் கொடுப்பார்; இதோ, ஒரு கன்னிகை கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனைப் பெறுவாள், அவருக்கு இம்மானுவேல் என்று பேரிடுவாள். Isaiah 7:14 (NKJV) Therefore the Lord Himself will give you a sign: Behold, the virgin shall conceive and bear a Son, and shall call His name Immanuel. यशायाह 7:14 किन्तु, मेरा स्वामी परमेश्वर तुम्हें एक संकेत दिखायेगा: देखो, एक कुवाँरी गर्भवती होगी और वह एक पुत्र को जन्म देगी। वह इस पुत्र का नाम इम्मानुएल रखेगी। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Right from the beginning, God is performing important things only after exposing to His prophets. Messiah’s (Jesus’s) first coming also was foretold by Isaiah. His second coming is foretold by many prophets including Jesus Himself. Let us prepare for His second coming and make others also to know about Jesus and His holy Kingdom. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for using Your prophets to disclose Your works. Help us Lord to understand Your prophecies and give us Lord the grace to react to Your prophesies. Let us prepare for Your second coming. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. (www.heavensvoiceministry.com) https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 119:1

December 16, 2015

Psalm 119:1 (ESV) Blessed are those, whose way is blameless, who walk in the law of the LORD! சங்கீதம் 119:1 கர்த்தருடைய வேதத்தின்படி நடக்கிற உத்தம மார்க்கத்தார் பாக்கியவான்கள். भजन संहिता 119:1 जो लोग पवित्र जीवन जीते हैं, वे प्रसन्न रहते हैं। ऐसे लोग यहोवा की शिक्षाओं पर चलते हैं। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Many people preach the gospel but only few demonstrate the content of Bible in their lives. It was instructed well in the parable of Good Samaritan also. God’s desired methodology of preaching the gospel would be focused through our deeds. This truth is not known or rather taken very lightly by many Christians including me. We teach about the love of Lord and don’t exhibit love of the Lord. We teach about mercy and we are ruthless. We preach compassion and we show hatred. We talk about faith but we are always doubtful. We talk hours together about Jesus’ healing power and miracles but we run behind medication. In Psalm 119:1, our Lord is clearly advising us that we should not be a mere preacher but the follower of His commands and prove as blameless at Lord’s sight. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your Holy law which perpetually talks about living holy and leading holy. Help us oh Lord to be blameless at Your sight. When we preach, people should not find and tell fault about us. Help us Lord, to show Your love and mightiness through our lives. Strengthen us Lord to withstand as per your laws and commandments. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 106:3

December 16, 2015

Psalm 106:3 (ESV) Blessed are they who observe justice, who do righteousness at all times! சங்கீதம் 106:3 நியாயத்தைக் கைக்கொள்ளுகிறவர்களும், எக்காலத்திலும் நீதியைச்செய்கிறவர்களும் பாக்கியவான்கள். भजन संहिता 106:3 जो लोग परमेश्वर का आदेश पालते हैं, वे प्रसन्न रहते हैं। वे व्यक्ति हर समय उत्तम कर्म करते हैं। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. What is witnessed in modern world is the lack of justice and righteousness. It is so difficult to follow the Bible when the whole system we live in or rely on is absolutely reverse to that said in the Bible. While Injustice is happening at the macro level, unrighteousness happens at micro level. But the word of God is clearly dictating us that blessed are those who observe justice and who do righteous things in all the times. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your Holy commandment to be justice and righteous. Help us oh Lord to be so justice and righteous at all times as Joseph demonstrated us in the Old Testament. Strengthen us Lord to withstand as per your indicated terms to be justice and righteous. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 84:12

December 14, 2015

Psalm 84:12 (ESV) O LORD of hosts, blessed is the one who trusts in you! சங்கீதம் 84:12 சேனைகளின் கர்த்தாவே, உம்மை நம்பியிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். भजन संहिता 84:12 सर्वशक्तिमान यहोवा, जो लोग तेरे भरोसे हैं वे सचमुच प्रसन्न हैं! My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Trust is the word that belongs to the Holy Kingdom. Those who are trusting in the Holy Trinity, never fails in their lives though it pretends to be. In many countries many believers are martyred for their faith in the Lord. We may think that they lost their precious life, but they really won the battle of faith and are greatly rewarded in Heaven. That is the gift given from the Heaven. Psalmist rightly says that blessed are the ones who trusts in the Lord. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your wonderful blessings to trust You alone master. Enable us sustain in the same trust and love we have in You. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. (www.heavensvoiceministry.com) https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 9:18

December 14, 2015

Psalm 9:18 (ESV) For the needy shall not always be forgotten, and the hope of the poor shall not perish forever. சங்கீதம் 9:18 எளியவன் என்றைக்கும் மறக்கப்படுவதில்லை; சிறுமைப்பட்டவர்களுடைய நம்பிக்கை ஒருபோதும் கெட்டுப்போவதில்லை. भजन संहिता 9:18 कभी—कभी लगता है जैसे परमेश्वर दुखियों को पीड़ा में भूल जाता है। यह ऐसा लगता जैसे दीन जन आशाहीन हैं। किन्तु परमेश्वर दीनों को सदा—सर्वदा के लिये कभी नहीं भूलता।

Psalm 6:8

December 14, 2015

Psalm 6:8 (ESV) Depart from me, all you workers of evil, for the LORD has heard the sound of my weeping. சங்கீதம் 6:8 அக்கிரமக்காரரே, நீங்கள் எல்லாரும் என்னைவிட்டு அகன்றுபோங்கள்; கர்த்தர் என் அழுகையின் சத்தத்தைக் கேட்டார். भजन संहिता 6:8 अरे ओ दुर्जनों, तुम मुझ से दूर हटो। क्योंकि यहोवा ने मुझे रोते हुए सुन लिया है।

Psalm 1:2

December 11, 2015

Psalm 1:2 (ESV) but his delight is in the law of the LORD, and on his law he meditates day and night. சங்கீதம் 1:2 கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாயிருந்து, இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாயிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். भजन संहिता 1:2 वह नेक मनुष्य है जो यहोवा के उपदेशों से प्रीति रखता है। वह तो रात दिन उन उपदेशों का मनन करता है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. There is delight in the word of God. If we Bible regularly, there is a definite change in our attitude and a transformation in our life. Many people think Bible is a religious book, but it is our God’s manual. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your wonderful words. Enable us Lord to read and mediate on Your holy words. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. (www.heavensvoiceministry.com) https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Isaiah 43:13

December 10, 2015

Isaiah 43:13 (NKJV) Indeed before the day was, I am He; And there is no one who can deliver out of My hand; I work, and who will reverse it?” ஏசாயா 43:13 நாள் உண்டகாததற்கு முன்னும் நானே இருக்கிறேன்; என் கைக்குத் தப்புவிக்கத்தக்கவன் இல்லை; நான் செய்கிறதைத் தடுப்பவன் யார்? यशायाह 43:13Hindi Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HI) 13 “मैं तो सदा से ही परमेश्वर रहा हूँ। जब मैं कुछ करता हूँ तो मेरे किये को कोई भी व्यक्ति नहीं बदल सकता और मेरी शक्ति से कोई भी व्यक्ति किसी को बचा नहीं सकता।” My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Every blessing from our Lord upon us are planned and bestowed well in advance even before our birth, but the times of inheriting those blessings are vested with us. It depends on the faith we have on Christ. And people who didn’t enjoy the fruit of this unfailing faith might blame the useless satan or misfortune or bad time or family curse or even they may blame its God’s wrath or punishment upon them. My dear people of God, today our Lord is confirming us that He is the Lord existing even before our formation and no one can pick the promise of ours and no one can reverse the decision of God, if God decides some blessings upon us. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for putting us this powerful thought and we surrender ourselves before You Lord. Help us Lord to unmask the unfaithfulness and wear the mask of a true Christian of unfailing Faith in You. Bless us Lord to sustain in this same faith that no one can steal anything from us that is bestowed by You. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. (www.heavensvoiceministry.com) https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Job 33:14

December 09, 2015

Job 33:14 (CEB) God speaks in one way, in two ways, but no one perceives it. யோபு 33:14 தேவன் ஒருவிசை சொல்லியிருக்கிற காரியத்தை இரண்டாம்விசை பார்த்துத் திருத்துகிறவரல்லவே. अय्यूब 33:14 किन्तु परमेश्वर निश्चय ही हर उस बात को जिसको वह करता है स्पष्ट कर देता है। परमेश्वर अलग अलग रीति से बोलता है किन्तु लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. I have come across few Godly people and they claim that God speaks regularly to them. One time they tell people God shows a plan and after sometime, they say that God shown another plan. When I pondered about this act, I found this verse and it clearly portrays that our God is not the one who confuses His people with two different talks or guidance. When I prayed about this and what I learned in my Spirit is that the wicked satan also pretend us to be talking with us like God. If we are not up to the mark of expectation of God, we may tend to hear satan’s voice and reciprocate. My dear people of God, God today is speaking to us from Job 33:14 that He is a unique God with a clear communication and He don’t change upon our cry or prayers, but our prayers to Him would change us. He won’t change His promise based on our prayers but he would certainly change our attitude towards His promise when we pray fervently. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for putting us a clear thought about Your mighty communication to us. We pray to You Lord, that we should hear and listen only to Your voice and even if satan deceives us using Your name, let Your mighty spirit should be teaching and guiding us to know the variation and difference of satanic voice. We bind those people misuse Your promises in Jesus name. We cast out all demonic people who carries devil’s voice as God’s voice in Jesus precious name. We declare all such wicked devil’s people inactive in Jesus mighty name. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Numbers 23:19

December 09, 2015

Numbers 23:19 (AMP) “God is not a man, that He should lie, Nor a son of man, that He should repent. Has He said, and will He not do it? Or has He spoken and will He not make it good and fulfill it? எண்ணாகமம் 23:19 பொய் சொல்ல தேவன் ஒரு மனிதன் அல்ல; மனம்மாற அவர் ஒரு மனுபுத்திரனும் அல்ல; அவர் சொல்லியும் செய்யாதிருப்பாரா? அவர் வசனித்தும் நிறைவேற்றாதிருப்பாரா? गिनती 23:19 परमेश्वर मनुष्य नहीं है, वह झूठ नहीं बोलेगा; परमेश्वर मनुष्य पुत्र नहीं, उसके निर्णय बदलेंगे नहीं। यदि यहोवा कहता है कि वह कुछ करेगा तो वह अवश्य उसे करेगा। यदि यहोवा वचन देता है तो अपने वचन को अवश्य पूरा करेगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. We are surrounded by many problems. Finance, health, peace, business, job etc are such problems that hinder our peaceful sleep. We have deficit of something in our lives and none of us can say I am complete and I have everything. Because of such deficit and expectations most of us expect miracles to happen in our lives. When we pray to God, we get many promise verses and if we didn’t receive any miracle we doubt God and His promises. To rejuvenate our the faith in the Lord and His promise, this verse gives us a tonic. Yes, our Lord is not a human to tell lies and He is not a son of man that He should repent. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for reminding us that You are the Lord always keeping Your promises alive. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. (www.heavensvoiceministry.com) https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Jeremiah 31:14 (7th December)

December 09, 2015

Jeremiah 31:14 (ESV) I will feast the soul of the priests with abundance, and my people shall be satisfied with my goodness, declares the LORD.” எரேமியா 31:14 ஆசாரியர்களின் ஆத்துமாவைக் கொழுமையானவைகளினால் பூரிப்பாக்குவேன்; என் ஜனங்கள் நான் அளிக்கும் நன்மையினால் திருப்தியாவார்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். यिर्मयाह 31:14 याजकों के लिये आवश्यकता से अधिक बलि भेंट दी जायेगी और मेरे लोग इससे भरे पूरे तथा सन्तुष्ट होंगे जो अच्छी चीज़ें मैं उन्हें दूँगा।” यह सन्देश यहोवा का है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for satisfying with Your goodness. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. (www.heavensvoiceministry.com) https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Jeremiah 31:17

December 07, 2015

Jeremiah 31:17 (AMP) “There is [confident] hope for your future,” says the LORD; “Your children will come back to their own country” यिर्मयाह 31:17 अत: इस्राएल, तुम्हारे लिये आशा है।” यह सन्देश यहोवा का है। “तुम्हारे बच्चे अपने देश में वापस लौटेंगे। எரேமியா 31:17 உன் முடிவைப்பற்றி உனக்கு நம்பிக்கையுண்டு; உன் பிள்ளைகள் தங்கள் தேசத்துக்குத் திரும்பி வருவார்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Including Chennai in India, people are migrating from their place to other places in search of protection and livelihood. In some cases natural disaster hits their Comfortability and in many cases this migration is caused due to manmade disasters, political unrest, life threats, sovereign security and so on. People who are affected because of such disasters and left their place might be thinking the next course of action and might have lost all hopes. But the Lord is declaring to all those people in Jeremiah 31:17. There is a hope for your future and You all will come back to your own place. Praise be to the LORD. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for giving such hope. Lord please arrest the over flowing of flood oozing from the sky; Lord stop their problems and deliver them from all discomforts and give them hope, help and comfort. We pray that they come back to their normal life in the place where they started their life and sustained thus far. We command Your angels to help them using Jesus name. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. (www.heavensvoiceministry.com) https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 27:10

December 05, 2015

Psalm 27:10 (NKJV) When my father and my mother forsake me, then the LORD will take care of me. சங்கீதம் 27:10 என் தகப்பனும் என் தாயும் என்னைக் கைவிட்டாலும், கர்த்தர் என்னைச் சேர்த்துக்கொள்ளுவார். भजन संहिता 27:10 मेरी माता और मेरे पिता ने मुझको त्याग दिया, पर यहोवा ने मुझे स्वीकारा और अपना बना लिया। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. As the world is nearing the end as prophesized by many including Jesus Christ, we could witness the love of people growing cold. Jesus prophesized in Matthew 24:12 that love will grow cold. In the current scenario, it is pertinent as the children hate and kill their own parents, husbands and wives cheat each other and kill themselves, friends hate each other and plot for a kill, to showcase the power and authority, nations wage war on other countries and kill people, with false reasons, the trusting the false ideology terrorist do mass destruction of lives and so on. In this view, if we see it is evident that father and mother hate their own kids and destroying them. The world has turned into wicked and because of that many people are in destitute condition. Many people are forsaken by their own people. But Father of the entire galaxy is promising us that He will take care of us though the father and mother may forsake us. Praise be to the LORD. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for the wonderful love, care and majestic protection. Pardon our sins Lord and pardon the one whom are the reasons for all problems related to this cold love. Dear Lord, take complete control of the destitute and forsaken people. Let Your love is established in the nook and corner of this world oh dear Lord. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. (www.heavensvoiceministry.com) https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 23:1

December 04, 2015

சங்கீதம் 23:1 கர்த்தர் என் மேய்ப்பராயிருக்கிறார்; நான் தாழ்ச்சியடையேன். Psalm 23:1 (NKJV) The LORD is my shepherd; I shall not want. भजन संहिता 23:1 यहोवा मेरा गडेरिया है। जो कुछ भी मुझको अपेक्षित होगा, सदा मेरे पास रहेगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. A good shepherd is a one who tirelessly tenders the sheep and takes care of it. The shepherd knows each and every sheep and its condition and other matters concerning its requirement and maintenance. Sheep also knows the shepherd and reciprocates his master. The shepherd shows the path by leading from the front and sometimes leads by pushing from behind. The shepherd identifies the green pasture and let the sheep to eat and rest. After its fulfillment the shepherd drives back his herd and give a comfortable, safe and peaceful sleep. Our God is also like a good shepherd as long as we obey Him. What a comfort we enjoy in Him? Praise be to the almighty God. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for the wonderful love, care and protection. Continue to be our shepherd and guide us where we deviate and whenever we require oh Lord. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. (www.heavensvoiceministry.com) https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Isaiah 60:1

December 04, 2015

Isaiah 60:1 (NKJV) Arise, shine; for your light has come! And the glory of the LORD is risen upon you. ஏசாயா 60:1 எழும்பிப் பிரகாசி; உன் ஒளிவந்தது, கர்த்தருடைய மகிமை உன்மேல் உதித்தது. यशायाह 60:1 हे यरूशलेम, हे मेरे प्रकाश, तू उठ जाग! तेरा प्रकाश (परमेश्वर) आ रहा है! यहोवा की महिमा तेरे ऊपर चमकेगी। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for making us to arise and shine. Let us know our limitations and surrender ourselves unto You oh Mighty Lord, You are the only able God. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. (www.heavensvoiceministry.com) https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Matthew 19:26

December 03, 2015

Matthew 19:26 (NKJV) But Jesus looked at them and said to them, “With men this is impossible, but with God all things are possible.” மத்தேயு 19:26 இயேசு, அவர்களைப் பார்த்து: மனுஷரால் இது கூடாததுதான்; தேவனாலே எல்லாம் கூடும் என்றார். मत्ती 19:26 26 यीशु ने उन्हें देखते हुए कहा, “मनुष्यों के लिए यह असम्भव है, किन्तु परमेश्वर के लिए सब कुछ सम्भव है।” My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. As the technologies in our times are rapidly advancing, it gives a pride thought for us that everything is possible for men. If we consider the technological growth and advancements in all disciplines, we have marched too far in many areas compared to the last few decades. It is due to the intense research carried by the researchers and scientists. But all these stops at one point and raise eyebrows without a clue about the cosmos or about the nature. After a certain point, man becomes a failure to his own science and technology. He cannot address many issues which are simply mentioned in the Bible. Man can identify and tell the happenings but cannot explain why it is happening. Man can neither explain how life origins in the womb nor what happen after the death. So, man is suffering on his own limitations. With men most of the things are impossible but with GOD all things are possible. Praise be to God. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your encouraging and boosting words. Let us know our limitations and surrender ourselves unto You oh Mighty Lord, You are the only able God. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. (www.heavensvoiceministry.com) https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 118:24

December 01, 2015

Psalm 118:24 (NKJV) This is the day the LORD has made; We will rejoice and be glad in it. भजन संहिता 118:24 यहोवा ने आज के दिन को बनाया है। आओ हम हर्ष का अनुभव करें और आज आनन्दित हो जाये! My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Beginning day of any month is God’s blessing and we are refreshed in our body, soul and spirit. We enter into this new month with lot many expectations and anticipation of multifold blessings. Let us take this promise verse to begin everyday of this month as these days are made by the Lord especially for us and we rejoice by ponder over the good things happened in our lives in this year. Praise be to God. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for the precious month and we pray that Your mercy and grace shall follow us throughout this new month December also. Bless all our efforts, our hard works and our expectations. We surrender ourselves unto You almighty God. We exhibit the loyalty and honesty in whatever things we do and we inherit all the blessings and honor in Jesus precious name. In Jesus name, we command and cast out the bad spirits which brings misfortune, diseases, problems and unhappiness in our families, churches and workplace. Let all the praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. (www.heavensvoiceministry.com) https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

சங்கீதம் 118:24

December 01, 2015

சங்கீதம் 118:24 இது கர்த்தர் உண்டுபண்ணின நாள், இதிலே களிகூர்ந்து மகிழக்கடவோம். கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, நம்முடைய கர்த்தரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் உன்னத நாமத்தினாலே அன்பின் வாழ்த்துக்கள். ஒவ்வொரு புதிய மாதத்தின் முதல் நாளும் கடவுளின் ஆசீர்வாத நாளே. கர்த்தரின் ஆசியினாலே இந்த நல்ல நாளில் நம் ஒவ்வொருவரின் உடலும், உள்ளமும் ஆத்துமாவும் புத்துணர்ச்சி பெற்று புதுப்பிக்கப்படுகின்றது. ஒவ்வொரு புதிய மாதத்திற்குள்ளேயும் நாம் அடியெடுத்துவைக்கும்போது நமக்குள்ளே பன்மடங்கு ஆசீர்வாத்தைக் குறித்த நிறைய எதிர்பார்ப்புகள் மேலோங்கி காணப்படுகிறது. இங்கே கர்த்தர் நமக்குக் கொடுத்த வாக்குத்தத்த வசனத்தை சற்றே தியானிப்போம். இந்த மாதத்தின் ஒவ்வொரு நாளையும் கர்த்தர் உண்டாக்கின நாள் என்பதை மனதில் கொண்டு, 2016ம் ஆண்டில் கர்த்தர் நமக்குச் செய்த சகல நன்மைகளையும் ஆசீர்வாதங்களையும் நினைவுகூர்ந்து நன்றியுணர்வோடு கடவுளைப்போற்றி மகிழ்வோம். கர்த்தர் நம் வாழ்க்கையை மேம்படுத்தின கிருபைக்காக நன்றி கூறுவோம். நம் கண்ணீரைத் துடைத்த கடவுளுக்கு சதாகாலமும் துதி ஸ்தோத்திரபலி செலுத்துவோம். கர்த்தருக்கே சகல கனமும், துதியும், ஸ்தோத்திரமும் உண்டாகக்கடவது. கருணையின் வடிவமான அன்பின் பரலோக பிதாவே, கடந்த நவம்பர் மாதத்திற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே. நாங்கள் பெற்ற அனைத்து ஆசீர்வாதத்திற்காகவும் படிப்பினைகளுக்காகவும் மிகவும் நன்றி தகப்பனே. இந்த புதிய மாதத்தில் எங்களுடைய கடின உழைப்பை அங்கீகரித்து எங்கள் தேவைகளை பூர்த்திசெய்யும்படி கெஞ்சிமன்றாடுகிறோம் நல்ல தேவனே. நாங்கள் கையிட்டுச்செய்யும் எல்லாவேலைகளிலும் கர்த்தரின் ஆசீர்வாதமான கரம் பிரசன்னப்பட்டு எங்களின் உழைப்பு ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும். மகா வல்லமை பொருந்திய இறைவனே, நீங்கள் எங்களுக்குத் தந்தருளிய உங்களின் அற்புத கிருபைகளுக்காகவும், நிபந்தனையற்ற அன்பிற்காகவும், வியக்கத்தக்க இரக்கத்திற்காகவும், பலத்த பாதுகாப்பிற்காகவும் நன்றி ஆண்டவரே. நல்ல தகப்பனே, தொடர்ந்து எங்களையும், எங்களது ஊழியங்களையும், எங்களது குடும்பத்தையும், எங்களது உற்றார் உறவினர்களையும், நண்பர்களை

சங்கீதம் 29:1

December 01, 2015

சங்கீதம் 29:1 பலவான்களின் புத்திரரே, கர்த்தருக்கு மகிமையையும் வல்லமையையும் செலுத்துங்கள்; கர்த்தருக்கே அதைச் செலுத்துங்கள். கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, நம்முடைய கர்த்தரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் உன்னத நாமத்தினாலே அன்பின் வாழ்த்துக்கள். இந்த நவம்பர் மாதத்தை வெற்றிகரமாக நடத்திக்கொடுத்த தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த மாதத்தில் வழக்கம்போல நம் வாழ்வில் ஏற்ற இரக்கங்கள் இருந்தபோதிலும், நம் தேவன் நமக்களித்த பெலத்தினாலும் ஊக்க உதவிகளினாலும் நம்மைக் சூழ்ந்த பிரச்சினைகளிலிருந்தும் நாம் வெளிவரமுடிந்தது. அனைத்து சூழ்நிலைகளிலும் நாம் கர்த்தரில் மகிழ்ந்திருந்தது கர்த்தர் நமக்களித்த கிருபை. இதற்காக நாம் நன்றியறிந்த மனதோடு கர்த்தரை ஸ்தோத்தரிப்போம். ஒரு மகிழ்சியான டிசம்பர் மாதத்தை கர்த்தரின் தயவால் நாம் எதிர்பார்ப்போம். கர்த்தருக்கே சகல கனமும், துதியும், ஸ்தோத்திரமும் உண்டாகக்கடவது. கருணையின் வடிவமான அன்பின் பரலோக பிதாவே, ஒரு அற்புதமான மாதத்திற்காக நன்றி. எங்கள் உழைப்பிக்கேற்ற பலனையும், ஆத்துமாவுக்கேற்ற ஆவியானவரின் ஆலோசனையையும் வரும் புதிய மாதத்தில் எங்களுக்குத் தாரும் பரமத்தகப்பனே. எங்கள் மேல் நீங்கள் பொழிந்த அனைத்து நன்மைகளுக்கும் ஆசீர்வாதங்களுக்காகவும் உமக்கு கோடானகோடி நன்றி தகப்பனே. மகா வல்லமை பொருந்திய இறைவனே, நீங்கள் எங்களுக்குத் தந்தருளிய உங்களின் அற்புத கிருபைகளுக்காகவும், நிபந்தனையற்ற அன்பிற்காகவும், வியக்கத்தக்க இரக்கத்திற்காகவும், பலத்த பாதுகாப்பிற்காகவும் நன்றி ஆண்டவரே. நல்ல தகப்பனே, தொடர்ந்து எங்களையும், எங்களது ஊழியங்களையும், எங்களது குடும்பத்தையும், எங்களது உற்றார் உறவினர்களையும், நண்பர்களையும், எங்கள் தொழிலையும், எங்கள் வேலைகளையும் திரட்சியாக்கி ஆசீர்வதிக்குமாறு மன்றாடுகிறோம். தொடர்ந்து எங்களை பெலப்படுத்தி, பாதுகாத்து வழி நடத்தி, ஆசீர்வதியும். இந்த மன்றாட்டுகளை எல்லாம் வல்ல உமது தூயகுமாரன் இயேசுகிறிஸ்துவின் உயரிய நாமத்தில் வேண்டி, சுதந்தரித்துக்கொள்கிறோம், எங்கள் ஜீவனுள்ள பரலோகப் பிதாவே. ஆமென்.

Psalm 29:1

December 01, 2015

Psalm 29:1 (ESV) Ascribe to the LORD, O heavenly beings, ascribe to the LORD glory and strength. भजन संहिता 29:1 परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा की स्तुति करो! उसकी महिमा और शक्ति के प्रशंसा गीत गाओ। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. The Lord has blessed us to successfully complete this month. Even in this month, we had ups and downs as usual. But Lord strengthened us and helped us to overcome all such barriers and troubles. In spite of all such trials, we were delighted in the Lord. So we always praise our Lord with thanks giving. We foresee a splendid new month ahead with lots of fun and enjoyment along with the revere for our most high God. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for the wonderful month. We look forward to have a wonderful new month which will be fruitful for our hard labour and a spirit filled one for our souls. Thanks Lord for all the blessings which you bestowed on us. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. (www.heavensvoiceministry.com) https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Exodus 15:18

November 30, 2015

Exodus 15:18 (ESV) The LORD will reign forever and ever निर्गमन 15:18 “यहोवा सदा सर्वदा शासन करता रहेगा।” My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. The nature belongs to our Lord because, He only created everything. Though 100% world didn’t accept this master creator, He still reign this world. Till the Second coming of Jesus Christ, the satan might shows as if he is dominating the world. At once, Jesus arrives; he and his team will be cut off from this world and will be put in hell. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord taking care of this world. Thank You Lord for controlling the wicked satan and setting us free from sin. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. (www.heavensvoiceministry.com) https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

யாத்திராகமம் 15:18

November 30, 2015

யாத்திராகமம் 15:18 கர்த்தர் சதாகாலங்களாகிய என்றென்றைக்கும் ராஜரீகம் பண்ணுவார். கிறிஸ்துவில் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, நம்முடைய கர்த்தரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் உயர்ந்த நாமத்தினாலே அன்பின் வாழ்த்துக்கள். இயற்கை அனைத்தும் நமது கர்த்தராகிய ஆண்டவருக்கே சொந்தம் ஏனென்றால் இவையனைத்தும் அவரின் படைப்பு. ஒட்டுமொத்த உலகமும் இந்த வல்லமையான கர்த்தரை ஏற்று அவரை தொழுதுகொள்ளாத சூழ்நிலையிலும், நமது கர்த்தரே இவ்வுலகத்திற்கு ஆண்டவர். கர்த்தரே இன்னும் இனி வரும் காலங்களிலும் ராஜரீகம் பண்ணுகிறார் என்பது நிதர்சனம். நமது கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை வரும் வரைக்கும் இந்த பொல்லாத துன்மார்க்கனான சாத்தான் இவ்வுலகை தன் வசம் வைத்திருப்பதுபோல ஒரு தோற்றத்தை உருவாக்கிவருகிறான். ஆனால் இயேசுவின் இரண்டாம் வருகை நிகழும்போது இந்த சாத்தானும் அவனின் கூட்டாளிகளும் வீழ்த்தப்பட்டு, இவ்வுலகத்திலிருந்து துண்டிக்கப்பட்டு நித்திய நரகத்தில் தள்ளப்படுவார்கள் என்பதே நாம் அறிந்த ஒரே எதிர்கால தீர்க்கத்தரிசனம். கர்த்தருக்கே சகல கனமும், துதியும், ஸ்தோத்திரமும் உண்டாகக்கடவது. கருணையின் வடிவமான அன்பின் பரலோக பிதாவே, இந்த ஒட்டுமொத்த உலகத்தையும் கவனித்து ஆளுமை செய்வதற்காக மிக்க நன்றி. பொல்லாத சாத்தானை கட்டுப்படுத்தி அவனை வீழ்த்தி எங்களை பாவ கட்டுக்களிலிருந்து விடுவித்தமைக்கு நன்றி தகப்பனே. மகா வல்லமை பொருந்திய இறைவனே, நீங்கள் எங்களுக்களித்த உங்களின் அற்புத கிருபைக்காகவும், நிபந்தனையற்ற அன்பிற்காகவும், வியக்கத்தக்க இரக்கத்திற்காகவும், பலத்த பாதுகாப்பிற்காகவும் நன்றி. நல்ல தகப்பனே, தொடர்ந்து எங்களையும், எங்கள் ஊழியங்களையும், எங்கள் குடும்பத்தையும், எங்கள் உற்றார் உறவினர்களையும், நண்பர்களையும், எங்கள் தொழிலையும், எங்கள் வேலைகளையும் திரட்சியாக்கி ஆசீர்வதிக்குமாறு மன்றாடுகிறோம். தொடர்ந்து எங்களை பெலப்படுத்தும், பாதுகாத்து வழி நடத்தும், ஆசீர்வதியும். இந்த மன்றாட்டுகளை எல்லாம் உமது தூயகுமாரன் இயேசுகிறிஸ்துவின் உயரிய நாமத்தில் வேண்டி, சுதந்தரித்துக்கொள்கிறோம், எங்கள் ஜீவனுள்ள பரலோக பிதாவே. ஆமென்.

ஏசாயா 62:4

November 28, 2015

ஏசாயா 62:4 “நீ இனிக் கைவிடப்பட்டவள் என்னப்படாமலும், உன் தேசம் இனிப் பாழான தேசமென்னப்படாமலும், நீ எப்சிபா என்றும், உன் தேசம் பியூலா என்றும் சொல்லப்படும்; கர்த்தர் உன்மேல் பிரியமாயிருக்கிறார்; உன் தேசம் வாழ்க்கைப்படும்.” கிறிஸ்துவில் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, நம்முடைய கர்த்தரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் உயர்ந்த நாமத்தினாலே அன்பின் வாழ்த்துக்கள். துன்ப மற்றும் சோதனை நேரங்களில் நாம் கர்த்தருடைய வல்லமையை மறந்தவர்களாய், தனித்து விடப்பட்டவர்களாய் உணர்கிறோம். நமது சுயத்தையும், மற்றவர்களையும் நம்பி நமது மனதில் தோன்றும் காரியங்களையும் தீர்வுகளையும் நோக்கி நடக்கிறோம். அச்சமயத்தில் இதுமாதிரி தோன்றுவது இயல்பு போன்று இருந்தாலும், கர்த்தர்மேலேயும், அவரின் வாக்குத்தத்தங்களின் மீதும் நாம் கொண்டிருக்கும் அவிசுவாசத்தையே காட்டுவதாக அமைகின்றது. ஏசாயா 62:4ல் உள்ள வசனம், கர்த்தர் நம்மை தேற்றுவதாக அமைந்துள்ளது. இனி நாம் கைவிடப்பட்டவர்கள் அல்ல, நாம் பாழாய்ப்போனவர்கள் அல்ல, கர்த்தர் நம்மேல் பிரியமாயிருக்கிறார், மற்றும் நமது தேசம் வாழ்க்கைப்படும். இவ்வசனத்தை நமது மனதில் வைத்து, வாயினால் அறிக்கை செய்து நாம் சுதந்தரித்துக்கொள்வோமா? கர்த்தருக்கே சகல கனமும், துதியும், ஸ்தோத்திரமும் உண்டாகக்கடவது. கருணையின் வடிவமான அன்பின் பரலோக பிதாவே, எங்கள் இக்கட்டு நேரங்களில் போதிய ஊக்கங்கொடுக்கும் உமது வாக்குத்தத்த வசனங்களுக்காக நன்றி. மகா வல்லமை பொருந்திய இறைவனே, நீங்கள் எங்களுக்களித்த உங்களின் அற்புத கிருபைக்காகவும், நிபந்தனையற்ற அன்பிற்காகவும், வியக்கத்தக்க இரக்கத்திற்காகவும், பலத்த பாதுகாப்பிற்காகவும் நன்றி. நல்ல தகப்பனே, தொடர்ந்து எங்களையும், எங்கள் ஊழியங்களையும், எங்கள் குடும்பத்தையும், எங்கள் உற்றார் உறவினர்களையும், நண்பர்களையும், எங்கள் தொழிலையும், எங்கள் வேலைகளையும் திரட்சியாக்கி ஆசீர்வதிக்குமாறு மன்றாடுகிறோம். தொடர்ந்து எங்களை பெலப்படுத்தும், பாதுகாத்து வழி நடத்தும், ஆசீர்வதியும். இந்த மன்றாட்டுகளை எல்லாம் உமது தூயகுமாரன் இயேசுகிறிஸ்துவின் உயரிய நாமத்தில் வேண்டி, சுதந்தரித்துக்கொள்கிறோம், எங்கள் ஜீவனுள்ள பரலோக பிதாவ

Isaiah 62:4

November 28, 2015

Isaiah 62:4 (ESV) You shall no more be termed Forsaken, and your land shall no more be termed Desolate, but you shall be called My Delight Is in Her, and your land Married; for the LORD delights in you, and your land shall be married. ஏசாயா 62:4 நீ இனிக் கைவிடப்பட்டவள் என்னப்படாமலும், உன் தேசம் இனிப் பாழான தேசமென்னப்படாமலும், நீ எப்சிபா என்றும், உன் தேசம் பியூலா என்றும் சொல்லப்படும்; கர்த்தர் உன்மேல் பிரியமாயிருக்கிறார்; உன் தேசம் வாழ்க்கைப்படும். यशायाह 62:4 फिर तुम कभी ऐसे जन नहीं कहलाओगे, ‘परमेश्वर के त्यागे हुए लोग।’ तुम्हारी धरती कभी ऐसी धरती नहीं कहलायेगी जिसे ‘परमेश्वर ने उजाड़ा।’ तुम लोग ‘परमेश्वर के प्रिय जन’ कहलाओगे। तुम्हारी धरती ‘परमेश्वर की दुल्हिन’ कहलायेगी। क्यों क्योंकि यहोवा तुमसे प्रेम करता है और तुम्हारी धरती उसकी हो जायेगी। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. At times of trials and tribulations, we feel we are desolated and to some extent we forget about the mightiness of our LORD. Losing faith, we tend to think about solutions and we listen to our own selves. God’s verse is giving us a boost that we are no more desolated and He is delighted in us. Our Lord assures us that our land shall be under His control. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for assuring us that we are not isolated. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. (www.heavensvoiceministry.com) கிறிஸ்துவில் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, நம்முடைய கர்த்தரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் உயர்ந்த நாமத்தினாலே அன்பின் வாழ்த்துக்கள். துன்ப மற்றும் சோதனை நேரங்களில் நாம் கர்த்தருடைய வல்லமையை மறந்தவர்களாய், தனித்து விடப்பட்டவர்களாய் உணர்கிறோம். நமது சுயத்தையும், மற்றவர்களையும் நம்பி நமது மனதில் தோன்றும் காரியங்களையும் தீர்வுகளையும் நோக்கி நடக்கிறோம். அச்சமயத்தில் இதுமாதிரி தோன்றுவது இயல்பு போன்று இருந்தாலும், கர்த்தர்மேலேயும், அவரின் வாக்குத்தத்தங்களின் மீதும் நாம் கொண்டிருக்கும் அவிசுவாசத்தையே காட்டுவதாக அமைகின்றது. ஏசாயா 62:4ல் உள்ள வசனம், கர்த்தர் நம்மை தேற்றுவதாக அமைந்துள்ளது. இனி நாம் கைவிடப்பட்டவர்கள் அல்ல, நாம் பாழாய்ப்போனவர்கள் அல்ல, கர்த்தர் நம்மேல் பிரியமாயிருக்கிறார், மற்றும் நமது தேசம் வாழ்க்கைப்படும். இவ்வசனத்தை நமது மனதில் வைத்து, வாயினால் அறிக்கை செய்து நாம் சுதந்தரித்துக்கொள்வோமா? கர்த்தருக்கே சகல கனமும், துதியும், ஸ்தோத்திரமும் உண்டாகக்கடவது. கருணையின் வடிவமான அன்பின் பரலோ

Psalm 85:12

November 28, 2015

Psalm 85:12 (NKJV) the LORD will give what is good; and our land will yield its increase. சங்கீதம் 85:12 கர்த்தர் நன்மையானதைத் தருவார்; நம்முடைய தேசமும் தன் பலனைக் கொடுக்கும். भजन संहिता 85:12 यहोवा हमें बहुत सी उत्तम वस्तुएँ देगा। धरती अनेक उत्तम फल उपजायेगी। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. People who have faith in God believe that whatever they posses is the gift from God. Some people pray to God, demand and inherit using Jesus name and few people leave the choice to the Lord and accept whatever is being given to them. What is very important is our GOD is an able God and He should not be restricted through our prayers. For instance, a pastor from India was given an appointment with a big businessman in the United Kingdom. The pastor went and met the businessman. The businessman was overwhelmed by the ministry of the pastor and asked the pastor to tell if any requirement is there to continue the ministry in good shape. Pastor expressed that he needs assistance for 10 poor students in his village to carry on their primary education. The businessman extended his merciful hands. Few years later, the person who was very close with the businessman came to India to meet the pastor and expressed that the businessman was worthy enough to construct and donate a big school. Pastor felt his mistake and few years later the businessman visited the village, constructed and donated a big school in India. But the few precious years were lost because of the pastor, who confined the capability of the businessman based on his own limitation. We also do the same mistake by demanding God based on our own limitations. What is Christian belief is that whatever God gives will be the best that even we couldn’t dreamt of or imagine about. It is always best to leave it to the choice of our Lord. Because, the LORD will give what is good. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for the wonderful message about Your bests in our lives. Let our faith and trust in You might increase day by day. We give all praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 135:13

November 27, 2015

Psalm 135:13 (AMP) Your name, O LORD, endures forever, Your fame and remembrance, O LORD, [endures] throughout all generations. சங்கீதம் 135:13 கர்த்தாவே, உம்முடைய நாமம் என்றைக்குமுள்ளது; கர்த்தாவே, உம்முடைய பிரஸ்தாபம் தலைமுறை தலைமுறைக்கும் இருக்கும். भजन संहिता 135:13Hindi Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HI) हे यहोवा, तू सदा के लिये प्रसिद्ध होगा। हे यहोवा, लोग तुझे सदा सर्वदा याद करते रहेंगे। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Heaven and earth may pass away but the word of God lives forever. Think about the existence of the God who gave us these scriptures/words. He is the alpha and omega. There is no past, present and future for our God. Lord’s name will endure forever and ever. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for selecting us as Your devotees. We always praise Your name LORD. We give all praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Ezekiel 36:9

November 26, 2015

Ezekiel 36:9 (AMP) For, behold, I am for you, and I will turn to you [in favor], and you shall be cultivated and sown. எசேக்கியேல் 36:9 இதோ நான் உங்கள் பட்சத்திலிருந்து, உங்களைக் கண்ணோக்குவேன்; நீங்கள் பண்படுத்தப்பட்டு விதைக்கப்படுவீர்கள். यहेजकेल 36:9 मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। लोग तुम्हारी भूमि जोतेंगे। लोग बीज बोएंगे। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. In everybody’s life, there are ups and downs. But the secret of Christians being happy in all the times is because of the promise verses given by our GOD in the Bible. No God that are created by men say like this. But the real God who created us says that HE is for us and HE will turn to us and shall plant us safe. If such mighty God is for us, who else can be against us? Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for declaring us that You are for us. Thanks Lord for showing such powerful promises to us which demonstrates Your love in every matter concerning us. We give all praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Job 5:11 (NKJV)

November 25, 2015

Job 5:11 (NKJV) He sets on high those who are lowly, And those who mourn are lifted to safety. யோபு 5:10 தாழ்ந்தவர்களை உயரத்தில் வைத்து, துக்கிக்கிறவர்களை இரட்சித்து உயர்த்துகிறார். My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Our Lord is a God who loves the meek and poor. He sets on high those who are lowly, those who mourn are lifted to safety. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for setting the lowly people to high positions and lifting those who mourn because of world’s hatredness. Thanks Lord for showing mighty care for all those who are afflicted because of the faith in You. Continue to motivate us Lord and shower us with Your blessings. We proclaim word of God and inherit all the blessings meant for us. We bow down to You Lord and praise You all the time. We give all praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

2 Corinthians 1:20

November 24, 2015

2 Corinthians 1:20 (NKJV) For all the promises of God in Him are Yes, and in Him Amen, to the glory of God through us. 2 கொரிந்தியர் 1:20 எங்களால் தேவனுக்கு மகிமையுண்டாகும்படி, தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்களெல்லாம் இயேசுகிறிஸ்துவுக்குள் ஆம் என்றும், அவருக்குள் ஆமென் என்றும் இருக்கிறதே. 2 कुरिन्थियों 1:20 क्योंकि परमेश्वर ने जो अनन्त प्रतिज्ञाएँ की हैं, वे यीशु में सब के लिए “हाँ” बन जाती हैं। इसलिए हम उसके द्वारा भी जो “आमीन” कहते हैं, वह परमेश्वर की ही महिमा के लिये होता है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Amen is the secret weapon to inherit God’s blessings and promises meant for us. Amen is the common yet powerful terminology used widely by Christians across the globe. If we confess good words, God’s people say Amen and it will come to pass. If we speak negative or curse words, satan will say Amen and it would come to pass. Which one would you like to happen in your life? My dear people of God, always resist the powerless satan using the positive energy and say Amen whenever you find a biblical promise or confident verse. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for keeping us every of Your promises as Yes and Amen. we proclaim yes and amen to inherit all Your promises. We cast out every negative deed in our life using Jesus mighty name. We proclaim word of God and inherit all the blessings meant for us. We bow down to You Lord and praise You all the time. We give all praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 37:4

November 23, 2015

Psalm 37:4 (ESV) Delight yourself in the LORD, and he will give you the desires of your heart. சங்கீதம் 37:4 கர்த்தரிடத்தில் மனமகிழ்ச்சியாயிரு; அவர் உன் இருதயத்தின் வேண்டுதல்களை உனக்கு அருள்செய்வார். भजन संहिता 37:4 यहोवा की सेवा में आनन्द लेता रह, और यहोवा तुझे तेरा मन चाहा देगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Our GOD is not an ordinary power that fulfills our petitions in prayer, but our GOD is an omnipotent power that fulfils our hearts desire. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for knowing and fulfilling our hearts desire. We proclaim and completely inherit the love of the Lord by seeking forgiveness for our sinful life. We cast out every negative deed in our life using Jesus mighty name. We proclaim word of God and inherit all the blessings meant for us. We bow down to You Lord and praise You all the time. We give all praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Romans 4:7

November 21, 2015

Romans 4:7 (AMP) Blessed and happy and favored are those whose lawless acts have been forgiven, and whose sins have been covered up and completely buried. ரோமர் 4:7 எவர்களுடைய அக்கிரமங்கள் மன்னிக்கப்பட்டதோ, எவர்களுடைய பாவங்கள் மூடப்பட்டதோ, அவர்கள் பாக்கியவான்கள். रोमियों 4:7 (ERV-HI) “धन्य हैं वे जिनके व्यवस्था रहित कामों को क्षमा मिली और जिनके पापों को ढक दिया गया! My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Jesus came to this world and sacrificed His precious life in order to redeem the sinners. In Romans 4:7, it is recorded that the sinners whose sins are forgiven are blessed and happy. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for forgiving us and making us happy in our spirits. We once again pray to You Lord to remove all our sins and dirt in our lives. We proclaim and completely inherit the love of the Lord by seeking forgiveness for our sinful life. We cast out every negative deed in our life using Jesus mighty name. We proclaim word of God and inherit all the blessings meant for us. We bow down to You Lord and praise You all the time. We give all praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Ephesians 1:14

November 20, 2015

Ephesians 1:14 (AMP) The Spirit is the guarantee [the first installment, the pledge, a foretaste] of our inheritance until the redemption of God’s own [purchased] possession [His believers], to the praise of His glory. எபேசியர் 1:14 அவருக்குச் சொந்தமானவர்கள் அவருடைய மகிமைக்குப் புகழ்ச்சியாக மீட்கப்படுவார்கள் என்பதற்கு ஆவியானவர் நம்முடைய சுதந்தரத்தின் அச்சாரமாயிருக்கிறார். इफिसियों 1:14 वह आत्मा हमारे उत्तराधिकार के भाग की जमानत के रूप में उस समय तक के लिये हमें दिया गया है, जब तक कि वह हमें, जो उसके अपने है, पूरी तरह छुटकारा नहीं दे देता। इसके कारण लोग उसकी महिमा की प्रशंसा करेंगे। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. In our daily life we do good things and bad things regularly. At times of doing good, we feel energized and at times of doing bad we are miserable in spirit. Though we want to be good and want to do good to others, the situation becomes a hurdle. At the same time, we want to put a full stop to sins and bad things, but we carry on with that with a guilt heart. The spirit that pushes us down at the time of sinful occasions are the spirit controlled by God. That is the spirit which will make us to repent and change us towards God. In Ephesians it is clearly mentioned that ‘the spirit is the guarantee of our inheritance until the redemption of God’s own possession’. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for sending and putting in us the Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance into Your holy Kingdom. We pray to You Lord to remove all our sins and dirt in our lives. We proclaim and completely inherit the love of the Lord by seeking forgiveness for our sinful life. We cast out every negative deed in our life using Jesus mighty name. We proclaim word of God and inherit all the blessings meant for us. We bow down to You Lord and praise You all the time. We give all praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Jeremiah 1:19

November 19, 2015

Jeremiah 1:19 (AMP) “They will fight against you, but they will not [ultimately] prevail over you, for I am with you [always] to protect you and deliver you,” says the LORD. எரேமியா 1:19 அவர்கள் உனக்கு விரோதமாக யுத்தம்பண்ணுவார்கள்; ஆனாலும் உன்னை மேற்கொள்ளமாட்டார்கள்; உன்னை இரட்சிக்கும்படிக்கு நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். यिर्मयाह 1:19 वे सब लोग तुम्हारे विरूद्ध लड़ेंगे, किन्तु वे तुझे पराजित नहीं करेंगे। क्यों क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और मैं तेरी रक्षा करूँगा।” यह सन्देश यहोवा का है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Throughout the world, Christians are tortured, persecuted and martyred for several reasons. Though Christian people lost their lives, they earn the heart of our Lord and find a place in His holy kingdom. For all those Christians who are suffering the above verse shall give the required motivation. Yes, they shall fight against us, but they cannot prevail over us. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for such a motivation and support for us. Thanks for declaring our success over our enemies. Yes Lord, we inherit success in Jesus name. We give all praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Micah 7:7

November 19, 2015

Micah 7:7 (NKJV) Therefore I will look to the LORD; I will wait for the God of my salvation; My God will hear me. மீகா 7:7 நானோவென்றால் கர்த்தரை நோக்கிக்கொண்டு, என் இரட்சிப்பின் தேவனுக்குக் காத்திருப்பேன்; என் தேவன் என்னைக் கேட்டருளுவார். मीका 7:7 मैं सहायता के लिये यहोवा को निहारूँगा! मैं परमेश्वर की प्रतीक्षा करूँगा कि वह मुझ को बचा ले। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Quite often we generate doubts in our mind about our faith in Christ. Because we think God is delaying to answer our prayers or we think God is not hearing our prayers. But in Micah 7:7 God is assuring us that our prayers are heard and our wait on the Lord is beneficial. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for listening to our prayers. We give all praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Ephesians 3:20-21

November 17, 2015

Ephesians 3:20-21 (NKJV) 20 Now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us, 21 to Him be glory in the church by Christ Jesus to all generations, forever and ever. Amen. எபேசியர் 3:20 20. நாம் வேண்டிக்கொள்ளுகிறதற்கும் நினைக்கிறதற்கும் மிகவும் அதிகமாய் நமக்குள்ளே கிரியைசெய்கிற வல்லமையின்படியே, நமக்குச் செய்ய வல்லவராகிய அவருக்கு, 21. சபையிலே கிறிஸ்து இயேசுவின் மூலமாய்த் தலைமுறை தலைமுறைக்கும் சதாகாலங்களிலும் மகிமை உண்டாவதாக. ஆமென். इफिसियों 3:20-21 20 अब उस परमेश्वर के लिये जो अपनी उस शक्ति से जो हममें काम कर रही है, जितना हम माँग सकते हैं या जहाँ तक हम सोच सकते हैं, उससे भी कहीं अधिक कर सकता है, 21 उसकी कलीसिया में और मसीह यीशु में अनन्त पीढ़ियों तक सदा सदा के लिये महिमा होती रहे। आमीन। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. Many a times we limit the power of our God as per our own limitations. Even in our prayers we used to confine His grace by demanding less. When Abraham was without child, he would have wanted a single child, but the LORD is so generous in giving. So, He blessed Abraham with multitudes of people like the stars of sky and sands of the sea shore. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for Your abundant and exceeding heart. Give us Lord, the heart to know Your heart. Shower us Lord with Your blessings. Let our prayers should not confine Your abundant Love, Grace and mercy. We give all praise, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Psalm 71:8

November 17, 2015

Psalm 71:8 (AMP) My mouth is filled with Your praise and with Your glory all day long. சங்கீதம் 71:8 என் வாய் உமது துதியினாலும், நாள்தோறும் உமது மகத்துவத்தினாலும் நிறைந்திருப்பதாக. भजन संहिता 71:8 उन अद्भुत कर्मो को सदा गाता रहा हूँ, जिनको तू करता है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. If a question is asked to various groups’ people about the commencement of a new day, the answer could be more buoyant. Normally, people across the globe wake-up from their bed either with a cup of coffee or with tooth paste/brush. Some people start a day with their favorite news paper. Some start a day with a brisk walk and a little bit of exercise. Let us (including me) check today, how many of us start the day with a Praise. Praising the Lord who extended our lives should deserve heavier praise all the days of our lives. Psalmist confirms that everybody’s mouth be filled with God’s praise and with God’s glory all day long. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for performing everything good for us. Thanks Lord for enabling us to see a new day in our lives and let our praises to You be all day long. Let Your grace be upon us forever and ever. Let all the praises, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

2 Thessalonians 3:18 (AMP)

November 16, 2015

2 Thessalonians 3:18 (AMP) The grace of our Lord Jesus Christ be with all of you. 2 தெசலோனிக்கேயர் 3:18 நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் கிருபை உங்களனைவரோடுங்கூட இருப்பதாக 2 थिस्सलुनीकियों 3:18 हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम सब पर बना रहे। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. As we observed today’s Sabbath, let God’s grace be with you all. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for sanctioning us this holy Sabbath. We request You Lord to bless us with many more Sabbaths like this. Let Your grace be upon us forever and ever. Let all the praises, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

2 Corinthians 9:15

November 15, 2015

2 Corinthians 6:18 (AMP) And I will be a Father to you, and you will be My sons and daughters, Says the Lord Almighty. 2 கொரிந்தியர் 6:18 அப்போது, நான் உங்களை ஏற்றுக்கொண்டு, உங்களுக்குப் பிதாவாயிருப்பேன், நீங்கள் எனக்குக் குமாரரும் குமாரத்திகளுமாயிருப்பீர்களென்று சர்வவல்லமையுள்ள கர்த்தர் சொல்லுகிறார். 2 कुरिन्थियों 6:18 “और मैं तुम्हारा पिता बनूँगा, तुम मेरे पुत्र और पुत्री होगे, सर्वशक्तिमान प्रभु यह कहता है।” My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. The essence of Christianity lies in establishing the relationship between God and the followers. The relationship referred to here is the Father and offspring. If we follow our Holy Father’s commandments and pass on the good news to other people, we are His sons and daughters and we shall inherit a valuable space in His Kingdom. That is the much required asset our Father in Heaven wants to give to His every son and daughter. Praise be to our Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for making us Your sons and daughters. Thanks Lord for bestowing us all Your blessings on us. Let all the praises, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Haggai 2:7

November 13, 2015

Haggai 2:7 (AMP) ‘I will shake all the nations; and they will come with the desirable and precious things of all nations, and I will fill this house with glory and splendor,’ says the LORD of hosts. ஆகாய் 2:7 சகல ஜாதிகளையும் அசையப்பண்ணுவேன், சகல ஜாதிகளாலும் விரும்பப்பட்டவர் வருவார்; இந்த ஆலயத்தை மகிமையினால் நிறையப்பண்ணுவேன் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். हाग्गै 2:7 मैं सभी राष्ट्रों को कंपा दूंगा और वे सभी राष्ट्र अपनी सम्पत्ति के साथ तुम्हारे पास आएंगे। तब मैं इस मंदिर को गौरव से भर दूंगा!’ सर्वशक्तिमान यहोवा यह कहता है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. As predicted by Jesus and by other prophets, the world hates churches and its people. This act is happening not just people hate Christians, but they hate Jesus Christ and His teachings. That’s why we have been hearing and seeing churches are destroyed and believers are attacked and martyred for their belief in Christ. But our Lord is giving us the hope through Haggai that Lord will shake all the nations, and they will come with the desirable and precious things of all nations, and He will fill those churches with glory and splendor. Praise be to the Lord. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for blessing us and our ministry. We know Lord that You shall judge over people who hinder our ministry and destroy the church which belongs to You. Thanks Lord for assuring that You shall fill this house of Yours with glory and splendor. We cast the devil right now in Jesus name and declare him inactive in the mighty name of Lord and savior Jesus Christ. Lord, we release Your angels to arrest and bind the demons and their wicked plans in Jesus name. Let God’s glory is manifested by our deeds. Let all the praises, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. (www.heavensvoiceministry.com) https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

Isaiah 58:8

November 13, 2015

Isaiah 58:8 Then shall your light break forth like the dawn, and your healing shall spring up speedily; your righteousness shall go before you; the glory of the LORD shall be your rear guard. ஏசாயா 58:8 அப்பொழுது விடியற்கால வெளுப்பைப்போல உன் வெளிச்சம் எழும்பி உன் சுகவாழ்வு சீக்கிரத்தில் துளிர்த்து உன் நீதி உனக்கு முன்னாலே செல்லும்; கர்த்தருடைய மகிமை உன்னைப் பின்னாலே காக்கும். यशायाह 58:8 यदि तुम इन बातों को करोगे तो तुम्हारा प्रकाश प्रभात के प्रकाश के समान चमकने लगेगा। तुम्हारे जख्म भर जायेंगे। तुम्हारी “नेकी” (परमेश्वर) तुम्हारे आगे—आगे चलने लगोगी और यहोवा की महिमा तुम्हारे पीछे—पीछे चली आयेगी। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. There is an eternal secret for leading a righteous life and all God’s people are aware of this. If we live a righteous life, we are the one much benefitted out of that as it shall go in front of us and Lord’s glory will guard us from behind. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for leading us into righteousness which goes ahead of us. Thank You Lord for keeping Your glory as our rear guard. Let all the praises, honor and glory to You alone Lord. Almighty God, we thank You Lord for Your awesome mercy, amazing grace, unconditional love and mighty protection. Dear God, Continue to be with us and with our ministry. Strengthen us, bless us, lead us, guide us, and guard us. In Jesus Most Holy and High name we pray. AMEN. https://www.facebook.com/pages/Heavens-Voice-Ministry/371059346360113

1 John 4:4

November 11, 2015

1 John 4:4 (NKJV) You are of God, little children, and have overcome them, because He who is in you is greater than he who is in the world. 1 யோவான் 4:4 பிள்ளைகளே, நீங்கள் தேவனாலுண்டாயிருந்து, அவர்களை ஜெயித்தீர்கள்; ஏனெனில் உலகத்திலிருக்கிறவனிலும் உங்களிலிருக்கிறவர் பெரியவர். 1 यूहन्ना 4:4 हे प्यारे बच्चों, तुम परमेश्वर के हो। इसलिए तुमने मसीह के शत्रुओं पर विजय पा ली है। क्योंकि वह परमेश्वर जो तुममें है, संसार में रहने वाले शैतान से महान है। My Dear Loving Brothers and Sisters in Christ, Greetings in the precious name of our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST. It is obvious that in most circumstances we think the problems and situations are bigger than the solutions. We, even the believers don’t trust the power of God at times. Today we are encouraged by this verse that we not only have solutions for our problems but also the problem solver with us. We should not give up our hopes rather we should trust Him and allow Him to work in our lives. Because the Christ in us is greater than the one who is in the world and creating mess in our lives. Praise be to God. Gracious Heavenly Father, we thank You Lord for taking control of our lives by dwelling among us in the form of words. We believe that You are greater than anybody else. We proclaim Jesus name and inherit a